مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پاسارگاد جهرم

پاسارگاد-اتاق دو تخته برای یکنفر
اتاق دو تخته برای یکنفر
هتل یار
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
205,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
205,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
205,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
205,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
205,000
تومان
9 مهر
جمعه
205,000
تومان
10 مهر
شنبه
205,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
205,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
205,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
205,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
205,000
تومان
پاسارگاد-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
238,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
238,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
238,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
238,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
238,000
تومان
9 مهر
جمعه
238,000
تومان
10 مهر
شنبه
238,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
238,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
238,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
238,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
238,000
تومان
پاسارگاد-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
238,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
238,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
238,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
238,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
238,000
تومان
9 مهر
جمعه
238,000
تومان
10 مهر
شنبه
238,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
238,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
238,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
238,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
238,000
تومان
اقامت 24
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
238,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
238,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
238,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
238,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
238,000
تومان
9 مهر
جمعه
238,000
تومان
10 مهر
شنبه
238,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
238,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
238,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
238,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
238,000
تومان
پاسارگاد-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
298,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
298,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
298,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
298,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
298,000
تومان
9 مهر
جمعه
298,000
تومان
10 مهر
شنبه
298,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
298,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
298,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
298,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
298,000
تومان
هتل یار
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
298,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
298,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
298,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
298,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
298,000
تومان
9 مهر
جمعه
298,000
تومان
10 مهر
شنبه
298,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
298,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
298,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
298,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
298,000
تومان
پاسارگاد-سوییت سه تخته
سوییت سه تخته
هتل یار
331,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
331,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
331,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
331,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
331,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
331,000
تومان
9 مهر
جمعه
331,000
تومان
10 مهر
شنبه
331,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
331,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
331,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
331,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
331,000
تومان
اقامت 24
331,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
331,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
331,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
331,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
331,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
331,000
تومان
9 مهر
جمعه
331,000
تومان
10 مهر
شنبه
331,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
331,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
331,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
331,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
331,000
تومان
پاسارگاد-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
356,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
356,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
356,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
356,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
356,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
356,000
تومان
9 مهر
جمعه
356,000
تومان
10 مهر
شنبه
356,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
356,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
356,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
356,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
356,000
تومان
هتل یار
356,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
356,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
356,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
356,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
356,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
356,000
تومان
9 مهر
جمعه
356,000
تومان
10 مهر
شنبه
356,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
356,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
356,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
356,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
356,000
تومان
پاسارگاد-سوئیت چهارنفره ویژه
سوئیت چهارنفره ویژه
هتل یار
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
379,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
379,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
379,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
379,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
379,000
تومان
9 مهر
جمعه
379,000
تومان
10 مهر
شنبه
379,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
379,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
379,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
379,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
379,000
تومان
پاسارگاد-آپارتمان یکخوابه چهارنفره
آپارتمان یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
379,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
379,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
379,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
379,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
379,000
تومان
9 مهر
جمعه
379,000
تومان
10 مهر
شنبه
379,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
379,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
379,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
379,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
379,000
تومان
پاسارگاد-آپارتمان دو خوابه شش نفره
آپارتمان دو خوابه شش نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پاسارگاد جهرم

آسانسور
اتاق تلفن (اپراتور)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
تلویزیون در لابی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
پاركينگ
رستوران
سالن چند منظوره
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
لابی
جكوزی
صندوق امانات
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
نمازخانه
تاکسی سرویس شبانه روزی
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
استخر
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق چمدان
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سونا
مینی بار رایگان
لابی
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
سیستم تهویه مطبوع
اتاق بازی
پله اضطراری
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
ماساژ
رستوران
نمای پارک

آدرس هتل پاسارگاد جهرم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پاسارگاد جهرم

(11 نظر)
مجموعاً خوب بود ولی نه عالی. معبرهای سالن و پلکان می توانست تمیز تر باشد. نان خوراکی که به مسافران ارائه می شود ، بهتر است با نان بهتری تعویض شود.
نزدیک به ۴ سال پیش در اتاق یک تخته اقامت داشتم که به هیچ عنوان قابل مقایسه با اپارتمان دوخوابه ش نبود، به نظر نسبت به اون سال کیفیت بهتری پیدا کرده، اتو داشت، سشوار داشت، امکانات پخت و پز داشت، حوله ولی نداشت و من چون حساسم ملحفه با خودم میبرم همیشه
این هتل خیلی خوب بود تمیز و مرتب بود ۲ ستاره بود ولی از هتل ۵ ستاره چیزی کم نداشت خیلی دلباز بود
هتلی خوب و منحصر به فرد و پرسنلی خوب و مودب و اتاق ها تمیز و شیک
خیلی سایت عالی و خوب
متوسط
نظافت هتل و برخورد کارکنان خوب بود، کیفیت غذاها هم از نظر آشپزی و پخت خوب بود، ولی مواد اولیه کمی بی‌کیفیت، در کل با توجه به دو ستاره بودن هتل، قابل قبول بود. مهم‌ترین مزیت هتل، موقعیت مکانی آن بود که نزدیک ترمینال و در بافت اصلی شهر قرار داشت.
تمیزی هتل قابل قبول نبود ،دسترسی و صبحانه هم ضعیف بود . به طورکلی درحد مسافرخانه بود
برخورد مناسبی داشتند
من 3 شب در دیماه 96 در این هتل اقامت داشتم ونسبت به قیمت خیلی تمیز نبود
صبحانه =ضعيف متراژ اتاق ٣ تخته = خنده دار سرويس هاي بهداشتي = ضعيف همه چي ضعيف
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پاسارگاد جهرم

مهمانان هتل پاسارگاد جهرم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پاسارگاد جهرم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پاسارگاد جهرم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پاسارگاد جهرم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پاسارگاد جهرم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.