مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پاسارگاد جهرم

ظرفیت 2 نفر

دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
350,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
350,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
350,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
350,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
350,000
تومان
4 شهریور
جمعه
350,000
تومان
5 شهریور
شنبه
350,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
اتاق دو تخته معمولی
ایران هتل آنلاین
543,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
543,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
543,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
543,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
543,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
543,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
543,000
تومان
4 شهریور
جمعه
543,000
تومان
5 شهریور
شنبه
543,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
543,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
543,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
543,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
543,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
543,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
543,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
543,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
543,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
543,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
543,000
تومان
4 شهریور
جمعه
543,000
تومان
5 شهریور
شنبه
543,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
543,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
543,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
543,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
563,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
563,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
563,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
563,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
563,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
563,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
563,000
تومان
4 شهریور
جمعه
563,000
تومان
5 شهریور
شنبه
563,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
563,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
563,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
563,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
794,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
794,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
794,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
794,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
794,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
794,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
794,000
تومان
4 شهریور
جمعه
794,000
تومان
5 شهریور
شنبه
794,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
794,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
794,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
794,000
تومان
آپارتمان دو خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
866,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
866,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
866,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
866,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
866,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
866,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
866,000
تومان
4 شهریور
جمعه
866,000
تومان
5 شهریور
شنبه
866,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
866,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
866,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
866,000
تومان
آپارتمان یکخوابه برای دو نفر (سه ستاره)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته توئین (دو ستاره)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته دبل (دو ستاره)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دوتخته برای یکنفر (دو ستاره)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
354,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
354,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
354,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
354,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
354,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
354,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
354,000
تومان
4 شهریور
جمعه
354,000
تومان
5 شهریور
شنبه
354,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
354,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
354,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
354,000
تومان
اتاق دو تخته برای یکنفر
هتل یار
354,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
354,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
354,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
354,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
354,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
354,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
354,000
تومان
4 شهریور
جمعه
354,000
تومان
5 شهریور
شنبه
354,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
354,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
354,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
354,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
670,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
670,000
تومان
4 شهریور
جمعه
670,000
تومان
5 شهریور
شنبه
670,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
670,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
670,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
700,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
700,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
700,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
700,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
700,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
700,000
تومان
4 شهریور
جمعه
700,000
تومان
5 شهریور
شنبه
700,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
700,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
700,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
700,000
تومان
اتاق سه تخته معمولی
ایران هتل آنلاین
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
700,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
700,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
700,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
700,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
700,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
700,000
تومان
4 شهریور
جمعه
700,000
تومان
5 شهریور
شنبه
700,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
700,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
700,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
700,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
720,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
720,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
720,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
720,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
720,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
720,000
تومان
4 شهریور
جمعه
720,000
تومان
5 شهریور
شنبه
720,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
720,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
720,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
720,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
علاءالدین
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
810,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
810,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
810,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
810,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
810,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
810,000
تومان
4 شهریور
جمعه
810,000
تومان
5 شهریور
شنبه
810,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
810,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
810,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
810,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
918,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
918,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
918,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
918,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
918,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
918,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
918,000
تومان
4 شهریور
جمعه
918,000
تومان
5 شهریور
شنبه
918,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
918,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
918,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
918,000
تومان
آپارتمان یکخوابه برای سه نفر (سه ستاره)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته (دو ستاره)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
858,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
858,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
858,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
858,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
858,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
858,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
858,000
تومان
4 شهریور
جمعه
858,000
تومان
5 شهریور
شنبه
858,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
858,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
858,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
858,000
تومان
اتاق چهارتخته
هتل یار
858,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
858,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
858,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
858,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
858,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
858,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
858,000
تومان
4 شهریور
جمعه
858,000
تومان
5 شهریور
شنبه
858,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
858,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
858,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
858,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
878,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
878,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
878,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
878,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
878,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
878,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
878,000
تومان
4 شهریور
جمعه
878,000
تومان
5 شهریور
شنبه
878,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
878,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
878,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
878,000
تومان
سوییت چهارتخته
هتل یار
921,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
921,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
921,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
921,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
921,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
921,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
921,000
تومان
4 شهریور
جمعه
921,000
تومان
5 شهریور
شنبه
921,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
921,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
921,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
921,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
علاءالدین
941,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
941,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
941,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
941,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
941,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
941,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
941,000
تومان
4 شهریور
جمعه
941,000
تومان
5 شهریور
شنبه
941,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
941,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
941,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
941,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,041,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,041,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,041,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,041,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,041,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,041,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,041,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,041,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,041,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,041,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,041,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,041,000
تومان
آپارتمان یکخوابه چهار نفره (سه ستاره)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان دو خوابه چهار نفره (سه ستاره)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته (دو ستاره)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دو خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,237,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,237,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,237,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,237,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,237,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,237,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,237,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,237,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,237,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,237,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,237,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,237,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

آپارتمان دو خوابه برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
1,361,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,361,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,361,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,361,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,361,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,361,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,361,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,361,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,361,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,361,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,361,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,361,000
تومان
آپارتمان دو خوابه شش نفره (سه ستاره)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پاسارگاد جهرم

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
سالن چند منظوره
نمای پارک

آدرس هتل پاسارگاد جهرم روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پاسارگاد جهرم

(13 نظر)
نقاط قوت:
اقتصادی رستوران خوببرخورد خوب پرسنل جلوی پارک بازیلابی و کافی شاپ جاداربا خودتون چند تا ملافه و روبالشی ببرید اوکیه
نقاط ضعف:
اتاق تمیز نبودپنجره ها تک جداره بود و صدا رو منتقل میکرد
هتل نسبتا خوبی بود و به خصوص اگر برای استراحت و ادامه یک سفر طولانی باشد...روبروی پارک بود و دید خوبی داشت...شخص محترمی که اتاق رو به ما تحویل داد فوق‌العاده خونگرم و با روابط عمومی بالایی بود..صبحانه در کل خوب بود..حلیمش رو حتما امتحان کنید
مجموعاً خوب بود ولی نه عالی. معبرهای سالن و پلکان می توانست تمیز تر باشد. نان خوراکی که به مسافران ارائه می شود ، بهتر است با نان بهتری تعویض شود.
نزدیک به ۴ سال پیش در اتاق یک تخته اقامت داشتم که به هیچ عنوان قابل مقایسه با اپارتمان دوخوابه ش نبود، به نظر نسبت به اون سال کیفیت بهتری پیدا کرده، اتو داشت، سشوار داشت، امکانات پخت و پز داشت، حوله ولی نداشت و من چون حساسم ملحفه با خودم میبرم همیشه
این هتل خیلی خوب بود تمیز و مرتب بود ۲ ستاره بود ولی از هتل ۵ ستاره چیزی کم نداشت خیلی دلباز بود
هتلی خوب و منحصر به فرد و پرسنلی خوب و مودب و اتاق ها تمیز و شیک
خیلی سایت عالی و خوب
متوسط
نظافت هتل و برخورد کارکنان خوب بود، کیفیت غذاها هم از نظر آشپزی و پخت خوب بود، ولی مواد اولیه کمی بی‌کیفیت، در کل با توجه به دو ستاره بودن هتل، قابل قبول بود. مهم‌ترین مزیت هتل، موقعیت مکانی آن بود که نزدیک ترمینال و در بافت اصلی شهر قرار داشت.
تمیزی هتل قابل قبول نبود ،دسترسی و صبحانه هم ضعیف بود . به طورکلی درحد مسافرخانه بود
برخورد مناسبی داشتند
من 3 شب در دیماه 96 در این هتل اقامت داشتم ونسبت به قیمت خیلی تمیز نبود
صبحانه =ضعيف متراژ اتاق ٣ تخته = خنده دار سرويس هاي بهداشتي = ضعيف همه چي ضعيف
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پاسارگاد جهرم

مهمانان هتل پاسارگاد جهرم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پاسارگاد جهرم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پاسارگاد جهرم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پاسارگاد جهرم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پاسارگاد جهرم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.