مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پاسارگاد جهرم

پاسارگاد-اتاق دو تخته برای یکنفر
اتاق دو تخته برای یکنفر
هتل یار
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
195,000
تومان
8 اسفند
جمعه
195,000
تومان
9 اسفند
شنبه
195,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
195,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
195,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
195,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
195,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
195,000
تومان
15 اسفند
جمعه
195,000
تومان
16 اسفند
شنبه
195,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
195,000
تومان
پاسارگاد-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
217,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
217,000
تومان
8 اسفند
جمعه
217,000
تومان
9 اسفند
شنبه
217,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
217,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
217,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
217,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
217,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
217,000
تومان
15 اسفند
جمعه
217,000
تومان
16 اسفند
شنبه
217,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
217,000
تومان
پاسارگاد-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
217,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
217,000
تومان
8 اسفند
جمعه
217,000
تومان
9 اسفند
شنبه
217,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
217,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
217,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
217,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
217,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
217,000
تومان
15 اسفند
جمعه
217,000
تومان
16 اسفند
شنبه
217,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
217,000
تومان
هتل یار
228,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
228,000
تومان
8 اسفند
جمعه
228,000
تومان
9 اسفند
شنبه
228,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
228,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
228,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
228,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
228,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
228,000
تومان
15 اسفند
جمعه
228,000
تومان
16 اسفند
شنبه
228,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
228,000
تومان
پاسارگاد-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
262,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
262,000
تومان
8 اسفند
جمعه
262,000
تومان
9 اسفند
شنبه
262,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
262,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
262,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
262,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
262,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
262,000
تومان
15 اسفند
جمعه
262,000
تومان
16 اسفند
شنبه
262,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
262,000
تومان
هتل یار
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
288,000
تومان
8 اسفند
جمعه
288,000
تومان
9 اسفند
شنبه
288,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
288,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
288,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
288,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
288,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
288,000
تومان
15 اسفند
جمعه
288,000
تومان
16 اسفند
شنبه
288,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
288,000
تومان
پاسارگاد-سوئیت سه نفره ویژه
سوئیت سه نفره ویژه
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
265,000
تومان
8 اسفند
جمعه
265,000
تومان
9 اسفند
شنبه
265,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
265,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
265,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
265,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
265,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
265,000
تومان
15 اسفند
جمعه
265,000
تومان
16 اسفند
شنبه
265,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
265,000
تومان
پاسارگاد-سوییت سه تخته
سوییت سه تخته
هتل یار
321,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
321,000
تومان
8 اسفند
جمعه
321,000
تومان
9 اسفند
شنبه
321,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
321,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
321,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
321,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
321,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
321,000
تومان
15 اسفند
جمعه
321,000
تومان
16 اسفند
شنبه
321,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
321,000
تومان
پاسارگاد-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
8 اسفند
جمعه
290,000
تومان
9 اسفند
شنبه
290,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
290,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
290,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
290,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
290,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
15 اسفند
جمعه
290,000
تومان
16 اسفند
شنبه
290,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
290,000
تومان
هتل یار
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
346,000
تومان
8 اسفند
جمعه
346,000
تومان
9 اسفند
شنبه
346,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
346,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
346,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
346,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
346,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
346,000
تومان
15 اسفند
جمعه
346,000
تومان
16 اسفند
شنبه
346,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
346,000
تومان
پاسارگاد-سوئیت چهارنفره ویژه
سوئیت چهارنفره ویژه
اقامت 24
307,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
307,000
تومان
8 اسفند
جمعه
307,000
تومان
9 اسفند
شنبه
307,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
307,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
307,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
307,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
307,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
307,000
تومان
15 اسفند
جمعه
307,000
تومان
16 اسفند
شنبه
307,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
307,000
تومان
هتل یار
369,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
369,000
تومان
8 اسفند
جمعه
369,000
تومان
9 اسفند
شنبه
369,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
369,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
369,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
369,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
369,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
369,000
تومان
15 اسفند
جمعه
369,000
تومان
16 اسفند
شنبه
369,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
369,000
تومان
پاسارگاد-آپارتمان یکخوابه چهارنفره
آپارتمان یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
8 اسفند
جمعه
320,000
تومان
9 اسفند
شنبه
320,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
15 اسفند
جمعه
320,000
تومان
16 اسفند
شنبه
320,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
پاسارگاد-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
425,000
تومان
8 اسفند
جمعه
425,000
تومان
9 اسفند
شنبه
425,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
425,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
425,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
425,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
425,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
425,000
تومان
15 اسفند
جمعه
425,000
تومان
16 اسفند
شنبه
425,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
425,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پاسارگاد جهرم

آسانسور
اتاق تلفن (اپراتور)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
تلویزیون در لابی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
پاركينگ
رستوران
سالن چند منظوره
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
لابی
جكوزی
صندوق امانات
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
نمازخانه
تاکسی سرویس شبانه روزی
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
استخر
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق چمدان
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سونا
مینی بار رایگان
لابی
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
سیستم تهویه مطبوع
اتاق بازی
پله اضطراری
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
ماساژ
رستوران
نمای پارک

آدرس هتل پاسارگاد جهرم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پاسارگاد جهرم

(9 نظر)
این هتل خیلی خوب بود تمیز و مرتب بود ۲ ستاره بود ولی از هتل ۵ ستاره چیزی کم نداشت خیلی دلباز بود
هتلی خوب و منحصر به فرد و پرسنلی خوب و مودب و اتاق ها تمیز و شیک
خیلی سایت عالی و خوب
متوسط
نظافت هتل و برخورد کارکنان خوب بود، کیفیت غذاها هم از نظر آشپزی و پخت خوب بود، ولی مواد اولیه کمی بی‌کیفیت، در کل با توجه به دو ستاره بودن هتل، قابل قبول بود. مهم‌ترین مزیت هتل، موقعیت مکانی آن بود که نزدیک ترمینال و در بافت اصلی شهر قرار داشت.
تمیزی هتل قابل قبول نبود ،دسترسی و صبحانه هم ضعیف بود . به طورکلی درحد مسافرخانه بود
برخورد مناسبی داشتند
من 3 شب در دیماه 96 در این هتل اقامت داشتم ونسبت به قیمت خیلی تمیز نبود
صبحانه =ضعيف متراژ اتاق ٣ تخته = خنده دار سرويس هاي بهداشتي = ضعيف همه چي ضعيف
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پاسارگاد جهرم

مهمانان هتل پاسارگاد جهرم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پاسارگاد جهرم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پاسارگاد جهرم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پاسارگاد جهرم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پاسارگاد جهرم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.