مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دالاهو ایلام

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
هتل یار
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
990,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
990,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
990,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
990,000 تومان
24 آذر
جمعه
990,000 تومان
25 آذر
شنبه
990,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
990,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
990,000 تومان
17 آذر
جمعه
990,000 تومان
18 آذر
شنبه
990,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
990,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
990,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
990,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
990,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
990,000 تومان
24 آذر
جمعه
990,000 تومان
25 آذر
شنبه
990,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
990,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
990,000 تومان
17 آذر
جمعه
990,000 تومان
18 آذر
شنبه
990,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
990,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
990,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
990,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
990,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
990,000 تومان
24 آذر
جمعه
990,000 تومان
25 آذر
شنبه
990,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
2,100,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,100,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,100,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,100,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,100,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,100,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,100,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,100,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,100,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,100,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,100,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,100,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,100,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,100,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,100,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
هتل یار
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
2,800,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,800,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,800,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,800,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,800,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,800,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,800,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,800,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,800,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,800,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,800,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,800,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,800,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,800,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,800,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
هتل یار
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
3,500,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,500,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,500,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,500,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
3,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,500,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,500,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,500,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,500,000 تومان
پنج تخته
ای‌گردش
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
3,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,500,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,500,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,500,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,500,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته
هتل یار
4,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
4,200,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,200,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,200,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,200,000 تومان
شش تخته
ای‌گردش
4,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,200,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,200,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,200,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,200,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,200,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,200,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,200,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,200,000 تومان
ظرفیت 7 نفر

اتاق هفت تخته
هتل یار
4,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
4,900,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,900,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,900,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,900,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,900,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,900,000 تومان
هفت تخته
ای‌گردش
4,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,900,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,900,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,900,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,900,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,900,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,900,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,900,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,900,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,900,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,900,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,900,000 تومان
ظرفیت 8 نفر

اتاق هشت تخته
هتل یار
5,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
5,600,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,600,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,600,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,600,000 تومان
24 آذر
جمعه
5,600,000 تومان
25 آذر
شنبه
5,600,000 تومان
سوئیت دو خوابه هشت نفره
اقامت 24
5,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,600,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,600,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,600,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,600,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,600,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,600,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,600,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,600,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,600,000 تومان
24 آذر
جمعه
5,600,000 تومان
25 آذر
شنبه
5,600,000 تومان
هشت نفره
ای‌گردش
5,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,600,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,600,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,600,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,600,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,600,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,600,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,600,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,600,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,600,000 تومان
24 آذر
جمعه
5,600,000 تومان
25 آذر
شنبه
5,600,000 تومان

امکانات اتاق های هتل دالاهو ایلام

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
تلويزيون در لابی
ميز
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
سالن صبحانه خوری
كتابخانه
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل دالاهو ایلام روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دالاهو ایلام

(20 نظر)
خوب نبود نسبت به قیمتش در حد یک مسافرخانه ضعیف بود وسایل تمیز نبود ، حوله تمیز نبود ، صبحانه ضعیف
دسترسی مناسب هتل- برخورد خوب کارکنان- قیمت مناسب- به دلیل متراژ کم اتاق ها، تهویه مساعدی نداشت. اما در کل راضی بودیم. البته این نکته را هم اضافه کنم که به نظر می‌رسد به دلیل تقارن زمان حضور ما با تعطیلات نوروز کمی مورد کم لطفی قرار گرفتیم. ما چند ساعت زودتر رسیدیم و علی رغم اینکه اتاق خالی بود، مدیریت هتل حاضر نشدند اتاق را به ما تحویل بدهند و حتی ما گفتیم میتوانیم بخشی از مبلغ را هم پرداخت کنیم، اما گفتند فقط در صورتی که کل هزینه یک شب را پرداخت کنید می توانیم اتاق را زودتر به شما تحویل دهیم که خوب این خیلی منصفانه و البته مرسوم نیست. به هر حال انتظار همکاری بیشتری داشتیم.
دسترسی هتل عالی هستش، هتل تمیز و بازسازی شده است.
محیطی آرام با پرسنل خوشرو اما با قیمت نسبتا بالا
با سلام پرسنل هتل دالاهو که تعداد انگشت شمار هستن بسیار عالی و خوش رفتار و خوب هستن بخصوص خانم عزیزی که بسیار مودب و خوش رفتار و کاربلد هستند. فقط انتقادی که میشه گرفت به پارکینگ هتل هست که جای پارک ۳ ماشین را دارد و صبحانه ی بسیارساده و سبک هست و درهای اتاق های هتل قدیمی و چوبی (مسافرخانه ای) می باشد. وگرنه هتل تمیز با پرسنل عالی هستن.
برخورد کارکنان هتل خوب بوده و امکانات هتل در حد متوسط. ولی متاسفانه صبحانه هتل در حد بسیار ضعیف بوده و اصلا شباهتی به هتل سه یا دو ستاره ندارد
محل خوبی برای استراحت و رفاه مسافران بخصوص زائران عتبات عالیات
خوب و راحت بود ولی پارکینگ نداشت
صبحانه خوب بود. سرویس اتاق کامل نبود و طراحی شبیه بازداشتگاه، ولی تمیز و کاملا استاندارد بود.
معمولا وقتی مسافر نصفه شب به هتل میرسه، باهاش نصفه قیمت حساب میکنن.ولی این هتل از ساعت ۲ نصفه شب تا ۱۰ صبح پول یکروز کامل رو گرفت. با صبحانه کاملاضعیف.
متاسفانه هتل نیست و بیشتر مسافرخونه تمیزه (اما ظاهرا. سوسک هم داشت تو سرویس)
بد نبود
خیلی گران و بی کیفیت
خدمات عالی در حد یک هتل 3 ستاره
مسافر خانه ای با امکانات محدود
نسبت به قیمتش خوب بود.
برخورد نامناسب پرسنل سر و صدای بیش از حد تمیز نبودن امکانات در حد صفر
انتخاب بعدی من بازهم دالاهو
بنده چند بار در این هتل اقامت داشتم و بسیار عالی هست
هتل نسبتا قدیمی هست ولی تمییزه و محیط آرومی داره. با توجه به قیمتش واقعا هتل مناسبی هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دالاهو ایلام

مهمانان هتل دالاهو ایلام در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دالاهو ایلام از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دالاهو ایلام بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دالاهو ایلام رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دالاهو ایلام را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.