مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دالاهو ایلام

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
510,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
28 مرداد
جمعه
510,000
تومان
29 مرداد
شنبه
510,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
510,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
28 مرداد
جمعه
510,000
تومان
29 مرداد
شنبه
510,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
510,000
تومان
اتاق يک تخته
اقامت 24
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
510,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
28 مرداد
جمعه
510,000
تومان
29 مرداد
شنبه
510,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
820,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
820,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
820,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
885,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
885,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
885,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
900,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
900,000
تومان
29 مرداد
شنبه
900,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
885,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
885,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
885,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
885,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
885,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
885,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
885,000
تومان
28 مرداد
جمعه
885,000
تومان
29 مرداد
شنبه
885,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
885,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
885,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
885,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
900,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
900,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
900,000
تومان
29 مرداد
شنبه
900,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
820,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,123,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,123,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,123,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,123,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,123,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,123,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,123,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,123,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,123,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,123,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,123,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,123,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
1,142,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,142,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,142,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,150,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,150,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,150,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,150,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,150,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,150,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,150,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,150,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,150,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,150,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,150,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,150,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,150,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,150,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,150,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,150,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,150,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,150,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
820,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,360,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,360,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,360,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,360,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,360,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,360,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,360,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,360,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,360,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,360,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,360,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,360,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,360,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,360,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,360,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,360,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,360,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,360,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,360,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,360,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,360,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
820,000
تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
1,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,380,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,380,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,380,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,380,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,380,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,380,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,380,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,380,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,380,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,380,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 7 نفر

هفت تخته
اسنپ تریپ
1,883,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,883,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,883,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,950,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,950,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,950,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,950,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,950,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,950,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,950,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,950,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق هفت تخته
ایران هتل آنلاین
1,883,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,883,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,883,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,883,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,883,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,883,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,883,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,883,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,883,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,883,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,883,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,883,000
تومان
ظرفیت 8 نفر

هشت تخته
اسنپ تریپ
2,120,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,120,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,120,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,200,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق هشت تخته
ایران هتل آنلاین
2,120,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,120,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,120,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,120,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,120,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,120,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,120,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,120,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,120,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,120,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,120,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,120,000
تومان
سوئیت هشت نفره
اقامت 24
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,200,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,200,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,200,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
820,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

شش تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دالاهو ایلام

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
تلويزيون در لابی
ميز
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
سالن صبحانه خوری
كتابخانه
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل دالاهو ایلام روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دالاهو ایلام

(32 نظر)
نقاط قوت:
مرکز شهر بودن، برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
شیر آلات سرویس ، نا زیبایی فضای داخلی، عدم وجود لیست تلفن قسمت های مختلف هتل در داخل اتاقها، عدم رستوران
نقاط قوت:
تمیز بودن ملحفه
نقاط ضعف:
تمیز بودن ملحفه
نقاط قوت:
نظافت ، و خوش رویی پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت ، و خوش رویی پرسنل
عالی بود این هتل و مخصوصاً پرسنل هتل
نقاط قوت:
رفتار پرسنل، تمیزی اتاق، موقعیت در شهر ایلام،قیمت مناسب احتساب تخفیف در رزرو توسط اسنپ
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل، تمیزی اتاق، موقعیت در شهر ایلام،قیمت مناسب احتساب تخفیف در رزرو توسط اسنپ
هتل خوبی بود. با توجه به سه ستاره بودن برخی امکانات هتل هایی شهر های بزرگتر نیست ولی در نوع نظافت و اقامت و تمیزی مشکلی نداره
نقاط قوت:
قیمت مناسب و برخورد خوب پرسنل، با توجه به قیمت امکانات خوبی داشت و صبحانه هم خوب بود.
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
برخورد دوستانه پرسنل. اتاقهای بازسازی شده ،قرار داشتن در مرکز شهر. قیمت بسیار مناسب باتوجه به شرایط اتاقهایی که به ما تخصیص دادند باتوجه به قیمت اتاق صبحانه ی خوب و قابل قبولی داشت
نقاط ضعف:
سیستم تهویه مطبوع و سرمایش ایراد داشت فشار آب در طبقه ی سوم که بودیم کم بود البته بنظرم کمبود آب و فشار آب متاسفانه مشکل اکثر هتل ها میباشد
نقاط قوت:
تنوع صبحانه قابل قبول بود
نقاط ضعف:
به نظر من در حد مهمانپذیر بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تنها اتاقهای بازسازی شده قابل استفاده هستند بقیه اتاقها سرویس بهداشتی غیر قابل استفاده دارند.
نقاط قوت:
برخورد بسیار مودبانه و محترمانه پرسنل نظافت و تمیزی محیط آرام و دلنشین
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ نداشتن اینترنت وایفای، داشت ولی در طبقات بالا قطع شد
نقاط قوت:
برخلاف آنچه گفته می شود اتاق ها واقعا تمیز بوده و به نظر من به تازگی تعمیرات اساسی شده و سرویس بهداشتی سنگ و سرامیک تازه ای داشت. کف هم موکت نو و دیوارها با کاغذ دیواری نو نوار شده بود. پرسنل هم برخورد خوبی داشتند.
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار معمولی بود. مگه دو سه کیلو سوسیس و یه ظرف عدسی یا آش چقدر خرج داره. شبی ۴۰۰ هزار تومان برای اتاق یک تخته کم نیست. لااقل کمی صبحانه را ارتقا بدن. توو لابی هتل یه فوتبالدستی گذاشتن یهو ساعت یک نصف شب مشغول بازی و سر و صدا. بهتره هتل ساعت ۲۳ دیگه جمعش کنه. نور راهرو ها در اتاق منعکس می شود و اذیت کننده هست. در کل برای شهر ایلام هتل خوبی است.
نقاط قوت:
نکته آنچنان مثبتی نداشت.
نقاط ضعف:
فاقد پارکینگ بود،صبحانه تنوع خاصی نداشت،جلوی هتل مغازه هایی وجودداشت و افرادی تردد میکردند که بنظر من زیاد مورد پسند مسافرین نخواهند بود.
خوب نبود نسبت به قیمتش در حد یک مسافرخانه ضعیف بود وسایل تمیز نبود ، حوله تمیز نبود ، صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
تمیز بودن اطاق ها
نقاط ضعف:
هزینه بالا عدم ارایه خدمدت برای ناهار و شام. قدیمی بودن . چشم انداز اطراف زیبا نبود
دسترسی مناسب هتل- برخورد خوب کارکنان- قیمت مناسب- به دلیل متراژ کم اتاق ها، تهویه مساعدی نداشت. اما در کل راضی بودیم. البته این نکته را هم اضافه کنم که به نظر می‌رسد به دلیل تقارن زمان حضور ما با تعطیلات نوروز کمی مورد کم لطفی قرار گرفتیم. ما چند ساعت زودتر رسیدیم و علی رغم اینکه اتاق خالی بود، مدیریت هتل حاضر نشدند اتاق را به ما تحویل بدهند و حتی ما گفتیم میتوانیم بخشی از مبلغ را هم پرداخت کنیم، اما گفتند فقط در صورتی که کل هزینه یک شب را پرداخت کنید می توانیم اتاق را زودتر به شما تحویل دهیم که خوب این خیلی منصفانه و البته مرسوم نیست. به هر حال انتظار همکاری بیشتری داشتیم.
دسترسی هتل عالی هستش، هتل تمیز و بازسازی شده است.
محیطی آرام با پرسنل خوشرو اما با قیمت نسبتا بالا
با سلام پرسنل هتل دالاهو که تعداد انگشت شمار هستن بسیار عالی و خوش رفتار و خوب هستن بخصوص خانم عزیزی که بسیار مودب و خوش رفتار و کاربلد هستند. فقط انتقادی که میشه گرفت به پارکینگ هتل هست که جای پارک ۳ ماشین را دارد و صبحانه ی بسیارساده و سبک هست و درهای اتاق های هتل قدیمی و چوبی (مسافرخانه ای) می باشد. وگرنه هتل تمیز با پرسنل عالی هستن.
برخورد کارکنان هتل خوب بوده و امکانات هتل در حد متوسط. ولی متاسفانه صبحانه هتل در حد بسیار ضعیف بوده و اصلا شباهتی به هتل سه یا دو ستاره ندارد
محل خوبی برای استراحت و رفاه مسافران بخصوص زائران عتبات عالیات
خوب و راحت بود ولی پارکینگ نداشت
صبحانه خوب بود. سرویس اتاق کامل نبود و طراحی شبیه بازداشتگاه، ولی تمیز و کاملا استاندارد بود.
معمولا وقتی مسافر نصفه شب به هتل میرسه، باهاش نصفه قیمت حساب میکنن.ولی این هتل از ساعت ۲ نصفه شب تا ۱۰ صبح پول یکروز کامل رو گرفت. با صبحانه کاملاضعیف.
متاسفانه هتل نیست و بیشتر مسافرخونه تمیزه (اما ظاهرا. سوسک هم داشت تو سرویس)
بد نبود
خیلی گران و بی کیفیت
خدمات عالی در حد یک هتل 3 ستاره
مسافر خانه ای با امکانات محدود
نسبت به قیمتش خوب بود.
برخورد نامناسب پرسنل سر و صدای بیش از حد تمیز نبودن امکانات در حد صفر
انتخاب بعدی من بازهم دالاهو
بنده چند بار در این هتل اقامت داشتم و بسیار عالی هست
هتل نسبتا قدیمی هست ولی تمییزه و محیط آرومی داره. با توجه به قیمتش واقعا هتل مناسبی هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دالاهو ایلام

مهمانان هتل دالاهو ایلام در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دالاهو ایلام از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دالاهو ایلام بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دالاهو ایلام رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دالاهو ایلام را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.