مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دالاهو ایلام

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
650,000 تومان
11 فروردین
جمعه
650,000 تومان
12 فروردین
شنبه
650,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
650,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
650,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
650,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
650,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
650,000 تومان
18 فروردین
جمعه
650,000 تومان
19 فروردین
شنبه
650,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
650,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
717,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
717,000 تومان
11 فروردین
جمعه
717,000 تومان
12 فروردین
شنبه
717,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
717,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
717,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
717,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
910,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
910,000 تومان
11 فروردین
جمعه
910,000 تومان
12 فروردین
شنبه
910,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
910,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
910,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
910,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
910,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
910,000 تومان
18 فروردین
جمعه
910,000 تومان
19 فروردین
شنبه
910,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
910,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
910,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
910,000 تومان
11 فروردین
جمعه
910,000 تومان
12 فروردین
شنبه
910,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
910,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
910,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
910,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
910,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
910,000 تومان
18 فروردین
جمعه
910,000 تومان
19 فروردین
شنبه
910,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
910,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
964,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
964,000 تومان
11 فروردین
جمعه
964,000 تومان
12 فروردین
شنبه
964,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
964,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
964,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
964,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,095,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,095,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,095,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,095,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,095,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,095,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,095,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,095,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,095,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,095,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,095,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,095,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,145,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,145,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,145,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,145,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,145,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,145,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,145,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,400,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,400,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,400,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,400,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,400,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,400,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,400,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,400,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
1,458,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,458,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,458,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,458,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,458,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,458,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,458,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,720,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,720,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,720,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,720,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,720,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,720,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,720,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,720,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,720,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,720,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,720,000 تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
1,772,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,772,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,772,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,772,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,772,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,772,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,772,000 تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته
هتل یار
2,085,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,085,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,085,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,085,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,085,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,085,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,085,000 تومان
شش تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 7 نفر

اتاق هفت تخته
هتل یار
2,399,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,399,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,399,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,399,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,399,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,399,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,399,000 تومان
هفت تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 8 نفر

سوئیت دو خوابه هشت نفره
اقامت 24
2,670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,670,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,670,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,670,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,670,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,670,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,670,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,670,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,670,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,670,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,670,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,670,000 تومان
اتاق هشت تخته
هتل یار
2,712,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,712,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,712,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,712,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,712,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,712,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,712,000 تومان
هشت تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل دالاهو ایلام

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
تلويزيون در لابی
ميز
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
سالن صبحانه خوری
كتابخانه
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل دالاهو ایلام روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دالاهو ایلام

(42 نظر)
نقاط قوت:
همه چی خوب، ازچندوقت پیش خیلی بهترشده وپیشرفت کرده. فقط صبحونه میتونست خیلی بهترباشه. ولی درمجموع فوق العاده س. ممنون ازمدیریت وپرسنل زحمتکش هتل دالاهو.
نقاط ضعف:
همه چی خوب، ازچندوقت پیش خیلی بهترشده وپیشرفت کرده. فقط صبحونه میتونست خیلی بهترباشه. ولی درمجموع فوق العاده س. ممنون ازمدیریت وپرسنل زحمتکش هتل دالاهو.
نقاط قوت:
در مرکز شهر قرار دارد و دسترسی به امکان لازم را دارد
نقاط ضعف:
در مرکز شهر قرار دارد و دسترسی به امکان لازم را دارد
دومین تجربه اقامت و چند مرتبه از رستوران هتل استفاده کرده ام بطور کل خوب است
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
فاقدسشوار صبحانه نفراتی وکم کیفیت اتاق و ‌تخت هابد فاقدچای سازوچای قند
نقاط قوت:
مرکز شهر بودن، برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
شیر آلات سرویس ، نا زیبایی فضای داخلی، عدم وجود لیست تلفن قسمت های مختلف هتل در داخل اتاقها، عدم رستوران
نقاط قوت:
تمیز بودن ملحفه
نقاط ضعف:
تمیز بودن ملحفه
نقاط قوت:
نظافت ، و خوش رویی پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت ، و خوش رویی پرسنل
عالی بود این هتل و مخصوصاً پرسنل هتل
نقاط قوت:
برخورد و رفتار عالی مدیریت و پرسنل،همه تلاششون رو کردن که ما بتونیم اقامت راحت و گشت و گذار با آرامشی داشته باشیم. موقعیت مکانی و دسترسی مناسب هتل، قیمت مناسب محیط آرام
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
قیمت مناسب و برخورد خوب پرسنل، با توجه به قیمت امکانات خوبی داشت و صبحانه هم خوب بود.
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
به نظرم هتل خوب و تمیزی بود، نسبت به قیمت مناسبش همه چیز در حد قابل قبول بود. رفتار پرسنل هم خیلی خوب بود واقعا.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد دوستانه پرسنل. اتاقهای بازسازی شده ،قرار داشتن در مرکز شهر. قیمت بسیار مناسب باتوجه به شرایط اتاقهایی که به ما تخصیص دادند باتوجه به قیمت اتاق صبحانه ی خوب و قابل قبولی داشت
نقاط ضعف:
سیستم تهویه مطبوع و سرمایش ایراد داشت فشار آب در طبقه ی سوم که بودیم کم بود البته بنظرم کمبود آب و فشار آب متاسفانه مشکل اکثر هتل ها میباشد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سیستم سرمایش افتضاح
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تنها اتاقهای بازسازی شده قابل استفاده هستند بقیه اتاقها سرویس بهداشتی غیر قابل استفاده دارند.
نقاط قوت:
برخورد بسیار مودبانه و محترمانه پرسنلنظافت و تمیزی محیط آرام و دلنشین
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگنداشتن اینترنت وایفای، داشت ولی در طبقات بالا قطع شد
نقاط قوت:
برخلاف آنچه گفته می شود اتاق ها واقعا تمیز بوده و به نظر من به تازگی تعمیرات اساسی شده و سرویس بهداشتی سنگ و سرامیک تازه ای داشت. کف هم موکت نو و دیوارها با کاغذ دیواری نو نوار شده بود. پرسنل هم برخورد خوبی داشتند.
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار معمولی بود. مگه دو سه کیلو سوسیس و یه ظرف عدسی یا آش چقدر خرج داره. شبی ۴۰۰ هزار تومان برای اتاق یک تخته کم نیست. لااقل کمی صبحانه را ارتقا بدن. توو لابی هتل یه فوتبالدستی گذاشتن یهو ساعت یک نصف شب مشغول بازی و سر و صدا. بهتره هتل ساعت ۲۳ دیگه جمعش کنه. نور راهرو ها در اتاق منعکس می شود و اذیت کننده هست. در کل برای شهر ایلام هتل خوبی است.
نقاط قوت:
نکته آنچنان مثبتی نداشت.
نقاط ضعف:
فاقد پارکینگ بود،صبحانه تنوع خاصی نداشت،جلوی هتل مغازه هایی وجودداشت و افرادی تردد میکردند که بنظر من زیاد مورد پسند مسافرین نخواهند بود.
خوب نبود نسبت به قیمتش در حد یک مسافرخانه ضعیف بود وسایل تمیز نبود ، حوله تمیز نبود ، صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
عالی بود بی نقص♥️
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
فقط تمیز هست
نقاط ضعف:
درحدسه ستاره نیست
دسترسی مناسب هتل- برخورد خوب کارکنان- قیمت مناسب- به دلیل متراژ کم اتاق ها، تهویه مساعدی نداشت. اما در کل راضی بودیم. البته این نکته را هم اضافه کنم که به نظر می‌رسد به دلیل تقارن زمان حضور ما با تعطیلات نوروز کمی مورد کم لطفی قرار گرفتیم. ما چند ساعت زودتر رسیدیم و علی رغم اینکه اتاق خالی بود، مدیریت هتل حاضر نشدند اتاق را به ما تحویل بدهند و حتی ما گفتیم میتوانیم بخشی از مبلغ را هم پرداخت کنیم، اما گفتند فقط در صورتی که کل هزینه یک شب را پرداخت کنید می توانیم اتاق را زودتر به شما تحویل دهیم که خوب این خیلی منصفانه و البته مرسوم نیست. به هر حال انتظار همکاری بیشتری داشتیم.
دسترسی هتل عالی هستش، هتل تمیز و بازسازی شده است.
محیطی آرام با پرسنل خوشرو اما با قیمت نسبتا بالا
با سلام پرسنل هتل دالاهو که تعداد انگشت شمار هستن بسیار عالی و خوش رفتار و خوب هستن بخصوص خانم عزیزی که بسیار مودب و خوش رفتار و کاربلد هستند. فقط انتقادی که میشه گرفت به پارکینگ هتل هست که جای پارک ۳ ماشین را دارد و صبحانه ی بسیارساده و سبک هست و درهای اتاق های هتل قدیمی و چوبی (مسافرخانه ای) می باشد. وگرنه هتل تمیز با پرسنل عالی هستن.
برخورد کارکنان هتل خوب بوده و امکانات هتل در حد متوسط. ولی متاسفانه صبحانه هتل در حد بسیار ضعیف بوده و اصلا شباهتی به هتل سه یا دو ستاره ندارد
محل خوبی برای استراحت و رفاه مسافران بخصوص زائران عتبات عالیات
خوب و راحت بود ولی پارکینگ نداشت
صبحانه خوب بود. سرویس اتاق کامل نبود و طراحی شبیه بازداشتگاه، ولی تمیز و کاملا استاندارد بود.
معمولا وقتی مسافر نصفه شب به هتل میرسه، باهاش نصفه قیمت حساب میکنن.ولی این هتل از ساعت ۲ نصفه شب تا ۱۰ صبح پول یکروز کامل رو گرفت. با صبحانه کاملاضعیف.
متاسفانه هتل نیست و بیشتر مسافرخونه تمیزه (اما ظاهرا. سوسک هم داشت تو سرویس)
بد نبود
خیلی گران و بی کیفیت
خدمات عالی در حد یک هتل 3 ستاره
مسافر خانه ای با امکانات محدود
نسبت به قیمتش خوب بود.
نقاط قوت:
عالی عالی عالی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
باسلام،منفی ترین نکته این بود که ما ماشینمون خراب شد و اصلا نتونستیم به هتل بیایم
نقاط قوت:
نسبت به قیمت واقعا هتل راحت و عالی ایه. فن کوئل هوای مطبوعی در اتاقها ایجاد کرده. صبحانه اش به نسبت خیلی از هتلهای دو ستاره بهتره. مکانش وسط شهره.
نقاط ضعف:
با وجود داشتن یک رستوران شیک متاسفانه چون مراجعه کننده کم هست؛ رستورانش فعال نیست.
برخورد نامناسب پرسنل سر و صدای بیش از حد تمیز نبودن امکانات در حد صفر
انتخاب بعدی من بازهم دالاهو
بنده چند بار در این هتل اقامت داشتم و بسیار عالی هست
هتل نسبتا قدیمی هست ولی تمییزه و محیط آرومی داره. با توجه به قیمتش واقعا هتل مناسبی هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دالاهو ایلام

مهمانان هتل دالاهو ایلام در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دالاهو ایلام از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دالاهو ایلام بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دالاهو ایلام رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دالاهو ایلام را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.