مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دالاهو ایلام

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
هتل یار
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
400,000
تومان
9 بهمن
شنبه
400,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
400,000
تومان
15 بهمن
جمعه
400,000
تومان
16 بهمن
شنبه
400,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
400,000
تومان
9 بهمن
شنبه
400,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
400,000
تومان
15 بهمن
جمعه
400,000
تومان
16 بهمن
شنبه
400,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
اتاق يک تخته
اقامت 24
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
400,000
تومان
9 بهمن
شنبه
400,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
400,000
تومان
15 بهمن
جمعه
400,000
تومان
16 بهمن
شنبه
400,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
400,000
تومان
9 بهمن
شنبه
400,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
15 بهمن
جمعه
410,000
تومان
16 بهمن
شنبه
410,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
465,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
465,000
تومان
9 بهمن
شنبه
465,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
465,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
465,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
465,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
465,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
465,000
تومان
15 بهمن
جمعه
465,000
تومان
16 بهمن
شنبه
465,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
465,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
465,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
465,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
465,000
تومان
9 بهمن
شنبه
465,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
465,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
465,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
465,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
465,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
465,000
تومان
15 بهمن
جمعه
465,000
تومان
16 بهمن
شنبه
465,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
465,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
465,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
465,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
465,000
تومان
9 بهمن
شنبه
465,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
465,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
465,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
475,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
475,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
475,000
تومان
15 بهمن
جمعه
475,000
تومان
16 بهمن
شنبه
475,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
475,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
475,000
تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
465,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
465,000
تومان
9 بهمن
شنبه
465,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
465,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
465,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
465,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
465,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
465,000
تومان
15 بهمن
جمعه
465,000
تومان
16 بهمن
شنبه
465,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
465,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
465,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
465,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
465,000
تومان
9 بهمن
شنبه
465,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
465,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
465,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
475,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
475,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
475,000
تومان
15 بهمن
جمعه
475,000
تومان
16 بهمن
شنبه
475,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
475,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
475,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
465,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
465,000
تومان
9 بهمن
شنبه
465,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
465,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
465,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
465,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
465,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
465,000
تومان
15 بهمن
جمعه
465,000
تومان
16 بهمن
شنبه
465,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
465,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
465,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
590,000
تومان
9 بهمن
شنبه
590,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
590,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
590,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
590,000
تومان
15 بهمن
جمعه
590,000
تومان
16 بهمن
شنبه
590,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
590,000
تومان
9 بهمن
شنبه
590,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
590,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
590,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
590,000
تومان
15 بهمن
جمعه
590,000
تومان
16 بهمن
شنبه
590,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
590,000
تومان
9 بهمن
شنبه
590,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
15 بهمن
جمعه
600,000
تومان
16 بهمن
شنبه
600,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
590,000
تومان
9 بهمن
شنبه
590,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
590,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
590,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
590,000
تومان
15 بهمن
جمعه
590,000
تومان
16 بهمن
شنبه
590,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
694,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
694,000
تومان
9 بهمن
شنبه
694,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
694,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
694,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
694,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
694,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
694,000
تومان
15 بهمن
جمعه
694,000
تومان
16 بهمن
شنبه
694,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
694,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
694,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
694,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
694,000
تومان
9 بهمن
شنبه
694,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
694,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
694,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
710,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
710,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
710,000
تومان
15 بهمن
جمعه
710,000
تومان
16 بهمن
شنبه
710,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
710,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
710,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
694,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
694,000
تومان
9 بهمن
شنبه
694,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
694,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
694,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
694,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
694,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
694,000
تومان
15 بهمن
جمعه
694,000
تومان
16 بهمن
شنبه
694,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
694,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
694,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
694,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
694,000
تومان
9 بهمن
شنبه
694,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
694,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
694,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
694,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
694,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
694,000
تومان
15 بهمن
جمعه
694,000
تومان
16 بهمن
شنبه
694,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
694,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
694,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

شش تخته
اسنپ تریپ
892,320 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
892,320
تومان
9 بهمن
شنبه
892,320
تومان
10 بهمن
یکشنبه
892,320
تومان
11 بهمن
دوشنبه
892,320
تومان
12 بهمن
سه شنبه
892,320
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
892,320
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
892,320
تومان
15 بهمن
جمعه
892,320
تومان
16 بهمن
شنبه
892,320
تومان
17 بهمن
یکشنبه
892,320
تومان
18 بهمن
دوشنبه
892,320
تومان
اتاق شش تخته
اقامت 24
1,097,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,097,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,097,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,097,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,097,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,097,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,097,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,097,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,097,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,097,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,097,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,097,000
تومان
اتاق شش تخته
هتل یار
1,107,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,107,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,107,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,107,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,107,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,107,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,107,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,107,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,107,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,107,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,107,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,107,000
تومان
شش تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
هتل یار
898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
898,000
تومان
9 بهمن
شنبه
898,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
898,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
898,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
898,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
898,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
898,000
تومان
15 بهمن
جمعه
898,000
تومان
16 بهمن
شنبه
898,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
898,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
898,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
898,000
تومان
9 بهمن
شنبه
898,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
898,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
898,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
898,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
898,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
898,000
تومان
15 بهمن
جمعه
898,000
تومان
16 بهمن
شنبه
898,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
898,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
898,000
تومان
پنج تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 7 نفر

اتاق هفت تخته
هتل یار
1,410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,410,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,410,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,410,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,410,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,410,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,410,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,410,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,410,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,410,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,410,000
تومان
هفت تخته
اسنپ تریپ
1,410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,410,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,410,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,410,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,470,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,470,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,470,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,470,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,470,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,470,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,470,000
تومان
سوئیت هفت نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 8 نفر

اتاق هشت تخته
هتل یار
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,620,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,620,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,620,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,620,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,620,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,620,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,620,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,620,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,620,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,620,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,620,000
تومان
هشت تخته
اسنپ تریپ
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,620,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,620,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,620,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,620,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,690,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,690,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,690,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,690,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,690,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,690,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,690,000
تومان
سوئیت هشت نفره
اقامت 24
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,620,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,620,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,620,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,620,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,620,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,620,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,620,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,620,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,620,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,620,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,620,000
تومان

امکانات اتاق های هتل دالاهو ایلام

آسانسور
زمین ورزشی
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
پارک کودک
خدمات باربري
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
ميز
جكوزی
کپسول آتشنشانی در راهرو
اينترنت در لابی
ميز
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
كتابخانه
سالن صبحانه خوری
نمای کوچه
خدمات اینترنتی
فكس
مبل
خدمات پزشكي
خدمات نگهداری کودک
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
اینترنت بی سیم
تلويزيون در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
سالن صبحانه خوری
نمازخانه
یخچال
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
تلویزیون
کمد لباس
اعلام حریق
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
دستگاه خودپرداز
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
کافی‌شاپ
حوله
كافی شاپ
اینترنت
پاركينگ
مبل
سیستم سرمایش
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
مرکز خرید
دمپایی
تلفن
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اتاق سیگار
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
حمام

آدرس هتل دالاهو ایلام روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دالاهو ایلام

(28 نظر)
نقاط قوت:
فقط تمیز هست
نقاط ضعف:
درحدسه ستاره نیست
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و مهربانانه پرسنل پذیرش ؛ نظافت قابل قبول هتل ؛ آرامش ساختمان علیرغم حضور در هسته مرکزی شهر ؛
نقاط ضعف:
برخورد بسیار خوب و مهربانانه پرسنل پذیرش ؛ نظافت قابل قبول هتل ؛ آرامش ساختمان علیرغم حضور در هسته مرکزی شهر ؛
قطعا اگر دوباره عمری باقی باشه و به ایلام سفر کنم ؛ حتما اقامت در این هتل رو تکرار میکنم !
نقاط قوت:
-امکانات ابتدایی تقریباً راضی کننده
نقاط ضعف:
به عنوان کسی که خودم سالها در هتل های ۴ و ۵ ستاره دارم کار میکنم عرض میکنم رفتار پرسنل بسیار مبتدی و غیر حرفه ای بود به نحوی که ۶ روز ازشون درخواست کردیم سطل آشغال اتاق خالی کنن که آخرشم نیومدن و خودم مجبور شدم کیسه زباله سطل عوض کنم، باورکردنی نبود این موضوع برام!!
دسترسی هتل عالی هستش، هتل تمیز و بازسازی شده است.
دسترسی مناسب هتل- برخورد خوب کارکنان- قیمت مناسب- به دلیل متراژ کم اتاق ها، تهویه مساعدی نداشت. اما در کل راضی بودیم. البته این نکته را هم اضافه کنم که به نظر می‌رسد به دلیل تقارن زمان حضور ما با تعطیلات نوروز کمی مورد کم لطفی قرار گرفتیم. ما چند ساعت زودتر رسیدیم و علی رغم اینکه اتاق خالی بود، مدیریت هتل حاضر نشدند اتاق را به ما تحویل بدهند و حتی ما گفتیم میتوانیم بخشی از مبلغ را هم پرداخت کنیم، اما گفتند فقط در صورتی که کل هزینه یک شب را پرداخت کنید می توانیم اتاق را زودتر به شما تحویل دهیم که خوب این خیلی منصفانه و البته مرسوم نیست. به هر حال انتظار همکاری بیشتری داشتیم.
نقاط قوت:
تمیز و مرتب خوش برخورد
نقاط ضعف:
داخل دستشویی دستمال کاغذی نداشت خمیرندان مسافرتی نداشتن سرویس یخچال نداشت
نقاط قوت:
سیستم گرمایشی عالی
نقاط ضعف:
در فضای داخل اتاق تهویه هوا وجود نداشت سیفون سرویس خراب بود
نقاط قوت:
در کل یه مسافرخونه تمیز محسوب میشه
نقاط ضعف:
در کل یه مسافرخونه تمیز محسوب میشه
واقعا اسمشو نمیشه هتل گذاشت، یه مسافرخانه تمیزه، ولی ظاهراً هتل‌های ایلام همه در همین وضعیت هستند.
محیطی آرام با پرسنل خوشرو اما با قیمت نسبتا بالا
با سلام پرسنل هتل دالاهو که تعداد انگشت شمار هستن بسیار عالی و خوش رفتار و خوب هستن بخصوص خانم عزیزی که بسیار مودب و خوش رفتار و کاربلد هستند. فقط انتقادی که میشه گرفت به پارکینگ هتل هست که جای پارک ۳ ماشین را دارد و صبحانه ی بسیارساده و سبک هست و درهای اتاق های هتل قدیمی و چوبی (مسافرخانه ای) می باشد. وگرنه هتل تمیز با پرسنل عالی هستن.
برخورد کارکنان هتل خوب بوده و امکانات هتل در حد متوسط. ولی متاسفانه صبحانه هتل در حد بسیار ضعیف بوده و اصلا شباهتی به هتل سه یا دو ستاره ندارد
محل خوبی برای استراحت و رفاه مسافران بخصوص زائران عتبات عالیات
خوب و راحت بود ولی پارکینگ نداشت
صبحانه خوب بود. سرویس اتاق کامل نبود و طراحی شبیه بازداشتگاه، ولی تمیز و کاملا استاندارد بود.
معمولا وقتی مسافر نصفه شب به هتل میرسه، باهاش نصفه قیمت حساب میکنن.ولی این هتل از ساعت ۲ نصفه شب تا ۱۰ صبح پول یکروز کامل رو گرفت. با صبحانه کاملاضعیف.
هتل بازسازی شده، تمیز و بی صداست و رفتار کارکنان هتل خوب است. ناهار و شام در هتل سرو نمی شود و می بایست به غذاخوری بیرون مراجعه کنید. یخچال خالی و خاموش بوده و در صورت نیاز می بایست نیازمندی خود را قبلا خرید نموده باشید. گوشی تلفن از تخت فاصله بسیار داشته و هر بار می بایست برای تماس با گوشی به طرف دیگر اتاق مراجعه کنید. اب گرم در حمام و سرویس بهداشتی پس از چند دقیقه از باز نمودن آب و هدر دادن آن و بدون فشار جریان می یابد. سیستم گرمایشی و سرمایشی به هیچ عنوان مطلوب و خوب نیست. هتل در سرویس بهداشتی دستمال کاغذی قرار نمیدهد. انتظار یک صبحانه مفصل و خوب با نان داغ (بربری یا سنگگ) در هتل درجه دو یا سه را نداشته باشید. در زمستان حتما قبل از ورود به اتاق پتو درخواست کنید و البته انتظار تحویل یک پتوی گلبافت و گرم را نداشته باشید. در لابی هتل امکان استفاده از WiFi و فوتبال دستی وجود دارد. اما هتل امکان سرو چای و قهوه در لابی را ندارد. البته شهر ایلام کلا سه هتل دارد که هتل سه ستاره آن خارج از شهر واقع شده و امکانات ضعیف تری دارد بنابراین در مقایسه با دیگر هتل های شهر من این هتل را پیشنهاد می دهم. اما در کل پس از ورود به هتل می توان توقع دریافت سرویس از یک مهمانسرای درجه یک در مرکز شهر را داشت که امکان دسترسی به نقاط شهر را به شما می دهد.
متاسفانه هتل نیست و بیشتر مسافرخونه تمیزه (اما ظاهرا. سوسک هم داشت تو سرویس)
بد نبود
خیلی گران و بی کیفیت
خدمات عالی در حد یک هتل 3 ستاره
مسافر خانه ای با امکانات محدود
نسبت به قیمتش خوب بود.
نقاط قوت:
نسبت به قیمت واقعا هتل راحت و عالی ایه. فن کوئل هوای مطبوعی در اتاقها ایجاد کرده. صبحانه اش به نسبت خیلی از هتلهای دو ستاره بهتره. مکانش وسط شهره.
نقاط ضعف:
با وجود داشتن یک رستوران شیک متاسفانه چون مراجعه کننده کم هست؛ رستورانش فعال نیست.
برخورد نامناسب پرسنل سر و صدای بیش از حد تمیز نبودن امکانات در حد صفر
انتخاب بعدی من بازهم دالاهو
بنده چند بار در این هتل اقامت داشتم و بسیار عالی هست
هتل نسبتا قدیمی هست ولی تمییزه و محیط آرومی داره. با توجه به قیمتش واقعا هتل مناسبی هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دالاهو ایلام

مهمانان هتل دالاهو ایلام در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دالاهو ایلام از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دالاهو ایلام بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دالاهو ایلام رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دالاهو ایلام را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.