هتل سنتی عماد نظام فردوس

فردوس، حاشیه ی بلوار امام رضا(ع)
5
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی عماد نظام فردوس

سنتی عماد نظام-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
130,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
130,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
130,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
130,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
130,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
130,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
130,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
130,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
130,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
130,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
130,000
تومان
علاءالدین
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
145,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
145,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
145,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
145,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
145,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
145,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
145,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
145,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
145,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
145,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
145,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
210,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
210,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
210,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
210,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
210,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
210,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
210,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
210,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
210,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
210,000
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
210,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
210,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
210,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
210,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
210,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
210,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
210,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
210,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
210,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
210,000
تومان
علاءالدین
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
230,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
230,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
230,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
230,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
230,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
230,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
230,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
230,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
230,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
230,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
230,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
210,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
210,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
210,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
210,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
210,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
210,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
210,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
210,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
210,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
210,000
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
210,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
210,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
210,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
210,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
210,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
210,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
210,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
210,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
210,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
210,000
تومان
سنتی عماد نظام-کلبه چوبی دونفره کف خواب
کلبه چوبی دونفره کف خواب
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
210,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
210,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
210,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
210,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
210,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
210,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
210,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
210,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
210,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
210,000
تومان
سنتی عماد نظام-کلبه کپری دونفره کف خواب
کلبه کپری دونفره کف خواب
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
210,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
210,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
210,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
210,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
210,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
210,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
210,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
210,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
210,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
210,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
258,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
258,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
258,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
258,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
258,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
258,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
258,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
258,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
258,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
258,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
258,000
تومان
اقامت 24
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
268,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
268,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
268,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
268,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
268,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
268,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
268,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
268,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
268,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
268,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
268,000
تومان
علاءالدین
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
275,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
275,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
275,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
275,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
275,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
275,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
275,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
275,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
275,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
275,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
275,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
306,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
306,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
306,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
306,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
306,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
306,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
306,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
306,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
306,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
306,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
306,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
306,000
تومان
اقامت 24
306,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
306,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
306,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
306,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
306,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
306,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
306,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
306,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
306,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
306,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
306,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
306,000
تومان
علاءالدین
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
320,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
320,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
320,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
320,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
320,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
320,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
320,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
320,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
320,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
320,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
320,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
هتل یار
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
353,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
353,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
353,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
353,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
353,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
353,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
353,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
353,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
353,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
353,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
353,000
تومان
اقامت 24
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
353,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
353,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
353,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
353,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
353,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
353,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
353,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
353,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
353,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
353,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
353,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
علاءالدین
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
375,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
375,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
375,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
375,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
375,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
375,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
375,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
375,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
375,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
375,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
375,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی عماد نظام فردوس

نمازخانه
خدمات پزشكي
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن بيليارد
آتلیه
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كتابخانه
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارک کودک
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
زمین ورزشی
فضائی برای پياده روی
لباسشویی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پرینتر
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
باغچه
نمای فضای سبز
رمپ
اتاق عقد
فضای بيرون هتل برای نشستن
پارک بازی كودكان
سالن چند منظوره
خدمات راهنمای تور
فروشگاه صنايع دستی
تلويزيون LED در لابی
بخش Check in و Check out سريع(Express)
سالن جلسات
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
كافی شاپ
خدمات اینترنتی
پارکینگ در اطراف هتل
محلی برای سیگاری ها
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
آتليه عكاسی
Business Center
اب نما
فكس
لابی
رستوران
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
زنگ هشدار
تلفن در لابی
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
سشوار
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در اتاق
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
مبلمان
صندوق امانات
دمپایی
مسلط به زبان انگليسی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
یخچال
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
حوله
خدمات تور
فكس
مینی بار رایگان
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
صبحانه رایگان
آرایشگاه
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
فروشگاه
خشکشویی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
رستوران ایرانی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
حمام سنتی
تلفن در اتاق
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
حمام

آدرس هتل سنتی عماد نظام فردوس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی عماد نظام فردوس

(26 نظر)
برخورد کارکنان بسیار خوب
هتل خوبی بود کلی نه اونقدر که تعریف و تبلیغ میکنن. اولش حتی حوله نداشت خودم رفتم گرفتم
محیطی آرام .تمیز .وبرخورد خیلی خوب کارکنان هتل.
بسیار خوش برخورد ..
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل ومدیریت مسوول وکارامد دکوراسیون زیبا صبحانه خوب و سالم رعایت مسایل پیشگیری از کرونا در لابی
نقاط ضعف:
موکت اتاقها فرسوده شده ملحفه وروبالشی شخصی یایکبار مصرف جهت پیشگیری از کرونا
کارکنان بسیار با ادب، کیفیت غذا عالی بود. من کپری vip گرفته بودم. خیلی تمیز و مرتب بود.
کارکنان هتل با ادب و مهربان بودند . فرش اتاق ها کثیف بود و از حوله یکبار مصرف که خیلی مناسب نیست استفاده شده بود . اتاق های چوبی خیلی تمیز تر و زیبا تر بود .
یکی از رویاهای بنده اقامت در کلبه چوبی بود که به کمک هتل عماد نظام محقق شد. این کلبه ها بسیار با سلیقه و خوش نقشه ساخته شده اند و ارزش اقامت را دارند. از نکات منفی میتوان به کم تجربگی قسمت پذیرش و همچنین کیفیت و کمیت نامطلوب صبحانه اشاره کرد که دور از انتظار ما بود و ما توقع بهتر از این ها را داشتیم.
زیاد تمیز نبود ولی جای اروم و دنجی داره. در کل خوبه.
نقاط قوت:
خیلی عالی بود همه چی از همه نظر
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
ظاهر زیبا و سنتی و برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
کمی از مرکز شهر فاصله دارد
در کل هتل خوبی بود. تنها مورد که داشت این بود که به خاطر برگزاری جشن عروسی در هتل، سر و صدا زیادی تو هتل بود .
روی هم رفته بهترین در ایران بود تنها نکته ای که در بدو ورود کمی توی چشم بود نمای رستوران بود که شاید در مقایسه با دیگر بخشهای هتل مناسب نبود.
خوب
فضا خوب و دلنشین
در وهله اول المانهای تزئینی مختلف در گوشه و کنار هتل توجه شما رو جلب میکنه و برخورد مناسب کارکنان هتل ، فکر میکنم به نسبت موقعیت مکانی (قرارگیری در یک شهرستان کوچک) هتل با شخصیتی بود.
برایم غیر قابل باور بود که ملحفه و روتختی پر از مو بود که کاملا معلوم بود تعویض نشده اند. به علاوه روی فنجانی که برای چای در اتاق بود و ظاهرا شسته شده بود هنوز رد رژ لب وجود داشت! وقتی با رسپشن تماس گرفتم و موضوع کثیفی ملحفه ها را گزارش کردم چندین دقیقه گذشت و ایشان نیامدند تا از آخر خودم رفتم تا ایشان بیاید.
پرسنل خوبی داشت
صبحانه بسیار مختصر بود و سن ایچ پرتقال هم همون اول تموم شد و پس از اعتراض با برخورد بدی گفتن خوب تموم شده دیگه
بسیار خوب و با مهربانی و گرم و گیرا
وضعیت بخش رزرواسیون و خدمه خوب بود و بصورت قابل انتظار همکاری و راهنمائی میکردند . فقط برنامه صبحانه متناسب با برنامه اعلام شده آماده نبود و با تاخیر حدود ۷:۴۵ آماده استفاده نبود که نظر به اینکه ما برای رسیدن به شهر بعدی عجله داشتیم ، این تاخیر روی برنامه ریزی ما تاثیر داشت .
سنتی،تمیز،مناسب
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
البته نمی توان گفت نکته منفی.ولی به عنوان یک پیشنهاد خواستم بگم اگه امکان داره درب ورودی مسافران از قسمت پارکینگ باشه.مخصوصا شبهایی که مراسم در هتل هست.چون تردد از جلوی میهمانان که جلوی درب اصلی تجمع میکنن کمی برای بنده و خانواده سخت بود.ممنونم.جسارت منو ببخشید
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده مودب و دوست داشتنی .پذیرایی بسیار خوب .پذیرش با روی باز.من به تمام هموطنان توصیه میکنم حتما یکبار در این هتل اقامت داشته و خود از نزدیک مهمان نوازی را تجربه کنند
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی در چندین بار اقامت بنده دیده نشده
بسیار عالی و خوش برخورد
زیبا وراحت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی عماد نظام فردوس

مهمانان هتل سنتی عماد نظام فردوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی عماد نظام فردوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی عماد نظام فردوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی عماد نظام فردوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی عماد نظام فردوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.