اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان

اصفهان، خیابان میرداماد، انتهای کوچه ۱۱
-
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته - دبل (حافظ)
هتل یار
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
8 بهمن
جمعه
740,000
تومان
9 بهمن
شنبه
740,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
15 بهمن
جمعه
740,000
تومان
دوتخته - توئین(فردوسی)
هتل یار
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
8 بهمن
جمعه
740,000
تومان
9 بهمن
شنبه
740,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
15 بهمن
جمعه
740,000
تومان
اتاق دو تخته حافظ
اقامت 24
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
740,000
تومان
اتاق دو تخته سعدی
اقامت 24
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
740,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
740,000
تومان
دوتخته - توئین (سعدی)
هتل یار
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
8 بهمن
جمعه
740,000
تومان
9 بهمن
شنبه
740,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
15 بهمن
جمعه
740,000
تومان
اتاق دو تخته فردوسی
اقامت 24
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
740,000
تومان
دو تخته دابل حافظ
اسنپ تریپ
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
740,000
تومان
دو تخته تویین سعدی
اسنپ تریپ
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
740,000
تومان
دو تویین فردوسی
اسنپ تریپ
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
740,000
تومان
دوتخته - دبل vip (سهروردی)
هتل یار
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,230,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,230,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,230,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,230,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,230,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,230,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,230,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,230,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,230,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,230,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,230,000
تومان
اتاق دو تخته خیام VIP
اقامت 24
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,350,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,350,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,350,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,350,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,350,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,350,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,350,000
تومان
دو تخته دابل سهروردی VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
1,230,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,230,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,230,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,230,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,230,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,230,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,230,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,230,000
تومان
اتاق دو تخته سهروردی VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,230,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,230,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,230,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,230,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,230,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,230,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,230,000
تومان
دو تخته تویین سعدی بدون صبحانه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته ملاصدرا
اقامت 24
880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
880,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
880,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
880,000
تومان
9 بهمن
شنبه
880,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
880,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
880,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
880,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
880,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
880,000
تومان
اتاق سه تخته ابن سینا
اقامت 24
880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
880,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
880,000
تومان
9 بهمن
شنبه
880,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
880,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
880,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
880,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
880,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
880,000
تومان
سه تخته ابن سینا
اسنپ تریپ
949,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
949,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
949,000
تومان
9 بهمن
شنبه
949,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
949,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
949,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
949,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
949,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
949,000
تومان
سه تخته - دبل +سینگل (ملاصدرا)
هتل یار
949,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
949,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
949,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
949,000
تومان
8 بهمن
جمعه
949,000
تومان
9 بهمن
شنبه
949,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
949,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
949,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
949,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
949,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
949,000
تومان
15 بهمن
جمعه
949,000
تومان
سه تخته ملاصدرا
اسنپ تریپ
949,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
949,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
949,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
949,000
تومان
9 بهمن
شنبه
949,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
949,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
949,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
949,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
949,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
949,000
تومان
سه تخته - دبل+سینگل(ابن سینا)
هتل یار
949,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
949,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
949,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
949,000
تومان
8 بهمن
جمعه
949,000
تومان
9 بهمن
شنبه
949,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
949,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
949,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
949,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
949,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
949,000
تومان
15 بهمن
جمعه
949,000
تومان
سه تخته - دبل+سینگل(خیام)
هتل یار
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,350,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,350,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,350,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,350,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,350,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,350,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,350,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,350,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,350,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,350,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,350,000
تومان
سه تخته - دبل +سینگل vip (شیخ بهایی)
هتل یار
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,350,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,350,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,350,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,350,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,350,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,350,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,350,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,350,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,350,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,350,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,350,000
تومان
کانکت سه تخته خیام VIP
اسنپ تریپ
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,350,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,350,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,350,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,350,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,350,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,350,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,350,000
تومان
اتاق سه تخته شیخ بهایی VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,350,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,350,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,350,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,350,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,350,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,350,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,350,000
تومان
کانکت سه تخته شیخ بهایی VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,350,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,350,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,350,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,350,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,350,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,350,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,350,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته مولوی
اقامت 24
1,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,130,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,130,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,130,000
تومان
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
1,130,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,130,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,130,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,130,000
تومان
چهار تخته مولوی
اسنپ تریپ
1,182,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,182,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,182,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,182,000
تومان
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
1,182,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,182,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,182,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,182,000
تومان
چهارتخته - دبل +توئین (مولوی)
هتل یار
1,182,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,182,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,182,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,182,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,182,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,182,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,182,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,182,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,182,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,182,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,182,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,182,000
تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان

(7 نظر)
نقاط قوت:
هتل زیبایی بود
نقاط ضعف:
هتل زیبایی بود
نقاط قوت:
هتل تميز و دنجي بود
نقاط ضعف:
هتل تميز و دنجي بود
نقاط قوت:
فضاي خيلي خوب ارامش كاركنان بسيار خوب و مودب
نقاط ضعف:
فضاي خيلي خوب ارامش كاركنان بسيار خوب و مودب
من اينجا مهمان اورده بودم از تركيه خيلي دوست داشت خانم خود من هم خيلي دوست داشت واقعا عالي بود
از همه نظر خوب بود، برخورد کارکنان عالی، نظم و پاکیزگی، کیفیت غذاها و کافه همه عالی بود فقط یه بدی داشت و اون هم دسترسی، که برای بار اول کمی سخت بود پیدا کردنش که البته علائم سر کوچه ها وجود داشت و اگر روز برسید، مشکل خاصی نخواهید داشت
نقاط قوت:
محیط زیبا
نقاط ضعف:
محیط زیبا
نقاط قوت:
جای زیبا و تاریخی هست
نقاط ضعف:
جای زیبا و تاریخی هست
من به همراه همسرم ۳ شب در این مکان اقامت داشتیم ،اسم‌هتل نمیشه بذاریم روش بیشتر اقامتگاه هست تا هتل و امکاناتش هم در حد همون اقامتگاه هست ، رفتار کارکنانش گرم‌ و محترمانه بود ولی اقامتگاه متاسفانه مدیریت خوبی نداشت ، صبحونه خیلی خیلی مختصر هست به غیر از اخر هفته ها ، چون از بیرون هم برای صرف صبحانه مشتری دارن ، اما قیمت اقامتگاه نسبت به امکانات و مکانش خیلی بالاست و‌خیلی جاهای بهتری میشه رفت با این مبلغ ، عکساش خیلی قشنگ تره ، کلا جای خیلی خیلی معمولی هست و پارکینگ درست حسابی هم نداره .
نقاط قوت:
نظافت و زیبایی هتل برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت و زیبایی هتل برخورد عالی پرسنل
برای من که اولین بار بود به چنین هتل های سنتی میرفتم عالی بود محیط زیبا وتجربه ای جالب بود آرامش خواص مخصوصا شب تو محیط حیاط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان

مهمانان اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.