اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان

اصفهان، خیابان میرداماد، انتهای کوچه ۱۱
-
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان

اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان-اتاق دو تخته حافظ
اتاق دو تخته حافظ
هتل یار
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
740,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
740,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
740,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
740,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
740,000
تومان
9 مهر
جمعه
740,000
تومان
10 مهر
شنبه
740,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
740,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
740,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
740,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
740,000
تومان
اقامت 24
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
740,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
740,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
740,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
740,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
740,000
تومان
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
740,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
740,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
740,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
740,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
740,000
تومان
اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان-اتاق دو تخته سعدی
اتاق دو تخته سعدی
اقامت 24
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
740,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
740,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
740,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
740,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
740,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
740,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
740,000
تومان
هتل یار
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
740,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
740,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
740,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
740,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
740,000
تومان
9 مهر
جمعه
740,000
تومان
10 مهر
شنبه
740,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
740,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
740,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
740,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
740,000
تومان
اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان-اتاق دو تخته خیام VIP
اتاق دو تخته خیام VIP
اقامت 24
1,250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,250,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,250,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,250,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
1,250,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,250,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,250,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,250,000
تومان
اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان-اتاق دو تخته سهروردی VIP
اتاق دو تخته سهروردی VIP
اقامت 24
1,080,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,080,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,080,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,080,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,080,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,080,000
تومان
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
1,080,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,080,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
1,131,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,131,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,131,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,131,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,131,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,131,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,131,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,131,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,131,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,131,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,131,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,131,000
تومان
اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان-دوتخته - توئین(فردوسی)
دوتخته - توئین(فردوسی)
هتل یار
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
740,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
740,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
740,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
740,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
740,000
تومان
9 مهر
جمعه
740,000
تومان
10 مهر
شنبه
740,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
740,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
740,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
740,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
740,000
تومان
اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان-اتاق دو تخته فردوسی
اتاق دو تخته فردوسی
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
740,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
740,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
740,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
740,000
تومان
اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان-اتاق سه تخته ابن سینا
اتاق سه تخته ابن سینا
اقامت 24
880,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
880,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
880,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
880,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
880,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
880,000
تومان
9 مهر
جمعه
880,000
تومان
10 مهر
شنبه
880,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
880,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
880,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
880,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
880,000
تومان
هتل یار
957,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
957,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
957,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
957,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
957,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
957,000
تومان
9 مهر
جمعه
957,000
تومان
10 مهر
شنبه
957,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
957,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
957,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
957,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
957,000
تومان
اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان-اتاق سه تخته ملاصدرا
اتاق سه تخته ملاصدرا
اقامت 24
880,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
880,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
880,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
880,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
880,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
880,000
تومان
9 مهر
جمعه
880,000
تومان
10 مهر
شنبه
880,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
880,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
880,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
880,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
880,000
تومان
هتل یار
957,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
957,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
957,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
957,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
957,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
957,000
تومان
9 مهر
جمعه
957,000
تومان
10 مهر
شنبه
957,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
957,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
957,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
957,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
957,000
تومان
اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان-اتاق سه تخته شیخ بهایی VIP
اتاق سه تخته شیخ بهایی VIP
اقامت 24
1,250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,250,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,250,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,250,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,250,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
1,250,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,250,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
1,305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,305,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,305,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,305,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,305,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,305,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,305,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,305,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,305,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,305,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,305,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,305,000
تومان
اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان-سه تخته - دبل+سینگل(خیام)
سه تخته - دبل+سینگل(خیام)
هتل یار
1,305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,305,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,305,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,305,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,305,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,305,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,305,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,305,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,305,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,305,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,305,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,305,000
تومان
اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان-اتاق چهار تخته مولوی
اتاق چهار تخته مولوی
هتل یار
1,175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,175,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,175,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,175,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,175,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,175,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,175,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,175,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,175,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,175,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,175,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,175,000
تومان
اقامت 24
1,175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,175,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,175,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,175,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,175,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,175,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,175,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,175,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,175,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,175,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,175,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,175,000
تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان

(5 نظر)
نقاط قوت:
جای زیبا و تاریخی هست
نقاط ضعف:
جای زیبا و تاریخی هست
من به همراه همسرم ۳ شب در این مکان اقامت داشتیم ،اسم‌هتل نمیشه بذاریم روش بیشتر اقامتگاه هست تا هتل و امکاناتش هم در حد همون اقامتگاه هست ، رفتار کارکنانش گرم‌ و محترمانه بود ولی اقامتگاه متاسفانه مدیریت خوبی نداشت ، صبحونه خیلی خیلی مختصر هست به غیر از اخر هفته ها ، چون از بیرون هم برای صرف صبحانه مشتری دارن ، اما قیمت اقامتگاه نسبت به امکانات و مکانش خیلی بالاست و‌خیلی جاهای بهتری میشه رفت با این مبلغ ، عکساش خیلی قشنگ تره ، کلا جای خیلی خیلی معمولی هست و پارکینگ درست حسابی هم نداره .
نقاط قوت:
نظافت و زیبایی هتل برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت و زیبایی هتل برخورد عالی پرسنل
برای من که اولین بار بود به چنین هتل های سنتی میرفتم عالی بود محیط زیبا وتجربه ای جالب بود آرامش خواص مخصوصا شب تو محیط حیاط
نقاط قوت:
برخورد بسیار محترمانه و مهربانانه مدیریت و کارکنان. فضای بی نظیر. رسیدگی مداوم به محیط. غذای بسیار عالی. جو صمیمی و دوستانه مجموعه
نقاط ضعف:
برخورد بسیار محترمانه و مهربانانه مدیریت و کارکنان. فضای بی نظیر. رسیدگی مداوم به محیط. غذای بسیار عالی. جو صمیمی و دوستانه مجموعه
نقاط قوت:
برخورد محترمانه، نظافت، محیط زیبا
نقاط ضعف:
برخورد محترمانه، نظافت، محیط زیبا
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان

مهمانان اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.