اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان

اصفهان، خیابان میرداماد، انتهای کوچه ۱۱
-
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,320,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,320,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,320,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,320,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,320,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,320,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,320,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل حافظ
هتل یار
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
دو تخته توئین فردوسی
هتل یار
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
دو تخته توئین سعدی
هتل یار
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
اتاق دوتخته اشراق
اقامت 24
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,900,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,900,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,900,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,900,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,900,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,900,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,900,000 تومان
اتاق دوتخته شمس
اقامت 24
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,900,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,900,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,900,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,900,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,900,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,900,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,900,000 تومان
اتاق دو تخته سعدی
اقامت 24
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 خرداد
دوشنبه
1,900,000 تومان
اتاق دو تخته فردوسی
اقامت 24
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 خرداد
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
دو تخته دابل حافظ
اسنپ تریپ
1,936,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,936,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,936,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,936,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,936,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,936,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,936,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,936,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,936,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,936,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,936,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,936,000 تومان
دو تخته تویین سعدی
اسنپ تریپ
1,936,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,936,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,936,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,936,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,936,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,936,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,936,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,936,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,936,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,936,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,936,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,936,000 تومان
دو تویین فردوسی
اسنپ تریپ
1,936,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,936,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,936,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,936,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,936,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,936,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,936,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,936,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,936,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,936,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,936,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,936,000 تومان
دو تخته دبل سهروردی vip
هتل یار
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,700,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,700,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,700,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,700,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,700,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,700,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,700,000 تومان
دو تخته دابل سهروردی VIP
اسنپ تریپ
2,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
2,750,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,750,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,750,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,750,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,750,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,750,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,750,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,750,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,750,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,750,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,750,000 تومان
اتاق دو تخته حافظ
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
1,900,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته عطار - سرویس فرنگی + حمام داخل اتاق + اسپیلت
هتل یار
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,700,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,700,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,700,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,700,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,700,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,700,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,700,000 تومان
سه تخته این سینا
هتل یار
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,700,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,700,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,700,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,700,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,700,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,700,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,700,000 تومان
سه تخته ملاصدرا
هتل یار
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,700,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,700,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,700,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,700,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,700,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,700,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,700,000 تومان
اتاق سه تخته استاندارد عطار
اقامت 24
2,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
2,850,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,850,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,850,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,850,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,850,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,850,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,850,000 تومان
اتاق سه تخته ابن سینا
اقامت 24
2,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,850,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,850,000 تومان
سه تخته ابن سینا
اسنپ تریپ
2,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
2,860,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,860,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,860,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,860,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,860,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,860,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,860,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,860,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,860,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,860,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,860,000 تومان
سه تخته ملاصدرا
اسنپ تریپ
2,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
2,860,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,860,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,860,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,860,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,860,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,860,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,860,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,860,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,860,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,860,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,860,000 تومان
سه تخته شیخ بهایی vip
هتل یار
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,400,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,400,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
3,400,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
26 خرداد
جمعه
3,400,000 تومان
سه تخته خیام vip
هتل یار
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,400,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,400,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
3,400,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
26 خرداد
جمعه
3,400,000 تومان
کانکت سه تخته شیخ بهایی VIP
اسنپ تریپ
3,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
3,520,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,520,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,520,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,520,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,520,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,520,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,520,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,520,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
3,520,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
3,520,000 تومان
26 خرداد
جمعه
3,520,000 تومان
کانکت سه تخته خیام VIP
اسنپ تریپ
3,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
3,520,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,520,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,520,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,520,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,520,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,520,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,520,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,520,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
3,520,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
3,520,000 تومان
26 خرداد
جمعه
3,520,000 تومان
اتاق سه تخته خیام VIP
اقامت 24
3,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,850,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته مولوی
هتل یار
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,900,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,900,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,900,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,900,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,900,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,900,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,900,000 تومان
چهار تخته مولوی
اسنپ تریپ
3,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
3,080,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,080,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,080,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,080,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,080,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,080,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,080,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,080,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
3,080,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
3,080,000 تومان
26 خرداد
جمعه
3,080,000 تومان
اتاق چهار تخته مولوی
اقامت 24
3,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
3,300,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
3,300,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
3,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
3,850,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,850,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,850,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,850,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
3,850,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
3,850,000 تومان
26 خرداد
جمعه
3,850,000 تومان
اتاق پنج تخته vip رودکی
اقامت 24
4,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
4,900,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,900,000 تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان

(5 نظر)
نقاط قوت:
ندارد.
نقاط ضعف:
افتضاح!!!وقت و پولتونو هدر ندینخیلی با عکس ها تفاوت داره
نقاط قوت:
پرسنل مودب و مهربون خدمات عالی تمیزی اتاق ها رستوران با کیفیت با موسیقی زنده فضای زیبای عمارت
نقاط ضعف:
عدم وجود تهویه در سرویس بهداشتی تشک تخت خراب شده بود و به داخل فرو میرفت
فضای فیزیکی هتل بسیار تمیز و مرتب بود. پرسنل صمیمی و مسئولیت پذیر. پارکینگ امن و مرتب.
از همه نظر خوب بود، برخورد کارکنان عالی، نظم و پاکیزگی، کیفیت غذاها و کافه همه عالی بود فقط یه بدی داشت و اون هم دسترسی، که برای بار اول کمی سخت بود پیدا کردنش که البته علائم سر کوچه ها وجود داشت و اگر روز برسید، مشکل خاصی نخواهید داشت
نقاط قوت:
بسیار هتل خوب و دسترسی عالی . از نظر نظافت و تمیز عالی . رفتار مدیریت و پرسنل عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان

مهمانان اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی سهروردی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.