اقامتگاه سنتی میناس اصفهان

اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوی سنگتراش‌ها، کوچه شماره ۲۲
-
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی میناس اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی میناس اصفهان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته کنج (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اقامت 24
230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
230,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
230,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
230,000
تومان
15 بهمن
جمعه
230,000
تومان
16 بهمن
شنبه
230,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
230,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
یک تخته کنج بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
240,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
240,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
240,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
240,000
تومان
15 بهمن
جمعه
240,000
تومان
16 بهمن
شنبه
240,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
240,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
240,000
تومان
یک نفره کف خواب برسو بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
200,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
200,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
200,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
200,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
200,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
200,000
تومان
15 بهمن
جمعه
200,000
تومان
16 بهمن
شنبه
200,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
200,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
200,000
تومان
یک تخته خلوت بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک نفره برسو (کف خواب و فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
191,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
191,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
191,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
191,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
191,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
191,000
تومان
15 بهمن
جمعه
191,000
تومان
16 بهمن
شنبه
191,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
191,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
191,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - دبل (صفوی)
هتل یار
685,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
685,000
تومان
9 بهمن
شنبه
685,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
685,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
685,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
685,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
685,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
685,000
تومان
15 بهمن
جمعه
685,000
تومان
16 بهمن
شنبه
685,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
685,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
685,000
تومان
اتاق دو تخته دبل (صفوی 1)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
685,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
685,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
685,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
685,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
685,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
685,000
تومان
15 بهمن
جمعه
685,000
تومان
16 بهمن
شنبه
685,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
685,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
685,000
تومان
دو تخته دابل صفوی یک
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
685,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
685,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
685,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
685,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
694,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
694,000
تومان
15 بهمن
جمعه
694,000
تومان
16 بهمن
شنبه
694,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
694,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
694,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته - سه تخت سینگل (صفوی)
هتل یار
836,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
836,000
تومان
9 بهمن
شنبه
836,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
836,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
836,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
836,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
836,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
836,000
تومان
15 بهمن
جمعه
836,000
تومان
16 بهمن
شنبه
836,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
836,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
836,000
تومان
سه تخته صفوی دو
اسنپ تریپ
836,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
836,000
تومان
9 بهمن
شنبه
836,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
836,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
836,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
836,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
851,000
تومان
16 بهمن
شنبه
851,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
851,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
851,000
تومان
اتاق سه تخته (صفوی 2)
اقامت 24
836,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
836,000
تومان
9 بهمن
شنبه
836,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
836,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
836,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
836,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
836,000
تومان
16 بهمن
شنبه
836,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
836,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
836,000
تومان
اتاق سه تخته - تخت دبل + سینگل (سرای صفوی)
هتل یار
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
930,000
تومان
9 بهمن
شنبه
930,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
930,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
930,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
930,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
930,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
930,000
تومان
15 بهمن
جمعه
930,000
تومان
16 بهمن
شنبه
930,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
930,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
930,000
تومان
سه تخته سرای صفوی
اسنپ تریپ
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
930,000
تومان
9 بهمن
شنبه
930,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
930,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
930,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
930,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
943,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
943,000
تومان
15 بهمن
جمعه
943,000
تومان
16 بهمن
شنبه
943,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
943,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
943,000
تومان
اتاق سه تخته سرای صفوی
اقامت 24
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
930,000
تومان
9 بهمن
شنبه
930,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
930,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
930,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
930,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
930,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
930,000
تومان
15 بهمن
جمعه
930,000
تومان
16 بهمن
شنبه
930,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
930,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
930,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی میناس اصفهان

اعلام حریق
خدمات تهيه بليط
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
اينترنت در لابی
خدمات پزشكي
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
مینی بار با هزینه
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
فكس
كافی شاپ
فتوکپی
آسانسور
ماساژ
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
خدمات تور
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق چمدان
روزنامه
پاركينگ
آرایشگاه
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
مرکز خرید
فضای سبز
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی میناس اصفهان

(18 نظر)
سلام.من به مدت ۶روز در اقامتگاه میناس بودم.خیلی عالی بود.پرسنل بسیار خوشرو بودند.اتاق ها تمیز و پروتکل های بهداشتی رعایت میشد.هر زمان که نیاز بود، پذیرش به خوبی و سرعت پاسخگو بودند و امکانات مورد نیاز را فراهم می کردند.محیط بسیار آرام و زیبا و ارامش بخش بود.اگر باز هم بخواهم به اصفهان سفر کنم حتما اینجا را انتخاب می کنم و به همه پیشنهاد میدهم.ممنون
نقاط قوت:
فضای زیبا و سنتی. صبحانه دلچسب که در حیاط سرو میشد. غذای گرم کافه بسیار خوشمزه و با قیمت مناسب
نقاط ضعف:
فضای زیبا و سنتی. صبحانه دلچسب که در حیاط سرو میشد. غذای گرم کافه بسیار خوشمزه و با قیمت مناسب
نقاط قوت:
هتل میناس در محله ارامنه واقع شده که پر هست از کافه و رستوران های خیلی قشنگ و محیط خیلی خوب و زنده ای هست برای قدم زدن و لذت بردن ازفضای اونجا . خود اقامتگاه یه ساختمون خیلی قشنگ و قدیمیه که حیاط اون کافی شاپه برای استفاده عموم و صبحانه هم توی همین حیاط سرو میشه. کارکنان هتل فوق العاده حرفه ای ،مودب و صمیمی هستن و هر موردی باشه تمام تلاششون رو میکنن که در کمترین زمان حل بشه‌. پذیرایی صبحانه هتل واقعا عالی و کامل هست ،مخصوصا توی اون حیاط زیبا میل بشه. حتما در سفرهای بعد هم اینجا رو انتخاب میکنم.
نقاط ضعف:
هتل میناس در محله ارامنه واقع شده که پر هست از کافه و رستوران های خیلی قشنگ و محیط خیلی خوب و زنده ای هست برای قدم زدن و لذت بردن ازفضای اونجا . خود اقامتگاه یه ساختمون خیلی قشنگ و قدیمیه که حیاط اون کافی شاپه برای استفاده عموم و صبحانه هم توی همین حیاط سرو میشه. کارکنان هتل فوق العاده حرفه ای ،مودب و صمیمی هستن و هر موردی باشه تمام تلاششون رو میکنن که در کمترین زمان حل بشه‌. پذیرایی صبحانه هتل واقعا عالی و کامل هست ،مخصوصا توی اون حیاط زیبا میل بشه. حتما در سفرهای بعد هم اینجا رو انتخاب میکنم.
تجربه خوب و بیادماندنی از اقامت توی این اقامتگاه با کارکنان صمیمی و خوب اونجا و همچنین منطقه خیلی قشنگ ارامنه که هتل اونجا واقع شده.
نقاط قوت:
مکانی زیبا و امن همراه با مسئولین مهربان و پاسخگو
نقاط ضعف:
مکانی زیبا و امن همراه با مسئولین مهربان و پاسخگو
بسیار لذت بردم
نقاط قوت:
صبحانه بسیااار عالی، فضای بیرونی خوب، دسترسی آسان به مرکز شهر و...، داشتن پارکینگ، داشتن کافی شاپ درخود هتل
نقاط ضعف:
صبحانه بسیااار عالی، فضای بیرونی خوب، دسترسی آسان به مرکز شهر و...، داشتن پارکینگ، داشتن کافی شاپ درخود هتل
در کل تجربه خوبی بود، فقط شب خوابم نبرد، چون اتاق بسیار مخوف بود و تمیز هم نبودن ولی صبح که صبحانه رو دیدم تلخی شب قبل یادم رفت
نقاط قوت:
اقامتگاه میناس توی محله بسیار زیبای ارامنه که اکثر کوچه ها و خیابون هاش سنگفرشه واقع شده و پر هست از کافه و رستوران های قشنگ که شب ها کلی شلوغ میشن و میتونی اطراف هتل قدم بزنی و از فضای زنده اونجا لذت ببری.حتی حیاط هتل هم کافه زیبایی هست که برای عموم ازاد هست و صبحانه هم توی این فضای قشنگ سرو میشه. پرسنل هتل فوق العاده خوش برخورد، مودب و صمیمی هستن و صبحانه هتل هم بسیارخوشمزه و لذید هست . یکی از بهترینهاست و نسبت به هزینه ای که پرداخت میکنی واقعا عالیه. در سفر بعدی هم حتما اینجا رو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
اقامتگاه میناس توی محله بسیار زیبای ارامنه که اکثر کوچه ها و خیابون هاش سنگفرشه واقع شده و پر هست از کافه و رستوران های قشنگ که شب ها کلی شلوغ میشن و میتونی اطراف هتل قدم بزنی و از فضای زنده اونجا لذت ببری.حتی حیاط هتل هم کافه زیبایی هست که برای عموم ازاد هست و صبحانه هم توی این فضای قشنگ سرو میشه. پرسنل هتل فوق العاده خوش برخورد، مودب و صمیمی هستن و صبحانه هتل هم بسیارخوشمزه و لذید هست . یکی از بهترینهاست و نسبت به هزینه ای که پرداخت میکنی واقعا عالیه. در سفر بعدی هم حتما اینجا رو انتخاب میکنم
پرسنل فوق لعاده خوب هتل ، قشنگی و سرزنده بودن اقامتگاه و محیط اطرافش تجربه ای به یادماندنی برای شما به جا میزاره
برخورد عالی کارکنان. فضای بسیار زیبا و آرام. باتوجه به قیمت، خدمات بسیار خوب. پارکینگ مناسب. درکل انتخابی خوب و خاطره انگیز بود
در اصفهان داشتن پارکینگ اختصاصی برای یک اقامتگاه امتیاز بزرگی محسوب می شه ، از طرفی محله جلفا زیبا و برخوردساکنین خیلی خوبه ، پیشنهاد می کنم حتما حتما سری هم به رستوران خوان گستر در این محله بزنین و غذاهای فوق العادش رو تجربه کنین
نقاط قوت:
بهترین بین هتل سنتی هایی که رفته بودم
نقاط ضعف:
تنها فقط یکم سرصدا بیرون چوون کافه هم داشتن زییاد بود
خودمونی و باحال
همه چیز عالی بود و تجربه بسیار خوبی بود اقامت در یک خانه قدیمی با تجهیزات جدید. ولیکن وجود کافی شاپ در محوطه حیاط و سر و صدای مشتریان که البته تا ساعت ۱۱ شب بیشتر طول نمیکشد برای استراحت در عصر مناسب نبود.
این اقامتگاه در مجموع چهار اتاق داره فعلاً ما هفته دوم مهر به مدت ۴ شب مهمان اتاق صفوی دو (سه تخته تک نفره) این مکان بودیم.. چون زوج بودیم قبل از رسیدن خواستیم دو تخت رو بهم بچسبونن و بعد از رسیدن به خوبی محیط اتاق بازآرایی شده بود. اتاق بزرگ بود و سرویس بهداشتی و حمام در داخل اتاق بود.. نور و تهویه خوب بود فقط دو روز که هوا ناگهان برودت پیدا کرد سیستم گرمایشی آماده نبود مینی بار مختصر بود و البته کافی شاپ نیاز شما رو برطرف میکرد. اتاق مدیریت کنار دو اتاق بود رفت و آمد زیادی نداشت اما گاهی اوقات صدای زنگ تلفن آزار دهنده بود. چون تعداد مهمانان محدوده صبحانه سلف سرویس نیست و باید صبح با مدیریت تماس بگیرین که صبحانه رو براتون آماده و روی میز داخل حیاط اقامتگاه بچینن.. خوردن صبحانه در حیاط دلنشین یه خونه قدیمی کنار حوض آب و گلدان و.. واقعا لذت بخش بود. یکی از دلایل انتخاب میناس از میان اقامتگاه های سنتی به این دلیل بود که پارکینگ مجهز به دوربین مدار بسته داشت و درب پارکینگ شبانه بسته بود و حتی یکبار که دیر وقت به هتل برگشتیم تماس گرفتیم و درب پارکینگ رو برای ما باز کردند.. برخورد پرسنل بسیار خوب و مودبانه بود.. اتو نیاز داشتیم و در اختیارمون گذاشتند بهتر بود رمز و نحوه اتصال به وای فای در اتاق ها درج میشد. منطقه ای که میناس واقع شده جلفای اصفهانه.. مملو از خانه های قدیمی و کلیسا و کوچه های دلنشین برای پیاده روی ساعتی.. با ١۵ دقیقه پیاده روی میتونید به کلیسای وانک برسید و البته از بافت تاریخی میدان نقش جهان کمی فاصله داره (٢٠ دقیقه با خودرو) محیط حیاط از ساعت ١٧ الی ٢٣ اختصاص به کافی شاپ عمومی هستش و از بیرون از خانه هم محدود مشتری دارند و حس اینکه همیشه شب ها از درب اتاق که بیرون میای و کافی شاپ در دسترسه عالیه.. در مجموع ما اقامت لذت بخشی داشتیم و توصیه میکنم اگر به دنبال تجربه اقامت در یک هتل ۴ ستاره اما سنتی هستین اینجا رو امتحان کنید..
همه چیز خوب بود. فقط سرویس بهداشتی و حمام اشتراکی بود که همین کار رو سخت میکرد
بیشتر از اینکه اقامتگاه باشه حس و حال کافه یا سفره خونه سنتی داره
⭐🤘🏻
سفری خوش و خوب .
عاااااااالی
همه چیز کامل و عالی بود ، ما اتاق سه تخته سرای صفوی رو رزرو کرده بودیم اتاق بزرگ و بسیار تمیز بود ، صبحانه خوب کیفیت کافی شاپ عالی بود فضای خود اقامتگاه هم که مثل برخورد میزبانها بینظیر بود در ضمن پارکینگ هم داشت که برای اون کوچه عالی بود ، به نظرم از خیلی از هتلهای اصفهان بهتره
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی میناس اصفهان

مهمانان اقامتگاه سنتی میناس اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی میناس اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی میناس اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی میناس اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی میناس اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.