اقامتگاه سنتی میناس اصفهان

اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوی سنگتراش‌ها، کوچه شماره ۲۲
-
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی میناس اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی میناس اصفهان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته کنج بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
255,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
255,000
تومان
22 مرداد
شنبه
399,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
399,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
399,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
399,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
399,000
تومان
28 مرداد
جمعه
399,000
تومان
29 مرداد
شنبه
399,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
399,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
399,000
تومان
اتاق برسو برای یک نفر (فاقد تخت و حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
338,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
338,000
تومان
22 مرداد
شنبه
338,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
338,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
338,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
338,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
28 مرداد
جمعه
338,000
تومان
29 مرداد
شنبه
338,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
338,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
338,000
تومان
اتاق یک تخته کنج (فاقد حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
399,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
399,000
تومان
22 مرداد
شنبه
399,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
399,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
399,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
399,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
399,000
تومان
28 مرداد
جمعه
399,000
تومان
29 مرداد
شنبه
399,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
399,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
399,000
تومان
اتاق یک تخته کنج (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
399,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
399,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
399,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
399,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
399,000
تومان
28 مرداد
جمعه
399,000
تومان
29 مرداد
شنبه
399,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
399,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
399,000
تومان
یک نفره کف خواب برسو بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
338,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
338,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
338,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
338,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
28 مرداد
جمعه
338,000
تومان
29 مرداد
شنبه
338,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
338,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
338,000
تومان
اتاق یک نفره برسو (کف خواب و فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
338,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
338,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
338,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
338,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
28 مرداد
جمعه
338,000
تومان
29 مرداد
شنبه
338,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
338,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
338,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین خلوت بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
450,000
تومان
22 مرداد
شنبه
737,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
737,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
737,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
737,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
737,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
737,000
تومان
28 مرداد
جمعه
737,000
تومان
29 مرداد
شنبه
737,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
737,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
737,000
تومان
دو تخته دابل صفوی یک
اسنپ تریپ
685,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
685,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,420,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,420,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,420,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,420,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,420,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,420,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,420,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,420,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,420,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,420,000
تومان
اتاق دو تخته خلوت (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اقامت 24
737,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
737,000
تومان
22 مرداد
شنبه
737,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
737,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
737,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
737,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
737,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
737,000
تومان
28 مرداد
جمعه
737,000
تومان
29 مرداد
شنبه
737,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
737,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
737,000
تومان
اتاق خلوت برای دو نفر (فاقد حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
737,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
737,000
تومان
22 مرداد
شنبه
737,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
737,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
737,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
737,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
737,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
737,000
تومان
28 مرداد
جمعه
737,000
تومان
29 مرداد
شنبه
737,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
737,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
737,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل (صفوی)
هتل یار
1,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,420,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,420,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,420,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,420,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,420,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,420,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,420,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,420,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,420,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,420,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,420,000
تومان
اتاق دو تخته دبل (صفوی 1)
اقامت 24
1,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,420,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,420,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,420,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,420,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,420,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,420,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,420,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,420,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,420,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,420,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,420,000
تومان
اتاق دو تخته دبل صفوی 1
ایران هتل آنلاین
1,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,420,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,420,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,420,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,420,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,420,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,420,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,420,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,420,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,420,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,420,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,420,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته صفوی دو
اسنپ تریپ
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
750,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,758,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,758,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,758,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,758,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,758,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,758,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,758,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,758,000
تومان
سه تخته سرای صفوی
اسنپ تریپ
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
780,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,945,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,945,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,945,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,945,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,945,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,945,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,945,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,945,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,945,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,945,000
تومان
اتاق سه تخته (صفوی 2)
اقامت 24
1,758,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,758,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,758,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,758,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,758,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,758,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,758,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,758,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,758,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,758,000
تومان
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل (صفوی)
هتل یار
1,758,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,758,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,758,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,758,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,758,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,758,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,758,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,758,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,758,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,758,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,758,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,758,000
تومان
اتاق سه تخته صفوی 2
ایران هتل آنلاین
1,758,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,758,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,758,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,758,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,758,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,758,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,758,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,758,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,758,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,758,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,758,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,758,000
تومان
اتاق سه تخته - تخت دبل + سینگل (سرای صفوی)
هتل یار
1,945,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,945,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,945,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,945,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,945,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,945,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,945,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,945,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,945,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,945,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,945,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,945,000
تومان
اتاق سه تخته سرای صفوی
اقامت 24
1,945,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,945,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,945,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,945,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,945,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,945,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,945,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,945,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,945,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,945,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,945,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,945,000
تومان
اتاق سه تخته سرای صفوی
ایران هتل آنلاین
1,945,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,945,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,945,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,945,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,945,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,945,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,945,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,945,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,945,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,945,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,945,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,945,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی میناس اصفهان

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی میناس اصفهان

(21 نظر)
نقاط قوت:
بسیار عالی حتما پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
بسیار عالی حتما پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
بزرگی اتاق
نقاط ضعف:
بزرگی اتاق
نقاط قوت:
فضای دل نشین تعداد کم مهمانان مهمانان بزرگسال هستند عموما و نتیجتا سکوت برقراره
نقاط ضعف:
فضای دل نشین تعداد کم مهمانان مهمانان بزرگسال هستند عموما و نتیجتا سکوت برقراره
تعداد اتاق ها محدود و در راستای اون تعداد مهمانان هم کمه و خب عموما هم یک نفر هستند یا یک زوج و بچه باهاشون نیست و همه این ها درکنار هم باعث سکوت و آرامش زیاد اینجا میشه که خیلی دلچسبه.
نقاط قوت:
فضای خوب، نظافت مناسب و خوشرویی کارکنان
نقاط ضعف:
فضای خوب، نظافت مناسب و خوشرویی کارکنان
نقاط قوت:
فوق العاده تمیز بود پرسنل خوشرو بودن
نقاط ضعف:
فوق العاده تمیز بود پرسنل خوشرو بودن
فوق العاده تمیز جایی پر از حس خوب و ارامش بخش با صفا و صمیمی
نقاط قوت:
منطقه عالی در جلفا و دسترسی عالی به بناهای تاریخی، سبک معماری سنتی و جذاب
نقاط ضعف:
منطقه عالی در جلفا و دسترسی عالی به بناهای تاریخی، سبک معماری سنتی و جذاب
تجربه خیلی خوبی بود
کارکنان بسیار مودب اتاق بسیار تمیز محیط تمیز صبحانه متوسط و دارای پارکینگ
برخورد کارکنان خیلی خوب بود. اتاق و حیاط اقامتگاه خیلی دوست داشتنی بود. تمیزی اتاق و سرویس حمام خوب بود.
مدت سه شب در سرای صفوی اقامت داشتیم- تمیزی و امکانات و زیبایی و صبحانه و کافی شاپ با منوهای مختلف و یک موزیک لایت - برخورد بسیار عالی پرسنل- واقعا از مدیریت اقامتگاه میناس جای تشکر داره.
برخورد عالی کارکنان. فضای بسیار زیبا و آرام. باتوجه به قیمت، خدمات بسیار خوب. پارکینگ مناسب. درکل انتخابی خوب و خاطره انگیز بود
در اصفهان داشتن پارکینگ اختصاصی برای یک اقامتگاه امتیاز بزرگی محسوب می شه ، از طرفی محله جلفا زیبا و برخوردساکنین خیلی خوبه ، پیشنهاد می کنم حتما حتما سری هم به رستوران خوان گستر در این محله بزنین و غذاهای فوق العادش رو تجربه کنین
نقاط قوت:
بهترین بین هتل سنتی هایی که رفته بودم
نقاط ضعف:
تنها فقط یکم سرصدا بیرون چوون کافه هم داشتن زییاد بود
خودمونی و باحال
همه چیز عالی بود و تجربه بسیار خوبی بود اقامت در یک خانه قدیمی با تجهیزات جدید. ولیکن وجود کافی شاپ در محوطه حیاط و سر و صدای مشتریان که البته تا ساعت ۱۱ شب بیشتر طول نمیکشد برای استراحت در عصر مناسب نبود.
این اقامتگاه در مجموع چهار اتاق داره فعلاً ما هفته دوم مهر به مدت ۴ شب مهمان اتاق صفوی دو (سه تخته تک نفره) این مکان بودیم.. چون زوج بودیم قبل از رسیدن خواستیم دو تخت رو بهم بچسبونن و بعد از رسیدن به خوبی محیط اتاق بازآرایی شده بود. اتاق بزرگ بود و سرویس بهداشتی و حمام در داخل اتاق بود.. نور و تهویه خوب بود فقط دو روز که هوا ناگهان برودت پیدا کرد سیستم گرمایشی آماده نبود مینی بار مختصر بود و البته کافی شاپ نیاز شما رو برطرف میکرد. اتاق مدیریت کنار دو اتاق بود رفت و آمد زیادی نداشت اما گاهی اوقات صدای زنگ تلفن آزار دهنده بود. چون تعداد مهمانان محدوده صبحانه سلف سرویس نیست و باید صبح با مدیریت تماس بگیرین که صبحانه رو براتون آماده و روی میز داخل حیاط اقامتگاه بچینن.. خوردن صبحانه در حیاط دلنشین یه خونه قدیمی کنار حوض آب و گلدان و.. واقعا لذت بخش بود. یکی از دلایل انتخاب میناس از میان اقامتگاه های سنتی به این دلیل بود که پارکینگ مجهز به دوربین مدار بسته داشت و درب پارکینگ شبانه بسته بود و حتی یکبار که دیر وقت به هتل برگشتیم تماس گرفتیم و درب پارکینگ رو برای ما باز کردند.. برخورد پرسنل بسیار خوب و مودبانه بود.. اتو نیاز داشتیم و در اختیارمون گذاشتند بهتر بود رمز و نحوه اتصال به وای فای در اتاق ها درج میشد. منطقه ای که میناس واقع شده جلفای اصفهانه.. مملو از خانه های قدیمی و کلیسا و کوچه های دلنشین برای پیاده روی ساعتی.. با ١۵ دقیقه پیاده روی میتونید به کلیسای وانک برسید و البته از بافت تاریخی میدان نقش جهان کمی فاصله داره (٢٠ دقیقه با خودرو) محیط حیاط از ساعت ١٧ الی ٢٣ اختصاص به کافی شاپ عمومی هستش و از بیرون از خانه هم محدود مشتری دارند و حس اینکه همیشه شب ها از درب اتاق که بیرون میای و کافی شاپ در دسترسه عالیه.. در مجموع ما اقامت لذت بخشی داشتیم و توصیه میکنم اگر به دنبال تجربه اقامت در یک هتل ۴ ستاره اما سنتی هستین اینجا رو امتحان کنید..
همه چیز خوب بود. فقط سرویس بهداشتی و حمام اشتراکی بود که همین کار رو سخت میکرد
بیشتر از اینکه اقامتگاه باشه حس و حال کافه یا سفره خونه سنتی داره
⭐🤘🏻
سفری خوش و خوب .
عاااااااالی
همه چیز کامل و عالی بود ، ما اتاق سه تخته سرای صفوی رو رزرو کرده بودیم اتاق بزرگ و بسیار تمیز بود ، صبحانه خوب کیفیت کافی شاپ عالی بود فضای خود اقامتگاه هم که مثل برخورد میزبانها بینظیر بود در ضمن پارکینگ هم داشت که برای اون کوچه عالی بود ، به نظرم از خیلی از هتلهای اصفهان بهتره
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی میناس اصفهان

مهمانان اقامتگاه سنتی میناس اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی میناس اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی میناس اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی میناس اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی میناس اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.