مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان خاتون اصفهان

خاتون-آپارتمان یکنفره
آپارتمان یکنفره
علاءالدین
139,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
139,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
139,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
139,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
139,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
139,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
139,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
139,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
139,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
139,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
139,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
139,000
تومان
هتل یار
139,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
139,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
139,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
139,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
139,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
139,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
139,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
139,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
139,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
139,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
139,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
139,000
تومان
خاتون-آپارتمان دونفره
آپارتمان دونفره
هتل یار
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
268,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
268,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
268,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
268,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
268,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
268,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
268,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
268,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
268,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
268,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
268,000
تومان
علاءالدین
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
269,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
269,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
269,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
269,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
269,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
269,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
269,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
269,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
269,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
269,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
269,000
تومان
خاتون-آپارتمان سه نفره
آپارتمان سه نفره
هتل یار
397,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
397,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
397,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
397,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
397,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
397,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
397,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
397,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
397,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
397,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
397,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
397,000
تومان
علاءالدین
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
399,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
399,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
399,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
399,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
399,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
399,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
399,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
399,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
399,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
399,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
399,000
تومان
خاتون-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
هتل یار
526,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
526,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
526,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
526,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
526,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
526,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
526,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
526,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
526,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
526,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
526,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
526,000
تومان
علاءالدین
529,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
529,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
529,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
529,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
529,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
529,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
529,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
529,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
529,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
529,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
529,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
529,000
تومان
خاتون-آپارتمان دوخوابه پنج نفره - 90 متری
آپارتمان دوخوابه پنج نفره - 90 متری
هتل یار
582,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
582,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
582,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
582,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
582,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
582,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
582,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
582,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
582,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
582,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
582,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
582,000
تومان
علاءالدین
583,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
583,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
583,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
583,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
583,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
583,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
583,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
583,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
583,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
583,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
583,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
583,000
تومان
خاتون-آپارتمان دوخوابه شش نفره - 90 متری
آپارتمان دوخوابه شش نفره - 90 متری
هتل یار
638,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
638,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
638,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
638,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
638,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
638,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
638,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
638,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
638,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
638,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
638,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
638,000
تومان
علاءالدین
639,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
639,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
639,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
639,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
639,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
639,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
639,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
639,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
639,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
639,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
639,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
639,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان خاتون اصفهان

آسانسور
خدمات اینترنتی
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
خدمات بیدار باش
پاركينگ
روم سرويس 24 ساعته
نمای رو به حیاط
نمای کوچه
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
صندوق امانات
رستوران
خدمات اتو
فكس
كافی شاپ
كافی شاپ
مبل
نمازخانه
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خشکشویی (لاندری)
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
خدمات خشکشویی
پارکینگ
رستوران
ماهواره
روزنامه
لابی
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
صبحانه رایگان
صبحانه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان خاتون اصفهان

(25 نظر)
سروصدای یکی از ساکنین عذاب میداد
پذیرش عالی و خوش برخورد رزرو اتاق ما تمدید شده بود که اتاق بزرگتر رو در اختیار ما قرار دادن دسترسی خوب به چهار باغ و سی و سه پل اتاق چهار تخته در اختیار ما بود که تراس داشت اتاق و سرویس بهداشتی پاکیزه
هتل خوبی بود و دسترسی خیلی خوبی داشت اما کافیشاپش به نسبت گرون حساب میکنه
تمیز بود و کارکنان خیلی مودب و خوشرویی دارد من راضی بودم
من یک شب اقامت داشتم. همه چیز خیلی خوب بود
نبود وسایلی برای تهیه مواد نوشیدنی از قبیل کتری و قوری اینکه هزینه ای مجزا جهت مصرف آب معدنی در نظر گرفته میشود بنظرم سبب منفی شدن امتیازات می شود
مهمان نوازان اصفهان
خوب
خیلی عالی بود هم دسترسی به مرکز شهر و اماکن تفریحی ..برخورد کارکنان عالی بود و خیلی هم هتل تمیزی بود
هتل خوب بود نظافت عالی فقط کوچه بن بست و کمی تنگ بود اما موقعیت مکانی خوبی داشت و اینکه هزینه برای بچه بالای یک سال و زیر هفت سال حساب میکنند که خیلی از هتل ها نمیگیرند در کل هتل خوبی بود
تمیز و مرتب و قابل قبول. حتما در سفرهای بعدی گزینه اول خواهد بود.
خیلی معمولی و نداشتن امکانات رفاهی هتل 4 ستاره
خوب با موقعیت مکانی و دسترسی آسان و سریع به اماکن گردشگری
کارکنان هتل بسیار خوش برخورد و قسمتهای مختلف هتل از جمله رستوران، راهروها و واحدها از نظر نظافت عالی بود.
در کوچه تنگ و بن بست قرار گرفته تابلو اسم کوچه با آدرس نمی خواند (کوچه مسجد سلطان) شش جای پارک مناسب بیشتر ندارد ناهار و شام سرو نمیکند
همه چی اکی بود دسترسی هتلم عالی بود
خوب بود،سرویسهای بهداشتی بجز در یک سوئیت ،فرنگی بودند،سرویس بهداشتی ایرانی در حیات هتل بود،رستوران نداشت،صبحانه خوب بود،برخورد کارکنان خوب بود
همه چیز خوب بود، رفتار پرسنل عالی بود، صبحانه خوب بود، موقعیت دسترسی عالی بود، تنها نکته اینکه صدای اتاق های مجاورداخل اتاق می آمد.
خوب بود
همه چیز خوب نزدیک به اماکن دیدنی مهمان نوازی گرم
هتل خوب و تمیز و با صبحانه متنوع، ولی قیمت کمی بالاست.
خوب بود.
کارکنان مودب
صبحانه عالی بود در حد هتل های عالی ، حمام و اتاق ها خوب و تمیز، دستشویی کمی کوچک بود، دیوارها نازک بود و صدای واحد بغلی شنیده می شد، کارکنان مودب و خوب ، پارکینگ خوب .
تمیزی اتاق عالی بود ولی کیفیت طراحی سرویس بد بود و ترتیب رادیاتورها و میزان گرمایش اتاق ها و هال اصلا هماهنگ نبود و کیفیت صبحانه خوب نبود و در مجموع با توجه به قیمت رضایت بخش نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان خاتون اصفهان

مهمانان هتل آپارتمان خاتون اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان خاتون اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان خاتون اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان خاتون اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان خاتون اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.