اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

اصفهان خیابان حکیم نظامی ،کوچه سنگتراشها بن بست زیتون
-
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته سیمرغ
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,784,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,784,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,784,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
1,784,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,784,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,784,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته چهلستون
اقامت 24
2,949,800 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,949,800 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,949,800 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
6,020,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
6,020,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
6,020,000 تومان
4 خرداد
جمعه
6,020,000 تومان
5 خرداد
شنبه
6,020,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
6,020,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
6,020,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
6,020,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
6,020,000 تومان
اتاق دو تخته vip ملکه
اقامت 24
3,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,360,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,360,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,360,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,360,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,360,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,360,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,360,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,360,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,360,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,360,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,360,000 تومان
اتاق دو تخته تاریخی خورشید
اقامت 24
4,755,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
4,755,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
4,755,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
4,755,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
4,755,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
4,755,000 تومان
4 خرداد
جمعه
4,755,000 تومان
5 خرداد
شنبه
4,755,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,755,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,755,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,755,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,755,000 تومان
اتاق آینه
اقامت 24
5,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
5,130,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
5,130,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
5,130,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
5,130,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
4 خرداد
جمعه
5,130,000 تومان
5 خرداد
شنبه
5,130,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
5,130,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
5,130,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
5,130,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
5,130,000 تومان
اتاق دو تخته مینا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه
2,744,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,744,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,744,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,744,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,744,000 تومان
اتاق هشت بهشت
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,949,800 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,949,800 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,949,800 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,949,800 تومان
4 خرداد
جمعه
2,949,800 تومان
5 خرداد
شنبه
2,949,800 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,949,800 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,949,800 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,949,800 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,949,800 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته جهان
اقامت 24
3,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,680,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,680,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,680,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,680,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,680,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,680,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,680,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,680,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,680,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,680,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,680,000 تومان
اتاق سه تخته ویژه خواجو
اقامت 24
3,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,680,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,680,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,680,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,680,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,680,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,680,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,680,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,680,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,680,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,680,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,680,000 تومان
اتاق سه تخته خیام
اقامت 24
3,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,680,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,680,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,680,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,680,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,680,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,680,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,680,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,680,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,680,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,680,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,680,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته خاطره
اقامت 24
4,560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
4,560,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
4,560,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
4,560,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
4,560,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
4,560,000 تومان
4 خرداد
جمعه
4,560,000 تومان
5 خرداد
شنبه
4,560,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,560,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,560,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,560,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,560,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته ویژه هزار و یکشب
اقامت 24
5,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
5,600,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
5,600,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
5,600,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
5,600,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
5,600,000 تومان
4 خرداد
جمعه
5,600,000 تومان
5 خرداد
شنبه
5,600,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
5,600,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
5,600,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
5,600,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
5,600,000 تومان
سوئیت پنج تخته ویژه چهل ستون
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

(11 نظر)
نقاط قوت:
هتل خانه کشیش یک محیط دنج و سنتی و با انرژی بالا در محله بسیار زیبای جلفا واقع شده است. محله ای سنگ فرش و پر از کافه های ناب. ما در اتاق جهان اقامت داشتیم که بسیار بزرگ و دلباز بود ، ملحفه ها و حوله ها بسیار تمیز و امکانات اتاق از قبیل اسپیلت و TV و چای ساز و یخچال با مینی بار و سشوار و مسواک و Safe Box و یک مبل بزرگ بسیار کامل بود صبحانه چیزی از هتل پنج ستاره کم نداشت املت ، حلیم ، خوراک لوبیا ، خامه و عسل و پنیر و کره و انواع مربا و ارده و شیره و چای و قهوه و یک نوع میوه و کورن فلکس و شیر و ..‌‌ غذای رستوران بسیار عالی بود و به همین دلیل رستوران همیشه بخاطر مشتریان که از بیرون می آمدند شلوغ بود هر چیزی که خواستیم و از پذیرش درخواست کردیم سریع برایمان آوردند
نقاط ضعف:
هتل خانه کشیش یک محیط دنج و سنتی و با انرژی بالا در محله بسیار زیبای جلفا واقع شده است. محله ای سنگ فرش و پر از کافه های ناب. ما در اتاق جهان اقامت داشتیم که بسیار بزرگ و دلباز بود ، ملحفه ها و حوله ها بسیار تمیز و امکانات اتاق از قبیل اسپیلت و TV و چای ساز و یخچال با مینی بار و سشوار و مسواک و Safe Box و یک مبل بزرگ بسیار کامل بود صبحانه چیزی از هتل پنج ستاره کم نداشت املت ، حلیم ، خوراک لوبیا ، خامه و عسل و پنیر و کره و انواع مربا و ارده و شیره و چای و قهوه و یک نوع میوه و کورن فلکس و شیر و ..‌‌ غذای رستوران بسیار عالی بود و به همین دلیل رستوران همیشه بخاطر مشتریان که از بیرون می آمدند شلوغ بود هر چیزی که خواستیم و از پذیرش درخواست کردیم سریع برایمان آوردند
یک تجربه ناب و خاطره انگیز بود
نقاط قوت:
دسترسی مکانی خوب ، محله با صفا ،نور اتاق
نقاط ضعف:
دسترسی مکانی خوب ، محله با صفا ،نور اتاق
در کل خوب ولی خانه داری ضعیف و صبحانه میتونست تنوع بیشتری داشته باشه
نقاط قوت:
فضای دلنشین
نقاط ضعف:
فضای دلنشین
خوب بود ولی قبلاً بهتر بود
نقاط قوت:
دسترسی خوب وسط شهر بودن
نقاط ضعف:
دسترسی خوب وسط شهر بودن
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی نزدیک به کلیسا وانک و محله جلفا و خیابان خاقانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی عالی نزدیک به کلیسا وانک و محله جلفا و خیابان خاقانی
نقاط قوت:
حیاط با صفا و غذای رستوران که خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
حیاط با صفا و غذای رستوران که خیلی خوب بود
نقاط قوت حیاط با صفا، صبحانه هتل به همراه غذای رستوران که خیلی خوب بود نقاط ضعف اینکه مجموعه نیاز به نوسازی داره به خصوص سرویس بهداشتی و حمام آن از جمله توالت فرنگی و شیرآلات
خوب بود در کل
فقط مشکل پارکینگ داشت
خیلی عالی و فوق العاده بود از هر لحاظ
بهترین هتل چهار ستاره اصفهان ، خدمات و سرویس دهی عالی ، صبحانه عالی ، برخورد مدیریت و کارکنان عالی در حد یک هتل پنج ستاره
این اقامتگاه سنتی خانه کشیش ارمنی بوده که بعنوان هتل بهره برداری شده از فضای حیاط بسیار ما لذت بردیم اتاق های بسیار تمیز و بزرگی دارد صبحانه خوب و مهمانوازی پرسنل هتل خانه کشیش بسیار خوب بود این اقامتگاه را به همه دوستان پیشنهاد میدم کلیسا وانک و کلیسا مریم و موزه موسیقی و خانه هوانس در فاصله 7 دقیقه این هتل می باشد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

مهمانان اقامتگاه سنتی -خانه کشیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی -خانه کشیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی -خانه کشیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی -خانه کشیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی -خانه کشیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.