اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

اصفهان خیابان حکیم نظامی ،کوچه سنگتراشها بن بست زیتون
-
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

ظرفیت 1 نفر

یک تخته - دو تخت یک نفره(سیمرغ)
هتل یار
520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
520,000
تومان
9 بهمن
شنبه
520,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
520,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
520,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
520,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
520,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
520,000
تومان
15 بهمن
جمعه
520,000
تومان
16 بهمن
شنبه
520,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
520,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
520,000
تومان
اتاق یک تخته سیمرغ
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته سیمرغ
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل مینا
ای‌گردش
525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
525,000
تومان
9 بهمن
شنبه
525,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
525,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
525,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
525,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
525,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
525,000
تومان
15 بهمن
جمعه
525,000
تومان
16 بهمن
شنبه
525,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
525,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
525,000
تومان
دو تخته دابل مینا (اقامت 6 ساعته)
اسنپ تریپ
539,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
539,000
تومان
9 بهمن
شنبه
539,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
539,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
539,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
539,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
539,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
539,000
تومان
15 بهمن
جمعه
539,000
تومان
16 بهمن
شنبه
539,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
539,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
539,000
تومان
دو تخته دابل ملکه
ای‌گردش
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
670,000
تومان
9 بهمن
شنبه
670,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
670,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
670,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
670,000
تومان
15 بهمن
جمعه
670,000
تومان
16 بهمن
شنبه
670,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
دو تخته دابل مینا
اسنپ تریپ
785,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
785,000
تومان
9 بهمن
شنبه
785,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
785,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
785,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
785,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
785,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
785,000
تومان
15 بهمن
جمعه
785,000
تومان
16 بهمن
شنبه
785,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
785,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
785,000
تومان
دوتخته - دبل(مینا)
هتل یار
785,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
785,000
تومان
9 بهمن
شنبه
785,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
785,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
785,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
785,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
785,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
785,000
تومان
15 بهمن
جمعه
785,000
تومان
16 بهمن
شنبه
785,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
785,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
785,000
تومان
اتاق دو تخته مینا
اقامت 24
786,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
786,000
تومان
9 بهمن
شنبه
786,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
786,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
786,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
786,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
786,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
786,000
تومان
15 بهمن
جمعه
786,000
تومان
16 بهمن
شنبه
786,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
786,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
786,000
تومان
دوتخته - دبل(هشت بهشت)
هتل یار
884,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
884,000
تومان
9 بهمن
شنبه
884,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
884,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
884,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
884,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
884,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
884,000
تومان
15 بهمن
جمعه
884,000
تومان
16 بهمن
شنبه
884,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
884,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
884,000
تومان
دو تخته دابل هشت بهشت 1
اسنپ تریپ
884,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
884,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
884,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
884,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
884,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
884,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
884,000
تومان
15 بهمن
جمعه
884,000
تومان
16 بهمن
شنبه
884,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
884,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
884,000
تومان
دوتختهvip - دبل(ملکه)
هتل یار
1,007,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,007,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,007,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,007,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,007,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,007,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,007,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,007,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,007,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,007,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,007,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,007,000
تومان
دو تخته دابل خورشید
ای‌گردش
1,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,025,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,025,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,025,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,025,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,025,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,025,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,025,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,025,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,025,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,025,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,025,000
تومان
اتاق دو تخته خورشید
اقامت 24
1,528,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,528,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,528,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,528,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,528,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,528,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,528,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,528,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,528,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,528,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,528,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,528,000
تومان
دوتخته تاریخی - دبل(خورشید)
هتل یار
1,528,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,528,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,528,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,528,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,528,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,528,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,528,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,528,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,528,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,528,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,528,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,528,000
تومان
اتاق دو تخته ملکه VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,007,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,007,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,007,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,007,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,007,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,007,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,007,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,007,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,007,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,007,000
تومان
دو تخته دابل خورشید
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,390,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,390,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,390,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,390,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,390,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,390,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,390,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,390,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,390,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,390,000
تومان
دو تخته دابل ملکه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,036,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,036,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,036,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,036,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,036,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,036,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,036,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,036,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,036,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,036,000
تومان
اتاق دو تخته هشت بهشت
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته خیام
ای‌گردش
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
650,000
تومان
9 بهمن
شنبه
650,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
650,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
15 بهمن
جمعه
650,000
تومان
16 بهمن
شنبه
650,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
سه تخته خاطره
اسنپ تریپ
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,100,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,100,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,100,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,100,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
سه تخته - دبل+سینگل(خاطره)
هتل یار
1,201,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,201,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,201,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,201,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
سه تخته - دبل+سینگل(جهان)
هتل یار
1,201,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,201,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,201,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,201,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
اتاق سه تخته آرامش (بدون پنجره)
اقامت 24
1,201,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,201,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,201,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,201,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
سه تخته - دبل+سینگل(خیام)
هتل یار
1,201,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,201,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,201,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,201,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
اتاق سه تخته جهان
اقامت 24
1,201,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,201,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,201,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,201,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
سه تخته آرامش بدون پنجره
اسنپ تریپ
1,201,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,201,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,201,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,201,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
سه تخته خیام
اسنپ تریپ
1,201,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,201,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,201,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,201,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
اتاق سه تخته خیام
اقامت 24
1,201,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,201,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,201,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,201,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
سه تخته - دبل+سینگل(آرامش) زیرزمین
هتل یار
1,201,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,201,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,201,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,201,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
اتاق سه تخته خاطره
اقامت 24
1,201,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,201,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,201,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,201,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
سه تخته جهان
اسنپ تریپ
1,201,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,201,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,201,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,201,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت کانکت چهار تخته هزار و یک شب
اسنپ تریپ
1,306,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,306,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,306,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
1,306,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,306,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,306,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,306,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,306,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,306,000
تومان
سوئیت - دبل+توئین(هزار و یک شب)
هتل یار
1,433,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,433,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,433,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,433,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,433,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,433,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,433,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,433,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,433,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,433,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,433,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,433,000
تومان
سوئیت چهار نفره ویژه هزار و یک شب
اقامت 24
1,433,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,433,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,433,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
1,433,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,433,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,433,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,433,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,433,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,433,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت کانکت پنج تخته چهلستون
اسنپ تریپ
1,514,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,514,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
1,514,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,514,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,514,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,514,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,514,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,514,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,514,000
تومان
سوئیت - دبل+3 عدد سینگل(هشت بهشت2)
هتل یار
1,664,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,664,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,664,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,664,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,664,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,664,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,664,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,664,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,664,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,664,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,664,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,664,000
تومان
سوئیت - دبل+3 عدد سینگل(چهلستون)
هتل یار
1,664,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,664,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,664,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,664,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,664,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,664,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,664,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,664,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,664,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,664,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,664,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,664,000
تومان
سوئیت پنج نفره ویژه چهلستون
اقامت 24
1,664,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر