اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

اصفهان خیابان حکیم نظامی ،کوچه سنگتراشها بن بست زیتون
-
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

ظرفیت 1 نفر

یک تخته سیمرغ - دو تخت یک نفره
هتل یار
895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
895,000 تومان
13 خرداد
شنبه
895,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
895,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,119,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,119,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,119,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,119,000 تومان
19 خرداد
جمعه
895,000 تومان
20 خرداد
شنبه
895,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
895,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
895,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
895,000 تومان
13 خرداد
شنبه
895,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
895,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
895,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
895,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
895,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
895,000 تومان
19 خرداد
جمعه
895,000 تومان
20 خرداد
شنبه
895,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
895,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
895,000 تومان
یک تخته سیمرغ
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,119,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,119,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,119,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,119,000 تومان
19 خرداد
جمعه
895,200 تومان
20 خرداد
شنبه
895,200 تومان
21 خرداد
یکشنبه
895,200 تومان
22 خرداد
دوشنبه
895,200 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل مینا
ای‌گردش
1,358,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,358,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,358,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,358,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,358,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,358,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,358,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,358,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,358,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,358,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,358,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,358,000 تومان
دوتخته مینا - دبل
هتل یار
1,358,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,358,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,358,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,358,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,698,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,698,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,698,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,698,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,358,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,358,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,358,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,358,000 تومان
دوتخته هشت بهشت - دبل
هتل یار
1,358,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,358,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,358,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,358,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,698,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,698,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,698,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,698,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,358,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,358,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,358,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,358,000 تومان
سوئیت کانکت هشت بهشت
ای‌گردش
1,358,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,358,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,358,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,358,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,358,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,358,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,358,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,358,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,358,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,358,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,358,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,358,000 تومان
دو تخته دابل ملکه
ای‌گردش
1,704,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,704,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,704,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,704,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,704,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,704,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,704,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,704,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,704,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,704,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,704,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,704,000 تومان
دوتختهvip ملکه - دبل
هتل یار
1,704,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,704,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,704,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,704,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,130,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,130,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,130,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,704,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,704,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,704,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,704,000 تومان
دو تخته دابل خورشید
ای‌گردش
2,561,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,561,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,561,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,561,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,561,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,561,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,561,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,561,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,561,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,561,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,561,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,561,000 تومان
دوتخته تاریخی خورشید - دبل
هتل یار
2,561,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,561,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,561,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,561,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,202,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,202,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,202,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,202,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,561,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,561,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,561,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,561,000 تومان
دو تخته آئینه - دبل
هتل یار
2,892,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,892,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,892,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,892,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,615,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,615,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,615,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,615,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,892,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,892,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,892,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,892,000 تومان
دو تخته دابل هشت بهشت
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,698,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,698,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,698,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,698,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,358,400 تومان
20 خرداد
شنبه
1,358,400 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,358,400 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,358,400 تومان
دو تخته دابل ملکه VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,130,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,704,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,704,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,704,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,704,000 تومان
دو تخته دابل مینا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,698,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,698,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,698,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,698,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,358,400 تومان
20 خرداد
شنبه
1,358,400 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,358,400 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,358,400 تومان
دو تخته دابل خورشید قاجاری
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,202,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,561,600 تومان
20 خرداد
شنبه
2,561,600 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,561,600 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,561,600 تومان
دو تخته دابل آینه قاجاری
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,615,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,892,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,892,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,892,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,892,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته خیام
ای‌گردش
2,093,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,093,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,093,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,093,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,093,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,093,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,093,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,093,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,093,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,093,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,093,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,093,000 تومان
سه تخته جهان - دبل+سینگل
هتل یار
2,093,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,093,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,093,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,093,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,617,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,617,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,617,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,617,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,093,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,093,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,093,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,093,000 تومان
سه تخته خیام - دبل+سینگل
هتل یار
2,093,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,093,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,093,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,093,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,617,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,617,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,617,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,617,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,093,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,093,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,093,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,093,000 تومان
سوئیت خواجو - دبل+سینگل
هتل یار
2,093,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,093,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,093,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,093,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,617,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,617,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,617,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,617,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,093,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,093,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,093,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,093,000 تومان
سه تخته جهان
ای‌گردش
2,093,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,093,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,093,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,093,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,093,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,093,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,093,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,093,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,093,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,093,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,093,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,093,000 تومان
سه تخته خواجو
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
2,617,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,617,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,617,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,617,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,093,600 تومان
20 خرداد
شنبه
2,093,600 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,093,600 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,093,600 تومان
سه تخته جهان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
2,617,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,617,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,617,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,617,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,093,600 تومان
20 خرداد
شنبه
2,093,600 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,093,600 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,093,600 تومان
سه تخته خیام
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
2,617,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,617,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,617,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,617,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,093,600 تومان
20 خرداد
شنبه
2,093,600 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,093,600 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,093,600 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته خاطره
هتل یار
2,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,535,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,535,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,535,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,169,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,169,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,169,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,169,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,535,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,535,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,535,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,535,000 تومان
چهارتخته خاطره
ای‌گردش
2,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,535,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,535,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,535,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,535,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,535,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,535,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,535,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,535,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,535,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,535,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,535,000 تومان
چهار تخته خاطره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
3,169,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,169,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,169,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,169,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,535,200 تومان
20 خرداد
شنبه
2,535,200 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,535,200 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,535,200 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت هزار و یک شب
هتل یار
2,976,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,976,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,976,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,976,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,721,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,721,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,721,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,721,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,976,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,976,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,976,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,976,000 تومان
سوئیت چهلستون - دبل+3 عدد سینگل
هتل یار
2,976,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,976,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,976,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,976,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,721,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,721,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,721,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,721,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,976,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,976,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,976,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,976,000 تومان
سوئیت کانکت هزار و یک شب
ای‌گردش
2,976,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,976,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,976,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,976,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,976,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,976,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,976,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,976,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,976,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,976,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,976,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,976,000 تومان
سوئیت کانکت پنج تخته هزار و یک شب
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
3,721,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,721,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,721,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,721,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,976,800 تومان
20 خرداد
شنبه
2,976,800 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,976,800 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,976,800 تومان
سوئیت کانکت پنج تخته چهلستون
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
3,721,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,721,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,721,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,721,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,976,800 تومان
20 خرداد
شنبه
2,976,800 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,976,800 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,976,800 تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

(21 نظر)
نقاط قوت:
کارمندان خوشرو و زیبایی حیاط و کافه
نقاط ضعف:
کارمندان خوشرو و زیبایی حیاط و کافه
نقاط قوت:
فضای بسیار زیبای اتاق، حیاط با صفا قرارگیری در محله تاریخی جلفا
نقاط ضعف:
فضای بسیار زیبای اتاق، حیاط با صفا قرارگیری در محله تاریخی جلفا
نقاط قوت:
محیط زیبا
نقاط ضعف:
محیط زیبا
نقاط قوت:
جو صمیمی
نقاط ضعف:
جو صمیمی
نقاط قوت:
اتاقهای تمیز. مکانی مناسب برای بچه ها که خیلی بهتر از هتلهای ۴ ستاره هست.رفتار پرسنل محترمانه
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
فضای زیبا و دوست داشتنیمحیط آروم و بی سروصداکافه همیشه فعال
نقاط ضعف:
ناهار نداشتنصبحانش خوب نبودخدمات دهی معمولی بود
نقاط قوت:
برخورد عالی کادر هتل وتمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
همه چی عالی بود
نقاط قوت:
۱-امنیت بالای هتل-برخورد متین کارکنان هتل ۲-در صورت تقاضای هر چیز سریع اقدام میشود ۳- فضای باز آن در حال زیبایی انرژی مثبت بالایی دارد ۴-در مجموع مکان آرام و زیبایی میباشد
نقاط ضعف:
این مکان ها برای افرادی که نظرشون داشتن آرامش چند روزه میباشد بسیار مناسبند ولی اگر دنبال شلوغی و هیجانید اینجا نداشت البته از نظر من اون هم مثبت بود ولی میتونه برای عده ای منفی باشه مبلغ شبانه هم نسبتا گران بود اتاق خیلی بزرگ نبود البته اینم از خصوصیات خانه های قدیمی البته اتاق خیلی بزرگ و زیبا داره ولی گرونه
نقاط قوت:
یکی از هتل های زیبا با معماری اصیل ایرانی در محله زیبای جلفا که نزدیکی به کافه های مهم و زیبا و از جمله نزدیکی به کلیسای وانک از مزایای این هتل محسوب میشود بر خورد کارکنان بسیار عالی و مهموان نوازی فوق العاده ی پذیرش هتل آقای شاهی.اتاق بسیار تمیز و مهم تر از همه سرویس های بهداشتی فرنگی داخل اتاق کاملا تمیز و دو سرویس ایرانی بسیار تمیز هم در داخل حیاط دارد صبحانه هتل در حد بسیار فراتر از انتظار بود بسیار متنوع و با سلیقه از حیاط هتل هم که واقعا لذت بخش بود حتما از اتاق های بالا استفاده کنید چون ویوی بهتری داره .غذای ایرانی ندارد ولی غذاهای فرنگی خوشمزه ای داره
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ
نقاط قوت:
فضای خوب و ارامش بخش اتاقهای سنتی با دیزاین سنتی موقعیت مکانی خیلی خیلی عالی رفتار پرسنل عالی
نقاط ضعف:
امکانات هتلینگ ضعیف بود . سشوار مشکل اتصالی برق داشت و عملا غیر استفاده بود.
نقاط قوت:
موقعیت عالی فضای زیبا و سنتی
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ در هتل
نقاط قوت:
زیبایی داشتن رستوران خوب انرژی مثبت داخل اتاق و مجموعه تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ ولی هتل هزینه پارکینگ خاقانی رو پرداخت کردند. قدم زدن تا پارکینگ و گذر از سنگفرشهای محله جلفا هم از خاطرات ما شد.
نقاط قوت:
فضایِ عالی ، رفتارِ پرسنل عالی ، قیمت مناسب ،صبحانه ی خوب
نقاط ضعف:
منویِ رویِ یخچال تو یخچال نبود یعنی یخچال خالی بود درهایِ اتاق خورشید رویِ هم چفت نمیشدند سیستم گرمایشی به خوبی جواب‌ نمیداد پایین در چوبی ورودی درزِ باز است که احساس راحتی نمیدهد
نقاط قوت:
فضای زیبای درون هتل تمیزی و پاکیزگی اتاق ها دارای کافی‌شاپ مناسب برای دورهمی موقعیت مکانی مناسب در بافت تاریخی برخورد شایسته و متین کارکنان
نقاط ضعف:
عدم وجود سرویس ایرانی داخل اتاق
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی و دوستانه در رنج قیمتی خودش امکاناتی فراتر از انتظارمون داشت از نظر پاکیزگی اتاق ها در سطح خوبی بود کافی شاپ بسیار گران ولی عالی و ارزشمند بود در مجموع از عوامل اقامتگاه کمال تشکر رو دارم بابت خاطره خوبی که برامون ساختن
نقاط ضعف:
کافی شاپ برای عموم باز بود و با توجه به محیط کوچک حياط، موجب سلب آسایش مسافران مقیم اقامتگاه می شد.
خوب بود در کل
فقط مشکل پارکینگ داشت
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی مشاهده نشد
خیلی عالی و فوق العاده بود از هر لحاظ
بهترین هتل چهار ستاره اصفهان ، خدمات و سرویس دهی عالی ، صبحانه عالی ، برخورد مدیریت و کارکنان عالی در حد یک هتل پنج ستاره
این اقامتگاه سنتی خانه کشیش ارمنی بوده که بعنوان هتل بهره برداری شده از فضای حیاط بسیار ما لذت بردیم اتاق های بسیار تمیز و بزرگی دارد صبحانه خوب و مهمانوازی پرسنل هتل خانه کشیش بسیار خوب بود این اقامتگاه را به همه دوستان پیشنهاد میدم کلیسا وانک و کلیسا مریم و موزه موسیقی و خانه هوانس در فاصله 7 دقیقه این هتل می باشد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

مهمانان اقامتگاه سنتی -خانه کشیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی -خانه کشیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی -خانه کشیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی -خانه کشیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی -خانه کشیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.