اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

اصفهان خیابان حکیم نظامی ،کوچه سنگتراشها بن بست زیتون
-
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

اقامتگاه سنتی -خانه کشیش-اتاق یک تخته سیمرغ
اتاق یک تخته سیمرغ
ای‌گردش
429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
429,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
429,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
429,000
تومان
2 مهر
جمعه
429,000
تومان
3 مهر
شنبه
429,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
429,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
429,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
429,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
429,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
429,000
تومان
9 مهر
جمعه
429,000
تومان
هتل یار
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
431,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
431,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
431,000
تومان
2 مهر
جمعه
431,000
تومان
3 مهر
شنبه
431,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
431,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
431,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
431,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
431,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
431,000
تومان
9 مهر
جمعه
431,000
تومان
اقامت 24
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
431,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
431,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
431,000
تومان
2 مهر
جمعه
431,000
تومان
3 مهر
شنبه
431,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
431,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
431,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
431,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
431,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
431,000
تومان
9 مهر
جمعه
431,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی -خانه کشیش-اتاق دو تخته خورشید
اتاق دو تخته خورشید
ای‌گردش
1,274,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,274,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,274,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,274,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,274,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,274,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,274,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,274,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,274,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,274,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,274,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,274,000
تومان
هتل یار
1,275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,275,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,275,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,275,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,275,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,275,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,275,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,275,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,275,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,275,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,275,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,275,000
تومان
اقامت 24
1,280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,280,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,280,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,280,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,280,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,280,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,280,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,280,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,280,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,280,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,280,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,280,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی -خانه کشیش-اتاق دو تخته مینا
اتاق دو تخته مینا
ای‌گردش
651,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
651,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
651,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
651,000
تومان
2 مهر
جمعه
651,000
تومان
3 مهر
شنبه
651,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
651,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
651,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
651,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
651,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
651,000
تومان
9 مهر
جمعه
651,000
تومان
هتل یار
652,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
652,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
652,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
652,000
تومان
2 مهر
جمعه
652,000
تومان
3 مهر
شنبه
652,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
652,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
652,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
652,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
652,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
652,000
تومان
9 مهر
جمعه
652,000
تومان
اقامت 24
652,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
652,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
652,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
652,000
تومان
2 مهر
جمعه
652,000
تومان
3 مهر
شنبه
652,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
652,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
652,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
652,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
652,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
652,000
تومان
9 مهر
جمعه
652,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی -خانه کشیش-اتاق دو تخته ملکه VIP
اتاق دو تخته ملکه VIP
اقامت 24
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
820,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
820,000
تومان
2 مهر
جمعه
820,000
تومان
3 مهر
شنبه
820,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
820,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
820,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
820,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
820,000
تومان
9 مهر
جمعه
820,000
تومان
ای‌گردش
837,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
837,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
837,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
837,000
تومان
2 مهر
جمعه
837,000
تومان
3 مهر
شنبه
837,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
837,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
837,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
837,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
837,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
837,000
تومان
9 مهر
جمعه
837,000
تومان
هتل یار
838,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
838,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
838,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
2 مهر
جمعه
838,000
تومان
3 مهر
شنبه
838,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
838,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
838,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
838,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
838,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
9 مهر
جمعه
838,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی -خانه کشیش-اتاق دو تخته خواجو
اتاق دو تخته خواجو
هتل یار
652,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
652,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
652,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
652,000
تومان
2 مهر
جمعه
652,000
تومان
3 مهر
شنبه
652,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
652,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
652,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
652,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
652,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
652,000
تومان
9 مهر
جمعه
652,000
تومان
اقامت 24
652,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
652,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
652,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
652,000
تومان
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
652,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
652,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
652,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
652,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
652,000
تومان
9 مهر
جمعه
652,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی -خانه کشیش-دوتخته - توئین(سیمرغ)
دوتخته - توئین(سیمرغ)
هتل یار
652,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
652,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
652,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
652,000
تومان
2 مهر
جمعه
652,000
تومان
3 مهر
شنبه
652,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
652,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
652,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
652,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
652,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
652,000
تومان
9 مهر
جمعه
652,000
تومان
اقامتگاه سنتی -خانه کشیش-اتاق سه تخته جهان
اتاق سه تخته جهان
ای‌گردش
837,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
837,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
837,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
837,000
تومان
2 مهر
جمعه
837,000
تومان
3 مهر
شنبه
837,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
837,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
837,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
837,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
837,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
837,000
تومان
9 مهر
جمعه
837,000
تومان
هتل یار
838,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
838,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
838,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
2 مهر
جمعه
838,000
تومان
3 مهر
شنبه
838,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
838,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
838,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
838,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
838,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
9 مهر
جمعه
838,000
تومان
اقامت 24
838,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
838,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
838,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
2 مهر
جمعه
838,000
تومان
3 مهر
شنبه
838,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
838,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
838,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
838,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
838,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
9 مهر
جمعه
838,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی -خانه کشیش-اتاق سه تخته خاطره
اتاق سه تخته خاطره
ای‌گردش
837,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
837,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
837,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
837,000
تومان
2 مهر
جمعه
837,000
تومان
3 مهر
شنبه
837,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
837,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
837,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
837,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
837,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
837,000
تومان
9 مهر
جمعه
837,000
تومان
اقامت 24
838,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
838,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
838,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
2 مهر
جمعه
838,000
تومان
3 مهر
شنبه
838,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
838,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
838,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
838,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
838,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
9 مهر
جمعه
838,000
تومان
هتل یار
838,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
838,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
838,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
2 مهر
جمعه
838,000
تومان
3 مهر
شنبه
838,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
838,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
838,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
838,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
838,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
9 مهر
جمعه
838,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی -خانه کشیش-اتاق سه تخته خیام
اتاق سه تخته خیام
ای‌گردش
837,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
837,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
837,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
837,000
تومان
2 مهر
جمعه
837,000
تومان
3 مهر
شنبه
837,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
837,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
837,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
837,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
837,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
837,000
تومان
9 مهر
جمعه
837,000
تومان
هتل یار
838,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
838,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
838,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
2 مهر
جمعه
838,000
تومان
3 مهر
شنبه
838,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
838,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
838,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
838,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
838,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
9 مهر
جمعه
838,000
تومان
اقامت 24
838,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
838,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
838,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
2 مهر
جمعه
838,000
تومان
3 مهر
شنبه
838,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
838,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
838,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
838,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
838,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
9 مهر
جمعه
838,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی -خانه کشیش-اتاق سه تخته آرامش (بدون پنجره)
اتاق سه تخته آرامش (بدون پنجره)
هتل یار
838,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
838,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
838,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
2 مهر
جمعه
838,000
تومان
3 مهر
شنبه
838,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
838,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
838,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
838,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
838,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
9 مهر
جمعه
838,000
تومان
اقامت 24
838,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
838,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
838,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
2 مهر
جمعه
838,000
تومان
3 مهر
شنبه
838,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
838,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
838,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
838,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
838,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
838,000
تومان
9 مهر
جمعه
838,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی -خانه کشیش-سوئیت چهار نفره ویژه هزار و یک شب
سوئیت چهار نفره ویژه هزار و یک شب
ای‌گردش
1,175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,175,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,175,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,175,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,175,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,175,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,175,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,175,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,175,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,175,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,175,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,175,000
تومان
اقامت 24
1,178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,178,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,178,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,178,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,178,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,178,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,178,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,178,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,178,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,178,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,178,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,178,000
تومان
هتل یار
1,178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,178,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,178,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,178,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,178,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,178,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,178,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,178,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,178,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,178,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,178,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,178,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی -خانه کشیش-سوئیت پنج نفره هشت بهشت
سوئیت پنج نفره هشت بهشت
ای‌گردش
1,359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,359,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,359,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,359,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,359,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,359,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,359,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,359,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,359,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,359,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,359,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,359,000
تومان
هتل یار
1,364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,364,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,364,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,364,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,364,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,364,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,364,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,364,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,364,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,364,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,364,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,364,000
تومان
اقامت 24
1,364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,364,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,364,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,364,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,364,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,364,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,364,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,364,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,364,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,364,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,364,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,364,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه