اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

اصفهان خیابان حکیم نظامی ،کوچه سنگتراشها بن بست زیتون
-
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل مینا
ای‌گردش
525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
525,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
525,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
525,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
525,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
525,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
525,000
تومان
28 مرداد
جمعه
525,000
تومان
29 مرداد
شنبه
525,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
525,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
525,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
525,000
تومان
دو تخته دابل ملکه
ای‌گردش
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
دو تخته دابل خورشید
ای‌گردش
1,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,025,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,025,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,025,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,025,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,025,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,025,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,025,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,025,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,025,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,025,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,025,000
تومان
دو تخته دابل مینا
اسنپ تریپ
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,035,000
تومان
اتاق دو تخته مینا
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,035,000
تومان
دو تخته دابل هشت بهشت 1
اسنپ تریپ
1,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,240,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,240,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,240,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,240,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,240,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,240,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,240,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,240,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,240,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,240,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,173,000
تومان
اتاق دو تخته هشت بهشت
اقامت 24
1,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,240,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,240,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,240,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,240,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,240,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,240,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,240,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,240,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,240,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,240,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,173,000
تومان
اتاق دو تخته ملکه VIP
اقامت 24
1,392,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,392,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,392,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,392,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,392,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,392,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,392,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,392,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,392,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,392,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,392,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,305,000
تومان
دو تخته دابل ملکه
اسنپ تریپ
1,392,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,392,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,392,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,392,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,392,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,392,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,392,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,392,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,392,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,392,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,392,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,305,000
تومان
دو تخته دابل خورشید
اسنپ تریپ
1,975,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,975,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,975,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,975,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,975,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,975,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,975,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,975,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,975,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,975,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,975,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,844,000
تومان
اتاق دو تخته خورشید
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,100,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,100,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,100,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,100,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,100,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,100,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,100,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,100,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,100,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,100,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,844,000
تومان
اتاق دو تخته آینه
اقامت 24
2,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,382,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,382,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,382,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,382,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,382,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,382,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,382,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,382,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,382,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,382,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,085,000
تومان
دوتخته مینا - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 مرداد
جمعه
1,100,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
دوتختهvip ملکه - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
23 مرداد
یکشنبه
1,392,000
تومان
دوتخته تاریخی خورشید - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,975,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,975,000
تومان
دو تخته دابل آینه VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
23 مرداد
یکشنبه
2,233,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,233,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,233,000
تومان
دوتخته هشت بهشت - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
24 مرداد
دوشنبه
1,240,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته خیام
ای‌گردش
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
650,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
650,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
650,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
650,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
650,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
650,000
تومان
28 مرداد
جمعه
650,000
تومان
29 مرداد
شنبه
650,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
650,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
650,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
650,000
تومان
اتاق سه تخته ویژه خواجو
اقامت 24
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,700,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,700,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,700,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,700,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,700,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,700,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,597,000
تومان
سه تخته خواجو
اسنپ تریپ
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,700,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,700,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,596,000
تومان
اتاق سه تخته آرامش (بدون پنجره)
اقامت 24
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,700,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,700,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,700,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,700,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,700,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,700,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
249,000
تومان
سه تخته خیام - دبل+سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
1,700,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,596,000
تومان
اتاق سه تخته جهان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,700,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,700,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,700,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,700,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,700,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,597,000
تومان
اتاق سه تخته خیام
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,700,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,700,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,700,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,700,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,700,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,597,000
تومان
سه تخته خیام
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,700,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,700,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,700,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,700,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,700,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,596,000
تومان
سه تخته جهان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,700,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,700,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,700,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,700,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,700,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,596,000
تومان
سه تخته آرامش بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته خاطره
اقامت 24
2,057,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,057,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,057,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,057,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,057,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
2,057,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,057,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,057,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,057,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,929,000
تومان
چهار تخته خاطره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
24 مرداد
دوشنبه
2,057,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,057,000
تومان
چهار تخته خاطره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 مرداد
پنجشنبه
2,057,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج نفره ویژه چهلستون
اقامت 24
2,412,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,412,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,412,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,412,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,412,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,412,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,412,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,412,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,412,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,412,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,412,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,261,000
تومان
سوئیت هزار و یک شب
هتل یار
2,412,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,412,000
تومان
سوئیت کانکت پنج تخته چهلستون
اسنپ تریپ
2,412,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,412,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,412,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,412,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,412,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,412,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,412,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,412,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,412,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,412,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,412,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,261,000
تومان
سوئیت کانکت پنج تخته هزار و یک شب
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 مرداد
جمعه
2,412,000
تومان
سوئیت چهلستون - دبل+3 عدد سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,412,000
تومان
سوئیت پنج نفره ویژه هزار و یک شب
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
2,412,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,412,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,412,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,412,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,412,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,412,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,412,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,412,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,261,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته سیمرغ
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
728,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
728,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
728,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
728,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
728,000
تومان
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
683,000
تومان
یک تخته سیمرغ
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
728,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
728,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
728,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
728,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
728,000
تومان
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
682,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

(23 نظر)
نقاط قوت:
اتاقهای تمیز. مکانی مناسب برای بچه ها که خیلی بهتر از هتلهای ۴ ستاره هست.رفتار پرسنل محترمانه
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
فضای زیبا و دوست داشتنیمحیط آروم و بی سروصداکافه همیشه فعال
نقاط ضعف:
ناهار نداشتنصبحانش خوب نبودخدمات دهی معمولی بود
نقاط قوت:
برخورد عالی کادر هتل وتمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
همه چی عالی بود
بسیار هتل سنتی زیبا با مهمان‌نوازی صمیمانه با صبحانه عالی
نقاط قوت:
فضای هتل بسیار شاد وزنده بود برخورد پرسنل دوستانه موقعیت جغرافی هتل در کوچه های سنگفرش شده و پر از کافه رستوران عالی بود
نقاط ضعف:
فضای هتل بسیار شاد وزنده بود برخورد پرسنل دوستانه موقعیت جغرافی هتل در کوچه های سنگفرش شده و پر از کافه رستوران عالی بود
نقاط قوت:
خیلی زیباست و اقامت خاطره انگیزی داشتیم کافه هتل کیفیت خوبی دارد ولی صبحانه بسیار متوسط بود و حتی خیار و‌گوجه ها را کامل گذاشته بودن با پوست که دلپذیر نبود اما سایر امکانات و بهداشت خوبی داشت
نقاط ضعف:
خیلی زیباست و اقامت خاطره انگیزی داشتیم کافه هتل کیفیت خوبی دارد ولی صبحانه بسیار متوسط بود و حتی خیار و‌گوجه ها را کامل گذاشته بودن با پوست که دلپذیر نبود اما سایر امکانات و بهداشت خوبی داشت
نقاط قوت:
۱-امنیت بالای هتل-برخورد متین کارکنان هتل ۲-در صورت تقاضای هر چیز سریع اقدام میشود ۳- فضای باز آن در حال زیبایی انرژی مثبت بالایی دارد ۴-در مجموع مکان آرام و زیبایی میباشد
نقاط ضعف:
این مکان ها برای افرادی که نظرشون داشتن آرامش چند روزه میباشد بسیار مناسبند ولی اگر دنبال شلوغی و هیجانید اینجا نداشت البته از نظر من اون هم مثبت بود ولی میتونه برای عده ای منفی باشه مبلغ شبانه هم نسبتا گران بود اتاق خیلی بزرگ نبود البته اینم از خصوصیات خانه های قدیمی البته اتاق خیلی بزرگ و زیبا داره ولی گرونه
نقاط قوت:
موقعیت عالی از نظر نزدیک بودن به کلیسا وانک و منطقه تاریخی جلفا با کوچه های سنگفرش شده تاریخی با کافه و رستوران های بسیار عالی حیاط بسیار دلنشین پر از گل های رنگارنگ و حوض پر آب لوکشن عالی برای عکاسی بود و صبحانه و نظافت قابل قبولی داشتند
نقاط ضعف:
موقعیت عالی از نظر نزدیک بودن به کلیسا وانک و منطقه تاریخی جلفا با کوچه های سنگفرش شده تاریخی با کافه و رستوران های بسیار عالی حیاط بسیار دلنشین پر از گل های رنگارنگ و حوض پر آب لوکشن عالی برای عکاسی بود و صبحانه و نظافت قابل قبولی داشتند
نقاط قوت:
یکی از هتل های زیبا با معماری اصیل ایرانی در محله زیبای جلفا که نزدیکی به کافه های مهم و زیبا و از جمله نزدیکی به کلیسای وانک از مزایای این هتل محسوب میشود بر خورد کارکنان بسیار عالی و مهموان نوازی فوق العاده ی پذیرش هتل آقای شاهی.اتاق بسیار تمیز و مهم تر از همه سرویس های بهداشتی فرنگی داخل اتاق کاملا تمیز و دو سرویس ایرانی بسیار تمیز هم در داخل حیاط دارد صبحانه هتل در حد بسیار فراتر از انتظار بود بسیار متنوع و با سلیقه از حیاط هتل هم که واقعا لذت بخش بود حتما از اتاق های بالا استفاده کنید چون ویوی بهتری داره .غذای ایرانی ندارد ولی غذاهای فرنگی خوشمزه ای داره
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ
نقاط قوت:
اتاق بسیار زیبا و تجربه جالبی بود سرویس بهداشتی تمیز بود اما به نسبت اتاق بسیار معمولی بود برخورد پرسنل بسیار خوب و محترمانه بود در نظرات خوندم که همهمه کافه رستوران اجازه استراحت نمیده که درست بود اما رستوران ساعت 10:30 تعطیل کرد و محیط بسیار آرام شد تنها مشکل من با نورگیر سقف بود که از طلوع آفتاب نتونستم بخوابم اما ارزششو داشت
نقاط ضعف:
اتاق بسیار زیبا و تجربه جالبی بود سرویس بهداشتی تمیز بود اما به نسبت اتاق بسیار معمولی بود برخورد پرسنل بسیار خوب و محترمانه بود در نظرات خوندم که همهمه کافه رستوران اجازه استراحت نمیده که درست بود اما رستوران ساعت 10:30 تعطیل کرد و محیط بسیار آرام شد تنها مشکل من با نورگیر سقف بود که از طلوع آفتاب نتونستم بخوابم اما ارزششو داشت
نقاط قوت:
صبحانه خوب فضای خوب
نقاط ضعف:
صبحانه خوب فضای خوب
نقاط قوت:
فضای خوب و ارامش بخش اتاقهای سنتی با دیزاین سنتی موقعیت مکانی خیلی خیلی عالی رفتار پرسنل عالی
نقاط ضعف:
امکانات هتلینگ ضعیف بود . سشوار مشکل اتصالی برق داشت و عملا غیر استفاده بود.
نقاط قوت:
موقعیت عالی فضای زیبا و سنتی
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ در هتل
نقاط قوت:
زیبایی داشتن رستوران خوب انرژی مثبت داخل اتاق و مجموعه تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ ولی هتل هزینه پارکینگ خاقانی رو پرداخت کردند. قدم زدن تا پارکینگ و گذر از سنگفرشهای محله جلفا هم از خاطرات ما شد.
نقاط قوت:
فضایِ عالی ، رفتارِ پرسنل عالی ، قیمت مناسب ،صبحانه ی خوب
نقاط ضعف:
منویِ رویِ یخچال تو یخچال نبود یعنی یخچال خالی بود درهایِ اتاق خورشید رویِ هم چفت نمیشدند سیستم گرمایشی به خوبی جواب‌ نمیداد پایین در چوبی ورودی درزِ باز است که احساس راحتی نمیدهد
نقاط قوت:
فضای زیبای درون هتل تمیزی و پاکیزگی اتاق ها دارای کافی‌شاپ مناسب برای دورهمی موقعیت مکانی مناسب در بافت تاریخی برخورد شایسته و متین کارکنان
نقاط ضعف:
عدم وجود سرویس ایرانی داخل اتاق
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی و دوستانه در رنج قیمتی خودش امکاناتی فراتر از انتظارمون داشت از نظر پاکیزگی اتاق ها در سطح خوبی بود کافی شاپ بسیار گران ولی عالی و ارزشمند بود در مجموع از عوامل اقامتگاه کمال تشکر رو دارم بابت خاطره خوبی که برامون ساختن
نقاط ضعف:
کافی شاپ برای عموم باز بود و با توجه به محیط کوچک حياط، موجب سلب آسایش مسافران مقیم اقامتگاه می شد.
خوب بود در کل
فقط مشکل پارکینگ داشت
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی مشاهده نشد
خیلی عالی و فوق العاده بود از هر لحاظ
بهترین هتل چهار ستاره اصفهان ، خدمات و سرویس دهی عالی ، صبحانه عالی ، برخورد مدیریت و کارکنان عالی در حد یک هتل پنج ستاره
این اقامتگاه سنتی خانه کشیش ارمنی بوده که بعنوان هتل بهره برداری شده از فضای حیاط بسیار ما لذت بردیم اتاق های بسیار تمیز و بزرگی دارد صبحانه خوب و مهمانوازی پرسنل هتل خانه کشیش بسیار خوب بود این اقامتگاه را به همه دوستان پیشنهاد میدم کلیسا وانک و کلیسا مریم و موزه موسیقی و خانه هوانس در فاصله 7 دقیقه این هتل می باشد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی -خانه کشیش

مهمانان اقامتگاه سنتی -خانه کشیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی -خانه کشیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی -خانه کشیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی -خانه کشیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی -خانه کشیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.