هتل قصر منشی اصفهان

"اصفهان، خیابان نشاط، کوچه قصر منشی غربی، پلاک 9."
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی هتل قصر منشی اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل قصر منشی اصفهان

هتل قصر منشی اصفهان-یک تخته
یک تخته
هتل یار
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
414,000
تومان
29 دی
دوشنبه
414,000
تومان
30 دی
سه شنبه
414,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
414,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
414,000
تومان
3 بهمن
جمعه
414,000
تومان
4 بهمن
شنبه
414,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
414,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
414,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
414,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
414,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل کلاس A
دو تخته دابل کلاس A
هتل یار
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
540,000
تومان
29 دی
دوشنبه
540,000
تومان
30 دی
سه شنبه
540,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
3 بهمن
جمعه
540,000
تومان
4 بهمن
شنبه
540,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل کلاس B
دو تخته دابل کلاس B
هتل یار
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
630,000
تومان
29 دی
دوشنبه
630,000
تومان
30 دی
سه شنبه
630,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
630,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
630,000
تومان
3 بهمن
جمعه
630,000
تومان
4 بهمن
شنبه
630,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
630,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
630,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
630,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
630,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته تویین کلاس B
دو تخته تویین کلاس B
هتل یار
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
630,000
تومان
29 دی
دوشنبه
630,000
تومان
30 دی
سه شنبه
630,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
630,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
630,000
تومان
3 بهمن
جمعه
630,000
تومان
4 بهمن
شنبه
630,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
630,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
630,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
630,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
630,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل کلاس C
دو تخته دابل کلاس C
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل قاجار VIP
دو تخته دابل قاجار VIP
هتل یار
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
750,000
تومان
29 دی
دوشنبه
750,000
تومان
30 دی
سه شنبه
750,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
750,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
750,000
تومان
3 بهمن
جمعه
750,000
تومان
4 بهمن
شنبه
750,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
750,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
750,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
750,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
750,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل صفویه VIP
دو تخته دابل صفویه VIP
هتل یار
1,005,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
1,005,000
تومان
29 دی
دوشنبه
1,005,000
تومان
30 دی
سه شنبه
1,005,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
1,005,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
1,005,000
تومان
3 بهمن
جمعه
1,005,000
تومان
4 بهمن
شنبه
1,005,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
1,005,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
1,005,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
1,005,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,005,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل آینه VIP
دو تخته دابل آینه VIP
هتل یار
1,238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
1,238,000
تومان
29 دی
دوشنبه
1,238,000
تومان
30 دی
سه شنبه
1,238,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
1,238,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
1,238,000
تومان
3 بهمن
جمعه
1,238,000
تومان
4 بهمن
شنبه
1,238,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
1,238,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
1,238,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
1,238,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,238,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-سه تخته
سه تخته
هتل یار
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
735,000
تومان
29 دی
دوشنبه
735,000
تومان
30 دی
سه شنبه
735,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
735,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
735,000
تومان
3 بهمن
جمعه
735,000
تومان
4 بهمن
شنبه
735,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
735,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
735,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-کانکت چهار تخته دل نشین VIP
کانکت چهار تخته دل نشین VIP
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل قصر منشی اصفهان

اطفای حریق
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
تلفن در اتاق
اينترنت (Wifi)
صبحانه رایگان
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
لباسشویی
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
رستوران سنتی
سرویس فرنگی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
رستوران
كافی شاپ
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
سرویسبهداشتیفرنگی
کافی شاپ
اینترنت
تبديل ارز
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
جعبه کمک های اولیه
حوله
پرینت
لابی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
حمام سنتی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سیستمسرمایشوگرمایش

نظرات کاربران برای هتل قصر منشی اصفهان

(10 نظر)
نقاط قوت:
رفتار مثال‌زدنی کارکنان و زیبایی و تمیزی فضا؛ اینترنت پرسرعت واقعی.
نقاط ضعف:
رفتار مثال‌زدنی کارکنان و زیبایی و تمیزی فضا؛ اینترنت پرسرعت واقعی.
تحربه‌ای لذّتبخش بود در آرامش و آسایش توامان. در صورت امکان برای گرم کردن فضا میتوان از کرسی استفاده کرد؛ ضمنِ این‌که نصب یک دستگاه تلویزیون هم میتواند به رضایت بیشتر منجر شود.
یعنی بهترین ، خاص ترین و پاکیزه ترین هتلی بود که دیده بودم واقعا عالی پرسنل درجه یک و متخصص کیفیت صبحانه فوق العاده
همه چیز بسیار عالی بود و واقعا توصیه میکنم ممکنه قیمتش یه مقدار بالا باشه ولی ولاقعا به تجربه اش میارزید
من به مدت یک‌شب به همراه دوستم در این هتل اقامت داشتم ارزش هتل در برابر قیمت بسیار پایین تر است اتاق ها کوچک ودلگیر هستند . به هیچ عنوان این هتل رو‌ به شما توصیه نمیکنم. با تشکر از اسنپ تریپ
با سلام . من در تاريخ ٥ تير ٩٨ به مدت ٢ شب همراه همسر مهربونم در اين هتل أقامت داشتم . همه موارد عالى و أقامت در اين هتل توصيه ميشود ، تنها كمبود هتل نبود پاركينگ مسقف و چايى ساز درون اتاق بود .
یکی از عالی ترین هتل هایی که اقامت داشته ام. اتاق ها تمیز، صبحانه بسیار عالی با نان گرم، فضای سنتی و درعین حال بسیار تمیز، محیط خانوادگی، پرسنل بسیار عالی و بسیار کمک کننده به میهمان، موقعیت آدرسی بسیار عالی بنحویکه ما همه جا غیر از منارجنبان رو پیاده رفتیم.عدم ارائه نان داغ در ایام تعطیلات عید (بعلت مرخصی رفتن شخص مربوطه)، بهتر بود در این ایام نیز از شخص جایگزین استفاده شود. عدم داشتن تلوزیون در اتاق بدلیل آرامش بیشتر میهمانان (البته من موافق این مساله هستم ولی برای علاقمندان به تلوزیون، شاید نکته منفی باشد). به اعتقاد من وقت خود را صرف گشت و گذار در اصفهان نمائید.
با توجه به قدمت تاریخی و زیبایی هتل این هتل رو پیشنهاد میدم. رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود. از کشورهای دیگه هم تو این هتل اقامت داشتند و مجذوب زیبایی های این هتل بودند.با توجه به قدمت تاریخیش نمیشه انتظار یه هتل لوکس و مدرن رو داشت. مثلا پنجره های چوبی در اثر وزش باد خیلی تکون میخوردند. هتل تلویزیون نداره، چون صدا راحت به اتاقای دیگه منتقل میشه، کوچه ورودی هتل بسیار باریک بود، پارکینگ رو باز هتل برای پارک کردن خودرو اصلا راحت نبود.
هتل خوبی است
با سلام بنده ۲ شب در این هتل اقامت داشته ام فضای خیلی ارام و دلنشین اتاق و سرویس بسیار تمیز رفتار پرسنل خوب صبحانه عالی در کل ارزش دیدن و اقامت رو داره
اين هتل در دل آثار باستاني اصفهان قرار داره نزديكترين فاصله تا ميدان نقش جهان و سبك كاملا سنتي و محيط سنتي اون كاملا آدم را به خاطرات و حال و هواي خانه هاي مادربزرگ ها و قديمي ها ميبره به نظرم از لحاظ كيفيت غذا هم خوب بود.اتاقها هم نو تمييز بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل قصر منشی اصفهان

مهمانان هتل قصر منشی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل قصر منشی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل قصر منشی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل قصر منشی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل قصر منشی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.