هتل قصر منشی اصفهان

"اصفهان، خیابان نشاط، کوچه قصر منشی غربی، پلاک 9."
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی هتل قصر منشی اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل قصر منشی اصفهان

هتل قصر منشی اصفهان-یک تخته
یک تخته
هتل یار
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
414,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
424,000
تومان
2 آبان
جمعه
424,000
تومان
3 آبان
شنبه
424,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
424,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
424,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
424,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
424,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
424,000
تومان
9 آبان
جمعه
424,000
تومان
10 آبان
شنبه
424,000
تومان
جاباما
434,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
434,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
434,000
تومان
2 آبان
جمعه
434,000
تومان
3 آبان
شنبه
434,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
434,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
434,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
434,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
434,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
434,000
تومان
9 آبان
جمعه
434,000
تومان
10 آبان
شنبه
434,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل کلاس A
دو تخته دابل کلاس A
جاباما
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
540,000
تومان
2 آبان
جمعه
540,000
تومان
3 آبان
شنبه
540,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
540,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
540,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
540,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
540,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
540,000
تومان
9 آبان
جمعه
540,000
تومان
10 آبان
شنبه
540,000
تومان
هتل یار
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
550,000
تومان
2 آبان
جمعه
550,000
تومان
3 آبان
شنبه
550,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
550,000
تومان
9 آبان
جمعه
550,000
تومان
10 آبان
شنبه
550,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل کلاس B
دو تخته دابل کلاس B
هتل یار
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
630,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
640,000
تومان
2 آبان
جمعه
640,000
تومان
3 آبان
شنبه
640,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
640,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
640,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
640,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
640,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
640,000
تومان
9 آبان
جمعه
640,000
تومان
10 آبان
شنبه
640,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته تویین کلاس B
دو تخته تویین کلاس B
هتل یار
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
630,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
640,000
تومان
2 آبان
جمعه
640,000
تومان
3 آبان
شنبه
640,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
640,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
640,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
640,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
640,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
640,000
تومان
9 آبان
جمعه
640,000
تومان
10 آبان
شنبه
640,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل کلاس C
دو تخته دابل کلاس C
جاباما
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
630,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
630,000
تومان
2 آبان
جمعه
630,000
تومان
3 آبان
شنبه
630,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
630,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
630,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
630,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
630,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
630,000
تومان
9 آبان
جمعه
630,000
تومان
10 آبان
شنبه
630,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل قاجار VIP
دو تخته دابل قاجار VIP
جاباما
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
750,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
750,000
تومان
2 آبان
جمعه
750,000
تومان
3 آبان
شنبه
750,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
750,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
750,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
750,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
750,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
750,000
تومان
9 آبان
جمعه
750,000
تومان
10 آبان
شنبه
750,000
تومان
هتل یار
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
750,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
760,000
تومان
2 آبان
جمعه
760,000
تومان
3 آبان
شنبه
760,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
760,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
760,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
760,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
760,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
760,000
تومان
9 آبان
جمعه
760,000
تومان
10 آبان
شنبه
760,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل صفویه VIP
دو تخته دابل صفویه VIP
جاباما
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
1,000,000
تومان
2 آبان
جمعه
1,000,000
تومان
3 آبان
شنبه
1,000,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,000,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,000,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,000,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,000,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,000,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,000,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,000,000
تومان
هتل یار
1,005,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
1,005,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
1,015,000
تومان
2 آبان
جمعه
1,015,000
تومان
3 آبان
شنبه
1,015,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,015,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,015,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,015,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,015,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,015,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,015,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,015,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل آینه VIP
دو تخته دابل آینه VIP
هتل یار
1,238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
1,238,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
1,248,000
تومان
2 آبان
جمعه
1,248,000
تومان
3 آبان
شنبه
1,248,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,248,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,248,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,248,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,248,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,248,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,248,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,248,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-سه تخته
سه تخته
جاباما
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
735,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
735,000
تومان
2 آبان
جمعه
735,000
تومان
3 آبان
شنبه
735,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
735,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
735,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
735,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
735,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
735,000
تومان
9 آبان
جمعه
735,000
تومان
10 آبان
شنبه
735,000
تومان
هتل یار
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
735,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
745,000
تومان
2 آبان
جمعه
745,000
تومان
3 آبان
شنبه
745,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
745,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
745,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
745,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
745,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
745,000
تومان
9 آبان
جمعه
745,000
تومان
10 آبان
شنبه
745,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-کانکت چهار تخته دل نشین VIP
کانکت چهار تخته دل نشین VIP
جاباما
1,480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
1,480,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
1,480,000
تومان
2 آبان
جمعه
1,480,000
تومان
3 آبان
شنبه
1,480,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,480,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,480,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,480,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,480,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,480,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,480,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,480,000
تومان

امکانات اتاق های هتل قصر منشی اصفهان

اطفای حریق
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
تلفن در اتاق
اينترنت (Wifi)
صبحانه رایگان
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
لباسشویی
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
رستوران سنتی
سرویس فرنگی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
رستوران
كافی شاپ
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
سرویسبهداشتیفرنگی
کافی شاپ
اینترنت
تبديل ارز
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
جعبه کمک های اولیه
حوله
پرینت
لابی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
حمام سنتی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سیستمسرمایشوگرمایش

نظرات کاربران برای هتل قصر منشی اصفهان

(8 نظر)
همه چیز بسیار عالی بود و واقعا توصیه میکنم ممکنه قیمتش یه مقدار بالا باشه ولی ولاقعا به تجربه اش میارزید
من به مدت یک‌شب به همراه دوستم در این هتل اقامت داشتم ارزش هتل در برابر قیمت بسیار پایین تر است اتاق ها کوچک ودلگیر هستند . به هیچ عنوان این هتل رو‌ به شما توصیه نمیکنم. با تشکر از اسنپ تریپ
با سلام . من در تاريخ ٥ تير ٩٨ به مدت ٢ شب همراه همسر مهربونم در اين هتل أقامت داشتم . همه موارد عالى و أقامت در اين هتل توصيه ميشود ، تنها كمبود هتل نبود پاركينگ مسقف و چايى ساز درون اتاق بود .
یکی از عالی ترین هتل هایی که اقامت داشته ام. اتاق ها تمیز، صبحانه بسیار عالی با نان گرم، فضای سنتی و درعین حال بسیار تمیز، محیط خانوادگی، پرسنل بسیار عالی و بسیار کمک کننده به میهمان، موقعیت آدرسی بسیار عالی بنحویکه ما همه جا غیر از منارجنبان رو پیاده رفتیم.عدم ارائه نان داغ در ایام تعطیلات عید (بعلت مرخصی رفتن شخص مربوطه)، بهتر بود در این ایام نیز از شخص جایگزین استفاده شود. عدم داشتن تلوزیون در اتاق بدلیل آرامش بیشتر میهمانان (البته من موافق این مساله هستم ولی برای علاقمندان به تلوزیون، شاید نکته منفی باشد). به اعتقاد من وقت خود را صرف گشت و گذار در اصفهان نمائید.
با توجه به قدمت تاریخی و زیبایی هتل این هتل رو پیشنهاد میدم. رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود. از کشورهای دیگه هم تو این هتل اقامت داشتند و مجذوب زیبایی های این هتل بودند.با توجه به قدمت تاریخیش نمیشه انتظار یه هتل لوکس و مدرن رو داشت. مثلا پنجره های چوبی در اثر وزش باد خیلی تکون میخوردند. هتل تلویزیون نداره، چون صدا راحت به اتاقای دیگه منتقل میشه، کوچه ورودی هتل بسیار باریک بود، پارکینگ رو باز هتل برای پارک کردن خودرو اصلا راحت نبود.
هتل خوبی است
با سلام بنده ۲ شب در این هتل اقامت داشته ام فضای خیلی ارام و دلنشین اتاق و سرویس بسیار تمیز رفتار پرسنل خوب صبحانه عالی در کل ارزش دیدن و اقامت رو داره
اين هتل در دل آثار باستاني اصفهان قرار داره نزديكترين فاصله تا ميدان نقش جهان و سبك كاملا سنتي و محيط سنتي اون كاملا آدم را به خاطرات و حال و هواي خانه هاي مادربزرگ ها و قديمي ها ميبره به نظرم از لحاظ كيفيت غذا هم خوب بود.اتاقها هم نو تمييز بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل قصر منشی اصفهان

مهمانان هتل قصر منشی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل قصر منشی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل قصر منشی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل قصر منشی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل قصر منشی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.