مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل قصر منشی اصفهان

ظرفیت 3 نفر

سه تخته
هتل یار
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,990,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,990,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,990,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,990,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,990,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,990,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,990,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,990,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,990,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,990,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,990,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,990,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,990,000 تومان
سه تخته مهمان غیر ایرانی
هتل یار
2,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,690,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,690,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,690,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,690,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,690,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,690,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,690,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,690,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,690,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,690,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,690,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
چهارشنبه
2,690,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دلنشین VIP
هتل یار
4,290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
4,290,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
4,290,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
4,290,000 تومان
18 آذر
جمعه
4,290,000 تومان
19 آذر
شنبه
4,290,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
4,290,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
4,290,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
4,290,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
4,290,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
4,290,000 تومان
25 آذر
جمعه
4,290,000 تومان
کانکت چهار تخته دل نشین VIP
اسنپ تریپ
4,290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 آذر
سه‌شنبه
4,290,000 تومان
25 آذر
جمعه
4,290,000 تومان
سوئیت دلنشین VIP مهمان غیر ایرانی
هتل یار
5,790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
5,790,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
5,790,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
5,790,000 تومان
18 آذر
جمعه
5,790,000 تومان
19 آذر
شنبه
5,790,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
5,790,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
5,790,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
5,790,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
5,790,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
5,790,000 تومان
25 آذر
جمعه
5,790,000 تومان
سوئیت دلنشینvip
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 1 نفر

یک تخته - استاندارد
هتل یار
1,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,190,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,190,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,190,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,190,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,190,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,190,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,190,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,190,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,190,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,190,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,190,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
1,390,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,390,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,390,000 تومان
اتاق یک نفره (دو تخته دبل A)
هتل یار
1,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,390,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,390,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,390,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,390,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,390,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,390,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,390,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,390,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,390,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,390,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,390,000 تومان
اتاق یک نفره (دو تخته دبل A) مهمان غیر ایرانی
هتل یار
1,790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,790,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,790,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,790,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,790,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,790,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,790,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,790,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,790,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,790,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,790,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,790,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
1,790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 آذر
پنج‌شنبه
1,790,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل C
هتل یار
1,590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,590,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,590,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,590,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,590,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,590,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,590,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,590,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,590,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,590,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,590,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,590,000 تومان
دو تخته دابل کینگ سایز
اسنپ تریپ
1,590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,590,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,590,000 تومان
دو تخته دبل C مهمان غیر ایرانی
هتل یار
2,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,190,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,190,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,190,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,190,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,190,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,190,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,190,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,190,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,190,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,190,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,190,000 تومان
اتاق قاجار VIP - دبل/توئین
هتل یار
2,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,640,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,640,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,640,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,640,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,640,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,640,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,640,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,640,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,640,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,640,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,640,000 تومان
اتاق زندیه VIP - دبل
هتل یار
2,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,640,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,640,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,640,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,640,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,640,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,640,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,640,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,640,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,640,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,640,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,640,000 تومان
دو تخته زندیه VIP
اسنپ تریپ
2,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,640,000 تومان
دو تخته قاجار VIP
اسنپ تریپ
2,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
2,640,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,640,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,640,000 تومان
دو تخته دابل افشاریه VIP
اسنپ تریپ
3,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
3,320,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,320,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,320,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,320,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,320,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,320,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,320,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
3,320,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
3,320,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
3,320,000 تومان
25 آذر
جمعه
3,320,000 تومان
اتاق افشاریه VIP - دبل
هتل یار
3,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
3,320,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,320,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,320,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,320,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,320,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,320,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,320,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
3,320,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
3,320,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
3,320,000 تومان
25 آذر
جمعه
3,320,000 تومان
اتاق صفوی VIP - دبل/توئین
هتل یار
3,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
3,320,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,320,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,320,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,320,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,320,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,320,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,320,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
3,320,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
3,320,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
3,320,000 تومان
25 آذر
جمعه
3,320,000 تومان
اتاق زندیه VIP مهمان غیر ایرانی
هتل یار
3,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
3,390,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,390,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,390,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,390,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,390,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,390,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,390,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
3,390,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
3,390,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
3,390,000 تومان
25 آذر
جمعه
3,390,000 تومان
اتاق قاجار VIP مهمان غیر ایرانی
هتل یار
3,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
3,390,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,390,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,390,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,390,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,390,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,390,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,390,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
3,390,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
3,390,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
3,390,000 تومان
25 آذر
جمعه
3,390,000 تومان
اتاق زندیه vip
اقامت 24
3,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 آذر
سه‌شنبه
3,390,000 تومان
اتاق قاجار vip
اقامت 24
3,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
3,390,000 تومان
دو تخته دابل آینه VIP
اسنپ تریپ
3,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
3,890,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,890,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,890,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,890,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,890,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,890,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,890,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
3,890,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
3,890,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
3,890,000 تومان
25 آذر
جمعه
3,890,000 تومان
اتاق آینه VIP - دبل
هتل یار
3,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
3,890,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,890,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,890,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,890,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,890,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,890,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,890,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
3,890,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
3,890,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
3,890,000 تومان
25 آذر
جمعه
3,890,000 تومان
اتاق صفوی VIP مهمان غیر ایرانی
هتل یار
4,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
4,390,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
4,390,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
4,390,000 تومان
18 آذر
جمعه
4,390,000 تومان
19 آذر
شنبه
4,390,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
4,390,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
4,390,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
4,390,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
4,390,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
4,390,000 تومان
25 آذر
جمعه
4,390,000 تومان
اتاق افشاریه VIP مهمان غیر ایرانی
هتل یار
4,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
4,390,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
4,390,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
4,390,000 تومان
18 آذر
جمعه
4,390,000 تومان
19 آذر
شنبه
4,390,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
4,390,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
4,390,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
4,390,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
4,390,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
4,390,000 تومان
25 آذر
جمعه
4,390,000 تومان
اتاق صفویه vip
اقامت 24
4,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
یکشنبه
4,390,000 تومان
اتاق آینه VIP مهمان غیر ایرانی
هتل یار
5,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
5,390,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
5,390,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
5,390,000 تومان
18 آذر
جمعه
5,390,000 تومان
19 آذر
شنبه
5,390,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
5,390,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
5,390,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
5,390,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
5,390,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
5,390,000 تومان
25 آذر
جمعه
5,390,000 تومان
اتاق آینه vip
اقامت 24
5,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 آذر
دوشنبه
5,390,000 تومان
اتاق افشاریه vip
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل قصر منشی اصفهان

یخچال
رستوران
اطفای حریق
سرویس فرنگی
تبديل ارز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
جعبه کمک های اولیه
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
حمام سنتی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
اينترنت (Wifi)
صبحانه رایگان
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
لباسشویی
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
اینترنت با سرعت بالا
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
كافی شاپ
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
سیستمسرمایشوگرمایش

نظرات کاربران برای هتل قصر منشی اصفهان

(10 نظر)
نقاط قوت:
رفتار و برخورد پرسنل فوق العاده عالی فضای هتل بسیار زیبا دسترسی به مکان های تاریخی عالی مکان بسیار زیبا و پر از ارامش من از اقامت تو این هتل لذت بردم و قطعا مجدد انتخاب میکنم این هتل برخورد پرسنل واقعا باورنکردنی بود این حجم از ادب و احترام و خوش رویی و ساپورت مسافر در طول اقامت
نقاط ضعف:
رفتار و برخورد پرسنل فوق العاده عالی فضای هتل بسیار زیبا دسترسی به مکان های تاریخی عالی مکان بسیار زیبا و پر از ارامش من از اقامت تو این هتل لذت بردم و قطعا مجدد انتخاب میکنم این هتل برخورد پرسنل واقعا باورنکردنی بود این حجم از ادب و احترام و خوش رویی و ساپورت مسافر در طول اقامت
نقاط قوت:
ما دوتا زوج بوديم كه براي يكروز ريلكس كردن اين هتل و انتخاب كرديم، همه چي ، همه چي عالي بود از رفتار پرسنل گرفته تا آرامش و نظافت و كيفيت غذاي هتل،🤌🏻🤌🏻🤌🏻 من واقعا به همه اونايي كه دنبال ي فضاي آروم و محيطي جذاب ميگردن پيشنهاد ميكنم . صبحانه فوق العاده لاكچري و عالي داشت بهمراه كيفيت خيلي بود✋🏻😍
نقاط ضعف:
ما دوتا زوج بوديم كه براي يكروز ريلكس كردن اين هتل و انتخاب كرديم، همه چي ، همه چي عالي بود از رفتار پرسنل گرفته تا آرامش و نظافت و كيفيت غذاي هتل،🤌🏻🤌🏻🤌🏻 من واقعا به همه اونايي كه دنبال ي فضاي آروم و محيطي جذاب ميگردن پيشنهاد ميكنم . صبحانه فوق العاده لاكچري و عالي داشت بهمراه كيفيت خيلي بود✋🏻😍
نقاط قوت:
رفتار حرفه ای پرسنل و تمیزی
نقاط ضعف:
رفتار حرفه ای پرسنل و تمیزی
به طور کلی اقامتگاه خوبیست از لحاظ دسترسی به مراکز دیدنی و تاریخی موقیعت مناسبی داشت . اتاقی که رزرو داشتم کلاس A دو نفره بسیار کوچک بود غذاهای داخل هتل نسبت به رستوران های بیرون گران بود صبحانه خوب بود .
نقاط قوت:
همه چیز عالیییی
نقاط ضعف:
همه چیز عالیییی
عالی و بسیار تمیز با پرسنل بسیار خوش برخورد اتاق های بسیار زیبا و حیاط دلنشین از همه لحاظ عالی بود و هیچ عیبی توش نبود
نقاط قوت:
هتل بسیار زیبا، پرسنل سیار مودب و با سواد
نقاط ضعف:
هتل بسیار زیبا، پرسنل سیار مودب و با سواد
نقاط قوت:
بسیار تمیز بود و برخورد کارکنان هم خیلی خوب بود ما که خیلی لذت بردیم در ضمن رستوران هتل کیفیت غذاش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
بسیار تمیز بود و برخورد کارکنان هم خیلی خوب بود ما که خیلی لذت بردیم در ضمن رستوران هتل کیفیت غذاش خیلی خوب بود
یعنی بهترین ، خاص ترین و پاکیزه ترین هتلی بود که دیده بودم واقعا عالی پرسنل درجه یک و متخصص کیفیت صبحانه فوق العاده
یکی از عالی ترین هتل هایی که اقامت داشته ام. اتاق ها تمیز، صبحانه بسیار عالی با نان گرم، فضای سنتی و درعین حال بسیار تمیز، محیط خانوادگی، پرسنل بسیار عالی و بسیار کمک کننده به میهمان، موقعیت آدرسی بسیار عالی بنحویکه ما همه جا غیر از منارجنبان رو پیاده رفتیم.عدم ارائه نان داغ در ایام تعطیلات عید (بعلت مرخصی رفتن شخص مربوطه)، بهتر بود در این ایام نیز از شخص جایگزین استفاده شود. عدم داشتن تلوزیون در اتاق بدلیل آرامش بیشتر میهمانان (البته من موافق این مساله هستم ولی برای علاقمندان به تلوزیون، شاید نکته منفی باشد). به اعتقاد من وقت خود را صرف گشت و گذار در اصفهان نمائید.
با توجه به قدمت تاریخی و زیبایی هتل این هتل رو پیشنهاد میدم. رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود. از کشورهای دیگه هم تو این هتل اقامت داشتند و مجذوب زیبایی های این هتل بودند.با توجه به قدمت تاریخیش نمیشه انتظار یه هتل لوکس و مدرن رو داشت. مثلا پنجره های چوبی در اثر وزش باد خیلی تکون میخوردند. هتل تلویزیون نداره، چون صدا راحت به اتاقای دیگه منتقل میشه، کوچه ورودی هتل بسیار باریک بود، پارکینگ رو باز هتل برای پارک کردن خودرو اصلا راحت نبود.
هتل خوبی است
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل قصر منشی اصفهان

مهمانان هتل قصر منشی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل قصر منشی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل قصر منشی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل قصر منشی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل قصر منشی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.