مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل قصر منشی اصفهان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
1,236,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,236,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,236,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,236,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,236,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,236,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,236,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,236,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,360,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,360,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,360,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,360,000
تومان
یک تخته - استاندارد
هتل یار
1,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,275,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,340,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,340,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,340,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,275,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,275,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,275,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,440,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,440,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,440,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,440,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,286,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,286,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,286,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,286,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,286,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,286,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,286,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,286,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,540,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,540,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,540,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,540,000
تومان
اتاق یک نفره (دو تخته دبل A)
هتل یار
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,440,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,440,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,440,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,370,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,370,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,370,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,540,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,540,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,540,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,540,000
تومان
اتاق یک نفره (دو تخته دبل A) مهمان غیر ایرانی
هتل یار
1,840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,840,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,840,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,840,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,840,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,840,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,840,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,840,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,890,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,890,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,890,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,890,000
تومان
اتاق دو تخته برای یکنفر (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته کوئین
علاءالدین
1,339,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,339,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,339,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,339,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,339,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,339,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,339,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,339,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,458,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,458,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,458,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,458,000
تومان
دو تخته کینگ
علاءالدین
1,442,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,442,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,442,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,442,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,442,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,442,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,442,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,442,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,751,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,751,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,751,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,751,000
تومان
دو تخته دابل کینگ سایز
اسنپ تریپ
1,448,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,448,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,448,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,448,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,448,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,448,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,448,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,448,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,840,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,840,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,840,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,840,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,448,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,448,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,448,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,448,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,448,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,448,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,448,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,448,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,840,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,840,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,840,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,840,000
تومان
دو تخته دبل C
هتل یار
1,465,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,465,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,540,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,465,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,465,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,465,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,840,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,840,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,840,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,840,000
تومان
دو تخته دبل C مهمان غیر ایرانی
هتل یار
2,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,040,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,040,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,040,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,040,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,040,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,040,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,040,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,440,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,440,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,440,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,440,000
تومان
اتاق زندیه VIP - دبل
هتل یار
2,415,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,415,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,540,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,415,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,415,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,415,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,004,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,004,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,004,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,004,000
تومان
دو تخته زندیه
علاءالدین
2,565,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,565,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,565,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,565,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,565,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,565,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,565,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,565,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,926,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,926,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,926,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,926,000
تومان
اتاق قاجار VIP - دبل/توئین
هتل یار
2,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,890,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,040,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,040,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,040,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,890,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,890,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,890,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,004,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,004,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,004,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,004,000
تومان
اتاق افشاریه VIP - دبل
هتل یار
2,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,890,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,040,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,040,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,040,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,890,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,890,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,890,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,840,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,840,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,840,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,840,000
تومان
اتاق صفوی VIP - دبل/توئین
هتل یار
2,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,890,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,040,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,040,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,040,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,890,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,890,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,890,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,840,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,840,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,840,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,840,000
تومان
اتاق دو نفره قاجار
علاءالدین
3,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,080,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,080,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,080,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,080,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,080,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,080,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,080,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,926,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,926,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,926,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,926,000
تومان
دو تخته صفوی
علاءالدین
3,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,080,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,080,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,080,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,080,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,080,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,080,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,080,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,708,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,708,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,708,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,708,000
تومان
افشاریه (دوتخته)
علاءالدین
3,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,080,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,080,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,080,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,080,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,080,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,080,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,080,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,708,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,708,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,708,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,708,000
تومان
اتاق زندیه VIP مهمان غیر ایرانی
هتل یار
3,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,340,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,340,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,340,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,340,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,340,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,340,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,340,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,840,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,840,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,840,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,840,000
تومان
اتاق آینه VIP - دبل
هتل یار
3,365,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,365,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,540,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,365,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,365,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,365,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,540,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
4,540,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
4,540,000
تومان
4 شهریور
جمعه
4,540,000
تومان
اتاق افشاریه VIP مهمان غیر ایرانی
هتل یار
3,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,540,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,540,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,540,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,540,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,990,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
4,990,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
4,990,000
تومان
4 شهریور
جمعه
4,990,000
تومان
اتاق قاجار VIP مهمان غیر ایرانی
هتل یار
3,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,540,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,540,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,540,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,540,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,840,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,840,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,840,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,840,000
تومان
آینه (دوتخته دبل)
علاءالدین
3,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,595,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,595,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,595,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,595,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,595,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,595,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,595,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,393,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
4,393,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
4,393,000
تومان
4 شهریور
جمعه
4,393,000
تومان
اتاق صفوی VIP مهمان غیر ایرانی
هتل یار
4,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
4,040,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
4,040,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
4,040,000
تومان
28 مرداد
جمعه
4,040,000
تومان
29 مرداد
شنبه
4,040,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
4,040,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
4,040,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,990,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
4,990,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
4,990,000
تومان
4 شهریور
جمعه
4,990,000
تومان
اتاق آینه VIP مهمان غیر ایرانی
هتل یار
5,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
5,040,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
5,040,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
5,040,000
تومان
28 مرداد
جمعه
5,040,000
تومان
29 مرداد
شنبه
5,040,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
5,040,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
5,040,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
6,040,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
6,040,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
6,040,000
تومان
4 شهریور
جمعه
6,040,000
تومان
دو تخته دابل افشاریه VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
3,040,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,040,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,040,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,040,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,040,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,040,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,840,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,840,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,840,000
تومان
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل آینه VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
3,540,000
تومان
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته قیصریه VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
3,040,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
3,040,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,040,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,040,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,840,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,840,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,840,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,840,000
تومان
اتاق دو تخته زندیه VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
3,500,000
تومان
اتاق دو تخته قاجار VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 شهریور
چهارشنبه
700,000
تومان
اتاق دو تخته افشاریه VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 شهریور
جمعه
700,000
تومان
اتاق دو تخته صفویه VIP (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته قاجار VIP (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته قیصریه VIP (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 مرداد
یکشنبه
4,000,000
تومان
دو تخته زندیه VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
2,571,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,571,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,571,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,946,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,946,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,946,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,946,000
تومان
دو تخته قاجار VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
3,040,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,040,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,040,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,040,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,040,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,040,000
تومان
دو تخته صفویه VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
3,040,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
3,040,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,040,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,040,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,040,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته کینگ (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
هتل یار
1,940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,940,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,040,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,040,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,040,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,940,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,940,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,940,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,340,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,340,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,340,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,340,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
1,957,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,957,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,957,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,957,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,957,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,957,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,957,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,957,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,241,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,241,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,241,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,241,000
تومان
سه تخته مهمان غیر ایرانی
هتل یار
2,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,540,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,540,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,540,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,540,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,040,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,040,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,040,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,040,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دلنشین VIP
هتل یار
3,660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,660,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,850,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,660,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,660,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,660,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,940,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
4,940,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
4,940,000
تومان
4 شهریور
جمعه
4,940,000
تومان
دلنشین (سوئیت 4 نفره)
علاءالدین
3,914,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,914,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,914,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,914,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,914,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,914,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,914,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,914,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,785,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
4,785,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
4,785,000
تومان
4 شهریور
جمعه
4,785,000
تومان
سوئیت دلنشین VIP مهمان غیر ایرانی
هتل یار
4,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
4,850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
4,850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
4,850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
4,850,000
تومان
29 مرداد
شنبه
4,850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
4,850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
4,850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
6,540,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
6,540,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
6,540,000
تومان
4 شهریور
جمعه
6,540,000
تومان
سوئیت چهار نفره دلنشین VIP (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل