مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل قصر منشی اصفهان

هتل قصر منشی اصفهان-یک تخته
یک تخته
هتل یار
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
630,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
700,000
تومان
2 مهر
جمعه
700,000
تومان
3 مهر
شنبه
700,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
700,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
700,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
700,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
700,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
700,000
تومان
9 مهر
جمعه
700,000
تومان
10 مهر
شنبه
700,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-سه تخته
سه تخته
هتل یار
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,100,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,100,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,100,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,100,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,100,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,100,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,100,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,100,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,100,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,100,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل صفویه VIP
دو تخته دابل صفویه VIP
هتل یار
1,510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,510,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,610,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,610,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,610,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,610,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,610,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,610,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,610,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,610,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,610,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,610,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل قاجار VIP
دو تخته دابل قاجار VIP
هتل یار
1,160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,160,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,160,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,160,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,160,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,160,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,160,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,160,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,160,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,160,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,160,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,160,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-اتاق یک تخته - تخت کوئین
اتاق یک تخته - تخت کوئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
750,000
تومان
2 مهر
جمعه
750,000
تومان
3 مهر
شنبه
750,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
750,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
750,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
750,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
750,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
750,000
تومان
9 مهر
جمعه
750,000
تومان
10 مهر
شنبه
750,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل افشاریه VIP
دو تخته دابل افشاریه VIP
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
1,510,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,510,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,510,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,510,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,510,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,510,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,510,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,510,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,510,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,510,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-اتاق دبل زندیه VIP
اتاق دبل زندیه VIP
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
1,330,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,330,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,330,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,330,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,330,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,330,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,330,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,330,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,330,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,330,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل آینه VIP
دو تخته دابل آینه VIP
هتل یار
1,740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,740,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,910,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,910,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,910,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,910,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,910,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,910,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,910,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,910,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,910,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,910,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-دو تخته دابل کلاس B
دو تخته دابل کلاس B
هتل یار
860,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
860,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
921,000
تومان
2 مهر
جمعه
921,000
تومان
3 مهر
شنبه
921,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
921,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
921,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
921,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
921,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
921,000
تومان
9 مهر
جمعه
921,000
تومان
10 مهر
شنبه
921,000
تومان
هتل قصر منشی اصفهان-کانکت چهار تخته دل نشین VIP
کانکت چهار تخته دل نشین VIP
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
2,000,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,000,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,000,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,000,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,000,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,000,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,000,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,000,000
تومان

امکانات اتاق های هتل قصر منشی اصفهان

اطفای حریق
سالن كنفرانس
کافی شاپ
تلفن در اتاق
اينترنت (Wifi)
صبحانه رایگان
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
لباسشویی
مینی بار با هزینه
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
لابی
رستوران سنتی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
رستوران
كافی شاپ
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
اینترنت
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سرویس فرنگی
جعبه کمک های اولیه
تبديل ارز
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
حمام سنتی
سیستمسرمایشوگرمایش

نظرات کاربران برای هتل قصر منشی اصفهان

(10 نظر)
نقاط قوت:
رفتار خیلی خیلی خوب کارکنان دسترسی عاالی به اماکن دیدنی مخصوصا نقش جهان زیبایی محیط هتل اختصاصی بودن فضاهای صرف غذا و نداشتن استرس برای کرونا
نقاط ضعف:
رفتار خیلی خیلی خوب کارکنان دسترسی عاالی به اماکن دیدنی مخصوصا نقش جهان زیبایی محیط هتل اختصاصی بودن فضاهای صرف غذا و نداشتن استرس برای کرونا
در کل همه چیز خوب بود و خیلی تجربه خوبی بود قطعا دفعات بعد هم همین هتل میایم و به بقیه دوستان و اطرافیان هم همینجا رو میخوام پیشنهاد بدم. واقعا خوب بود اقامتمون
نقاط قوت:
عالی بود رفتار کارکنان بسیار عالی صبحانه کامل بود دسترسی عالی واقعا تجربه خوبی بود
نقاط ضعف:
عالی بود رفتار کارکنان بسیار عالی صبحانه کامل بود دسترسی عالی واقعا تجربه خوبی بود
نقاط قوت:
دسترسي آسان و بدون استرس به مراكز تجاري و مركز شهر،پياده روي ٥دقيقه اي تا ميدان امام،در كل دسترسي به همه جا بدون استرس
نقاط ضعف:
دسترسي آسان و بدون استرس به مراكز تجاري و مركز شهر،پياده روي ٥دقيقه اي تا ميدان امام،در كل دسترسي به همه جا بدون استرس
قصر منشي جاي بينظير و فوق العاده اي بود،منظره اي زيبا و حسي زيبا
نقاط قوت:
خوشرویی کارمندان و سرویس خوب و کیفیت بالای وعده صبحانه و آرامش هتل البته بخاطر پیک پنجم کرونا هتل بنظرم خلوت بود
نقاط ضعف:
خوشرویی کارمندان و سرویس خوب و کیفیت بالای وعده صبحانه و آرامش هتل البته بخاطر پیک پنجم کرونا هتل بنظرم خلوت بود
واقعا از رفتن به این هتل راضیم ولی بنظرم اتاق مون یکم کوچیک بود ولی واقعا فضای هتل به زیبایی طراحی شده بود و حس خوبی رو القا میکرد. تمام لوازم اتاق تمیز و نو بود و به درستی کار میکرد. فقط اینم در نظر بگیرین که داخل اتاق تلویزیون وجود نداره و اگه بخواین برنامه ای رو ببینین باید به قسمت حوض خونه برین. کیفیت غذای هتل (صبحانه) و کافی شاپ بسیار بالا بود و حتما توصیه میکنم مخصوصا آش رشته رو امتحان کنید که فوق العاده بود. البته اینم بگم قسمت شاه نشین که وعده های غذایی در اونجا سرو میشه بی نهایت قشنگه و فضای سنتی اش حس قشنگی رو منتقل میکنه. یه آقایی هم اونجا بود که بنظرم مدیر هتل بود و همیشه حضور داشت و بسیار پیگیر و خوش ذوق بود که نوع مدیریتشون جای تحسین داره. حتما به این هتل برین و از فضای دلنشین اش استفاده کنید. قبلا هتل های دیگه رو رفته بودم بنظرم قصر منشی خیلی بهتر بود خوشحالم از اینکه این هتل رو برای اقامت انتخاب کردم
نقاط قوت:
فوق العادس عالیه بی نقص.رفتار پرسنل عالی.فضای استثنایی کاملا تاریخی آروم یعنی از خود اصفهان بیشتر خوشم اومد.واقعا واقعا یک بار برین.
نقاط ضعف:
فوق العادس عالیه بی نقص.رفتار پرسنل عالی.فضای استثنایی کاملا تاریخی آروم یعنی از خود اصفهان بیشتر خوشم اومد.واقعا واقعا یک بار برین.
اگه ففط یه بار دیگه قرار باشه هتل یا اقامتگاه برم فقط میگم بزارین برم قصر منشی
نقاط قوت:
ارامش هتل برخورد خوب پرسنل و کیفیت خوب صبحانه
نقاط ضعف:
ارامش هتل برخورد خوب پرسنل و کیفیت خوب صبحانه
بسیار عالی بود و بین تمام هتل های اصفهان این اقامتگاه پیشنهاد میکنم برای اقامت
یعنی بهترین ، خاص ترین و پاکیزه ترین هتلی بود که دیده بودم واقعا عالی پرسنل درجه یک و متخصص کیفیت صبحانه فوق العاده
یکی از عالی ترین هتل هایی که اقامت داشته ام. اتاق ها تمیز، صبحانه بسیار عالی با نان گرم، فضای سنتی و درعین حال بسیار تمیز، محیط خانوادگی، پرسنل بسیار عالی و بسیار کمک کننده به میهمان، موقعیت آدرسی بسیار عالی بنحویکه ما همه جا غیر از منارجنبان رو پیاده رفتیم.عدم ارائه نان داغ در ایام تعطیلات عید (بعلت مرخصی رفتن شخص مربوطه)، بهتر بود در این ایام نیز از شخص جایگزین استفاده شود. عدم داشتن تلوزیون در اتاق بدلیل آرامش بیشتر میهمانان (البته من موافق این مساله هستم ولی برای علاقمندان به تلوزیون، شاید نکته منفی باشد). به اعتقاد من وقت خود را صرف گشت و گذار در اصفهان نمائید.
با توجه به قدمت تاریخی و زیبایی هتل این هتل رو پیشنهاد میدم. رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود. از کشورهای دیگه هم تو این هتل اقامت داشتند و مجذوب زیبایی های این هتل بودند.با توجه به قدمت تاریخیش نمیشه انتظار یه هتل لوکس و مدرن رو داشت. مثلا پنجره های چوبی در اثر وزش باد خیلی تکون میخوردند. هتل تلویزیون نداره، چون صدا راحت به اتاقای دیگه منتقل میشه، کوچه ورودی هتل بسیار باریک بود، پارکینگ رو باز هتل برای پارک کردن خودرو اصلا راحت نبود.
هتل خوبی است
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل قصر منشی اصفهان

مهمانان هتل قصر منشی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل قصر منشی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل قصر منشی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل قصر منشی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل قصر منشی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.