هتل قصر منشی اصفهان

"اصفهان، خیابان نشاط، کوچه قصر منشی غربی، پلاک 9."
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل قصر منشی اصفهان

ظرفیت 1 نفر

دو تخته دبل A
هتل یار
890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
890,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
890,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
890,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
890,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین کلاس C
اسنپ تریپ
942,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
942,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
942,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
942,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
942,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
942,000
تومان
8 بهمن
جمعه
942,000
تومان
9 بهمن
شنبه
942,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
942,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
942,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
942,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
942,000
تومان
دو تخته دابل کلاس C
اسنپ تریپ
942,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
942,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
942,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
942,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
942,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
942,000
تومان
8 بهمن
جمعه
942,000
تومان
9 بهمن
شنبه
942,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
942,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
942,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
942,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
942,000
تومان
دو تخته دبل C
هتل یار
1,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,190,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,190,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,190,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,190,000
تومان
دو تخته قاجار VIP
اسنپ تریپ
1,358,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,358,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,358,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,358,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,358,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,358,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,358,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,358,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,358,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,358,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,358,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,358,000
تومان
دو تخته زندیه VIP
اسنپ تریپ
1,437,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,437,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,437,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,437,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,437,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,437,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,437,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,437,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,437,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,437,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,437,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,437,000
تومان
دو تخته صفویه VIP
اسنپ تریپ
1,596,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,596,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,596,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,596,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,596,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,596,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,596,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,596,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,596,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,596,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,596,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,596,000
تومان
دو تخته دابل افشاریه VIP
اسنپ تریپ
1,624,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,624,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,624,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,624,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,624,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,624,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,624,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,624,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,624,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,624,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,624,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,624,000
تومان
دو تخته دابل آینه VIP
اسنپ تریپ
1,931,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,931,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,931,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,931,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,931,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,931,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,931,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,931,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,931,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,931,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق زندیه VIP - دبل
هتل یار
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,990,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,990,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,990,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,990,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,990,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,990,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,990,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,990,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,990,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,990,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,990,000
تومان
اتاق صفوی VIP - دبل/توئین
هتل یار
2,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
2,190,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,190,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,190,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,190,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,190,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,190,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,190,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,190,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,190,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,190,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,190,000
تومان
اتاق قاجار VIP - دبل/توئین
هتل یار
2,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
2,190,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,190,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,190,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,190,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,190,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,190,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,190,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,190,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,190,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,190,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,190,000
تومان
اتاق افشاریه VIP - دبل
هتل یار
2,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
2,190,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,190,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,190,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,190,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,190,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,190,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,190,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,190,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,190,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,190,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,190,000
تومان
اتاق آینه VIP - دبل
هتل یار
2,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
2,490,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,490,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,490,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,490,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,490,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,490,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,490,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,490,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,490,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,490,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,490,000
تومان
دو تخته دابل کلاس C بدون صبحانه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو نفره قاجار
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته کینگ
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته کوئین
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
آینه (دوتخته دبل)
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
افشاریه (دوتخته)
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته زندیه
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل کلاس A بدون صبحانه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته صفوی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل کلاس A
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
778,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
778,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
778,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
778,000
تومان
8 بهمن
جمعه
778,000
تومان
9 بهمن
شنبه
778,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
778,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
778,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
778,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
778,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,173,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,173,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,173,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,173,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,173,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,173,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,173,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,173,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,173,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,173,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,173,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,173,000
تومان
سه تخته
هتل یار
1,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,380,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,380,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,380,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,380,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,380,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,380,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,380,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,380,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,380,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,380,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,380,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دلنشین VIP
هتل یار
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
2,900,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,900,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,900,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,900,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
890,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,190,000
تومان
9 بهمن
شنبه
890,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
890,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
890,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,900,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
890,000
تومان
کانکت چهار تخته دل نشین VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دلنشین (سوئیت 4 نفره)
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل قصر منشی اصفهان

رستوران
مینی بار با هزینه
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
اينترنت (Wifi)
صبحانه رایگان
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
لباسشویی
سالن كنفرانس
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
اینترنت با سرعت بالا
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
كافی شاپ
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
لابی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
تبديل ارز
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
جعبه کمک های اولیه
حمام سنتی
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
سیستمسرمایشوگرمایش

نظرات کاربران برای هتل قصر منشی اصفهان

(10 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب صبحانه عالی با تنوع بالا فضای زیبا و دلنشین دسترسی راحت به میدان نقش جهان و زاینده رود
نقاط ضعف:
برخورد خوب صبحانه عالی با تنوع بالا فضای زیبا و دلنشین دسترسی راحت به میدان نقش جهان و زاینده رود
بودن در یک فضای سنتی حس خوبی داشت . شاید اگر کارکنان هم لباس مخصوص داشتند جالبتر میشد.
نقاط قوت:
من خیلی دوست داشتم اقامت در یک عمارت تاریخی را تجربه کنم و کسانی که می خواهند این تجربه را داشته باشند بهشون پیشنهاد می کنم
نقاط ضعف:
من خیلی دوست داشتم اقامت در یک عمارت تاریخی را تجربه کنم و کسانی که می خواهند این تجربه را داشته باشند بهشون پیشنهاد می کنم
در کل من خیلی دوست داشتم و مورد پسندم بود اما باید توجه کنید که وقتی وارد یک هتل بوتیک می شوید ، انتظار یک هتل را نداشته باشید ،من ترجیح می دهم که در هتل بوتیک اقامت کنم اما دوستم ، هتل را به هتل بوتیک ترجیح می داد .
نقاط قوت:
فضای سنتی،موقعیت مکانی در محله قدیمی نزدیک به م امام،،
نقاط ضعف:
فضای سنتی،موقعیت مکانی در محله قدیمی نزدیک به م امام،،
از اقامت در این هتل،بسیار لذت بردم،امیدوارم بتوانم در اینده از امکانات حمام سنتی و ماساژ این هتل استفاده کنم.
نقاط قوت:
رفتار بسیار عالی پرسنل صبحانه خوب موقعیت مکانی عااالی فضای زیبا اقامتگاه
نقاط ضعف:
رفتار بسیار عالی پرسنل صبحانه خوب موقعیت مکانی عااالی فضای زیبا اقامتگاه
از اقامت در این مکان، بسیار لذت بردیم . از احترام پرسنل ، صبحانه عالی ، موقعیت مکانی خوب ، زیبایی فضا بسیار لذت بردیم . همچنین ما رو با شربت های خوش طعم عصرانه ای هر روز سوپرایز کردند . تجربه فوق العاده ای بود مرسی از پرسنل خوش برخورد و محترم قصر منشی .
نقاط قوت:
خوش برخوردی پرسنل جذاب بودن فضای هتل و دسترسی عالی
نقاط ضعف:
خوش برخوردی پرسنل جذاب بودن فضای هتل و دسترسی عالی
بهترین تجربه بود واقعا فضای رویایی و منحصر به فردی داشت
نقاط قوت:
اخلاق و رفتار دوستانه کارکنان هتل ،نزدیکی به مناطق دیدنی ،زیبایی و دنجی هتل ،تمیزی و نظافت
نقاط ضعف:
اخلاق و رفتار دوستانه کارکنان هتل ،نزدیکی به مناطق دیدنی ،زیبایی و دنجی هتل ،تمیزی و نظافت
من بسیار از این اقامت راضی بودم ،روی جزییات و تمیزی و زیبایی هتل کار شده بود ،کارکنان علی رغم اینکه سرشون شلوغ بود بسیار مهریان و مودب بودند ،اقامت در یک خانه تاریخی که بسیار زیبا بازسازی شده بود و روی جزییات فکر شده بود ،صبحانه ها هم خوب بود مخصوصا اب میوه تازه ،اب هندوانه و آب هویج و ... که به صورت روزانه تهیه میشد،اگر در اتاقها چای ساز بود بهتر بود .
یعنی بهترین ، خاص ترین و پاکیزه ترین هتلی بود که دیده بودم واقعا عالی پرسنل درجه یک و متخصص کیفیت صبحانه فوق العاده
یکی از عالی ترین هتل هایی که اقامت داشته ام. اتاق ها تمیز، صبحانه بسیار عالی با نان گرم، فضای سنتی و درعین حال بسیار تمیز، محیط خانوادگی، پرسنل بسیار عالی و بسیار کمک کننده به میهمان، موقعیت آدرسی بسیار عالی بنحویکه ما همه جا غیر از منارجنبان رو پیاده رفتیم.عدم ارائه نان داغ در ایام تعطیلات عید (بعلت مرخصی رفتن شخص مربوطه)، بهتر بود در این ایام نیز از شخص جایگزین استفاده شود. عدم داشتن تلوزیون در اتاق بدلیل آرامش بیشتر میهمانان (البته من موافق این مساله هستم ولی برای علاقمندان به تلوزیون، شاید نکته منفی باشد). به اعتقاد من وقت خود را صرف گشت و گذار در اصفهان نمائید.
با توجه به قدمت تاریخی و زیبایی هتل این هتل رو پیشنهاد میدم. رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود. از کشورهای دیگه هم تو این هتل اقامت داشتند و مجذوب زیبایی های این هتل بودند.با توجه به قدمت تاریخیش نمیشه انتظار یه هتل لوکس و مدرن رو داشت. مثلا پنجره های چوبی در اثر وزش باد خیلی تکون میخوردند. هتل تلویزیون نداره، چون صدا راحت به اتاقای دیگه منتقل میشه، کوچه ورودی هتل بسیار باریک بود، پارکینگ رو باز هتل برای پارک کردن خودرو اصلا راحت نبود.
هتل خوبی است
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل قصر منشی اصفهان

مهمانان هتل قصر منشی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل قصر منشی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل قصر منشی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل قصر منشی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل قصر منشی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.