اقامتگاه بومگردی هاتف اصفهان

اصفهان، خیابان هاتف، جنب پمپ بنزین هاتف، کوچه شماره ۲، پلاک ۶۶
-
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه بومگردی هاتف اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه بومگردی هاتف اصفهان

اقامتگاه بومگردی هاتف-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
90,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
90,000
تومان
29 شهریور
شنبه
90,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
90,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
90,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
100,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
100,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
100,000
تومان
4 مهر
جمعه
100,000
تومان
5 مهر
شنبه
100,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
100,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
100,000
تومان
جاباما
90,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
90,000
تومان
29 شهریور
شنبه
90,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
90,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
90,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
100,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
100,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
100,000
تومان
4 مهر
جمعه
100,000
تومان
5 مهر
شنبه
100,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
100,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
100,000
تومان
ای‌گردش
90,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
90,000
تومان
29 شهریور
شنبه
90,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
90,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
90,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
90,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
90,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
90,000
تومان
4 مهر
جمعه
90,000
تومان
5 مهر
شنبه
90,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
90,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
90,000
تومان
اقامتگاه بومگردی هاتف-اتاق دوتخته - دبل
اتاق دوتخته - دبل
هتل یار
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
165,000
تومان
29 شهریور
شنبه
165,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
165,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
165,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
180,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
180,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
180,000
تومان
4 مهر
جمعه
180,000
تومان
5 مهر
شنبه
180,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
180,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
180,000
تومان
جاباما
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
165,000
تومان
29 شهریور
شنبه
165,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
165,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
165,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
180,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
180,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
180,000
تومان
4 مهر
جمعه
180,000
تومان
5 مهر
شنبه
180,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
180,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
180,000
تومان
ای‌گردش
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
165,000
تومان
29 شهریور
شنبه
165,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
165,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
165,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
165,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
165,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
165,000
تومان
4 مهر
جمعه
165,000
تومان
5 مهر
شنبه
165,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
165,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
165,000
تومان
اقامتگاه بومگردی هاتف-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
215,000
تومان
29 شهریور
شنبه
215,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
215,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
215,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
235,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
235,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
235,000
تومان
4 مهر
جمعه
235,000
تومان
5 مهر
شنبه
235,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
235,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
235,000
تومان
ای‌گردش
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
215,000
تومان
29 شهریور
شنبه
215,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
215,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
215,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
215,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
215,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
215,000
تومان
4 مهر
جمعه
215,000
تومان
5 مهر
شنبه
215,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
215,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
215,000
تومان
جاباما
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
215,000
تومان
29 شهریور
شنبه
215,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
215,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
215,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
235,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
235,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
235,000
تومان
4 مهر
جمعه
235,000
تومان
5 مهر
شنبه
235,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
235,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
235,000
تومان
اقامتگاه بومگردی هاتف-اتاق دوتخته - توئین
اتاق دوتخته - توئین
هتل یار
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
165,000
تومان
29 شهریور
شنبه
165,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
165,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
165,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
180,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
180,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
180,000
تومان
4 مهر
جمعه
180,000
تومان
5 مهر
شنبه
180,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
180,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
180,000
تومان
ای‌گردش
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
165,000
تومان
29 شهریور
شنبه
165,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
165,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
165,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
165,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
165,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
165,000
تومان
4 مهر
جمعه
165,000
تومان
5 مهر
شنبه
165,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
165,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
165,000
تومان
جاباما
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
165,000
تومان
29 شهریور
شنبه
165,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
165,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
165,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
180,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
180,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
180,000
تومان
4 مهر
جمعه
180,000
تومان
5 مهر
شنبه
180,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
180,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
180,000
تومان
اقامتگاه بومگردی هاتف-چهار تخته
چهار تخته
جاباما
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
265,000
تومان
29 شهریور
شنبه
265,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
265,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
265,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
295,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
295,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
295,000
تومان
4 مهر
جمعه
295,000
تومان
5 مهر
شنبه
295,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
295,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
295,000
تومان
اقامتگاه بومگردی هاتف-اتاق شاه نشین 5 تخته
اتاق شاه نشین 5 تخته
هتل یار
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
345,000
تومان
29 شهریور
شنبه
345,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
345,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
345,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
4 مهر
جمعه
380,000
تومان
5 مهر
شنبه
380,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
ای‌گردش
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
345,000
تومان
29 شهریور
شنبه
345,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
345,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
345,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
345,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مهر
جمعه
345,000
تومان
5 مهر
شنبه
345,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
345,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
جاباما
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
350,000
تومان
29 شهریور
شنبه
350,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
4 مهر
جمعه
380,000
تومان
5 مهر
شنبه
380,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
380,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه بومگردی هاتف اصفهان

صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس اقامتگاه بومگردی هاتف اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای اقامتگاه بومگردی هاتف اصفهان

(21 نظر)
حتما به دوستان پیشنهاد میکنم‌که اقامت در سرای سنتی هاتف رو تجربه کنند. کادری بسیار مهماننواز و فضایی بسیار آرام‌ و دلنشین .
اول معایبش رو میگم: نداشتن میز دراور یا هر میزی برای قراردادن وسایل، نداشتن اتو، کولر گازی، تلفن، یخچال، تلوزیون و چای ساز در اتاق ها. به عبارت دیگه شما اتاقی دارید با شامل کولر آبی و یک تخت و سرویس حمام نه چیز دیگه ای. محیط داخلی خیلی سادست نه لوکس. از اینا بگذریم وقتی شب خسته برمیگردید و توی حیاط کنار گل های شمعدونی روی تخت های سنتی لم میدید و یک دمنوش به لیمو سفارش میدید، تمام موارد بالا به فراموشی سپرده میشه. صدالبته که اگر موارد بالا هم تامین بشه تجربه بسیار بهتری خواهد بود اما بدون اون ها هم "هاتف" شرایط لازم برای راضی کردن من رو داشت. صبحانه گرم موجوده اما خودتون باید بپزید (که بنظرم خیلی هم باحاله اگر حالشو داشته باشید) در کل با توجه به قیمت بسیار مناسبی که داشت من از این اقامتگاه رضایت دارم و حس خیلی بهتری از هتل به انسان منتقل میکنه.
من به شدت اینجا رو به همه مسافرا پیشنهاد میکنم... از لحاظ ارامش،تمیزی،سکوت،برخورد کارکنان و همه چیز عالییییییییییی حیاطشم که از لحاظ زیبایی و ارامش عالی ترین بود... مطمینا دفعه بعد هم بیام اصفهان میام همین جا
هتل زیبایی بود . هم تمیز بود و هم لذت بخش برای کسانی که از فضاهای سنتی خوششون میاد میتونه گزینه مناسبی باشه ایراداتی هم داشت مثل سیستم سرمایش و نبود فروشگاه در اطراف هتل و ...که قابل چشم پوشی است در کل میشه از این محیط لذت برد و لحضات خوبی رو سپری کرد. من واقعا خوشم اومد
وقتی وارد این هتل شدیم کارکنانی با روی خوش و لهجه زیبای اصفهانی از ما استقبال کردند و بعد وارد یک حیاط زیبا با پنجره های فیروزه / ابی شدیماتاق ها ساده و قدری کوچیک هستند اما امنیت و سکوت در انتظار شماست . و حسن دیگه این مکان ١٠ دقیقه پیاده تا میدان معروف شهر هست. صبح هم ک از خواب بیدار میشید می تونید دست ب کار پخت ی صبحانه عالی شید خلاصه به ما که خوش گذشت
اقامتگاه تمیز بود و با اینکه مسافرت ما مصادف شد با موج سرمای اصفهان ولی اتاق کاملا گرم بود. سکوت بسیار خوبی داشت طوری که شب اول فکر کردیم هیچ کس در اقامتگاه نیست اما صبح با دیدن حدود سی نفر مسافر خیلی تعجب کردیم. ایده درست کردن صبحانه خیلی جالب بود. برخورد کارکنان هم بسیار مودبانه و خوب بود. در هنگام تسویه هم خواستیم ریز حساب را به ما بدهند که این کار را انجام دادند و قیمتها خوب بود. فضا هم تاریخی و زیبا بود. در کل پیشنهاد میشود
با سلام ما در آذر ماه در اینجا لقامت داشتیم همه چی عالی بود صبحانه و تمییزی اطاق کارکنان .فقط در اطاق ها یخچال و تلویزیون ندارد
من و دوستام مدت ۲ شب در این اقامتگاه موندیم و همه چی عالی بود .برخورد کارکنان فوق العاده و موقعیت جغرافیایی هتل هم خوب بود کمتر از یک ربع تا میدان نقش جهان .حتما پیشنهاد میکنم اینجا اقامت کنید .برای ما که بسیار خاطره انگیز بود .
همه چیز خیلی عالی بود تمیزی اتاق وتخت و سرو صبحانه خیلی جالب بود شما به سلیقه خودتون هرچیزی که دوست داشتید رو با مواد اولیه ای ک اماده کرده بودن درست میکردید ،حیاط خیلی باصفایی داره، در کل همه چی عالی بود
چهار روز در هتل سنتی هاتف اصفهان اقامت داشتم. وبهترین خاطرات با آرامش این هتل برای ما رقم خورد. علاوه بر آرامش رفتار بسیار عالی پرسنل و تمیزی اتاق قابل ستایش بود و چند کمبود قابل چشم پوشی و جزئی هم به گفته ی مسئولین هتل مرتفع خواهد شد. فضای دلچسب غروب این هتل شما رو از تمام زیبایی‌های اصفهان منصرف میکنه و به سمت خودش جلب میکنه. امیدوارم انتخاب مسافرین زیادی باشه و پابرجا بمونه.
برخورد پرسنل پذیرش عالی بود،ما اتاق دو تخته رزرو کرده بودیم سه تخته بهمون دادن، فقط اتاق ما کولرش آبی بود و صدا میداد، اگر حساس باشین به صدا اذیت میشین، بهتر بود داخل اتاق ها آیینه قدی وجود داشته باشه، پنجره ها باز نمیشد ، فضای خوبی داشت ، خیلی بهتر بود که صورت حساب به صورت ریز خرید ها ارائه بشه ، موقعیت مکانی خوب بوده، در کل من از 5 نمره 3 بهشون میدم.
یک تجربه خالص! از گرد راه نرسیده تمام خستگی خود را جلوی در ورودی جا خواهید گذاشت. با لبخندی تمام عیار و چشمانی شیرین ورود شما خوش آمد گفته میشود! در کمترین زمان ممکن کارها انجام خواهد شد و بدون درنگ به اتاقتان میروید. سراها با رنگ آمیزی هماهنگ و تختهایی سنتی ،طراحی اواخر دوره قاجار را تداعی می کند. از کوچکی اتاق که بگذریم، تمیزی آن شایسته است. بگذارید خیالتان را راحت کنم! اینجا خبری از دلشوره عصر الکترونیک نیست و شما یه تجربه خاص و مشابه دهه های پیش از همه گیر شدن تلویزیون و تلفن خواهید داشت. تصور میکنم این دو به عمد در اتاق قرار داده نشده تا به عمیق شدن تجربه سرای سنتی کمکی کند.پس خودتان را برای نبود تلویزیون و تلفن آماده کنید! این یک توفیق اجباریست! اما میتوانید کمی کتاب بخوانید و بدون کمترین صدای مزاحم در آن غرق شوید. به سقف اتاقم نگاه میکنم، برای تبدیل آن به اقامتگاه به ناچار در ابعاد سراها دست برده اند، یک اثر هنری با دیوار میانی دو نیم شده که تاسف بار است. اما چه میشه کرد، هرچه باشد از تبدیل به مخروبه ای متروک نجات پیدا کرده و این شایسته ذکر شدن است. پذیرایی در زمان قابل قبولی انجام میشود. و فقط کمی تاخیر وجود دارد. سرویس چای کاملاً خوش طعم است، علی الخصوص که چایدار نیز اهل دل باشد. نوبت به سفره ایرانی میرسد. بیشتر غذاها از کیفیت قابل قبولی برخودار است، اگرچه به پیمانه اندک است! محیط حیاط تابستان نسبتاً خنک و تن آسای است. کمبود مکان کاملاً محسوس است. ارتفاع بعضی میزها مناسب خوردن غذا نیست و باید تعویض شود. در سرای هاتف ( مهمان) حقیقتا دوست خداست!
محيط بسيار رااحت و دوست داشتني، اتاق ها تميز، سرويس بهداشتي تميز، يكسري امكانات نظير يخچال كم بود، ولي خب راضي بوديم.
متاسفانه بدترین اقامتگاهی که تو عمرم دیدم، بدون کولر مناسب تو دمای 40 درجه،اتاق کوچک سونا مانند، بدون هیچگونه امکاناتی در اتاق، سرویس بهداشتی داخل اتاق بدون هواکش و ...
اصلا توصیه نمیکنم این مسافرخانه را توصیه نمیکنم تهویه کولر به ظاهر هست اصلا خنک نمی کرد و فقط صدا میداد ، پارکینگ ندارد ،یخچال ندارد،حتی یک لیوان آب! توصیه میکنم به عکس ها اعتماد نکنید حتی یک شب هم سخت بود فضای اتاق ها کوچک و توهم هست نکات مثبت فقط نزدیکی به نقش جهان پیاده ۱۵ دقیقه هست برخورد کارکنان چندان خوب و حرفه ای نبود ، نظافت اتاق در حد مطلوب، نه خوب هست.
اقامتگاه سنتي خيلي زيبايي بود😍 حياط بسيار زيبا و سرسبزش با صداي آب و نواي آهنگ سنتي كه ميخوند يكي از بهترين خاطره ها رو در شهر اصفهان براي ما رقم زد😊 در كل تجربه ي اقامت در اين مكان رو به همه پيشنهاد ميكنم. فقط اينكه اينجا اقامتگاه سنتيه و نبايد انتظار هتل پنج ستاره رو داشت. به نظرم يكي از بهترين اقامتگاه هاي سنتي اصفهان بود😊 ممنون از كاركنان خوش اخلاق سراي سنتي هاتف🙏🌹
فضای آرام و مطمئن
اقامتی به یاد ماندنی و بی نظیر
تجربه ای بیاد ماندنی و متفاوت از اقامت در هتل
حتما دلیل مشخصی باید داشته باشه که هتلی تو اصفهان نزدیک میدان نقش جهان هیچ مسافری نداشته باشه . شبی که من و خونواده م در این هتل یا سرا اقامت داشتیم تنها بودیم .بمعنای واقعی بغیر از برخورد مناسب مدیر هتل این سرا هیچ امکانات و جذبه ای نداره.حیاطی با کلی مورچه و اتاقی بدون یخچال و کولر گازی و تنها با یک حوله و .... صبحانه ای که داشتن پنیر و مربای بسته بندی و به نسبت قیمت و ....بدون کیفیت پارکینگ داخل کوچه و بدون هیچ امنیتی در کل به هیچ عنوان به هیچ کسی این هتل رو پیشنهاد نمیدم و به نسبت هتلهای هم قیمت و حتی با قیمت پایینتر از خودش خیلی کیفیت پایینی داره
اتاقهاى بسيار كوچك با ٣ تخت كه به زحمت بايد از كنار هم رد ميشديم !!! سرويس بهداشتى بدون تهويه با در چوبى چسبيده به اتاق خواب!!! بدون يخچال ، براى يه ليوان آب هم بايد به مسئول مراجعه ميكردين و از اتاق خارج ميشدين چون تلفن هم نداشت !!! صبحانه در حد اتوبوسهاى درجه ٣ ( مرباهاى كوچك و كره و پنير بسته بندى شده ) كل صبحانه همين بود !!!! بدون كولر ( خريدارى شده و نصب نشده بود در تاريخ ١٥ ارديبهشت ٩٨ كه ظهر واقعا گرمى داشت ) براى ٣ نفر يك حوله در اتاق بود و يك شامپو يك نفره از مسواك خبرى نبود و بعد از درخواست برامون آوردن !!! اتاق و تخت تميز بود ( گر چه يه گوشه نم زده بود ) نوشته شده بود پاركينگ رو باز كه عملا ماشين رو تو كوچه پارك ميكنين و ... !!!! اگه قيمت نفرى ٥٠ هزار تومان بود و فقط براى ١ شب اقامت اون هم به صورت مجردى ميشد تحمل كرد ... چون پنجره اتاق كه باز بشه شايد با فردى صورت به صورت بشين !!! با توجه به امكانات و صبحانه لاكچرى ديگه غذا رو تجربه نكرديم و ٢ قورى چاى خورديم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه بومگردی هاتف اصفهان

مهمانان اقامتگاه بومگردی هاتف اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه بومگردی هاتف اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه بومگردی هاتف اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه بومگردی هاتف اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه بومگردی هاتف اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.