هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان رسالت یک، رو به روی پارک ترافیک رسالت
3
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

هخامنشیان پارتاک-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
184,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
184,000
تومان
15 اسفند
جمعه
184,000
تومان
16 اسفند
شنبه
184,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
184,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
184,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
184,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
315,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
22 اسفند
جمعه
315,000
تومان
23 اسفند
شنبه
315,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هخامنشیان پارتاک-اتاق یک تخته نوع B (فاقد پنجره)
اتاق یک تخته نوع B (فاقد پنجره)
اقامت 24
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
171,000
تومان
15 اسفند
جمعه
171,000
تومان
16 اسفند
شنبه
171,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
171,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
171,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
171,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
22 اسفند
جمعه
310,000
تومان
23 اسفند
شنبه
310,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-اتاق یک تخته A
اتاق یک تخته A
اقامت 24
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
175,000
تومان
15 اسفند
جمعه
175,000
تومان
16 اسفند
شنبه
175,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
175,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
175,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
175,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
22 اسفند
جمعه
320,000
تومان
23 اسفند
شنبه
320,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
281,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
281,000
تومان
15 اسفند
جمعه
281,000
تومان
16 اسفند
شنبه
281,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
281,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
281,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
281,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
500,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
500,000
تومان
22 اسفند
جمعه
500,000
تومان
23 اسفند
شنبه
500,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
هتل یار
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
15 اسفند
جمعه
290,000
تومان
16 اسفند
شنبه
290,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
290,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
290,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
290,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
490,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
490,000
تومان
22 اسفند
جمعه
490,000
تومان
23 اسفند
شنبه
490,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
490,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه دونفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه دونفره
اقامت 24
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
438,000
تومان
15 اسفند
جمعه
438,000
تومان
16 اسفند
شنبه
438,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
438,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
438,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
438,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
650,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
650,000
تومان
22 اسفند
جمعه
650,000
تومان
23 اسفند
شنبه
650,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
650,000
تومان
هتل یار
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
447,000
تومان
15 اسفند
جمعه
447,000
تومان
16 اسفند
شنبه
447,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
447,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
447,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
447,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
654,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
654,000
تومان
22 اسفند
جمعه
654,000
تومان
23 اسفند
شنبه
654,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
654,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
281,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
281,000
تومان
15 اسفند
جمعه
281,000
تومان
16 اسفند
شنبه
281,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
281,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
281,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
281,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
490,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
490,000
تومان
22 اسفند
جمعه
490,000
تومان
23 اسفند
شنبه
490,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
490,000
تومان
هتل یار
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
15 اسفند
جمعه
290,000
تومان
16 اسفند
شنبه
290,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
290,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
290,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
290,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
490,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
490,000
تومان
22 اسفند
جمعه
490,000
تومان
23 اسفند
شنبه
490,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
490,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه سه نفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه سه نفره
اقامت 24
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
590,000
تومان
15 اسفند
جمعه
590,000
تومان
16 اسفند
شنبه
590,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
590,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
590,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
590,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
890,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
890,000
تومان
22 اسفند
جمعه
890,000
تومان
23 اسفند
شنبه
890,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
890,000
تومان
هتل یار
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
599,000
تومان
15 اسفند
جمعه
599,000
تومان
16 اسفند
شنبه
599,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
599,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
599,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
599,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
900,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
900,000
تومان
22 اسفند
جمعه
900,000
تومان
23 اسفند
شنبه
900,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
900,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه چهارنفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه چهارنفره
اقامت 24
704,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
704,000
تومان
15 اسفند
جمعه
704,000
تومان
16 اسفند
شنبه
704,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
704,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
704,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
704,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,030,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,030,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,030,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,030,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,030,000
تومان
هتل یار
713,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
713,000
تومان
15 اسفند
جمعه
713,000
تومان
16 اسفند
شنبه
713,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
713,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
713,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
713,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,054,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,054,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,054,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,054,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,054,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوخوابه چهارتخته
سوئیت دوخوابه چهارتخته
اقامت 24
502,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
502,000
تومان
15 اسفند
جمعه
502,000
تومان
16 اسفند
شنبه
502,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
502,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
502,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
502,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
930,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
930,000
تومان
22 اسفند
جمعه
930,000
تومان
23 اسفند
شنبه
930,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
930,000
تومان
هتل یار
511,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
511,000
تومان
15 اسفند
جمعه
511,000
تومان
16 اسفند
شنبه
511,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
511,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
511,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
511,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
920,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
920,000
تومان
22 اسفند
جمعه
920,000
تومان
23 اسفند
شنبه
920,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
920,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه پنج نفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه پنج نفره
اقامت 24
875,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
875,000
تومان
15 اسفند
جمعه
875,000
تومان
16 اسفند
شنبه
875,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
875,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
875,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
875,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,278,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,278,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,278,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,278,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,278,000
تومان
هتل یار
884,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
884,000
تومان
15 اسفند
جمعه
884,000
تومان
16 اسفند
شنبه
884,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
884,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
884,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
884,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,335,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,335,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,335,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,335,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,335,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه شش نفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه شش نفره
اقامت 24
1,027,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
1,027,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,027,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,027,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,027,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,027,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,027,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,490,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,490,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,490,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,490,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,490,000
تومان
هتل یار
1,036,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
1,036,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,036,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,036,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,036,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,036,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,036,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,537,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,537,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,537,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,537,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,537,000
تومان
هخامنشیان پارتاک-سوئیت دوبلکس سه خوابه هفت نفره
سوئیت دوبلکس سه خوابه هفت نفره
اقامت 24
1,197,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
1,197,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,197,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,197,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,197,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,197,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,197,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,800,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,800,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,800,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,800,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,800,000
تومان
هتل یار
1,207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
1,207,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,207,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,207,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,207,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,207,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,207,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,830,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,830,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,830,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,830,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,830,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

اعلام حریق
تلويزيون LCD در لابی
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
مسلط به زبان عربی
شبکه پخش فیلم
خدمات اینترنتی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
روم سرويس 24 ساعته
كافی شاپ
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
اينترنت در لابی
ترانسفر برگشت با هزینه
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
صبحانه در اتاق
كتابخانه
کتابخانه
كتابخانه
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
رستوران
فكس
خانه داری 24 ساعته
پارکینگ در هتل
صبحانه
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
صندوق امانات در لابی
روزنامه رایگان
آتلیه
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
اینترنت با سرعت بالا
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کافی نت
کافی‌شاپ معمولی‌
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
مبلمان
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
آسانسور
اینترنت در اتاق
پرینت
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
صندوق امانات
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
خدمات تهیه بلیط
خدمات تور
خدمات برای معلولین
سوئیت
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
اطفای حریق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
ماشین لباسشویی
ماکروویو
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اشپزخانه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
رمپ
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
حمام

آدرس هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

(46 نظر)
مثل همیشه همه چیز عالی ، ممنون از مهمان نوازی گرم میزبان
یک اقامت مطمئن در روزهای کرونایی ، مثل همیشه میزبانی عالی بود
نقاط قوت:
درود برخورد کارکنان هتل عالی بود
نقاط ضعف:
درود برخورد کارکنان هتل عالی بود
ممنون از مدیریت هتل خیلی جای ساکت واروم بود از نظر صبحانه وبهداشتی عالی بود
محل هتل یکم از مرکز شهر دور بود ولی امکانات هتل نسبت به قیمتش خیلی خوب بود تو این شرایط کرونا، به مسائل بهداشتی خیلی اهمیت داده بودن و به شدت پرسنل خوش برخوردی داشتن
من اتاق دابل با یک تخت اضافه (سوفابد) برای پسر چهار ساله ام گرفتم اتاق تمیز و خوب پرسنل بسیار مودب صبحانه خوب فقط تنها مشکل صدای زیادی بود که از ماشین های عبوری ویا رهگذر های بسیار شاد و خندان وارد اتاق میشد که فکر کنم اتاق هایی که پنجره آنها روبه کوچه اصلی نباشه این مشکل رو نداره.
کارکنان: صبور و واقعا مودب امکانات: در اتاقها امکانات برای سفرهای مجردی یا کاری، مناسب است. اگر قصد سفر خانوادگی دارید میتوانید از سوییتهای مجهز هتل پارتاک استفاده کنید در کل این هتل نمره خوبی داره و بشخصه راضی هستم
نظافت اتاق‌ها و برخورد پرسنل خوب و رضایت بخش بود
من برای یه شب اتاق تکنفره رزرو کردم که اصلا خوب نبود.چون مرتب سروصدای اتاق کنار داخل اتاق من بود.اما صبحانه عالی بودو همه چیز تمیز بود
منو خونوادم پنج شب تو این هتل اقامت داشتیم خیلی خیلی راضی بودیم ، رفتار پرسنل فوق العاده بود ، فقط منوی صبحانه تنوع نداشت ولی هتل تمیز و آروم و بسیار خوبی هست ما دفعه دیگه هم بریم اصفهان حتما این هتل رو انتخاب میکنیم از تمام پرسنل تشکر میکنم بابت رفتار محترمانشون
برخورد کارکنان هتل واقعا خوب و مودبانه و برپایه اخلاق انسانی است- اتاقهای هتل برای سفرهای تجاری واقعا مناسبه، البته سوییتها که جای خود داره و واقعا کمتر هتلی اینچنین سوییت هایی دارد. در کل این هتل نمره بالایی دارد
بسیار بسیار هتل تمیز یود، برخورد کارکنان عالی بود و تمیزی و امکانات اتاق هم بی نهات خوب بود.
سلام باید بگم بهتر از سوئیت های دوبلکس این هتل هیچ جا پیدا نمی کنید، بسیار تمیز با امکانات عالی برخورد بسیار خوب و با حیاط اختصاصی، من سوئیت دوبلکس این هتل رو پیشنهاد میکنم واقعا عالیه.
با سلام من در این هتل اقامت داشتم و موقع رسیدن بسیار خوشحال شدم اول بخاطر موقعیت این هتل که از ازدحام جمعیت و مراکز پرجمعیت فاصله داشت .دوم تمام پرسنل کلیه دستورات بهداشتی را رعایت می کردند. در بدو ورود الکل ضد عفونی برای دستها . مایع ضد عفونی کننده سطوح .ماسک . دستکش .. و جالب اینکه هر روز اتاق ضد عفونی می شد .در واحد های ویلائی امکان کامل پخت و پز وجود دارد و شما را بی نیاز از رستوران و غذای بیرون می کند . امکان بردن صبحانه به واحد وجود داشت و چون واحد ها دارای حیاط و تراست می باشند هوای آزاد وارد اتاق می شد / ازپرسنل و مدیریت کمال تشکر را دارم و این هتل را توصیه می کنم
برای من به این دلیل که اکثر روزهای ماه رو در سفر هستم و از هتلی در یک شهر به هتلی دیگر میرم نظافت و رفاه هتل خیلی مهمه. و خوشحالم ازینکه این هتل به نظافت خیلی اهمیت میده. اتاقها کوچک اما به غایت تمیز هستند. صبحانه ای که هتل پارتاک سرو میکنه واقعا لذیذ و متنوع هست و من ازین بابت هم خیلی راضی هستم. و اما رفتار کارکنان هتل پارتاک از هر دوی این موارد بهتر و شایسته تقدیره. باین دلیلکه رفتاری گرم و مؤدبانه و صمیمی دارند . در پایان اقامت در این هتل بسیار تمیز رو به همه ی دوستان توصیه میکنم.
همه چی خوب بود فقط اتاقها داره رو به فرسودگی میره
برخورد کارکنان بسیار عالی، امکانات هتل خوب، دسترسی هتل نسبت به مکانهای توریستی خوب نیست
من در این هتل اقامت داشتم واقعا نظریات میهمان قبل عین صداقت و واقعی است . تمیزی و نظافت عالی -صبحانه متنوع و با کیفیت که از محصولات شرکتهای برند و معتبر استفاده شده بود . این هتل دارای واحد های ویلائی بود که زمان رزرو من ظرفیت تکمیل بود و از لحاظ امکانات در میان هتلهای دیگه بی همتاست به طور مثال پارکینگ اختصاصی . آشپرخانه - ماشین لباسشوئی - اتاقهای خواب - مبلمان و میز ناهار خوری . در این هتل اصلا احساس نمی کردم میهمانم از مدیریت تا پرسنل همه به من لطف داشتند نه تنها من با همه میهمانان احترام و خوش روئی برخورد می شد که مهمترین انتظار میهمانان است . این هتل از مرکز شهر فاصله دارد که با تاکسی مشکل حل می شود یا خوردرو شخصی .
بزرگ و جادار.پارکینگ اختصاصی.برای خانواده های پر جمعیت مناسب است.
واقعا اوقات خوشی تو این هتل داشتیم کارکنان خیلی خوش برخورد و محترم بودن حتما دفعه دیگه هم همین هتل رو انتخاب میکنیم
رفتار کارکنان عالی است البته اتاقها بهیچوجه کیفیت بالایی ندارد ولی تمیز و مرتب هستند کیفیت صبحانه بسیار خوبه درمجموع به نسبت هتل خوبی است
چون تمییز وساکت وپارکینگاختصاشی وفقط تشکش خیلی بد خواب بودولی صبحانه درحد ۴ ستاره نشمن در حد زمین فو تبال
نقاط قوت:
راضی نبودم
نقاط ضعف:
جالب نبود
من به مدت 4 شب این هتل را رزرو کردم . امکانات هتل بسیار عالی بود . برخورد کارکنان بویژه پذیرش و همچنین مدیر هتل بسیار عالی و مودبانه بود . اینترنت هتل خوب بود . هتل دارای واحد های بسیار تمیز و جا دار با همه امکانات رفاهی هست وبهیچ عنوان حس اینکه در یک هتل هستی واحتمالا محدودیت هائی خواهی داشت را در این هتل حس نمی کنید . تمام امکانات زندگی در واحدهای هتل وجود دارد . دارای حیاط است و می توانید خودرو خود را با خیال راحت پارک کنید . و در هر ساعت از شبانه روز تردد کنید . و این ویژگی مهمی هست . هتل در ابتدای شهر اصفهان واقع شده وآدرسی سر راست دارد . کمی به مراکز تاریخی دور است . محله ای که هتل در اون واقع شده محله ای تمیز و لوکس و آرام است وخیابانهای پهنی دارد وتردد شما را آسان می کند . هتل صبحانه ای مفصل برای مهمانان خود تدارک دیده است و همه سلیقه ها وذائقه ها را پوشش میدهد ومی توان گفت بیش از 20 نوع مواد غذائی برای صبحانه مهیا شده است . نکته ویژه این هتل حس همکاری و برخورد مناسب مدیر هتل بود . بخاطر موضوع خاصی که برام پیش اومد مجبور شدم زودتر از موعد هتل را ترک کنم. مدیر هتل با گشاده روئی با من همکاری کرد و حتی شبهای کنسل شده را به من بدون هیچ جریمه و یا کسری عودت داد . از تمام مسئولین وکارکنان هتل پارتاک هخامنشیان کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم . انشالله سفر بعدی به اصفهان ، حتما این هتل را انتخاب خواهم کرد .
محیط و دسترسی هتل به مرکز شهر واقعا بده مسیر پیدا کردن هتل هم خیلی سخته من یه اتاق معمولی رزرو کردم و نه سوئیت که در کل خوب بود ولی پارکینگ نداشت کارکنان خوش برخوردی داشت که یه حای پارک برای ما پیدا کردم
پرسنل مودب و خونگرم صبحانه خیلی خوب بسیار تمیز مناسب بخصوص برای خانواده ها اگر به اصفهان سفر کنم باز هم همین هتل انتخاب من است
هتل خوب بود و جای دنج و پذیرای و مهمان نوازی کارکنان هتل عالی بود .صبحانه مفصل و سالم. ما از هر نظر رضایت کامل داشتیم.مخصوصا از کارکنان که خیلی زحمت کشیدند .باکمال تشکر از همه کارکنان محترم هتل.
در یک شهر توریستی که همیشه شلوغ هست و هتل ها پر است این مکان بهترین سوغاتی اصفهان بود پنجشنبه شب تنها اصفهان بودم همه چیز عالی بود، میدان زیبای نقش جهان که از هر سو هنر و زیبایی و معنویت تو را محاصره کرده و تو می خواهی تا ابد در این حصار چهارگوش بی نظیر بنشینی و از این همه عشق و زیبایی و معنویت و الوهیت سیراب شوی فقط نداشتن سرپناهی برای شب نگرانم می کرد که این نگرانی هم با پذیرایی بسیار عالی عزیزان هتل هخامنشیان و فضای بسیار زیبا، تمیز، شیک، مرتب، آرام و بی نظیر و دنج این هتل برطرف شد و الحق که ادب و متانت و سلیقه بسیار عالی عزیزان هتل هخامنشیان درخور آوازه بلند اصفهان بود و دقت نظر آنها در طراحی و چیدمان فضا و پذیرایی بدون نقص لذت سفر به اصفهان را به نهایت رساند و خیالت را راحت کرد که هنوز روح بزرگ شیخ بهایی در این شهر زنده است دلم می خواهد دوباره به آنجا برگردم به همان اتاق کوچک یک نفره
هتل نگو . منزل دوم . همه چیز اینقدر عالی و محیط خودمانی که احساس می کردی تو خونتون هستی . پرسنل همیشه آماده تا جایی که از هیچ خدمتی دریغ نمی کنند . خدا بهشون قوت بده . من میهمان خارجی داشتم سربلندم کردن
برخورد کارکنان بسیارخوب، صمیمی و حرفه ای تنها مورد منفی وضعیت دسترسی هتل است که من کارم با تاکسی راه افتاد.
مكان هتل خارج از اصفهان و نزديك خميني شهر است كه مشكلات حاشيه شهر مثل وجود تعميرگاههاي فراوان و سبزي كاري و... نزديك مكان هتل ممكن است شمارا شوكه كند، اما در عوض كاركنان بسيار حرفه اي و مودب و مهربان، قيمت مناسب اقامت، واحدهاي تميز ، امكانات مناسب، صبحانه خوب ، سكوت و ارامش و ... جبران مافات ميكند
هتل بسیار خوبی بود
بی نظیر ترین هتل . یک واحد مسکونی سه خوابه با تمام امکانات و جالب اینکه قیمت گذاری بر اساس تعداد نفرات است .. حتما تو صیه می شود . پرسنل عالی اینقدر مهربون و با محبت .و نگران این نباشید که از مر کز شهر فاصله دارید نهایت با اسنپ و تاکسی این فاصله جبران می شود و هیچ کدام از هتلهای اصفهان این امکانات را ندارند . اصلا شک کنید در انتخاب این هتل و من توصیه می کنم . و تضمین می کنم
پرسنل بسیار مؤدب و خوشرو ولی اتاق‌ها ملافه نداشت و بر طبق درخواست داده می‌شد. سرویس بهداشتی می‌توانست تمیزتر باشد.
خدمه خوش برخورد و اتاق های تمیز اما خیلی کوچیک
هتلی خاص و خوب باکادری محترم و خوش برخورد،بخصوص جناب اقای حسن پور که ازهیچ تلاشی برای اقامتی دلپذیر فروگذاری نکردند، همه چیزتمیزومرتب بود ،البته لازم بذکراست کف اتاقها میتوانست تمیزترباشد ، حوله بایستی در اتاقها می بود ،
نقاط قوت:
همه چی عالی بود... مخصوصا کادر خوش برخورد هتل
نقاط ضعف:
فقط از مرکز شهر کمی فاصله داره که برای من که ماشین داشتم مشکلی نبود
کارکنان خوش برخورد آپارتمان های دلباز از اقامت تو این هتل واقعا لذت می بری داخل اتاق ها میز غذاخوری مبلمان آشپزخانه با یخچال و گاز بود یک صندوق امانات بزرگ هم داشت البته جای هتل خیلی خوب نیست به خصوص برای اونهایی که ماشین ندارن
اتاق کوچک بود.
خود هتل هتل خوبی هست و کارکنان هم رفتار خوب و مناسبی در قبال مهمان ها دارند .اما از لحاظ دسترسی به اماکن تاریخی و توریستی خوب نیست .
اقامتی راحت در هتل نه کاملا لوکس ولی قابل قبول با پرسنلی پاسخگو و مهربان و مودب ،اتاقها و محیط هتل قابل قبول با صبحانه ای با کیفیت اگر دنبال هتلی متوسط و خوب هستید این هتل گزینه مناسبی است ، ما مشکلی با بعد مسافت به مرکز شهر نداشتیم . دوچرخه های با کیفیت و رایگان تفریح مناسبی بودند،در کل از اقامت ۳ شبه خودم در این هتل راضی بودم
سه شب رزرو کردیم . جاباما واقعا بی نظیره و قابل اعتماد خیلی کمک کرد به ما و ازشون تشکر می کنم . هتل واقعا عالیه واحد ویلائی دقیق مانند منزل شخصی پرسنل همیشه حاضر و از هیچ خدماتی دریغ نمی کنند . من اگه صد بار دیگه اصفهان سفر کنم حتما از جاباما این هتل را رزرو می کنم . و تصمیم دارم عید نوروز در این هتل اقامت داشته باشم و توصیه می کنم برای ایام تعطیلات نوروز این هتل با توجه به فضای سبز هتل و مسیر و ارامشی که دارد بهترین گزینه است .000000000
نقاط قوت:
میهمانداری عالی مسئولین محترم هتل غذای خوب فضای آرام مثل اینکه خونه خودمون باشه آدرس هم خوبه اگ روز تعطیل باشه با اتومبیل تا نقش جهان ۱۵ دقیقه بیشتر مسافت نداره
نقاط ضعف:
خداروشکر ما که نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوبی دارد محیطی دنج داشت فضایی دلنشین و متفاوت با سایر هتلها دارد مهمان احساس می کند در منزل شخصی خودش است یکی از بهترین امکانات این هتل داشتن حیاط است زندگی کردن در خانه های یک طبقه و حیاط دار برای کسانی که در آپارتمان زندگی میکنند فوق العاده امن وایمن رزرواسیون بسیار با محبت بود و به هر طریقی با شرایط مهمان کنار کنار میاد مثلاً اضافه کردن به زمان خروج ویا کم کردن زمان ورود کلا خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
این هتل برای افرادی که ماشین دارند بهتر است چون یک مقدار آز مرکز شهر دور است نسبت به مزایای دیگر، دور بودن قابل چشم پوشی است
برخورد مدیریت محترم عالی.برخوردپرسنل عالی. اینترنت وامکانات رفاهی عالی. صبحانه عالی. دکوروچیدمان وکتابخانه هتل عالی. واقعاهرچی ازخوبی های این هتل بگم کم گفتم . قیمت نسبت به امکانات واتاق ها عالیه واقعا. این هتل به افرادی که سفرکاری دارن وباخانواده میخواهند مکانی دنج وآرام راتجربه کنن پیشنهادمیکنم.باتشکرازمدیریت محترم سایت جاباما
نقاط قوت:
سوئیت دوبلکس هتل عالیه
نقاط ضعف:
من ندیدم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار خوب و خدمات هتل خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

مهمانان هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.