مهمانپذیر بید اصفهان

اصفهان، خیابان مسجد سید، خیابان بید آبادی، کوچه شماره ۶، بازارچه علی قلی آقا، مهمانپذیر بید
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی مهمانپذیر بید اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مهمانپذیر بید اصفهان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
230,000
تومان
11 تیر
شنبه
230,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
230,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
230,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
230,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
230,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
230,000
تومان
17 تیر
جمعه
230,000
تومان
18 تیر
شنبه
230,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
230,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
230,000
تومان
یک تخته - بدون پنجره
هتل یار
230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
230,000
تومان
11 تیر
شنبه
230,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
230,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
230,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
230,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
230,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
230,000
تومان
17 تیر
جمعه
230,000
تومان
18 تیر
شنبه
230,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
230,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
230,000
تومان
اتاق یک تخته (فاقد پنجره)
ایران هتل آنلاین
230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
230,000
تومان
11 تیر
شنبه
230,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
230,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
230,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
230,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
230,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
230,000
تومان
17 تیر
جمعه
230,000
تومان
18 تیر
شنبه
230,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
230,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
230,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
300,000
تومان
11 تیر
شنبه
300,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
17 تیر
جمعه
300,000
تومان
18 تیر
شنبه
300,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
دو تخته برای یکنفر
هتل یار
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
300,000
تومان
11 تیر
شنبه
300,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
17 تیر
جمعه
300,000
تومان
18 تیر
شنبه
300,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
یک تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
230,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
230,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
230,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
230,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
230,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
460,000
تومان
11 تیر
شنبه
460,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
17 تیر
جمعه
460,000
تومان
18 تیر
شنبه
460,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
دوتخته توئین
هتل یار
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
460,000
تومان
11 تیر
شنبه
460,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
17 تیر
جمعه
460,000
تومان
18 تیر
شنبه
460,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
دو تخته دبل
هتل یار
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
460,000
تومان
11 تیر
شنبه
460,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
17 تیر
جمعه
460,000
تومان
18 تیر
شنبه
460,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
460,000
تومان
11 تیر
شنبه
460,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
17 تیر
جمعه
460,000
تومان
18 تیر
شنبه
460,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
460,000
تومان
11 تیر
شنبه
460,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
17 تیر
جمعه
460,000
تومان
18 تیر
شنبه
460,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
460,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
460,000
تومان
18 تیر
شنبه
460,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
460,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته فاقد سرویس بهداشتی
اقامت 24
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
680,000
تومان
11 تیر
شنبه
680,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
680,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
680,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
680,000
تومان
17 تیر
جمعه
680,000
تومان
18 تیر
شنبه
680,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
چهار تخته با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
680,000
تومان
11 تیر
شنبه
680,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
680,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
680,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
680,000
تومان
17 تیر
جمعه
680,000
تومان
18 تیر
شنبه
680,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
چهار تخته
هتل یار
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
920,000
تومان
11 تیر
شنبه
920,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
920,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
920,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
920,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
920,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
920,000
تومان
17 تیر
جمعه
920,000
تومان
18 تیر
شنبه
920,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
920,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
920,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
920,000
تومان
11 تیر
شنبه
920,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
920,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
920,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
920,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
920,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
920,000
تومان
17 تیر
جمعه
920,000
تومان
18 تیر
شنبه
920,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
920,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
920,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
920,000
تومان
11 تیر
شنبه
920,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
920,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
920,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
920,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
920,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
920,000
تومان
17 تیر
جمعه
920,000
تومان
18 تیر
شنبه
920,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
920,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
920,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
920,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
920,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
920,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
920,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
920,000
تومان
17 تیر
جمعه
920,000
تومان
18 تیر
شنبه
920,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
920,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
920,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
690,000
تومان
11 تیر
شنبه
690,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
690,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
690,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
690,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
690,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
690,000
تومان
17 تیر
جمعه
690,000
تومان
18 تیر
شنبه
690,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
690,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
690,000
تومان
سه تخته
هتل یار
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
690,000
تومان
11 تیر
شنبه
690,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
690,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
690,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
690,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
690,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
690,000
تومان
17 تیر
جمعه
690,000
تومان
18 تیر
شنبه
690,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
690,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
690,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
690,000
تومان
11 تیر
شنبه
690,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
690,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
690,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
690,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
690,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
690,000
تومان
17 تیر
جمعه
690,000
تومان
18 تیر
شنبه
690,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
690,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
690,000
تومان
سه تخته با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
690,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
690,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
690,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
690,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
690,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
690,000
تومان
17 تیر
جمعه
690,000
تومان
18 تیر
شنبه
690,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
690,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
690,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
705,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
705,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
705,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 8 نفر

آدرس مهمانپذیر بید اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای مهمانپذیر بید اصفهان

(10 نظر)
نقاط قوت:
همه چیز عالی، قیمت به صرفه ، تمیز، امن و رفتار خوب و دوستانه، در محله سنتی در یک بازار سنتی بود
نقاط ضعف:
همه چیز عالی، قیمت به صرفه ، تمیز، امن و رفتار خوب و دوستانه، در محله سنتی در یک بازار سنتی بود
همه چیز عالی، قیمت به صرفه ، تمیز، امن و رفتار خوب و دوستانه، در محله سنتی در یک بازار سنتی بود
همچی عالی بود
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان، کیفیت خوب صبحانه، تمیزی اتاق ها و هتل
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان، کیفیت خوب صبحانه، تمیزی اتاق ها و هتل
نقاط قوت:
رفتار کارکنان، محل
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان، محل
نقاط قوت:
نظافت مناسب و خوش‌رفتاری کارکنان👌👌👌
نقاط ضعف:
نظافت مناسب و خوش‌رفتاری کارکنان👌👌👌
نقاط قوت:
مهمترین نقطه قوت این اقامتگاه تمیزی فوق العاده اش بود ، همچنین از نظر دسترسی هم وضعیت مناسبی داشت خیلی راحت می‌تونستین به نقاط مختلف شهر سفر کنید و اسنپ هم به راحتی پیدا میشد ، سوپر مارکت نانوایی میوه فروشی با فاصله کمی از اقامتگاه وجود داشت ، صبحانه با توجه به قیمت مناسب و اندازه بود ، پرسنل هم بسیار خوش برخورد بودن ، همچنین ما تونستیم قبل از تحویل گرفتن اتاق چمدان و وسایل اضافه خودمون رو داخل اقامتگاه بذاریم و البته اتاق هم زودتر از ساعت ۱۴ آماده شد
نقاط ضعف:
مهمترین نقطه قوت این اقامتگاه تمیزی فوق العاده اش بود ، همچنین از نظر دسترسی هم وضعیت مناسبی داشت خیلی راحت می‌تونستین به نقاط مختلف شهر سفر کنید و اسنپ هم به راحتی پیدا میشد ، سوپر مارکت نانوایی میوه فروشی با فاصله کمی از اقامتگاه وجود داشت ، صبحانه با توجه به قیمت مناسب و اندازه بود ، پرسنل هم بسیار خوش برخورد بودن ، همچنین ما تونستیم قبل از تحویل گرفتن اتاق چمدان و وسایل اضافه خودمون رو داخل اقامتگاه بذاریم و البته اتاق هم زودتر از ساعت ۱۴ آماده شد
هتل بسیار عالی و پرسنل حرفه ای
تمیز و مناسب
مهمان پذیر در یک محله قدیمی و با صفای اصفهان قرار داره. بیرون از مهمان پذیر جنب و جوش صنعتگران صنایع دستی و مسیر سر سبز و با صفاش خیلی جالبه. البته برای کسانی که ماشین شخصی دارن جای پارک نزدیک نداره.
نسبت به قیمت مناسب و برخورد کارکنان خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مهمانپذیر بید اصفهان

مهمانان مهمانپذیر بید اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مهمانپذیر بید اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مهمانپذیر بید اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مهمانپذیر بید اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مهمانپذیر بید اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.