مهمانپذیر بید اصفهان

اصفهان، خیابان مسجد سید، خیابان بید آبادی، کوچه شماره ۶، بازارچه علی قلی آقا، مهمانپذیر بید
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی مهمانپذیر بید اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مهمانپذیر بید اصفهان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته - بدون پنجره
هتل یار
157,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
157,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
157,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
157,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
157,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
157,000
تومان
8 بهمن
جمعه
157,000
تومان
9 بهمن
شنبه
157,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
157,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
157,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
157,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
157,000
تومان
دو تخته برای یکنفر
هتل یار
210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
8 بهمن
جمعه
210,000
تومان
9 بهمن
شنبه
210,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
202,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
202,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
202,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
202,000
تومان
8 بهمن
جمعه
202,000
تومان
9 بهمن
شنبه
202,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
148,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
148,000
تومان
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
308,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
308,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
308,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
308,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
308,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
308,000
تومان
8 بهمن
جمعه
308,000
تومان
9 بهمن
شنبه
308,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
308,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
308,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
308,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
308,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
308,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
308,000
تومان
8 بهمن
جمعه
308,000
تومان
9 بهمن
شنبه
308,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته توئین
هتل یار
315,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
315,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
315,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
315,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
315,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
315,000
تومان
8 بهمن
جمعه
315,000
تومان
9 بهمن
شنبه
315,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
315,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
315,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
315,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
315,000
تومان
دو تخته دبل
هتل یار
315,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
315,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
315,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
315,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
315,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
315,000
تومان
8 بهمن
جمعه
315,000
تومان
9 بهمن
شنبه
315,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
315,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
315,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
315,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
315,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
359,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
8 بهمن
جمعه
359,000
تومان
9 بهمن
شنبه
359,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
8 بهمن
جمعه
410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
410,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
هتل یار
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
8 بهمن
جمعه
410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
410,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
444,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
444,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
444,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
444,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
444,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
444,000
تومان
8 بهمن
جمعه
444,000
تومان
9 بهمن
شنبه
444,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
444,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
444,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
444,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
444,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
576,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
576,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
576,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
576,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
576,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
576,000
تومان
8 بهمن
جمعه
576,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته
هتل یار
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
580,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
580,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
580,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
580,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
580,000
تومان
8 بهمن
جمعه
580,000
تومان
9 بهمن
شنبه
580,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
580,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
580,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
580,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
580,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
566,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
566,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
566,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
566,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
566,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
566,000
تومان
8 بهمن
جمعه
566,000
تومان
9 بهمن
شنبه
566,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
566,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
566,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
566,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
566,000
تومان
ظرفیت 8 نفر

آدرس مهمانپذیر بید اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای مهمانپذیر بید اصفهان

(10 نظر)
نقاط قوت:
پاکیزه بودن و دسترسی آسان به اماکن دیدنی
نقاط ضعف:
پاکیزه بودن و دسترسی آسان به اماکن دیدنی
نقاط قوت:
بسیار تمیز، برخورد کارکنان عالی، دارای آشپزخانه مشترک، غذاخوری
نقاط ضعف:
بسیار تمیز، برخورد کارکنان عالی، دارای آشپزخانه مشترک، غذاخوری
مهمانسرا داخل بازارچه هست، مکان نوسازی هست و با استانداردهای خوب، پارکینگ اختصاصی نداره ولی شب تا صبح با هماهنگی مهماندار می‌تونید ماشین رو داخل بازارچه بگذارید که نگهبان هم داره. برخورد کارکنان عالی هست، امکانات خوبه، اتاق و سرویس‌ها بسیار تمیز هست. صبحانه با هتل هست و مناسب. محل غذاخوری باسلیقه و تمیز چیده شده. قیمتی که ما گرفتیم هم مناسب بود.
نقاط قوت:
تميز واقعا
نقاط ضعف:
تميز واقعا
نقاط قوت:
سلام وقت همگی بخیر من و دوستم ۲ شب و ۳ روز در این مکان اقامت داشتیم. نمیدونم چطور توصیف کنم که کیفیت چیزی بهمون ارائه شد رو کامل بیان کنم ما قرار بود ساعت ۲ ظهر طبق قوانین هتل اتاق رو تحویل بگیریم. ما ساعت ۹ صبح رسیدیم هتل که بدو ورود ی خانم بشدت مهربون و محترم وسایلمون رو گرفتن و کاراس پذیرش رو انجام دادیم و گفتند که هرچه سریعتر اتاق رو تحویل میدن و تا اون زمان که باهامون تماس میگیرن میتونم ی چرخ بزنیم و برگردیم اما به پیشنهاد خودشون گفتن میتونین از حیاط یا سالن غذا خوری استفاده کنید در
نقاط ضعف:
سلام وقت همگی بخیر من و دوستم ۲ شب و ۳ روز در این مکان اقامت داشتیم. نمیدونم چطور توصیف کنم که کیفیت چیزی بهمون ارائه شد رو کامل بیان کنم ما قرار بود ساعت ۲ ظهر طبق قوانین هتل اتاق رو تحویل بگیریم. ما ساعت ۹ صبح رسیدیم هتل که بدو ورود ی خانم بشدت مهربون و محترم وسایلمون رو گرفتن و کاراس پذیرش رو انجام دادیم و گفتند که هرچه سریعتر اتاق رو تحویل میدن و تا اون زمان که باهامون تماس میگیرن میتونم ی چرخ بزنیم و برگردیم اما به پیشنهاد خودشون گفتن میتونین از حیاط یا سالن غذا خوری استفاده کنید در
صبحانه هم کاملا استاندارد بود و عسل و مربا و کره و شیرکاکائو به همراه چایی که به صورت سلف هست که میتونید توی سالن یا توی همون حیاط میل کنید . روز اخر که قرار بود ساعت ۱۲ تخلیه داشته باشیم ما ساعت ۹ به قصد خروج از هتل اقدام کردیم. من بلیط ساعت ۱۰ شب داشتم و قصد داشتم وسایلم رو در ترمینال بزارم و برم شهر . به اصرار خود مسئولان مهربون هتل گفتند هیچ موردی نداره و وسایلتون رو همینجا بگذارید و هر زمان که دوست داشتید برگردید و امنیت ترمینال پایین هست و ازتون هزینه میگیرند.من ساعت ۳ ظهر برگشتم و مدیر اصلی هتل رو دیدم. ی ادم بشدت مودب و دوست داشتنی که استاد دانشگاه هستن و هدفشون از احداث این مکان هم ترویج گردشگری بوده. از ساعت ۳ تا ۷ عصر به اصرار خودشون که گفتن توی ترمینال معطل نشم اونجا بمونم و توی همون حیاط باصفا بودم و چندین بار مدیریت هتل تعارف پذیرایی کردند و حتی خودشون گفتن اگر چایی میل دارید براتون بریزم و بیارم تمام این رفتارا وقتی بود که من کامل تخلیه کرده بودم و اونا وظیفه ای نداشتن. اینقدر این فضا صمیمانه بود که واقعا شرمنده میشدی از این همه محبت.ببخشید طولانی شد...
نقاط قوت:
فول امکانات
نقاط ضعف:
فول امکانات
عالی بود همه چیز در نظر گرفته شده بود ، نمازخانه ، رستوران ، بوفه ، حمام ، سرویس ایرانی و فرنگی ، میز کار ، تلویزیون ، تهویه مطبوع و....
نقاط قوت:
قیمت مناسب تمیزی مهمانسرا واقعا چشم نوازه رفتار خوب پرسنل مهمانسرایی مدرنیزه داخل یک بازارچه سنتی حیاطی کوچک و دنج ولی زیبا نزدیکی به اماکن دیدنی با حدود ۵-۱۰ دقیقه رانندگی سالن پذیرایی و آشپزخونه اشتراکی برای صرف وعده های غذایی داخل مهمانپذیر صبحانه سرو میشه و ناهار و شام میتونید از بیرون تهیه کنید.
نقاط ضعف:
قیمت مناسب تمیزی مهمانسرا واقعا چشم نوازه رفتار خوب پرسنل مهمانسرایی مدرنیزه داخل یک بازارچه سنتی حیاطی کوچک و دنج ولی زیبا نزدیکی به اماکن دیدنی با حدود ۵-۱۰ دقیقه رانندگی سالن پذیرایی و آشپزخونه اشتراکی برای صرف وعده های غذایی داخل مهمانپذیر صبحانه سرو میشه و ناهار و شام میتونید از بیرون تهیه کنید.
بطور کلی و باتوجه به وسواسی که برای انتخاب اینجا بخرج دادم کاملا از انتخابم راضی بودم و اقامت در این مهمانپذیرو به دوستان پیشنهاد میکنم.
هتل بسیار عالی و پرسنل حرفه ای
تمیز و مناسب
مهمان پذیر در یک محله قدیمی و با صفای اصفهان قرار داره. بیرون از مهمان پذیر جنب و جوش صنعتگران صنایع دستی و مسیر سر سبز و با صفاش خیلی جالبه. البته برای کسانی که ماشین شخصی دارن جای پارک نزدیک نداره.
نسبت به قیمت مناسب و برخورد کارکنان خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مهمانپذیر بید اصفهان

مهمانان مهمانپذیر بید اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مهمانپذیر بید اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مهمانپذیر بید اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مهمانپذیر بید اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مهمانپذیر بید اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.