مهمانپذیر بید اصفهان

اصفهان، خیابان مسجد سید، خیابان بید آبادی، کوچه شماره ۶، بازارچه علی قلی آقا، مهمانپذیر بید
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مهمانپذیر بید اصفهان

مهمانپذیر بید اصفهان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
مهمانپذیر بید اصفهان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
225,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
225,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
225,000
تومان
9 مهر
جمعه
225,000
تومان
10 مهر
شنبه
225,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
مهمانپذیر بید اصفهان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
335,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
335,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
335,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
335,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
335,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
335,000
تومان
9 مهر
جمعه
335,000
تومان
10 مهر
شنبه
335,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
335,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
335,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
335,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
مهمانپذیر بید اصفهان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
هتل یار
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
445,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
445,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
445,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
445,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
445,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
445,000
تومان
9 مهر
جمعه
445,000
تومان
10 مهر
شنبه
445,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
445,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
445,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
445,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
مهمانپذیر بید اصفهان-یک تخته بدون پنجره
یک تخته بدون پنجره
هتل یار
115,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
115,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
115,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
115,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
115,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
115,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
115,000
تومان
9 مهر
جمعه
115,000
تومان
10 مهر
شنبه
115,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
115,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
115,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
115,000
تومان
مهمانپذیر بید اصفهان-دوتخته توئین
دوتخته توئین
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
225,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
225,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
225,000
تومان
9 مهر
جمعه
225,000
تومان
10 مهر
شنبه
225,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
225,000
تومان

آدرس مهمانپذیر بید اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای مهمانپذیر بید اصفهان

(10 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مهمان نواز ، اتاق ها بسیار تمیز ، محیط کاملا دوستانه
نقاط ضعف:
پرسنل بسیار مهمان نواز ، اتاق ها بسیار تمیز ، محیط کاملا دوستانه
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان و نظافت اطاق و محل مناسب صرف صبحانه
نقاط ضعف:
برخورد مناسب کارکنان و نظافت اطاق و محل مناسب صرف صبحانه
من از کارکنان و نظافت اطاق و امکانات موجود داخل اطاقها کاملا رضایت داشتم
نقاط قوت:
بهداشت و نظافت عالی
نقاط ضعف:
بهداشت و نظافت عالی
نقاط قوت:
مرتب و تمیز بود
نقاط ضعف:
مرتب و تمیز بود
در کل فضای خوبی داشت و تجربه خوبی بود. اما عدم وجود سرویس بهداشتی ایرانی در درون اتاق،نقطه ضعفی بود که برای هر بار استفاده از سرویس باید از اتاق خارج میشدیم. مسول هتل، در پاسخ به این مشکل، علت را طراحی این هتل برای مهمانان خارجی بیان داشتند.
نقاط قوت:
مکان خوب بود دسترسی به مناطق دیدنی اصفهان خوب بود.
نقاط ضعف:
مکان خوب بود دسترسی به مناطق دیدنی اصفهان خوب بود.
خوب بود_اتاق تمیز و دلباز بود_انرژی مثبت بود_رفتار کارکنان خوب بود و مودبانه_
نقاط قوت:
این مهمانپذیر واقعا هیچ چیزی از هتل کم نداره! به شدت انرژی خوبی داره محیطش و اینو تو بدو ورود میتونید حس کیند! اتاقها و فضای عمومی هتل به شدت تمیزه! یکی از بزرگترین مزیتهاش سکوتی هست که توی هتل وجود داره! هم روز هم شب فوق العاده محیط ساکت و آرومی داره! پرسنل به شدت حرفه ای و خوش برخورد! توی آشپزخونه گاز هست و این امکان رو براتون فراهم میکنه که هر موقع خواستید برای خودتون آشپزی کنین یا چایی درست کنین! ظرف و ظروف همه چی تو آشپزخونه هست! بودن زیر بازارچه سنتی علی قلی آقا هم عالیه! در کل عالی!
نقاط ضعف:
این مهمانپذیر واقعا هیچ چیزی از هتل کم نداره! به شدت انرژی خوبی داره محیطش و اینو تو بدو ورود میتونید حس کیند! اتاقها و فضای عمومی هتل به شدت تمیزه! یکی از بزرگترین مزیتهاش سکوتی هست که توی هتل وجود داره! هم روز هم شب فوق العاده محیط ساکت و آرومی داره! پرسنل به شدت حرفه ای و خوش برخورد! توی آشپزخونه گاز هست و این امکان رو براتون فراهم میکنه که هر موقع خواستید برای خودتون آشپزی کنین یا چایی درست کنین! ظرف و ظروف همه چی تو آشپزخونه هست! بودن زیر بازارچه سنتی علی قلی آقا هم عالیه! در کل عالی!
در کنار همه ی مزیتهایی که از این مکان گفتم این رو هم بدونید که مدیریت این هتل با دکتر محمد زاهدی هست که مدرس دانشگاه در زمینه گردشگری هستن و بالای ده تا تالیف تو این حوزه دارن! پس با یه تیم کاربلد و حرفه ای طرف هستین که میدونن دارن چیکار میکنن! به همۀ کسایی که دنبال یه محیط دنج و آروم و ارزون و تمیز میگردن این مکان به شدت پیشنهاد میشه!
هتل بسیار عالی و پرسنل حرفه ای
تمیز و مناسب
مهمان پذیر در یک محله قدیمی و با صفای اصفهان قرار داره. بیرون از مهمان پذیر جنب و جوش صنعتگران صنایع دستی و مسیر سر سبز و با صفاش خیلی جالبه. البته برای کسانی که ماشین شخصی دارن جای پارک نزدیک نداره.
نسبت به قیمت مناسب و برخورد کارکنان خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مهمانپذیر بید اصفهان

مهمانان مهمانپذیر بید اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مهمانپذیر بید اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مهمانپذیر بید اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مهمانپذیر بید اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مهمانپذیر بید اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.