مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ایران زمین دورود

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
335,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
335,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
335,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
335,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
28 مرداد
جمعه
335,000
تومان
29 مرداد
شنبه
335,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
335,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
335,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
340,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
28 مرداد
جمعه
340,000
تومان
29 مرداد
شنبه
340,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
340,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
478,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
478,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
478,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
478,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
478,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
478,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
478,000
تومان
28 مرداد
جمعه
478,000
تومان
29 مرداد
شنبه
478,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
478,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
478,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
486,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
28 مرداد
جمعه
486,000
تومان
29 مرداد
شنبه
486,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
486,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
486,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
28 مرداد
جمعه
486,000
تومان
29 مرداد
شنبه
486,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
486,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
486,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
28 مرداد
جمعه
486,000
تومان
29 مرداد
شنبه
486,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
486,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
486,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
28 مرداد
جمعه
496,000
تومان
29 مرداد
شنبه
496,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
496,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
496,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
496,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
486,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
28 مرداد
جمعه
486,000
تومان
29 مرداد
شنبه
486,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
486,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
28 مرداد
جمعه
496,000
تومان
29 مرداد
شنبه
496,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
496,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
496,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
496,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
600,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
600,000
تومان
29 مرداد
شنبه
600,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته
اقامت 24
614,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
614,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
614,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
614,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
614,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
614,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
614,000
تومان
28 مرداد
جمعه
614,000
تومان
29 مرداد
شنبه
614,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
614,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
614,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
614,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
614,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
614,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
614,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
614,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
614,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
614,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
614,000
تومان
28 مرداد
جمعه
614,000
تومان
29 مرداد
شنبه
614,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
614,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
614,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
614,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
614,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
614,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
614,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
614,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
614,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
633,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
633,000
تومان
28 مرداد
جمعه
633,000
تومان
29 مرداد
شنبه
633,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
633,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
633,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
633,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
699,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
699,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
699,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
699,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
699,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
699,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
699,000
تومان
28 مرداد
جمعه
699,000
تومان
29 مرداد
شنبه
699,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
699,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
699,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
699,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
699,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
699,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
699,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
699,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
699,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
699,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
699,000
تومان
28 مرداد
جمعه
699,000
تومان
29 مرداد
شنبه
699,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
699,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
699,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
699,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
699,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
699,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
699,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
699,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
699,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
28 مرداد
جمعه
730,000
تومان
29 مرداد
شنبه
730,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
730,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
700,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
700,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
700,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
700,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
28 مرداد
جمعه
700,000
تومان
29 مرداد
شنبه
700,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
700,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
700,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ایران زمین دورود

آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سفره‌خانه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
نمای کوه
وسایل بدنسازی
مبل
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
هماهنگ کننده تور
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
نمای دشت
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
تالار عروسی
نمای کوه
ویلچر
رمپ
هماهنگ کننده تور
نمای دشت
رخت آویز

نظرات کاربران برای هتل ایران زمین دورود

(29 نظر)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بودکیفیت غذاها متوسط به بالا
نقاط ضعف:
هر دو روز اتاقها نظافت میشهموقعیت مکانی هتل از مرکز شهر یکم دور
نقاط قوت:
پرسنل خونگرمخلوت بودن
نقاط ضعف:
امکانات ناقص (فاقد حوله ، مسواک ، دمپایی یکبار مصرف، توالت ایرانی )زمان صبحانه خیلی محدود !!!جوابگو نبودن در تماس تلفنی با پذیرشنبود امکان ارسال غذا به اتاقها قرار گرفتن هتل کنار جاده اصلی و انتقال کامل صدای ماشین های سنگین و سبک به داخل اتاقنداشتن پنجره دوجداره
نقاط قوت:
فوق العاده مودب و غذای بسیار عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی که به نظرم رسید این بود که بیشتر پرسنل از ماسک استفاده نمیکردن و خانمی که اونجا بود با دمپایی توی آشپزخونه تردد داشت
در ورودی هتل مشکل داشت یکبار پشت در موندیم یکبار هم لای در
مناسب بود
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
موردی نبود
ما دو شب در شهریور ۹۸ در این هتل اقامت داشتیم به همراه دوستانی که جمعا ۱۵نفر بودیم با توجه به درجه هتل از امکانات ، تمیزی و برخورد پرسنل بسیار رضایت داشتیم ضمنا جناب آقای بهلولی مدیریت هتل انسان فرهیخته و دلسوزی در شهر دورود هستند که راهنمایی های ارزنده ای داشتند.
من فقط یه شب در هتل اقامت داشتم پرسنل پذیرش برخورد مناسبی داشتند نقطه ضعف : از دید من دونکته بود - نداشتن خدمه برای بالا بردن وسائل بودمعمولا ۹۰درصد هتلها خدمه برای این کار دارند. -دوم قیمت غذا در منو یه چیز بود بعد که برای حساب کردن می رفتی ۹درصد ارزش افزوده بهش میخورد به نظرم صورت قشنگی نداره خوب قیمت با ارزش افزوده حساب بشه چه کاریه و معمولا هتل هایی که خودشون غذا سرو می کنند باید نسبت به بیرون هتل قیمت مناسبتری داشته باشه اینجوری رضایت مسافرها بالا تر میره
هتل تمیز و قابل قبول هست ولی امکاناتی ندارد مانند سشوار ، مسواک و ... ولی غذای رستوران خوب نبود ، پایین بعنوان سالن عروسی استفاده می شد که بشدت باعث برهم زدن آرامش می شد
با وجود سه ستاره بودن هتل ، کیفیت خدمات بسیار مطلوب بود، برخورد کارکنان، کیفیت و نظافت اتاق ها، اینترنت و دسترسی هتل بسیار عالی بود.
نقاط قوت:
تمیزی و راحتی
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی معمولی
به نسبت قیمت دارای ارزش است. البته هتل رقیبی هم در شهر عملا وجود ندارد تا با ان مقایسه شودو ولی در هر حال نمره من به این هتل قبولی است و راضی بودم
کادری مهربان و پاسخگو، مدیری مهمان نواز و خونگرم و مردمی که حس قشنگ مردمان دیار آشنا را داشتند. یکی از بهترین سفرهای ایرانگردی من بود.
خیلی قوانین سنگین داشتند و با توجه به تالار و رستوران مشکل جای پارک و شلوغی ورودی و صبحانه سرد مشکلاتش بود
هتلی در حد 2 ستاره
امکانات و ... صفر
كاركنان خونگرم و با برخورد مناسب
متوسط بود
هتل مناسب، ورودی شهر، اتاقهای تمیز و بازسازی شده، صبحانه قابل قبول
خوب بود
هتل خوبی بود فقط کیفیت صبحانه کمی پایین بود
هتل از نظر تمیزی بسیار عالی، برخورد کارکنان خیلی خوب، در کل نسبت به قیمتش هتل خوبی بود. من خیلی راضیم
آنتن تلويزيون به طرز عجيبي به طورافقي روي ديوار چسبانده بودند كه هم نا زيبا و هم مانع حركت كردن راحت در اتاق ٤ نفره بود. حوله و خميردندان و ... را بايد خودمان إز لابي درخواست مي كرديم تمام موارد صبحانه كارخانه اي و هيچكدام إز عسل و خامه و ... محلي سرو نشد. كاركنان صميمي و مهمان نواز بودند.
مشکلاتی که از نظر من وجود داشت این بود که در اتاق هیچ قالیچه یا فرشی وجود نداشت ، پارکینگ مسقف نیست و حوله در اتاق موجود نبود. ولی در کل هتل خوب و تمیزی بود.
هرچند بازسازی خوبی صورت گرفته است اما به دلیل موقعیت ونیز فضاهای عمومی مجاور با کاربرد دیگر و عدم تسلط کارکنان به اصول هتلداری از هتل سه ستاره خوب بسیار فاصله دارد
مودب و خوش برخورد
به نسبت آن که در شهر کوچکی واقع شده،بسیار خوب و مناسب است،هم از نظررقیمت و هم تجهیزات.تمیز و مرتب است.اطاقها خوب و جادار،دارای تلویزیون و یخچال.صبحانه و نهار و شام قابل قبول تم تکراری هستند.بیش از هر چیز رفتار کلیه پرسنل از پذیرش نا آشپزخانه و هر قسمت دیگری فوق العاده مودبانه و کمک کننده هستند.در آرزوی موفقیت ایشان هستیم
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیزی بود امکانات هتل خوب بود و صبحانه عالی بود برخورد کارکنان بسیار مناسب بود
نقاط ضعف:
در موقع مراسم ها هتل شلوغ می شود و پارکینگ جا ندارذ
نقاط قوت:
هتل تمیزی بود، جای هتل خوب بود، پارکینگ خوبی هم داشت، پرسنلش خوش برخورد بودن
نقاط ضعف:
روم سرویس زمانی که داخل هتل نبودیم برای نظافت نیومدن کیفیت صبحانه میتونست بهتر باشه اگه توی هتل عروسی باشه دیگه جای پارک ماشین برای مسافرها نگه نمیدارن!!!
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ایران زمین دورود

مهمانان هتل ایران زمین دورود در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ایران زمین دورود از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ایران زمین دورود بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ایران زمین دورود رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ایران زمین دورود را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.