مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آوان دزفول

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
570,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
6 خرداد
جمعه
570,000
تومان
7 خرداد
شنبه
570,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
570,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
570,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
570,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
13 خرداد
جمعه
570,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
675,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
675,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
675,000
تومان
7 خرداد
شنبه
675,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
675,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
675,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
675,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
675,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
675,000
تومان
6 خرداد
جمعه
675,000
تومان
7 خرداد
شنبه
675,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
675,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
675,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
675,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
675,000
تومان
13 خرداد
جمعه
675,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
675,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
675,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
675,000
تومان
7 خرداد
شنبه
675,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
675,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
675,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
675,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
675,000
تومان
13 خرداد
جمعه
675,000
تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
675,000
تومان
7 خرداد
شنبه
675,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
675,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
675,000
تومان
7 خرداد
شنبه
675,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
675,000
تومان
7 خرداد
شنبه
675,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
675,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
675,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
740,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
740,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
740,000
تومان
6 خرداد
جمعه
740,000
تومان
7 خرداد
شنبه
740,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
740,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
740,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
740,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
740,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
740,000
تومان
13 خرداد
جمعه
740,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
770,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
6 خرداد
جمعه
770,000
تومان
7 خرداد
شنبه
770,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
770,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
770,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
770,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
13 خرداد
جمعه
770,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
775,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
775,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
775,000
تومان
7 خرداد
شنبه
775,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
775,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
775,000
تومان
اتاق سه تخته - (تخت دبل+سینگل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
775,000
تومان
7 خرداد
شنبه
775,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
775,000
تومان
7 خرداد
شنبه
775,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
840,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
6 خرداد
جمعه
840,000
تومان
7 خرداد
شنبه
840,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
840,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
840,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
840,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
13 خرداد
جمعه
840,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
870,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
870,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
870,000
تومان
6 خرداد
جمعه
870,000
تومان
7 خرداد
شنبه
870,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
870,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
870,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
870,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
870,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
870,000
تومان
13 خرداد
جمعه
870,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
875,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
875,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
875,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
875,000
تومان
7 خرداد
شنبه
875,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
875,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
875,000
تومان
اتاق چهار تخته - 4 تا تخت سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
875,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
875,000
تومان
7 خرداد
شنبه
875,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آوان دزفول

اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
باغچه
پذيرش 24 ساعته
فضای بيرون هتل برای نشستن
رخت آویز
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل آوان دزفول

(32 نظر)
ما اتاق ۳۰۲ اقامت داشتیم، اتاق بزرگی بود ولی جایی برای قرار دادن چمدان ها نداشت، کمد نداشت که با توجه به اندازه ی اتاق می شد این امکانات را فراهم کرد. پنجره ی قابل استفاده نداشت. کلا تمیز بود، سرویس بهداشتی کاملا تمیز و نو بود. صبحانه در حد رستوران ۳ ستاره و خوب بود، حلیم خیلی خوشمزه ای داشت. حیاط زیبایی داشت و پارکینگ خوب. برخورد پرسنل خیلی خوب و دوستانه بود. اگه مجدد به این شهر سفر کنم حتما همین هتل و انتخاب می کنم
فقط در یک لحظه احساس کردیم که در مهمانسرا هستیم اینقدر که داخل لابی هتل و اتاقها سروصدا بوده و جالب اینجاست که مهمان داخل اتاق می‌رفت .از ساعت ۱۱شب چندین بار هم اعتراض کردیم ولی فایده‌ای نداشت
- سرویس بهداشتی و اتاق از تمیزی نسبی برخوردار بود. - برخورد کارکنان محترمانه بود. - جای قرار دادن چمدان در اتاق وجود نداشت. - بوفه صبحانه به خوبی شارژ نمیشد. - چایساز در اتاق نداشت. - سرویس لیوان و پیش دستی و چای تک نفره در اتاق موجود نبود. -
همه چیز عالی بود.
بنظر نسبت به رتبه هتل مناسب می باشد صبحانه خوب و متنوع بود نسبت به رتبه هتل، پروتکل بهداشتی برای کرونا در صبحانه جدی رعایت نمیشد دستکش بود ولی کسی تذکر نمی داد و 90 درصد از دستکش استفاده نمی کردن
در شهر دزفول به نظرم بهترین جا برای موندن همین هتله ولی قیمتش یکم زیاده
نقاط قوت:
از هر نظر عالی فقط
نقاط ضعف:
بی نظم
برخورد بسیار عالی کارکنان که تقریبا ما هرچیزی از ملافه اضافی، الکل، اسکاچ و... که وظیفشون نبود در اختیارمون قرار دادن. از اونجایی که بچه کوچک داشتیم خودشون تماس گرفتن و قبل از ورودمون به هتل، یک بار همه چیز رو ضدعفونی کرده بودن. پذیرش هتل و خانه داری هم واقعا خوش برخورد بودن. ما طی مسافرت یه هتل سه و یه هتل پنج ستاره هم رفتیم اما بهترین تجربمون آوان بود. صبحانه هم گرم و متنوع و کامل بود.
کیفیت رسیدگی پرسنل پایینه
برخورد پرسنل هتل عالی بود.هتل نسبت به چندسال قبل تغییرات مثبت زیادی داشت،اتاق تمیز و نوساز بود ،تنها مشکل نبود اینترنت در اتاق بود
خوب بود
کارکنان هتل خوش برخورد و رفتار بسیار محترمانه‌ای داشتند
فضای سبز هتل بسیار زیبا بود و کارکنان برخورد فوق العاده ای داشتند
برای سفر کاری مناسب بود
برخورد کارکنان خوب، کف حمام آب جمع میشد و مملو از مورچه بال دار بود، هر چقدر هم که شستشو میشد باز هم موجی از مورچه بالدار وارد حمام میشد، اطاق بشدت بوی نم و نا میداد، یک عدد کاناپه نا مناسب داخل اطاق بود، صبحانه های پختنی سرد بودند مانند املت و آش، هتل در دست بازسازی بود و صدای پتک مطلقا مجالی برای استراحت در روز را نداد، سر و صدای حرف زدن کارکنان داخل اطاقهای طبقه همکف و نزدیک میز پذیرش به شدت پیچیده میشد، یخچال به شدت صدا میداد و ناچارا خاموش کردم، چندین دقیقه پس از هدر دادن آب، تازه آب گرم به شیر مصرف کننده میرسید
برخورد آنها محترمانه بود
کارکنان هتل خیلی خوب
خیلی خوب
کیفیت هتل خوب است، فضای سبز زیبایی دارد. کارکنان مودب و خوش برخورد هستند. خسته نباشید میگم به کارکنان هتل
واقعا عالی بود .نظافت و محیط خیلی خوبی داشت . برخود کارکنان عالی بود .
این نظرات در چهار چوب هتلهای ۲ و ۳ ستاره گفته میشود # پذیرش و برخورد کارکنان خیلی خوب # سرویس صبحانه و تنوع آن خوب # فضای داخلی هتل خوب # فضای بیرون هتل و باغ خیلی خوب # پارکینگ هتل خیلی خوب # بهتر می بود اگر جای باغ با پارکینگ عوض میشد # نمای اطاقها با بیرون متوسط # فضای داخل اطاقها خوب # بزرگی اطاقها خوب با مبلمان متوسط # بزرگی حمام خوب، بقیه اجزای آن ضعیف # اروپایی ها اصولا دوست ندارند، که کف سرویس بهداشتی و حمام خیس باشد # موقعیت هتل نسبت به مرکز شهر خوب # آرامش در فضای درونی و بیرونی خوب # قیمت اطاقها
بسیار هتل خوبی بود. خدمات فراتر از یک هتل سه ستاره است
رفتار و برخورد کارکنان بسیار عالی و حتی بالاتر از استاندارد های ایران. محیط پاکیزه و آرام. تجربه خوب.
هتل خوبی بود، به خصوص برخورد کارکنان هتل که بسیار عالی بود. صبحانه هم بسیار عالی بود.
به همراه خانواده از هتل آوان راضی بودیم و مخصوصا از عملکرد و رفتار پرسنل محترم آن هتل . خسته نباشن و خدا قوت
رفتار پرسنل خوب بود.
برای این رنج قیمتی در ایران هتلهای زیادی رو تجربه کردم و باید اقرار کنم یکی از بهترین هاش همین هتل آوان دزفول هست، برخورد پرسنلش هم عالیه یه مشکل کوچیک داره اونم نداشتن آسانسور برای طبقه دومه که خیلی البته به چشم نمیاد .
هتل تمیزی بود و برخورد پرسنل مناسب بود و صبحانه عالی بود در سفرهای بعدی از این هتل استفاده خواهم کرد .
نقاط قوت:
فوق العاده هتل تميز و خوبى بود اقامت بسيار خوبى رو براى ما ساختن كارمندان بسيار مهربان و مودبى داشت
نقاط ضعف:
صبحانه ميتونه بهتر بشه
در محله تمیز و مدرنی واقع شده است. محیط آرام و کم سروصدایی دارد. حلیم و سرشیروبرنج در منوی صبحانه عالی بود. در روبروی هتل یک مرکز خرید بزرگ و یک رستوران سنتی زیبا قرار دارد. از اقامت در این هتل لذت بردم.
اقامت خیلی خوبی رو در این هتل داشتیم، اتاق ها و سرویس ها بسیار تمیز و شیک، پارکینگ و فضای زیبای حیاط، برخورد خوب کارکنان، صبحانه باکیفیت و نسبتا متنوع و قیمت مناسب از ویژگی های این هتله.
مزیت هاییی که موجب شد این هتل را پیشنهاد بکنم: فضای عالی و بسیار تمیز پرسنل بسیار خوش اخلاق صبحانه عالی و متنوع اتاقها بسیار عالی و تمیز این هتل واقعا یک هتل سه ستاره به معنای واقعی بود و شاید حتی از درجه خودش بالاتر بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آوان دزفول

مهمانان هتل آوان دزفول در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آوان دزفول از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آوان دزفول بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آوان دزفول رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آوان دزفول را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.