مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ملک چالوس

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
2,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,080,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,080,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,080,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,080,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,080,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,080,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,080,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,080,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,080,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,080,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,080,000 تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
2,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,080,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,080,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,080,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,080,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,080,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,080,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,080,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,080,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
2,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,080,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,080,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,080,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,080,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,080,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,080,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,080,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,080,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
2,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
2,160,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,160,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
2,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
2,160,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,160,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,160,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,200,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,200,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,200,000 تومان
سوئیت رویال دو تخته
علاءالدین
4,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
4,700,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
4,700,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,700,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,700,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,700,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,700,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,700,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,700,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,700,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,700,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,710,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,710,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,710,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,710,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,710,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,710,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,710,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,710,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,710,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,710,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,710,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
2,810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,810,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,810,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,810,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,810,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,810,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,810,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,810,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,810,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,810,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,810,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,810,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,900,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,900,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,900,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
3,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,250,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,250,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,250,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,250,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,250,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,250,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,250,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,250,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,250,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,250,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,250,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
3,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,250,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,250,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,250,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,250,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,250,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,250,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,250,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,250,000 تومان
چهار تخته
علاءالدین
3,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,350,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,350,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,350,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,350,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,350,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,350,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,350,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,350,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,350,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,350,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,350,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,500,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,500,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,500,000 تومان
اتاق رویال برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
4,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
4,600,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
4,600,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
4,600,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
4,600,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,600,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,600,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,600,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,600,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,600,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,600,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,600,000 تومان
سوئیت رویال
هتل یار
4,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,600,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,600,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,600,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,600,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,600,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,600,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,600,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,600,000 تومان
سوئیت رویال چهار نفره
اقامت 24
5,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
5,000,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
5,000,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
5,000,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
5,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,000,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
3,880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,880,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,880,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,880,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,880,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,880,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,880,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,880,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,880,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,880,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,880,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,880,000 تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
3,880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,880,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,880,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,880,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,880,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,880,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,880,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,880,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,880,000 تومان
پنج تخته
علاءالدین
3,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,980,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,980,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,980,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,980,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,980,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,980,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,980,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,980,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,980,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,980,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,980,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
4,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
4,200,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
4,200,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,200,000 تومان

امکانات اتاق های هتل ملک چالوس

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
ماساژ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
حمام سنتی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
رستوران ایتالیایی
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
استخر روباز
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
محلی برای سیگاری ها
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
فكس
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
چايخانه سنتی
كافی شاپ
سالن تشريفات
باغچه
فضای سبز
رستوران فست فود
سالن بيليارد
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
فضای باغ در هتل
كافی شاپ تابستانه
استخر رو باز
رستوران ایتالیائی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ملک چالوس روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ملک چالوس

(49 نظر)
پرسنل این هتل سه ستاره برخورد خوبی دارند. صبحانه خیلی معمولی است. اتاق ها در حد سه ستاره هستند. سه نوع اتاق دارد: رو به باغ (دید زیبا) رو به خیابان (دید متوسط) رو به پارکینگ (دید نه چندان جالب)
در کل هتل خوبی بود.قدیمی بود ولی تمیز بود. البته قیمتش به نظر زیاد بود.
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
افتضاح بود صبح برای دوش گرفتن آب نبود. چندین بار زنگ زدم پذیرش کسی جواب نداد همه جا صبحانه 7 صبح آماده است. اینجا گفتند 8 ولی تا 8 و نیم هم خبری از صبحانه نبود نظافت متوسط بود واقعا توصیه نمیکنم چون اذیت میشید
افتضاح بود صبح برای دوش گرفتن آب نبود. چندین بار زنگ زدم پذیرش کسی جواب نداد همه جا صبحانه 7 صبح آماده است. اینجا گفتند 8 ولی تا 8 و نیم هم خبری از صبحانه نبود نظافت متوسط بود واقعا توصیه نمیکنم چون اذیت میشید
نقاط قوت:
هیچ چیزی ندیدم جر دسترسی
نقاط ضعف:
همه چیز
واقعا بدترین هتلی بود که تا به حال دیدم اتاق ها کوچیک تلویزیون با صدای کم فاقد هر گونه امکانات اتاق ها کثیف در کل اگر آخرین گزینه شما برا انتخاب هتل بود سفر را کنسل کنید
نقاط قوت:
از لحاظ نظافت و آرامش خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیفی داشت
در مجموع هتل خوبی بود .اگر به محوطه هتل رسیدگی شود یکی از بهترین هتل ها خواهد بود .
نقاط قوت:
اتاق سه تخته بزرگ با پنجره های بزرگ، حیاط پشت اتاقها خوب بود و فضای مناسب و دنجی برای صرف صبحانه و استفاده از کافی شاپ داشت. کیفیت غذاهای فست فود هتل خوب بود.
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی داشت درکل اتاقها نیاز به تعمیر و زیبا سازی دارند، به عنوان مثال درب اتاق شکسته بود ودرب سرویس بهداشتی سایز چهارچوب نبود، سنگ روشویی شکسته بود و پنجره اتاق مشکل داشت درضمن پنجره اتاق توری نداشت.
از نظر من قیمت هتل نسبت به کیفیت و خدمات هتل حداقل ۲۵درصد زیادتر بود،
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
روشنایی اتاق در زمان تاریکی هوا خیلی کم بود
در کل هتل خوبی بود رفتار پرسنل عالی بود
نقاط قوت:
محیط خوب پارکینگ
نقاط ضعف:
محیط خوب پارکینگ
خوب
نقاط قوت:
صفر
نقاط ضعف:
صفر
قطعا هیچوقت دیگر در این هتل اقامت نخواهم کرد
نقاط قوت:
پرسنل محترم و موجه .پذیرایی مناسب صبحانه
نقاط ضعف:
پرسنل محترم و موجه .پذیرایی مناسب صبحانه
نسبت به پولی که میگیرند اقامتگاه خوبی نبود
مدیریت ضعیف. محوطه سازی کثیف. اتاق ها بوی بد میداد .این هتل باید یک ستاره باشه. مسافران تا دو شب تو حیاط عربده میکشیدند. صبحانه نان با آژانس آورد جا نان کثیف پرسنل ماسک نمی زدند مخصوصا قسمت پذیرش.
وضعیت عمومی اتاق ها از نظر نظافت و تکمیل بودن وسایل بسیار در حد هتل سه ستاره بود مشکل فقط نداشتن سرویس بهداشتی ایرانی حتی در داخل راهروها بود و میبایست به طبقه اول میرفتیم کارکنان رستوران ماسک نداشتند
متاسفانه خانواده با بچه های پر سر و صدا خیلی اذیت کردند. درب اتاق خیلی بد چفت میشد و این موضوع مربوط به شخصی نبود و درب های قدیمی و سیستم امنیت کهنه باعثش بود. نسبت به قیمت هتل خوبی نبود
ساختمان هتل و اتاق‌ها فرسوده بود و سرویس‌ها تمیز نبود و شیرآلات زنگ زده بود حشرات موزی در اتاق بود و آسانسور نداشت و رفتار کارکنان رستوران مناسب نبود
به نظر اینجانب این هتل از جهات مختلف متوسط هست. برخورد پرسنل مناسب بود. قیمت هتل به نسبت کیفیت هتل بالا بود.‌ بزرگ ترین ضعف این هتل عایق نبودن نسبت به صدا هست. شما صدای مسافران هتل را حتی در چند اتاق دیگر، به صورت کاملا واضح می شنوید، به گونه ای که انگار در کنار شما صحبت می کنند. روی وان تکه های زنگ زدگی بزرگ بود و پایه روشویی هم زنگ زده بود و نمای خوبی نداشت. کاغذ دیواری ها پوسته شده بود. ملافه ها و لحاف و پرده بسیار تمیز و به نظر نو بودند.راه پله اصلی، از یک طرف نرده ندارد و این مساله می تواند خطر جانی برای کودکان داشته باشد. در ضمن این هتل آسانسور ندارد. صبحانه رستوران بد نبود، ولی بوی نامطبوع در رستوران به مشام می رسید. پارکینگ هتل می تونه تمیز تر و مرتب تر باشه. ، هتل بر خیابان هست. در کل هتلی متوسط و از جهاتی ضعیف بود
هتل خوبی بود تمیز برخورد مناسب کارکنان ما در کل راضی بودیمصبحانه کامل نبود
امكانات ضعيف
هیچ گونه لوازم رفاهی مناسبی در هتل نبود سرویس ها خیلی قدیمی و متاسفانه وجود حشرات شرایط رو بد تر کرده بود کلا داخل هتل خیلی خیلی قدیمی و فرسوده بود
نور اتاق بسیار کم نظافت اتاق بسیار بد بود درب حمام خراب بود چاه فاضلاب حمام بو می داد شیر اب دستشویی خراب بود تخت خواب قدیمی و صدا می داد محوطه هتل تمیز نبود آسانسور نداشت و راهرو کثیف و تاریک بود به طور کل هتل نیاز به بازسازی اساسی دارد
قبلا خیلی خوب بود ولی الان ملافه کثیف بود
هتل خوبی بود فقط صدا کافی شاپ یه خورده اذیت می کرد
معمولیسرویس بهداشتی قدیمی
تخت ها مشکل داشتند و راحت نبودیم. تمیزی هتل می تونست بهتر باشه. در کل نسبت به هزینه پرداخت شده مناسب بود.
همه موارد خوب بود و در کل هتل مناسبی برای اقامت چند روزه هستصدای موسیقی کافی شاپ در طول روز و آخر شب یه خورده آزار دهنده است
هتل در جایه خوبی بود دسترسی راحت داشت در کنار خودش فست فود و رستوران ایتالیایی بود که متوسط بود کیفیت غذا هاش من کلا ۱ شب اونجا بودم موقع حموم اب سرد بود که به پذیرش که گفتیم ۵ مین بعد کامل مشکل حل شد و در کنارش هم یه کافه مانند هست که متعلق به خوده هتله و صدای اهنگش خیلی زیاد بود و تا ۱۲ هم برنامه دارن .ما ساعت ۱۰ گفتیم صدارو کم کنن و همون موقع خاموش کردن کلا اهنگو .در کل هتل خوب بود تنها مشکلش نبود چراغ در اتاق هست!! کل نوری که شما در اتاق دارین اندازه یه لامپ ۴۰ هم نیست عملا هیچ کاری نمیتونید بکنید من خودم با نور موبایل کار میکردم که واقعا عجیب بود واسه من.
هتل تمیز نبود و قدیمی بود، چاه حمام خراب بود ،ویو اتاق ها به انباری و پشت ساختمان است، صبحانه هم فقط گوجه خیار و پنیر بود، کارکنان هم اکثرا بیحال بودند و یا خوابالو، درطبقات ازدحام و سر و صدا ی زیادی بود از خواب بیدار شدیم چندین بار ، از رستوران هتل شام سفارش دادیم قاشق چنگال نداشت ، بعد 20، دقیقه فرستادن
هتل به طور کلی شرایط متوسط دارد در همه موارد
هنگام ورود که اصلا رفتار پذیرش خوب نبود، اتاق رو به خیابان خیلی سر و صدا داشت، استخر روباز عالی بود. صبحانه و رفتار پرسنل در حد هتل ۲ ستاره
هتل در حد قابل قبول بود و نه لاکچری- از نظر نظافت راهروها و اتاق ها و سرویس ها بسیار تمیز بود و شامل دمپایی روفرشی-حوله-صابون-شامپو و مسواک و سشوار و گاوصندوق )ملافه ها یکبار مصرف بود که در صورت درخواست ملافه آوردند- به طور کلی خوب بود اما لوازم خواب و پرده کهنه بود. بقیه موارد در سطح قابل قبول و تمیز بود. کافی شاپ خوب و زیبایی داشت و پرسنل کافی شاپ در کارشان عالی بودند-با توجه به وجود تالار در طبقه زیرین آخر شب و هنگام خواب سر و صدای زیادی داشت - حیاط پشتی به عنوان پارکینگ بود که نکته خوبی بود. انتظار رسیدگی به محوطه بیرونی و مرتب کردن و زیبا کردنش وجود دارد. همچنین تهیه منسوجات جدید. صبحانه متوسط مایل به خوب و به صورت بوفه (پنیر-کره-مربا-عسل-خیار - گوجه - کالباس- هندوانه- تخم مرغ-نیمرو-سوسیس تخم مرغ- عذسی-املت-نان-نسکافه-چای-آبمیوه)
کارکنان مشکل ندارند. حیف پولی که آدم به این هتل میده. راهروها هم موکت ندارن و تاریکن و پر سروصدا. سقف راهرو و سقف اتاقها کوتاهه. اتاقها هم کوچکند و تاریک. آسانسور هم نداره. حتی پول ندادند کنار پله ها نرده بگذارند و هر لحظه امکان سقوط از کنار پله ها وجود داره. یعنی نا ایمن.. در حد یه مسافرخونه است. نورپردازی داخل اتاق هم در حد شب شعر خوبه. نه در حد هتل. خیلی بد. صبحانه ش تعریفی نداشت. خیلی دیر صبحانه شروع میشه و خیلی زود جمع میکنن.
کیفیت بسیار پایینی داشت از نظر نظافت و غذا و تهویه بسیار بد
خوب است
هتل خیلی خوبی بود و راضی بودم
با سلام ، رفتار کارکنان هتل بسیار خوب و محترمانه بود و رستورنها مرتب بودند و کیفیت غذاها خوب بود تنها اشکال قدیمی بودن تجهیزات و سر وصدای داخل راهروها بود.
اتاقها بسیارقدیمی و کثیف، صبحانه بسیار ضعیف تهویه هتل بسبار بد در حد حتی یک هتل تک ستاره هم نبود
با سلام هتل ملك نسبت به ٥ يا ٦ سال قبل كه بنده اقامت داشتم خيلي افت كرده و تبديل به يك مسافر خانه لوكس شده صرف برخورد خوب كاركنان كه تنها نقطه قوت ان است نمي تواند سبب ايجاد رضايت مندي شود بايد به بازسازي اساسي بنا و ارتقا كيفيت تجهيزات علي الخصوص سرويسهاي بهداشتي و توجه به نظافت هر روزه اطاقها تحولي اساسي صورت پذيرد
تمامي كاركنان عالي بودن ولي به لحاظ كيفي ضعيف بود
خوب بود.
سلام ؛ روز اول در هنگام تحویل اتاق به علت کیفیت پایین امکانات اتاق و ویوو پر سر و صدا و در کنار آلاچیق هتل ، ما مجبور به تعویض اتاق با یک اتاق ۳ نفره و بزرگتر با قیمت بالاتر شدیم که تا جابجایی اتاق نصف روزمان هدر رفت " با تشکر "
وضعیت اتاقها نامناسب از نظر فضا و امکانات وضعیت هتل از نظر صدا بسیار بد وضعیت صبحانه خوب نبود نظافت هتلخوب نبود
ملافه ها تعویض نمی‌شوند و فقط روکش ظاهراً یکبار مصرف آنها احتمالا! هر از گاهی عوض می‌شوند. یخچال اتاق خالی و فاقد هر گونه اقلام مینی بار بود حتی آب؛ اگرچه وقتی درخواست کردیم زحمت کشیده و اقلامی را آوردند. وضعیت نظافت بد به نحوی که فرش قرمز راهروها کاملا کثیف و پر از خرده های آشغال بود .کیسه های متعدد مشکی زباله داخل محوطه هتل روی هم انبار شده و در معرض دید و عبور مهمانان بود. پارکینگ هتل به حیاطی متروکه شبیه بود تا به پارکینگ هتل. وسائل شکسته و نخاله های دیگر در محوطه حیاط انبار شده و روی هم ریخته شده بودند. پرسنل هتل غالبا یا نشسته بودند و یا به کاری دست نمیزدند . سالن صبحانه بسیار کوچک بوده و تناسبی با تعداد اتاقها و مهمانان ندارد به نحوی که مردم سرپا می ایستادند تا میز خالی شده یا با خانواده ای دیگر میز را شریک شوند که احساس معذب بودن را برای دو خانواده موجب میشد. راه پله اصلی هتل از یکطرف بدون نرده هست و احتمال سقوط سالمندان و کودکان و حتی بزرگسالان به شدت وجود دارد. آینه سرویس بهداشتی اتاق و شیرآلات زنگ زده بود و اتاق از نظافت کافی بی بهره. از همه بدتر دمپر کولر گازی اتاق ما شکسته بود به طوری که باد کاملا مستقیم به یکی از تختها می‌وزید و من سرمای شدیدی خوردم. فردای آن شب در هنگام ترک هتل وقتی به سرکار خانم رسپشن هتل اعتراض کردیم ایشان شکستگی را تایید فرمودند! اما دریغ از یک عذرخواهی ساده و به کار بردن کلماتی چون به امید دیدار. در رستوران ایتالیایی پیتزای پپرونی شامل هرچیز بود به جز پپرونی ! و پیتزا مارگاریتا هم پر از سوسیس و کالباس و سبزیجات! نام رستوران را Italy Restaurant و نه Italian نوشته بودند. پنجره اتاق قدی و کاملا مشرف به شبه باغی بود که وقتی اندکی پرده را کنار می‌زدی با نگاه مهمانان نشسته در آن فضا روبرو می‌شدی و بنابراین مجبور به بستن کوچکترین منافذ پرده بودی.
صبحانه متوسط ولی موسیقی زنده که شبها در محوطه باغ اجرا میشه خیلی خوب بود .
با توجه به اینکه ستاره هتلها در ایران خیلی بر اساس استاندارد بین المللی نیست ولی این هتل خیلی خوب بود. بنده اتاق رویال گرفتم که تمیز و خوش چین بود. رفتار پرسنل بسیار عالی و قیمت با توجه به تخفیف ایران هتل آنلاین عالی بود. با توجه به یک طبقه بودن، هتل آسانسور نداشت که برای افراد مسن و نیز بردن چمدان (البته پرسنل زحمتش و می کشند) کمی مشکل بود. به نظر من لازم است در اتاقهای رویال حمام و دستشویی به یک فن خروج هوا مجهز گردند.
برای سفرهای کاری چندین بار به این هتل رفتم و هر بار خیلی راضی بودم رفتار پرسنل هم بسیار خوب بود
کیفیت غذا خوب داشت و ساعت صرف صبحانه بود و ظروف رستوران شیک و تمیز بود. موقعیت مکانی این هتل در فضایی مناسبی قرار گرفته بود و به همه مناطق دیدنی دسترسی داشت.
من مدت دو شب در این هتل اقامت داشتم. اتاق از نظر پاکیزگی و امکانات خوب بود پرسنل هم مودب بودن. اما به علت اینکه هتل پذیرش مهمان عرب دارد یکم سرو صدای هتل زیاد بود. ولی در کل هتل خوبی بود مخصوصا زمانیکه من هتل رزرو کردم از سایت ایران هتل تخفیف خوبی داشت.
خوب بود متشکرم.
عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ملک چالوس

مهمانان هتل ملک چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ملک چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ملک چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ملک چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ملک چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.