کاخ امیران چالوس

آدرس هتل:
-
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی کاخ امیران چالوس

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو کاخ امیران چالوس

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,000,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,000,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,000,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,000,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,000,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,000,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
یک تخته
هتل یار
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,850,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,850,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,850,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,850,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,850,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,850,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,850,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,850,000
تومان
دو تخته جونیور - توئین / اتاق ها بزرگتر به همراه مبلمان
هتل یار
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,200,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,200,000
تومان
5 شهریور
شنبه
2,200,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
2,200,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
2,200,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
2,200,000
تومان
دو تخته جونیور - دبل / اتاق ها بزرگتر به همراه مبلمان
هتل یار
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,200,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,200,000
تومان
5 شهریور
شنبه
2,200,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
2,200,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
2,200,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
2,200,000
تومان
اتاق دو تخته جونیور توئین
اقامت 24
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,850,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,850,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,850,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,850,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,850,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,850,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,850,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,850,000
تومان
دو تخته دابل جونیور
اسنپ تریپ
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,200,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,200,000
تومان
5 شهریور
شنبه
2,200,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
2,200,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
2,200,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
2,200,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,050,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,050,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,050,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,050,000
تومان
5 شهریور
شنبه
2,050,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
2,050,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
2,050,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
2,050,000
تومان
دو تخته تویین جونیور
اسنپ تریپ
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,200,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,200,000
تومان
5 شهریور
شنبه
2,200,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
2,200,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
2,200,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
2,200,000
تومان
اتاق دو تخته جونیور دبل
اقامت 24
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,850,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,850,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,850,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,850,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,850,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,850,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,850,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,850,000
تومان
دوتخته جونیور
علاءالدین
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,200,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,200,000
تومان
5 شهریور
شنبه
2,200,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
2,200,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
2,200,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
2,200,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
2,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,500,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,100,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,100,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,100,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,100,000
تومان
5 شهریور
شنبه
3,100,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
3,100,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
3,100,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
3,100,000
تومان
سه تخته جونیور
هتل یار
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
2,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,500,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,100,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,100,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,100,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,100,000
تومان
5 شهریور
شنبه
3,100,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
3,100,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
3,100,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
3,100,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
2,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,500,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,500,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,500,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,500,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,500,000
تومان
5 شهریور
شنبه
2,500,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
2,500,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
2,500,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
2,500,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 مرداد
یکشنبه
2,500,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,100,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,100,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,100,000
تومان
5 شهریور
شنبه
3,100,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
3,100,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
3,100,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
3,100,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
3,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
3,150,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,150,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,150,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,150,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,150,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,150,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,150,000
تومان
5 شهریور
شنبه
3,150,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
3,150,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
3,150,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
3,150,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
3,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
3,150,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,150,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,150,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,100,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
4,100,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
4,100,000
تومان
4 شهریور
جمعه
4,100,000
تومان
5 شهریور
شنبه
4,100,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
4,100,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
4,100,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
4,100,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره (دو تخت دبل)
اقامت 24
3,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
3,150,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,150,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,150,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,150,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,150,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,150,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,150,000
تومان
5 شهریور
شنبه
3,150,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
3,150,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
3,150,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
3,150,000
تومان
سوئیت دوخوابه
هتل یار
3,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
3,150,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,150,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,150,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,100,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
4,100,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
4,100,000
تومان
4 شهریور
جمعه
4,100,000
تومان
5 شهریور
شنبه
4,100,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
4,100,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
4,100,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
4,100,000
تومان
سوئیت 4 نفره
علاءالدین
3,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
3,150,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,150,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 7 نفر

سوئیت هفت نفره VIP
اقامت 24
5,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
5,300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
5,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
5,300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

نظرات کاربران برای کاخ امیران چالوس

(27 نظر)
نقاط قوت:
هتل بسیار زیبا و در منطقه دنج اروم بودفضای هتل خیلی زیبا بود اتاقا تمیز و بزرگ بود صبحانه کامل بود در کل هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
صبحانه تنوع نداشت و بوفه نبود داخل اتاق صندوق امانت نبود تشک مشکل داشت من شبی ۱/۸۰۰ دادم که به نظر من برای این هتل زیاد بود
نقاط قوت:
فضای هتل و محوطه و موقعیت جغرافیایی بسیار عالی و زیبا هستش . در حاشیه کوه قرار گرفته و منظره چشم نوازی داره . آرامش و دنج بودن هتل یکی از نکاتی هست که واقعا به آدم میچسبه . فضای صمیمی و نسبتا خوبی داره
نقاط ضعف:
فضای هتل و محوطه و موقعیت جغرافیایی بسیار عالی و زیبا هستش . در حاشیه کوه قرار گرفته و منظره چشم نوازی داره . آرامش و دنج بودن هتل یکی از نکاتی هست که واقعا به آدم میچسبه . فضای صمیمی و نسبتا خوبی داره
در کل باید به این هتل به چشم یه هتل سه ستاره نگاه کرد . اگه انتظار هتل 5 ستاره داشته باشین مناسب نیست ولی در کل محیط آرام و دل نشینی داره . برخورد کارکنان خیلی خوب و محترمانه بود . صبحانه خوبی داشت و تقریبا متنوع
نقاط قوت:
هتل بسیار خوب و دارای پرسنل باادب و کاردان و از نظر فضای بیرونی بسیار عالی و شیک و فضای داخل هتل هم عالی و بسیار تمیز و مرتب میباشد
نقاط ضعف:
تلویزیون هتل دارای سریال و موزیک نمیباشد در صورتیکه این هتل چهارستاره میباشد
نقاط قوت:
محیط دنج و آرام پاسخگویی پرسنل هتل
نقاط ضعف:
تنوع بسیار کم صبحانه در مقایسه با سایر هتل های ۴ ستارهدکوراسیون داخلی ضعیف و وجود مجسمه های بیشمار در تمامی فضاها که مفهوم خاصی نداشت کم نور بودن فضای بیرون هتل در شب عدم تمیزی بالکن و میز مستقر در آن
نقاط قوت:
کوههای بسیار زیبا در محوطه.. سوییت ما قسمت نشیمن خوبی داشت از نظر وسعت ، ولی اتاق‌ها و خصوصا سرویسها بسیار کوچک و بد
نقاط ضعف:
کوههای بسیار زیبا در محوطه.. سوییت ما قسمت نشیمن خوبی داشت از نظر وسعت ، ولی اتاق‌ها و خصوصا سرویسها بسیار کوچک و بد
نقاط قوت:
آبمیوه طبیعی صبحانه ، آب پرتقال و آب هویج طبیعت اطراف هتل و نزدیک به جنگل بودن صبحانه متنوع
نقاط ضعف:
قیمت بالای اتاق ها نداشتن سشوار در حمام نداشتن قفل کارتی برای در اتاق
نقاط قوت:
نوساز وبسیار تمیز ومجلل محوطه وفضای دلنشین جنگلی وسبک ساخت قشنگ وتشکر ویژه از مدیر هتل آقای رفعیان یک مدیر با کلاس وخوشرو وبهمان نواز ..من وخانواده سه شب عالی داشت ایم ...تشکر
نقاط ضعف:
نوساز وبسیار تمیز ومجلل محوطه وفضای دلنشین جنگلی وسبک ساخت قشنگ وتشکر ویژه از مدیر هتل آقای رفعیان یک مدیر با کلاس وخوشرو وبهمان نواز ..من وخانواده سه شب عالی داشت ایم ...تشکر
عالی بود ..هتل کاخ امیران یه محیط دنج وجنگلی وآرام
نقاط قوت:
دو دل بودم رزرو کنم یا نه،اما الان راضیم از انتخابم.جای خوبی بود و ارامش بخش.ویو روبرو که کوه بود مثل کارت پستال بود و ادم سیر نمیشد از دیدنش.نظافت اتاقها هم خوب بود .بنظرم جای کار داره هتل و داره گسترده تر میشه. صبحانه هم تنوع خوبی داشت.ممنون از اقامت ۲۴.
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
دنج و ارامش بخش دور از شلوغی رفتار عالی پرسنل
نقاط ضعف:
دنج و ارامش بخش دور از شلوغی رفتار عالی پرسنل
جای خیلی قشنگی بود واقعا راضی بودم پر از ارامش و طبیعتی بکر،رفتار پرسنل عالی و مدیر بسیار خون گرم و خوبی داشت.نظافت اتاقها خوب بود و برای یه مسافرت دونفره به دور از شهر و شلوغی پیشنهاد میدم.
نقاط قوت:
هتل بسیار زیبا و پرسنلی دلسوز داره اتاقهای سینگل تخت دبل و بزرگ داشت محوطه ای بزرگ و بینظیر صبحانه هم قابل قبول بود و ابمیوه تازه هم داشتن.
نقاط ضعف:
هتل بسیار زیبا و پرسنلی دلسوز داره اتاقهای سینگل تخت دبل و بزرگ داشت محوطه ای بزرگ و بینظیر صبحانه هم قابل قبول بود و ابمیوه تازه هم داشتن.
حتما دوباره همین هتل رو انتخاب میکنم.
نقاط قوت:
بسیار دنج بود
نقاط ضعف:
بسیار دنج بود
به غیر از چهار مجسمه اصلی لابی بقیه مجسمه ها به طرز مخنده داری بودند وپتناسب نداشتند سرخ پوستی مجسمه چینی مجسمه هخامنشی و‌مجسمه حیوانات کمی خنده بود. وانگار که بصورت کیلویی مجسمه خریداری کرده اند
نقاط قوت:
معماري
نقاط ضعف:
اينترنت صفر خود هتل كه واي فايش كلا صفر اونقدر هم دوره از مركز شهر كه اينترنت ۳G هم نداري تنها نقطه اي كه اينترنت داري لابي هست اونم درست جلوي رسپشن
نقاط قوت:
اتاقها بسيار بزرگ و موقعيت مكاني عالي
نقاط ضعف:
امكانات گرمايشي و سرمايشي بسيار بد بود و دركل بالنسبة قيمت بالا امكانات هتل ٤ ستاره را نداشت
نقاط قوت:
تمیزی و اتاق های بزرگ
نقاط ضعف:
دوری از شهر ، قیمت بالا
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل تمیز بودن اتاق ها و لابی فضای پارکینگ عالی موقعیت دنج و خلوت فضای بسیار زیبا و دل نشین هم داخل و هم بیرون هتل کیفیت صبحانه خوب خوب بودن سیستم گرمایش و سرمایش. هم شوفاژ داره هم اسپیلت. در کل پیشنهاد میکنم اقامت توی این هتل رو تجربه کنید.
نقاط ضعف:
پرسنل ضعیف اینترنت ضعیف داخل اتاق دور بودن به دریا غذای بسیار گران قیمت به طوری که یک پرس چلو کباب معمولی ۲۰۰ هزار تومن قیمت خورده. رستورانش نه ناهار نه شام هیچ کس از مسافران غذا نمیگرفتن و معلومه از قیمت بالاش بوده. کیفیتش رو نمیدونم چون غذا نگرفتم.
نقاط قوت:
آرامش و سکوت مناسب فضای چشم نواز هتل و اتمسفر خاص آن سوییت جادار و مناسب دوخوابه پرسنل مهمان نواز
نقاط ضعف:
متاسفانه پیدا کردن هتل حتی با استفاده از برنامه نشان سخت می باشد ( نبود تابلوهای راهنمای محلی ) نبودن رستوران و کافی شاپ عدم رسیدگی به محوطه بیرون اتاقها و فضای سبز اینترنت افتضاح
نقاط قوت:
آرامش.نظافت.سکوت بسیار بالا.
نقاط ضعف:
استخر،مشاعات،
نقاط قوت:
بسیار زیبا و خوش نقشه
نقاط ضعف:
کمبود نیروی خدماتی و عدم رسیدگی به تمیزی و بهداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
وسایل اتاق گردگیری میخواهد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتل تنوع صبحانه تميزي اتاقها و نو بودن وسايل كولر خوب وعالي
نقاط ضعف:
اينترنت ضعيف باز نبودن استخر و كافي شاپ و رستوران
نقاط قوت:
خلوت و دنج بودن آرامش طبیعت داشتن زیرساختهای لازم برای تبدیل شدن به یکی از بهترین هتلهای ایران
نقاط ضعف:
عدم رسیدگی به فضای بیرونی اتاقها و محیط هتل
نقاط قوت:
درکل هتل خیلی عالی بود رسپشن خیلی خوبی داشت صبحانه عالی با منو متنوع فضا ی هتل ویو هتل عالی اتاق با کلیه امکانات
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
متاسفانه این اقامتگاه هنوز آماده بهره برداری نیست و انتخاب ما فقط به اعتبار برند علی بابا و جاباما بود از مسولین جاباما خواهشمندم مجوز بهره برداری این واحد اقامتی را کنترل کنند (که حتما چنین مجوزی آن هم چهار ستاره وجود ندارد) و این را هتل از لیست پیشنهادی حذف نمایید.
هنوز تکمیل نشده ولی پرسنل خوب
ارزش دوباره آمدن رو داره
خوب بود
اتاق بسيار كوچك و اندازه انبارى بود، پنجره هم باز نمي شد تهويه هتل هم مشكل داشت اما تميز و نو بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره کاخ امیران چالوس

مهمانان کاخ امیران چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان کاخ امیران چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت کاخ امیران چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات کاخ امیران چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات کاخ امیران چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.