کاخ امیران چالوس

آدرس هتل:
-
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی کاخ امیران چالوس

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو کاخ امیران چالوس

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
731,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
731,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
731,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
731,000
تومان
8 بهمن
جمعه
731,000
تومان
9 بهمن
شنبه
731,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
731,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
731,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
731,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
731,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
731,000
تومان
15 بهمن
جمعه
731,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
731,000
تومان
9 بهمن
شنبه
731,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
731,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
731,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
731,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
731,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
731,000
تومان
15 بهمن
جمعه
731,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
731,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
731,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
731,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
731,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
731,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
731,000
تومان
15 بهمن
جمعه
731,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
817,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
817,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
817,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
817,000
تومان
8 بهمن
جمعه
817,000
تومان
9 بهمن
شنبه
817,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
817,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
817,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
817,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
817,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
817,000
تومان
15 بهمن
جمعه
817,000
تومان
دوتخته جونیور
علاءالدین
1,032,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,032,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,032,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,032,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,032,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,032,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,032,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,032,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,032,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,032,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,032,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,032,000
تومان
اتاق دو تخته جونیور توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,032,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,032,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,032,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,032,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,032,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,032,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,032,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,032,000
تومان
دو تخته جونیور - دبل / اتاق ها بزرگتر به همراه مبلمان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته جونیور دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,032,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,032,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,032,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,032,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,032,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,032,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,032,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,032,000
تومان
دو تخته جونیور - توئین / اتاق ها بزرگتر به همراه مبلمان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
دوتخته دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین جونیور
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,032,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,032,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,032,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,032,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,032,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,032,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,032,000
تومان
دو تخته دابل جونیور
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,032,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,032,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,032,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,032,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,032,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,032,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,032,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
817,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
817,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
817,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
817,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
817,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
817,000
تومان
15 بهمن
جمعه
817,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
817,000
تومان
9 بهمن
شنبه
817,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
817,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
817,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
817,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
817,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
817,000
تومان
15 بهمن
جمعه
817,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت جونیور سه تخته
علاءالدین
1,204,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,204,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,204,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,204,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,204,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,204,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,204,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,204,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,204,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,204,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,204,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,204,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,204,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,204,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,204,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,204,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,204,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,204,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,204,000
تومان
سه تخته جونیور
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,204,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,204,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,204,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,204,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,204,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,204,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,204,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,204,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

کانکت چهارنفره
علاءالدین
1,376,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,376,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,376,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,376,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,376,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,376,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,376,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,376,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,376,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,376,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,376,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,376,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,376,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,376,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,376,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,376,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,376,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,376,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,376,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره (دو تخت دبل)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,376,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,376,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,376,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,376,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,376,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,376,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,376,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,376,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,376,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,376,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,376,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,376,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,376,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,376,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,376,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,376,000
تومان
سوئیت جونیور - (دبل+توئین)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت جونیور - (دبل+دبل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل

نظرات کاربران برای کاخ امیران چالوس

(23 نظر)
نقاط قوت:
نو ساز بودن
نقاط ضعف:
نو ساز بودن
با تشکر
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل- منظره خوب- تميزي
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل- منظره خوب- تميزي
براي استراحت جاي آروم و مناسبيه
نقاط قوت:
تمیزی و اتاق های بزرگ
نقاط ضعف:
دوری از شهر ، قیمت بالا
نقاط قوت:
فضای رو به جنگل محیطی آرام
نقاط ضعف:
فضای رو به جنگل محیطی آرام
نقاط قوت:
تمیز بودن سرویس بهداشتی
نقاط ضعف:
تمیز بودن سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل تمیز بودن اتاق ها و لابی فضای پارکینگ عالی موقعیت دنج و خلوت فضای بسیار زیبا و دل نشین هم داخل و هم بیرون هتل کیفیت صبحانه خوب خوب بودن سیستم گرمایش و سرمایش. هم شوفاژ داره هم اسپیلت. در کل پیشنهاد میکنم اقامت توی این هتل رو تجربه کنید.
نقاط ضعف:
پرسنل ضعیف اینترنت ضعیف داخل اتاق دور بودن به دریا غذای بسیار گران قیمت به طوری که یک پرس چلو کباب معمولی ۲۰۰ هزار تومن قیمت خورده. رستورانش نه ناهار نه شام هیچ کس از مسافران غذا نمیگرفتن و معلومه از قیمت بالاش بوده. کیفیتش رو نمیدونم چون غذا نگرفتم.
نقاط قوت:
جای خوب و دنج
نقاط ضعف:
جای خوب و دنج
محیط آرام و دنجی بود متاسفانه پروتکل های بهداشتی در خصوص بیماری کرونا به خوبی رعایت نشده بود به طور مثال لوازم بوفه صبحانه توسط مهمانان دست زده میشد که جا داشت رعایت میکردن و از کارمندان هتل کسی رو میگذاشتن تا برایشان صبحانه را سرو کند فضای اطاق ها خیلی کوچک بود میز توالت در اطاق تعبیه نشده اینترنت وای فای داره و کفایت میکنه
نقاط قوت:
مجسمه های داخل هتل
نقاط ضعف:
مجسمه های داخل هتل
هتل هنوز نیمه ساز است و کارگران در طول روز مشغول کار هستند و از لحاظ ایمنی اسکان در این هتل بسیار خطرناک است اتاق ها نور کافی ندارند غذای هتل بسیار گران و بی کیفیت است هزینه ها با خدمات اصلا همخوانی ندارد در اصل شما با اسکان در این هتل هزینه ساخت هتل را پرداخت میکنید حتی پس از دیدن هتل قصد کنسل کردن داشتم که گفتند امکان نداره بنده ده روز شمال بودم این بدترین تجربه بنده از اقامت بود واقعااا متاسفم.
نقاط قوت:
آرامش و سکوت مناسب فضای چشم نواز هتل و اتمسفر خاص آن سوییت جادار و مناسب دوخوابه پرسنل مهمان نواز
نقاط ضعف:
متاسفانه پیدا کردن هتل حتی با استفاده از برنامه نشان سخت می باشد ( نبود تابلوهای راهنمای محلی ) نبودن رستوران و کافی شاپ عدم رسیدگی به محوطه بیرون اتاقها و فضای سبز اینترنت افتضاح
نقاط قوت:
آرامش.نظافت.سکوت بسیار بالا.
نقاط ضعف:
استخر،مشاعات،
نقاط قوت:
بسیار زیبا و خوش نقشه
نقاط ضعف:
کمبود نیروی خدماتی و عدم رسیدگی به تمیزی و بهداشت
نقاط قوت:
صبحانه بد نبود
نقاط ضعف:
اتاق اصلا استاندارد نبود، بسيار كوچك بود و سرويس بهداشتى بسيار بد بود، داخل اتاق پله بود كه باعث افتادن ميشد، اصلا خوب نيود و قيمت بسيار بالاتر از امكاناتى بود كه ارائه ميدادند، حتى در مورد پك بهداشتى و آب معدنى هم كم ميگذاشتند. متأسفانه من با وجودى كه از لحظه اول به اقامت ٢٤ هم اطلاع دادم و خواستار تعويض اتاقم شدم هيچ اقدامى از طرف اقامت٢٤ صورت نگرفت و از اعتماد خود به اين سايت متأسفم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتل تنوع صبحانه تميزي اتاقها و نو بودن وسايل كولر خوب وعالي
نقاط ضعف:
اينترنت ضعيف باز نبودن استخر و كافي شاپ و رستوران
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
وسایل اتاق گردگیری میخواهد
نقاط قوت:
خلوت و دنج بودن آرامش طبیعت داشتن زیرساختهای لازم برای تبدیل شدن به یکی از بهترین هتلهای ایران
نقاط ضعف:
عدم رسیدگی به فضای بیرونی اتاقها و محیط هتل
نقاط قوت:
درکل هتل خیلی عالی بود رسپشن خیلی خوبی داشت صبحانه عالی با منو متنوع فضا ی هتل ویو هتل عالی اتاق با کلیه امکانات
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیز بودن اتاق ها دیزاین زیبای فضای هتل
نقاط ضعف:
متاسفانه این هتل در سطح هتل ۵ ستاره نبود . نداشتن آسانسور نبودن سشوار در سرویس اتاق ها نداشتن وسایل اولیه سرو چایی و نسکافه همچنین شارژ نکردن مثلا چای داخل اتاق ها عدم وجود وان داخل حمام درب ورودی اتاق ها به اینصورت که درب از بیرون با کشیدن دستگیره باز میشد . و اگر دو تا قفل نمی کردیم با آمدن باد خود به خود باز میشد . پرده های نازک داخل اتاق ها صبحانه دارای نواقصی بود و در حد هتل ۵ ستاره نبود . نداشتن تابلو ابتدای ورودی جاده هتل به منظور راهنمایی مسافران
نقاط قوت:
هوای خوب کوهپایه
نقاط ضعف:
هتل نبود متل یا همان میهمانسرا بود
متاسفانه این اقامتگاه هنوز آماده بهره برداری نیست و انتخاب ما فقط به اعتبار برند علی بابا و جاباما بود از مسولین جاباما خواهشمندم مجوز بهره برداری این واحد اقامتی را کنترل کنند (که حتما چنین مجوزی آن هم چهار ستاره وجود ندارد) و این را هتل از لیست پیشنهادی حذف نمایید.
هنوز تکمیل نشده ولی پرسنل خوب
ارزش دوباره آمدن رو داره
خوب بود
اتاق بسيار كوچك و اندازه انبارى بود، پنجره هم باز نمي شد تهويه هتل هم مشكل داشت اما تميز و نو بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره کاخ امیران چالوس

مهمانان کاخ امیران چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان کاخ امیران چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت کاخ امیران چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات کاخ امیران چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات کاخ امیران چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.