کاخ امیران چالوس

آدرس هتل:
-
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران

معرفی کاخ امیران چالوس

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو کاخ امیران چالوس

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,800,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
1,881,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,881,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,881,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,881,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,980,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,980,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,980,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,980,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,980,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,980,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
یک تخته
هتل یار
2,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,160,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,160,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,160,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,160,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,160,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,160,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,160,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,160,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,400,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,400,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,400,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,400,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,400,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,400,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
2,612,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,612,500 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,612,500 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,612,500 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,750,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,750,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,750,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,750,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,750,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,750,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,750,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,750,000 تومان
اتاق دو تخته جونیور دبل
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
اتاق دو تخته جونیور توئین
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
دو تخته دابل جونیور
اسنپ تریپ
2,926,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,926,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,926,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,926,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,080,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,080,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,080,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,080,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,080,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,080,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,080,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,080,000 تومان
دو تخته تویین جونیور
اسنپ تریپ
2,926,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,926,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,926,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,926,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,080,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,080,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,080,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,080,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,080,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,080,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,080,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,080,000 تومان
دو تخته جونیور - توئین / اتاق ها بزرگتر به همراه مبلمان
هتل یار
3,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,360,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,360,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,360,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,360,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,360,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,360,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,360,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,360,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,360,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,360,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,360,000 تومان
دو تخته جونیور - دبل / اتاق ها بزرگتر به همراه مبلمان
هتل یار
3,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,360,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,360,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,360,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,360,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,360,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,360,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,360,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,360,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,360,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,360,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,360,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
3,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,900,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,900,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,900,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,900,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,900,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,900,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,900,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,900,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,900,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,900,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,900,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
4,075,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
4,075,500 تومان
14 خرداد
یکشنبه
4,075,500 تومان
15 خرداد
دوشنبه
4,075,500 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,290,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,290,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,290,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,290,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,290,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,290,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,290,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
4,290,000 تومان
سه تخته جونیور
هتل یار
4,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
4,680,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
4,680,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
4,680,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,680,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,680,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,680,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,680,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,680,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,680,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,680,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
4,680,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار نفره (دو تخت دبل)
اقامت 24
4,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
4,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
4,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
4,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,800,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
4,800,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره (یک تخت دبل+دو تخت سینگل)
اقامت 24
4,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
4,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
4,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
4,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,800,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
4,800,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
5,016,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
5,016,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
5,016,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
5,016,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
5,280,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
19 خرداد
جمعه
5,280,000 تومان
20 خرداد
شنبه
5,280,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
5,280,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
5,280,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
سوئیت دوخوابه
هتل یار
5,760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
5,760,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
5,760,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
5,760,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
5,760,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
5,760,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
5,760,000 تومان
19 خرداد
جمعه
5,760,000 تومان
20 خرداد
شنبه
5,760,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
5,760,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
5,760,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
5,760,000 تومان
ظرفیت 7 نفر

سوئیت هفت نفره vip
اقامت 24
7,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
7,200,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
7,200,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
7,200,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
7,200,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
7,200,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
7,200,000 تومان
19 خرداد
جمعه
7,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
7,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
7,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
7,200,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
7,200,000 تومان

نظرات کاربران برای کاخ امیران چالوس

(41 نظر)
نقاط قوت:
لوکیشن عالی کارکنان با اخلاق تولد بامزه ایی که در روز تولدم برام گرفتن ممنون از مدیریت و رزویشن🌸🙏🏼
نقاط ضعف:
نبود پارکینگ مسقف دوجداره نبودن شیشه ها
نقاط قوت:
اطاقها تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
مورد منفی پیدا نکردم
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان هتل فضای بزرگ و جالب هتل و اطاقها
نقاط ضعف:
بو دادن سرویسها از فاضلاب البته بارندگی بود
نقاط قوت:
سرویس ها عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همجواری با جنگل و محیط بزرگ هتل و آرامش
نقاط ضعف:
همجواری با جنگل و محیط بزرگ هتل و آرامش
حس خوب و پر از آرامش داشت
نقاط قوت:
بسیار عالی رفتار پرسنل عالی بود.تنوع صبحانه خوب بود.
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت و به علت کم بودن مسافرین تنوع ناهار و شام کم بود.
نقاط قوت:
دکوراسیون زیبا و راحت
نقاط ضعف:
دکوراسیون زیبا و راحت
نقاط قوت:
لوکیشن خوب و چشم اندازه‌ای بینظیر غذای هتل نسبتا خوب بود.(من برای شام جوجه کباب گرفتم که تازه بود و خوب طبخ شده بود و برای صبحانه هم که به دلیل کم بودن تعداد مسافرها بصورت سلف سرویس نبود، نسبتا متنوع بود.
نقاط ضعف:
ساختمان هتل سمبل شده و با وجود تازه ساز بودن بخش‌هایی از روکار ساختمان در حال تخریب هست که این ناشی از متریال ضعیف بکار گرفته شده هست. دیزاین هتل در حد فاجعه اس و مناسب یک مسافرخانه است تا یک هتل چهار ستاره! کارکنان علیرغم مهربانی و صمیمیت و کمک بودن که جای تقدیر داره، کاملا غیر حرفه‌ای بودند و فاقد لباس فرم مناسب بودند. در این خصوص وضعیت دربان به شدت از همه بدتر بود.
نقاط قوت:
- غذای نهار و شام، خوب بود، کیفیت و کمیت _ پاسخگویی پذیرش و خدمات خوب و سریع بود - صبحانه خوب و تقریباً متنوع بود - پرسنل رفتار خوب و آموزش دیده بودند
نقاط ضعف:
-خاموش بودن آسانسور - بودن سگ محافظ بدون قلاده در محوطه حیاط هتل - محوطه و فضایی سبز رها شده بود و رسیدگی کم بود. سرویس بهداشتی بو داشت و فن خوب کار نمی کند. قیمت با اینموقعیت مکانی و امکانات و رفاه موجود، مناسب نبود و بالا بود. در حد هتل چهار ستاره امکانات فعال نداشت. نظارت برای
نقاط قوت:
عالی بود نظافت امکانات برخورد پرسنل محیط خیلی زیبا
نقاط ضعف:
عالی بود نظافت امکانات برخورد پرسنل محیط خیلی زیبا
نقاط قوت:
طبیعت زیبا، بالکن با صفا، اتاق های تازه بازسازی شده صبحانه نسبتا خوب و ویوی زیبای رستوران فضای زیبای باغ هتل پرسنل مودب
نقاط ضعف:
ملحفه ها عوض نشده بودند مخصوصا بالش ها که خیلی بوی نامطبوعی داشتند. عدم وجود خانه داری در هتل قیمت بالا که تناسبی با امکانات هتل نداشت
نقاط قوت:
فضای زیبا و ارام
نقاط ضعف:
فضای زیبا و ارام
نقاط قوت:
از نظافت خوبی برخوردار بود و پرسنل واقعا با ادب و با حوصله بودن ولی فقط همین ۲ مورد امتیاز مثبت این هتل بود
نقاط ضعف:
از نظافت خوبی برخوردار بود و پرسنل واقعا با ادب و با حوصله بودن ولی فقط همین ۲ مورد امتیاز مثبت این هتل بود
سوییتی ما در اون اقامت داشتیم خیلی دلگیر و خفه و کوچیک بود،نور اتاق افتضاح بود،وسط اتاق ۲تا بندی بود که ممکن هرلحظه آدم به زمین بخوره،توی سطل زباله اتاق کیسه موجود نبود،طراحی و معماری هتل اصلا خوب نبود،پارکینگ سرپوشیده نداشت،صبحانه ضعیف بود و تنوع و مزه اصلا خوب نبود،صبح بوی روغن کل سالن رو پر کرده بود و این کمی آزاردهنده بود،این هتل بیشتر به اقامتگاه شبیه هست تا هتل اونم نه هتل ۴ستاره که اصلا برازنده اش نبود،با شهر فاصله داره،قطعا انتخاب بعدی ما نیست و قیمت خیلی نامعقول بود با کیفیت و خدمات
نقاط قوت:
کیفیت غذا مودب بودن پرسنل پذیرش
نقاط ضعف:
خرابی اسانسور سروصدای دیگر اتاقها صف کشیدن پرسنل رستوران و نگاه کردن ب مسافران ورودی نامناسب هتل تشکهای نامناسب
نقاط قوت:
فضای آرام و دلنشین،مکان بازی کودک و بزرگسال،رفتار خوب کارکنان،اتاق‌های جونیور بزرگ‌تر و دلبازتر با ویوی عالی بود،هتل نوسازو تمیز بود
نقاط ضعف:
فضای آرام و دلنشین،مکان بازی کودک و بزرگسال،رفتار خوب کارکنان،اتاق‌های جونیور بزرگ‌تر و دلبازتر با ویوی عالی بود،هتل نوسازو تمیز بود
نقاط قوت:
فضای خوب و برخورد بسیار بسیار عالی پرسنل
نقاط ضعف:
عدم مدیریت
نقاط قوت:
مکان هتل در یک مکان دنج و دور از سر وصدا واقع شده
نقاط ضعف:
پارکینگ نامناسب - خرابی آسانسور- شیشه ای بودن دیواره اطاق ها ی سمت راه رو- گذاشتن چندین مجسمه ، نا مناسب با فرهنگ ایرانی در لابی و فضای سبز- تنوع نداشتن صبحانه با ستاره هتل- نداشتن هیج تابلو و مشخصه ای در مسیر هتل - آویزان بودن پریز برق داخل اطاق- کثیف بودن دیواره سرویس بهداشتی حاصل از بنایی- نبود قبله نما در اطاق - قرارداشتن آینه دیواری روی زمین- نداشتن پرده بین دوش و سرویس بهداشتی - نداشتن سشوار- نبود اینترنت رایگان و و و . . . . . قیمت هتل در مقایسه با هتل ۵ ستاره صد در صد گران بود.
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها صبحانه ی عالی ویو بسیار زیبا و رو به جنگل
نقاط ضعف:
اینترنت بسیار ضعیف
نقاط قوت:
تمیزی اتاق لوکیشن خوب
نقاط ضعف:
فشار کم اب حمام صبحانه خوب نبود اصلا کیفیت درجه پایین سوسیس و ... در حال بازسازی بود و سر صدا و گرد و خاک داشت قفل اتاق کلید نمیشد ... اصلا ارزش ۲۸۰۰ نداشت
نقاط قوت:
پرسنل خوب و‌خوشش برخورد ، صبحانه خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل بسیار زیبا و در منطقه دنج اروم بودفضای هتل خیلی زیبا بود اتاقا تمیز و بزرگ بود صبحانه کامل بود در کل هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
صبحانه تنوع نداشت و بوفه نبود داخل اتاق صندوق امانت نبود تشک مشکل داشت من شبی ۱/۸۰۰ دادم که به نظر من برای این هتل زیاد بود
نقاط قوت:
هتل بسیار خوب و دارای پرسنل باادب و کاردان و از نظر فضای بیرونی بسیار عالی و شیک و فضای داخل هتل هم عالی و بسیار تمیز و مرتب میباشد
نقاط ضعف:
تلویزیون هتل دارای سریال و موزیک نمیباشد در صورتیکه این هتل چهارستاره میباشد
نقاط قوت:
فضای دنج وآرام
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
محیط دنج و آرام پاسخگویی پرسنل هتل
نقاط ضعف:
تنوع بسیار کم صبحانه در مقایسه با سایر هتل های ۴ ستاره دکوراسیون داخلی ضعیف و وجود مجسمه های بیشمار در تمامی فضاها که مفهوم خاصی نداشت کم نور بودن فضای بیرون هتل در شب عدم تمیزی بالکن و میز مستقر در آن
نقاط قوت:
آبمیوه طبیعی صبحانه ، آب پرتقال و آب هویج طبیعت اطراف هتل و نزدیک به جنگل بودن صبحانه متنوع
نقاط ضعف:
قیمت بالای اتاق ها نداشتن سشوار در حمام نداشتن قفل کارتی برای در اتاق
نقاط قوت:
دو دل بودم رزرو کنم یا نه،اما الان راضیم از انتخابم.جای خوبی بود و ارامش بخش.ویو روبرو که کوه بود مثل کارت پستال بود و ادم سیر نمیشد از دیدنش.نظافت اتاقها هم خوب بود .بنظرم جای کار داره هتل و داره گسترده تر میشه. صبحانه هم تنوع خوبی داشت.ممنون از اقامت ۲۴.
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
زیباترین موقعیت مکانی رعایت بهداشت برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاقها بسيار بزرگ و موقعيت مكاني عالي
نقاط ضعف:
امكانات گرمايشي و سرمايشي بسيار بد بود و دركل بالنسبة قيمت بالا امكانات هتل ٤ ستاره را نداشت
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل تمیز بودن اتاق ها و لابی فضای پارکینگ عالی موقعیت دنج و خلوت فضای بسیار زیبا و دل نشین هم داخل و هم بیرون هتل کیفیت صبحانه خوب خوب بودن سیستم گرمایش و سرمایش. هم شوفاژ داره هم اسپیلت. در کل پیشنهاد میکنم اقامت توی این هتل رو تجربه کنید.
نقاط ضعف:
پرسنل ضعیف اینترنت ضعیف داخل اتاق دور بودن به دریا غذای بسیار گران قیمت به طوری که یک پرس چلو کباب معمولی ۲۰۰ هزار تومن قیمت خورده. رستورانش نه ناهار نه شام هیچ کس از مسافران غذا نمیگرفتن و معلومه از قیمت بالاش بوده. کیفیتش رو نمیدونم چون غذا نگرفتم.
نقاط قوت:
آرامش.نظافت.سکوت بسیار بالا.
نقاط ضعف:
استخر،مشاعات،
نقاط قوت:
بسیار زیبا و خوش نقشه
نقاط ضعف:
کمبود نیروی خدماتی و عدم رسیدگی به تمیزی و بهداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
وسایل اتاق گردگیری میخواهد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتل تنوع صبحانه تميزي اتاقها و نو بودن وسايل كولر خوب وعالي
نقاط ضعف:
اينترنت ضعيف باز نبودن استخر و كافي شاپ و رستوران
نقاط قوت:
خلوت و دنج بودن آرامش طبیعت داشتن زیرساختهای لازم برای تبدیل شدن به یکی از بهترین هتلهای ایران
نقاط ضعف:
عدم رسیدگی به فضای بیرونی اتاقها و محیط هتل
نقاط قوت:
درکل هتل خیلی عالی بود رسپشن خیلی خوبی داشت صبحانه عالی با منو متنوع فضا ی هتل ویو هتل عالی اتاق با کلیه امکانات
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
خدمه محترم داشتن
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
متاسفانه این اقامتگاه هنوز آماده بهره برداری نیست و انتخاب ما فقط به اعتبار برند علی بابا و جاباما بود از مسولین جاباما خواهشمندم مجوز بهره برداری این واحد اقامتی را کنترل کنند (که حتما چنین مجوزی آن هم چهار ستاره وجود ندارد) و این را هتل از لیست پیشنهادی حذف نمایید.
هنوز تکمیل نشده ولی پرسنل خوب
ارزش دوباره آمدن رو داره
خوب بود
اتاق بسيار كوچك و اندازه انبارى بود، پنجره هم باز نمي شد تهويه هتل هم مشكل داشت اما تميز و نو بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره کاخ امیران چالوس

مهمانان کاخ امیران چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان کاخ امیران چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت کاخ امیران چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات کاخ امیران چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات کاخ امیران چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.