هتل آپارتمان فلامینگو چالوس

استان مازندران – چالوس – بلوار رادیو دریا – انتهای بلوار رادیو دریا – سه راه موج
-
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان فلامینگو چالوس

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان فلامینگو چالوس

ظرفیت 2 نفر

آپارتمان یکخوابه دو نفره
اقامت 24
1,235,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,235,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,235,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,235,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,235,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,235,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,235,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,000,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,000,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,000,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,000,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,000,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
1,235,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,235,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,235,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,235,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,235,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,235,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,235,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,235,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,235,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,235,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,235,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,235,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,235,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یکخوابه دو نفره
هتل یار
1,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,240,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,240,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,240,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,240,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,240,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,240,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,240,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,240,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,240,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,240,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,240,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان یکخوابه سه نفره
اقامت 24
1,335,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,335,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,335,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,335,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,335,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,335,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,335,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,000,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,000,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,000,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,000,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,000,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,335,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,335,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,335,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,335,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,335,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,335,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
1,335,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,335,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,335,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,335,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,335,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,335,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,335,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
1,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,340,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,340,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,340,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,340,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,340,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,340,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,340,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,340,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,340,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,340,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,340,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,535,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,535,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,540,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,535,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,535,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,535,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
1,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,535,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,535,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,535,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,535,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,535,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,535,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,000,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,000,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,000,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,000,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,000,000
تومان
آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,535,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,535,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,535,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,535,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,535,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دوخوابه چهار نفره
هتل یار
1,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,540,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,540,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,540,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,540,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,540,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,540,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,540,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,540,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,540,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,540,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,540,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
1,635,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,635,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,635,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,635,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,635,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,635,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,635,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,000,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,000,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,000,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,000,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,000,000
تومان
آپارتمان دو خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,635,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,635,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,635,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,635,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,635,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,635,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
1,635,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,635,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,635,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,635,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,635,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,635,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,635,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دوخوابه پنج نفره
هتل یار
1,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,640,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,640,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,640,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,640,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,640,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,640,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,640,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,640,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,640,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,640,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,640,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

آپارتمان دو خوابه برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
1,835,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,835,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,835,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,835,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,835,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,835,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان دو خوابه شش نفره
اقامت 24
1,835,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,835,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,835,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,835,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,835,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,835,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,835,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,000,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,000,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,000,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,000,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,000,000
تومان
سوئیت دوخوابه شش نفره
هتل یار
1,840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,840,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,840,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,840,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,840,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,840,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,840,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,840,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,840,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,840,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,840,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,840,000
تومان
سوئیت دو خوابه شش تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان فلامینگو چالوس

آسانسور
نمازخانه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
تلویزیون
یخچال
مبلمان
سشوار
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
بالکن
دراور
کمد لباس
حوله
اسپیلت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
تلفن
میز تحریر
اینترنت
سوئیت
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
نهار در اتاق
شبکه پخش فیلم
آشپزخانه
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
صندوق امانات
لابی
نمای شهر
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
باغچه
فضای سبز
ویلچر
رمپ
مسلط به زبان ترکی استانبولی
ماساژ
مسلط به زبان کردی
نمای دريا
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
شام در اتاق
ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها
رخت آویز

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان فلامینگو چالوس

(28 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مناسب و اتاقهای طبقه بالا ویوی خوبی داشت
نقاط ضعف:
همانطور که در نظرات بقیه هم نوشته شده مدیریت رفتار خوبی نداشت ، اتاقها کثیف بودند،تلویزیون خراب بود ، پارکینگ جا نداشت، کیفیت هتل نسبت به سالهای قبل بشدت افت کرده
علیرغم اینکه در همه جای این مجموعه درخصوص استفاده از ماسک اطلاعیه زده شده، هیچ کدام از پرسنل آن ماسک ندارند و بعد ازاینکه از آنها خواسته شد که ماسک بزنن پاسخ دادند که بعد از تزریق واکسن نیازی به استفاده از ماسک نمی بینن، ضمنا تمام ملحفه ها پر از مو و لکه بود در کل اولین و آخرین بار استفاده من از این مجموعه که شبی نزدیک به ۹۰۰ هزار تومان دادیم ولی واقعا ارزش نداشت
نقاط قوت:
نداشت متاسفانه هيچ نكته مثبتي
نقاط ضعف:
پول هتل ٤ ستاره ميگيرن ولي يه سوييت كثيف دوزاري بهت تحويل ميدن ، تو سايت زده هتل ميايي ميبيني آپارتماني بيش نيست ، حالا صبحانه ندادن به كنار ، رفتار زشت مديريت يا آقايي كه مسئول پذيرش و تحويل اتاق بودن كه براي مابقي پرسنل تعيين تكليف ميكرد به قدري آماتور و زننده بود كه باعث شد اين نظر رو ثبت بكنم ، و تصميم بگيرم ديگه هرگز نياييم اينجا ، من شب گذشته در هتل رامسر بودم اقامت شبي ٧٣٠ تومان ، ولي بي نظير ، لذت بخش تميز مودب اما اين هتل فلامينگو تعطيل تمام ، فقط چون نزديك ساحل ميگيره شبي ٦٦٠ تومان اما نه صبحانه نداره نه امكانات و نه نظافت ، بشدت توصيه ميشه كه به اين هتل اعتماد نكنيد
نقاط قوت:
کثیف غیر بهداشتی ۳ شب گرفتیم از خود شما روز دوم اونجا ترک کردیم
نقاط ضعف:
کثیف غیر بهداشتی ۳ شب گرفتیم از خود شما روز دوم اونجا ترک کردیم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی نزدیک دریا و جای زیبایی بود و نسبت ب قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی نزدیک دریا و جای زیبایی بود و نسبت ب قیمتش خوب بود
نسبتا تمیز بود و امکاناتش بد نبود ولی قیمتش نسبت به امکاناتش بالا بود. و مهمترین مساله این که رستورانش تعطیل بود و مجبور بودی بیرون غذا بخوری. ولی منظره رو به دریاش قشنگ بود
نظافت بد بود تار عنكبوت داشت ميز و مبل برخورد - اتاق حوله نداشت اونوقت به مهمان تهمت برداشتن حوله ميزد بابت چك كردن اتاق يك ساعت مسافر را در لابي معطل ميكرد برق هتل ميرفت پاركينگ بسيار تنگ نزديك بهم بود قيمت بالا بدون صبحانه زباله هاي اتاق هم بايد مسافر خودش جمع كنه در بيرون از هتل بزاره
برخورد پذیرش هتل در بدو ورود بد بود، ملافه ها مخصوصا روبالشتی اصلا شسته نشده بود و بو میداد،پک مسواک خمیردندان حتی سشوار که در امکانات هتل ذکر شده بود وجود نداشت
نقاط قوت:
نقطه قوت نداشت
نقاط ضعف:
نقطه قوت نداشت
نقاط قوت:
تنها نقطه قوتش موقعیت مکانی و بالکنش بود
نقاط ضعف:
تنها نقطه قوتش موقعیت مکانی و بالکنش بود
تاریخ ۲۱/۷/۱۴۰۰ در این هتل اقامت داشتیم، موقعیت خوبی داشت، تنها خوبیش ، بالکنش بود که رو به دریا بود،که اونم ۳تا صندلی پلاستیکی خیلی کثیف گذاشته بودن و میز هم نداشت، سرویس مینی بارش با اینکه رایگان نبود خیلی مسخره بود مثلا های بای ۱۰۰۰ تومنی گذاشتن توش، کف اتاقهاش به قدری کثیف بود که وقتی خودشونم خواستن تحویل بدن با کفش میرفتن داخل ، چای ساز نداشت ، صبحانه کلا نداشتن، پارکینگش کوچک بود و اگه دیر میرفتی باید بزاری بیرون ماشین رو، و بدترینش اینکه با اینکه گفته بودن هر یک ساعت که بیشتر بمونی باید ۴۰هزار بدی هر نیم ساعت زنگ میزدن که اتاق رو تحویل بدیم، کلا رو اعصاب بودن
برخورد عوامل خوب نبود اتاق تمیز نبود تنها امتیاز نزدیک به ساحل بودن بود
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل دریا
نقاط ضعف:
نزدیکی به ساحل دریا
به نسبت قیمت امکانات و نظافت خیلی ضعیف است.
خیلی خوب بود نزدیک ساحل کارکنان محترم
شیر الات دستشویی حمام خراب بود و کثیف بود فقط از سرویسش ناراضی بودم و اینکه تراسش به همه چی می ارزید و لذت بردم
با توجه به نزدیکی هتل به دریا انتظار شور و هیجان بیشتری در تمام فضای هتل بودم ولی چنین حالتی وجود نداشت ( شاید بخاطر کرونا بود)
كاركنان محترمي داشت ولي تعداد كاركنان و يا برخي امكانات مرتبط با كاركنان به نظرم كمبود داشت در واقع واحدهاي هتل بسيار مناسب با ويوي خيلي خوب و امكانات كافي بود ولي ولي يك سري جزييات بود كه اگه رعايت ميشد كاملا رضايت بخش ميبود ١- برخي وسايل اتاق ها فرسوده بود مثل جالباسي كه يكي توي اتاق موجود بود و تقريبا شكسته بود ٢- توي كمد ها هم آويز لباس كافي موجود نبود ٣- انتظار داشتم با توجه به شرايط كرونا يك اسپري ضدعفوني توي واحد ميذاشتن ٤- سر دوش حمام مقداري نشتي داشت كه اذيت ميكرد ٥- چايساز نداشت و بايد با كتري آب رو جوش مياورديم ٦- لامپهاي توي تراس جزو نماي ساختمون بود و شبها كه بيرون مينشستيم نميشد خاموششون كنيم تا از روبرو روي تراسمون ديد كمتري داشته باشن ٧- ورودي پاركينگ بسته بود و نگهباني اونجا حاضر نبود كه وقتي مسافرين هتل ميان سريع درو باز كنه و هر بار لازم بود تا ماشينو جلوي ورودي پاركينگ بذاريم و شخصا پياده وارد هتل بشيم و به پذيرش بگيم كه در رو باز كنن، كه خيلي راحت با يه نگهبان بيرون يا يك شخص كه دوربين جلوي پاركينگ رو يكسره چك كنه يا يه سنسور كه بعد از رسيدن ماشين به مسئول پذيرش آلارم بده تا درو باز كنه به راحتي حل ميشد در كل هتل پتانسيل بالايي واسه درجه يك شدن داره و هتل خوبي بود.
نزدیکیش به ساحل خوب بود ولی در کل چیزی که به نظر میومد نیست!
از نظر پاکیزگی خوب و قابل قبول هست اینترنت وای فای خ ب بود و مشکلی نداشت ، اتاقها بزرگ و سوئیت هستند و برای اقامت کاملا راحت تراس بزرگ و عالی با چشم انداز خیلی خوب
اینترنت داخل اتاق هم آنتن دهی و سرعت کم و حجم محدودی دارد پارکینگ ظرفیت کمی دارد
نکات مثبت هتل: برخورد مناسب مدیریت هتل، ساختمان نوساز و اتاق های تمیز، فاصله نزدیک به ساحل، بهترین مزیت وجود بالکن های مناسب و روبه دریاست واقعا ویوی خوبی داره نکات منفی هتل: تنوع صبحانه پایین، عدم وجود بوفه ، نبود رستوران جهت شام ونهار و سالن بسیار کوچک جهت صرف صبحانه ( البته بدلیل فضای کم صبحانه ما در اتاق سرو شد و صرف صبحانه در بالکن با دید دریا و هوای مناسب بسیار لذت بخش بود )
نظافت باید توسط هتل انجام شود و نه اینکه از مسافر خواسته شود یا تمیز کنند یا هزینه نظافت پرداخت کنند. تقریبا تنوع صبحانه صفر بود و باتوجه به هزینه اطاق انتظار حداقل تنوع در نان را داشتیم ، نان + چای کیسه ای + پنیر تک نفره + مربای تک نفره ، این قطعا مناسب هتل نیست . صدای بسیار ناهنجار کولر ازار دهنده بود
در مدت 4 شب اقامت در تیرماه 1398 با کمترین میزان سر و صدای اضافی و آلودگی احتمالی در محل هتل آپارتمان مواجه بودیم. اتاقها تمیز، ساکت و تهیه و هوای بسیار خوبی داشت فضای اطراف چندان چنگی به دل نمیزند اما در داخل میتوانید به واقع احساس آرامش کنید متاسفانه صبحانه یکنواخت و تکراری داشت بطوریکه روز چهارم رغبتی برای استفاده نمانده بود. اما رفتار کارکنان و محیط تمیز و آرامش بخش، از جمله تجارب عالی اقامت در این هتل اپارتمان بود
تنوع صبحانه بسیار کم و ضعیف،نکته جالب برای وظایف عادی هتل باید پول پرداخت کرد مثل نظافت اتاق.و برای کثیفی احتمالی ملحفه و ... باید هزینه پرداخت شود🤔
سوئیت تمیز و تراس زیبا ویژگی مثبت آن بود. موقعیت مکانی نسبت به شهر مناسب نیست. نوشته با صبحانه که بهتر بود نمی نوشت. صبحانه شامل پنیر یک نفره و یک یا دو نوع مربای یک نفره بود. سالن هم خیلی کوچک بود. البته نیمرو هم درست کردند. اخلاق پرسنل خوب بود. در کل با توجه به قیمت متوسط کمی رو به بالا بود
اتاق ها نوساز و تمیز هتل در کنار دریا میباشد
تنوع در صبحانه بسیار کم و سلف سرویس نداشت متاسفانه
هتل خوبی هست ولی موقعیت مکانی خیلی خوبی نداره و فاصله زیادی تا فروشگاهها و تفریحات حوالی نمک آبرود دارد ولی هم پرسنلش خوبن ، هم تمیزه و موقعیت خوبی نسبت به دریا داره .
دو خانواده در یک آپارتمان ۶ نفره بودیم، واحد تمیز و خوبی بود، ویو مناسبی داره اگرچه ساحل خاکبرداری شده بود و بسترسازی جالبی نداره، همین مساله ویو رو تحت تاثیر قرار میده صبحانه در ایام عید بسیار خوب و متنوع بود، حالا روزهای دیگه رو نمیدونم! پارکینگ کوچیک هست اما جای پارک در اطراف زیاده در کل در عید نوروز با توجه به پیک سال به قیمتش ارزشمند بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان فلامینگو چالوس

مهمانان هتل آپارتمان فلامینگو چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان فلامینگو چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان فلامینگو چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان فلامینگو چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان فلامینگو چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.