مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شوهاز چابهار

ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو تخته - دبل
هتل یار
1,899,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,899,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,899,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,899,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,899,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,899,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,899,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,899,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,899,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,899,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,899,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,899,000 تومان
اتاق دو تخته عادی
اقامت 24
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
900,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 فروردین
جمعه
900,000 تومان
19 فروردین
شنبه
900,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
900,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
900,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
900,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره عادی
اقامت 24
2,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,250,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,250,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,250,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,200,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,200,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,200,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,200,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,200,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
هتل یار
2,259,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,259,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,259,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,259,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,259,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,259,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,259,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,259,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,259,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,259,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,259,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,259,000 تومان
سوئیت دو تخته ویژه
هتل یار
2,799,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,799,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,799,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,799,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,799,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,799,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,799,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,799,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,799,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,799,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,799,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,799,000 تومان
اتاق دو تخته ویژه
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,100,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته ویژه
هتل یار
3,159,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,159,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,159,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,159,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,159,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,159,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,159,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,159,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,159,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,159,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,159,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,159,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره ویژه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
1,390,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,390,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,390,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,390,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,390,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,390,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,390,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته عادی
اقامت 24
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,100,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
سوئیت سه تخته
هتل یار
2,439,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,439,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,439,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,439,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,439,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,439,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,439,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,439,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,439,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,439,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,439,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,439,000 تومان
اتاق سه تخته ویژه
اقامت 24
2,720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,720,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,720,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,720,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,720,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,300,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,300,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,300,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,300,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,300,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته
هتل یار
2,979,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,979,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,979,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,979,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,979,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,979,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,979,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,979,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,979,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,979,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,979,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,979,000 تومان
سوئیت سه تخته ویژه
هتل یار
3,279,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,279,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,279,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,267,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,267,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,267,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,267,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,267,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,267,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,267,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,267,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,267,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته ویژه
هتل یار
3,879,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,879,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,879,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,879,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,879,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,879,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,879,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,879,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,879,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,879,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,879,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,879,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره ویژه
اقامت 24
3,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,890,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,890,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,890,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,890,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,890,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,890,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,890,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره عادی
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
1,399,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,399,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,399,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,399,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,399,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,399,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,399,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه چهار تخته
هتل یار
3,699,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,699,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,699,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,699,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,699,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,699,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,699,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,699,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,699,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,699,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,699,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,699,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهارنفره عادی
اقامت 24
3,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,700,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,700,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,700,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,800,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,800,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,800,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,800,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,800,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته ویژه
هتل یار
5,499,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
5,499,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,499,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,499,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,499,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,499,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,499,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,499,000 تومان
19 فروردین
شنبه
5,499,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
5,499,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
5,499,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
5,499,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره ویژه
اقامت 24
5,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
5,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,100,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,100,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,100,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,100,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,100,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,100,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل شوهاز چابهار

(2 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم مدیریت و توزیع مناسب صبحانهمدیریت کمی ضعیف بود
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق و برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن تلفن در اتاق
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شوهاز چابهار

مهمانان هتل شوهاز چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شوهاز چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شوهاز چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شوهاز چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شوهاز چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.