هتل شوهاز چابهار

آدرس هتل: چابهار، بلوار امام خمینی، نرسیده به چهارراه یخسازی
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران

معرفی هتل شوهاز چابهار

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شوهاز چابهار

ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو تخته - دبل
هتل یار
1,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
1,380,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,380,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,380,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,380,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,380,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,380,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
هتل یار
1,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
1,580,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,580,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,580,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,580,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,580,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,580,000 تومان
سوئیت دو تخته ویژه
هتل یار
1,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
1,580,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,580,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,580,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,580,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,580,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,580,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته ویژه
هتل یار
1,720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
1,720,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,720,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,720,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,720,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,720,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,720,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره ویژه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
یکشنبه
1,600,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,600,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره عادی
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
یکشنبه
1,450,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,450,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
اتاق دو تخته ویژه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
یکشنبه
1,450,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,450,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
اتاق دو تخته عادی
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه سه تخته
هتل یار
1,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
1,780,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,780,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,780,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,780,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,780,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,780,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته ویژه
هتل یار
1,830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
1,830,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,830,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,830,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,830,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,830,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,830,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره ویژه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
یکشنبه
1,700,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,700,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره عادی
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
یکشنبه
1,620,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,620,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه چهار تخته
هتل یار
1,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
1,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,980,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,980,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,980,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,980,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته ویژه
هتل یار
2,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
2,130,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,130,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,130,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,130,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,130,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره ویژه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
یکشنبه
1,900,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,900,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهارنفره عادی
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
یکشنبه
1,800,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,800,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شوهاز چابهار

مهمانان هتل شوهاز چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شوهاز چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شوهاز چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شوهاز چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شوهاز چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.