هتل شاهان چابهار

چابهار، خیابان امام خمینی، خیابان مولوی، جنب اداره ی پست
-
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شاهان چابهار

شاهان-اتاق یک تخته قدیم
اتاق یک تخته قدیم
علاءالدین
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
339,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
339,000
تومان
3 بهمن
جمعه
339,000
تومان
4 بهمن
شنبه
339,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
339,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
339,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
339,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
339,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
339,000
تومان
10 بهمن
جمعه
339,000
تومان
11 بهمن
شنبه
339,000
تومان
شاهان-اتاق سه تخته جدید
اتاق سه تخته جدید
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
3 بهمن
جمعه
540,000
تومان
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
10 بهمن
جمعه
540,000
تومان
11 بهمن
شنبه
540,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
شاهان-رویال سوئیت شش تخته جدید
رویال سوئیت شش تخته جدید
علاءالدین
1,090,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
1,090,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
1,090,000
تومان
3 بهمن
جمعه
1,090,000
تومان
4 بهمن
شنبه
1,090,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
1,090,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
1,090,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
1,090,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,090,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
1,090,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,090,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,090,000
تومان
شاهان-رویال سوئیت چهارتخته قدیم
رویال سوئیت چهارتخته قدیم
علاءالدین
870,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
870,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
870,000
تومان
3 بهمن
جمعه
870,000
تومان
4 بهمن
شنبه
870,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
870,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
870,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
870,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
870,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
870,000
تومان
10 بهمن
جمعه
870,000
تومان
11 بهمن
شنبه
870,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
شاهان-سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال قدیم
سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال قدیم
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
870,000
تومان
3 بهمن
جمعه
870,000
تومان
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
870,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
870,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
870,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
870,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
870,000
تومان
10 بهمن
جمعه
870,000
تومان
11 بهمن
شنبه
870,000
تومان
شاهان-اتاق سه تخته قدیم
اتاق سه تخته قدیم
علاءالدین
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
3 بهمن
جمعه
540,000
تومان
4 بهمن
شنبه
540,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
10 بهمن
جمعه
540,000
تومان
11 بهمن
شنبه
540,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
شاهان-اتاق یک تخته جدید
اتاق یک تخته جدید
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
3 بهمن
جمعه
340,000
تومان
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
340,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
340,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
340,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
10 بهمن
جمعه
340,000
تومان
11 بهمن
شنبه
340,000
تومان
شاهان-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
770,000
تومان
3 بهمن
جمعه
770,000
تومان
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
770,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
770,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
770,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
770,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
770,000
تومان
10 بهمن
جمعه
770,000
تومان
11 بهمن
شنبه
770,000
تومان
شاهان-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
علاءالدین
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
770,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
770,000
تومان
3 بهمن
جمعه
770,000
تومان
4 بهمن
شنبه
770,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
770,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
770,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
770,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
770,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
770,000
تومان
10 بهمن
جمعه
770,000
تومان
11 بهمن
شنبه
770,000
تومان
شاهان-اتاق دو تخته توئین جدید
اتاق دو تخته توئین جدید
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
440,000
تومان
3 بهمن
جمعه
440,000
تومان
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
440,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
440,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
440,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
440,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
440,000
تومان
10 بهمن
جمعه
440,000
تومان
11 بهمن
شنبه
440,000
تومان
شاهان-اتاق دو تخته دبل جدید
اتاق دو تخته دبل جدید
علاءالدین
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
440,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
440,000
تومان
3 بهمن
جمعه
440,000
تومان
4 بهمن
شنبه
440,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
440,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
440,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
440,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
440,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
440,000
تومان
10 بهمن
جمعه
440,000
تومان
11 بهمن
شنبه
440,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
شاهان-سوئیت پنج تخته
سوئیت پنج تخته
علاءالدین
980,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
980,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
980,000
تومان
3 بهمن
جمعه
980,000
تومان
4 بهمن
شنبه
980,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
980,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
980,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
980,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
980,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
980,000
تومان
10 بهمن
جمعه
980,000
تومان
11 بهمن
شنبه
980,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
980,000
تومان
3 بهمن
جمعه
980,000
تومان
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
980,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
980,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
980,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
980,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
980,000
تومان
10 بهمن
جمعه
980,000
تومان
11 بهمن
شنبه
980,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شاهان چابهار

نمازخانه
زمین ورزشی
آرايشگاه مردانه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
پارک کودک
جكوزی
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
چايخانه سنتی
امكانات برای معلولين
پرینتر
صندوق امانات
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
سرویسبهداشتیفرنگی
سرویسبهداشتیایرانی
سالن زیبایی بانوان
كافی شاپ
رستوران
پاركينگ
خدمات باربري
خشکشویی (لاندری)
پنجره
تلویزیون lcd
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
زنگ هشدار
تلفن در لابی
اعلام حریق
پارکینگ
خدمات تور
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
سالن اجتماعات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
فضای سبز
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
تبديل ارز
روم سرويس
فتوکپی
روزنامه
سالن ورزشی
فكس
فروشگاه
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
میز بیلیارد
حمام
آرایشگاه
تلفن
خشکشویی
سوئیت
کافی شاپ
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
حمام

نظرات کاربران برای هتل شاهان چابهار

(34 نظر)
نقاط قوت:
نقطه قوت ندارد
نقاط ضعف:
نقطه قوت ندارد
اصلا قیمت به هتل نمیخوره خیلی بده،و به هیچ عنوان پیشنهاد نمیدم،در حد مسافرخانه هست
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود غذا و رستوران حرف نداشت تنوع غذایی خیلی زیاد بود باتوجه به وضعیت کورونا بسیار بهداشت رعایت میشد پرسنل کاملا حرفه ای بودند و شدیدا نوشیدنیهای کافی شاپش رو بهتون پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
همه چی عالی بود و بدون مشکل
افتضاح بود افتضاح
نقاط قوت:
تقریبا هیچی
نقاط ضعف:
تقریبا هیچی
به هیچکس پیشنهاد نمیکنم
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
تنوع غذایی اصلا نداشت . کلا مرغ و ماهی طبخ میشد . همچین هتلی که دسترسی به جاهای دیگه ندارد باید تنوع غذایی بیشتری داشته باشن
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی مشاهده نشد
نقاط قوت:
در حد قیمتش بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
هنل واقعا افتضاح اصلا هیچ شباهتی به هتل نداست چه برسه به چهار ستاره
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
عالی وبسیار تمیز البته تو فاز 1که قدیمی بود تو فاز 2حتمن بهتره
نقاط قوت:
هتل از محیط آرامی برخوردار است و به مرکز شهر نزدیک است فضای حیاط هتل فضای زیبا و خوبی است اندازه اتاق های یک تخته به نسبت متعادل بود ولی امکانات داخلی فوق العاده قدیمی و مستعمل است
نقاط ضعف:
هتل امکانات رفاهی فوق العاده ضعیفی دارد و از امکانات خدماتی فوق العاده ضعیفی برخوردار است بر فرض خشکشویی به بنده اعلام کرد که برای خشکشویی و اتو یک پیرهن که بنده ساعت هفت صبح به آنها دادم ساعت دوازده ظهر آماده می‌شود یا هتل یک ژیلت نداشت که صبح به بنده بدهد و با وجود اینکه خیلی برای بنده مهم بود و اعلام کردم که از بیرون تهیه شود هتل اعلام کرد که کل مغازه های اطراف هتل بسته می‌باشد در صورتی مه ساعت حدود ساعت هشت و نیم صبح بود.
با عرض سلام و ادب من اول شهریور 98 در این هتل اقامت داشتم البته در فاز یک به نظر من به نسبت قیمت هتل خوبی بود هم نظافت وهم رفتار کارکنان خیلی خوب بود فضای بزرگ و زیبایی هم داشت اتاق هم بزرگ بود فقط چای ساز نداشت فقط تنوع صبحانه کم بود که وقتی روز اخر اعتراض کردم فرمودن باید برای نیمرو و املت سفارش می دادید
من به همراه خانواده اول شهریور 98 در این هتل اقامت داشتم البته در فاز 1 محوطه هتل زیبا بود ولی کمی نا مرتب اتاقها بزرگ و تمیز فقط چایی ساز نداشت رفتار پرسنل خیلی خوب بود تنوع در صبحانه کم بود البته وقتی روز اخر اعتراض کردم گفتن باید سفارش می دادید در کل به نسبت قیمت خیلی خوب بود
یه هتل متوسط ولی تمیز درچابهار
نقاط قوت:
به نسبت خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
واقعا درجه یک از پرسنل تا خدمات دکوراسیون عالی امکانات خوب محیط تمیز و بسیار قیمت مناسب
هتل خوبی بود ولی با توجه به قیمتای غذاهاش اون انتظاری که داری رو اصلا نداره
اگر هدفتون فقط استراحت کردن تو هتل هستش جای خوبی ولی هیچ گونه انتظار خاصی از خدمات هتل نباید داشت و درضمن غذا نخورید داخل رستوران که هم قیمتش بالاست و هم کیفیت نداره
از راهرو صدا به درون اتاق منتقل می شود - سرویس بهداشتی و حمام در حد چهار ستاره نیست
برخورد پرسنل و امکانات هتل نزدیکی به ساحل دریا کوچک یک محوطه عالی درون هتل برای شب نشینی و غذای مناسب سرویس دهی سریع به اتاق ها و کیفیت صبحانه خوب بود
کیفیت غذا متوسط و گرون، کلی هم معطل شدیم تا غذا رو آوردند.
قیمت بالا بود،با اینکه یک وعده غذایی روی اتاق بود ولی کیفیت غذا در حد پولی که گرفتن نبود، پرسنل تازه کار بودند ولی مهربان و خوش برخورد..ولی خیلی حرفه ای نبودند . حتی لامپ اتاق منو عوض نکردن با اینکه سه روز اونجا بودم،پارکینگ هتل سایبان نداشت که تو اون گرما تصور کنید چی میشه .حیات باصفایی داشت، صدای اتاقهای کنار به وضوح شنیده میشد.
بسيار بسيار ضعيف - ما ساعت ٤ صبح رسيديم هيچ خبري از خدمات و پرسنل نبود . و مسولي كه اونجا بود هم از همه چيز بي اطلاع بود و هيچ يك از درخواستهاي ما انجام نشده بود و تخت اضافه تحويل داده نشده بود ، همين طور واحدي كه از دوماه قبل رزرو كرده بوديم هم اماده نبىد و به جاي هشت تخته ، شش تخته تحويل دادن ، سرويس بهداستي بينهايت كثيف ، هيچ گونه امنيتي توي سوييت برقرار نبود و از همه طرف يك انباري با درهاي باز بود ، قفل واحد و سرويس بهداشتي مشكل داشت ، بعد از اعتراض هم مدير هتل به راحتي مي گفت حالا كم كم درستش مي كنيم ، اين هتل به هيچ عنوان در حد يك واحد اتاق معمولي در دل يك بيابان بسيار دور افتاده هم نبود چه برسه به هتل و اونرهم از نوع چند ستاره ، من موندم چه جوري بهش ستاره دادن 😳😳😳- سرويس دهي بينهايت ضعيف - و پرسنل و خدمات بسيار غير حرفه اي- اصلا در حد مسافرخانه هم نيست . و اصلا پيشنهاد نمي كنم - طوري كه من بعد از تحويل واحد كل روزهاي اتي و براي اقامت در اين هتل كنسل كردم و به هتل ديگه اي رفتم . خيلي خيلي سطح اين مسافرخانه پايين و بي كيفيت بود و نحوه ي برخورد هم بسيار بسيار بد . قيمت فوق العاده بالا و اتاق ها در حد بومگردي هم نبود .
اتاق ها و فضای هتل از نظر نظافت افتضاح و غیر قابل تحمل. در حد هتل دو ستاره هم نیست. اصلا راضی نبودیم. ما با غذا هتل رو گرفتیم ولی به ما گفتند پول برنج غذا را باید جداگانه حساب کنید!!!!
کارکنان اصلا انگیزه کاری نداشتند..نه در نظافت هتل و نه در سرویس دهی مثل کافی شاپ
هتل خوبی بود....به درخواست شوهرم واسه تولدم...اتاق رو مثل اتاق ماه عسل تزیین کردن...خیلی خوب بود...واقعا غافلگیر شدم...رفتار پرسنل هم خیلی خوب بود...از مدیر هتل بابت همه چی ممنونم....
سلام با توجه به اقامتم در هتل های دیگر چابهار هتل شاهان دارای موارد زیر است .مزایا : نزدیکی به بافت قدیمی ، بازارهای سنتی شهر ، اسکله بریس ، رمین ، دریای بزرگ ، خیابان اصلی قدس ، امام، توحید کافی شاپ درونی و بیرونی و لابی بزرگ و نظافت مطلوب ، اتاق مخصوص سیگار ، رستوران بزرگ ، صبحانه و نهار و شام مناسب البته غیر متنوع ، اتاق های نسبتا بزرگ و نظافت خوب ، پرسنل مهربان و حرفه ای با لبخند همیشگی که نشان از مدیریت و پرسنل حرفه ای دارد نواقص : کف اتاق سرامیک و لغزنده ، سرویس هافرسوده و دکوراسیون و سشوار ضعیف ، کمد نامناسب کلا هتل در حد سه ستاره است و چون در حال بازسازی است امید میرود شرایط بهبود یابد به هرحال با توجه به امکانات چابهار این هتل در حد مطلوب میباشد
هتل دقیقا هتل ۳ ستاره بود .معمولا در هتل ۴ ستاره روزانه به ازای هر نفر یک بطری اب رایگان می باشد درشاهان روی صورتحساب اضافه شد . در هتل چهارستار معمولا کتری برقی وجود دارد یا با درخواست اب جوش تحویل اتاق میدهند . در شاهان ابجوش را ۱۰۰۰۰ تومان روی صورتحساب حساب کردند . سرویس بهداشتی : سرویس بهداشتی می بایست طوری نظافت شود که اثری از مسافر قبلی نباشد اول توالت فرنگی لیبل ضدعفونی نداشت .
هنگام ورود به این هتل با منظره زیبایی روبرو میشین.فضایی سنتی برای صرف غذا واستراحت در حیاط هتل.برخورد پرسنل بسیار محترمانه و کافی شاپ کامل لابی با طراحی زیبااما وقتی داخل اطاق شدی نظرت کاملا عوض میشه یک اطاق کاملا گرفته و دلگیر تمام وسایل داخل مینی بار تاریخ گذشته.غذای رستورانش خوب ولی خیلی گران و از همه مهمتر من نزدیک ۷ سال مدام در سفرهای کاری بودم و برای اولین بار بود که می دیدم داخل هتلی تخت دو طبقه باشه و کاملا قافلگیر شدم صبحانه فقط پنیر.کره.تخم مرغ آب پز.خیار و گوجه در کل نسبت به هزینه ای که پرداخت میکنین اصلا قابل قبول نیست
خوب بود
نقاط قوت:
هتل تازه ساز است و همه جا بسیار تمیز است. پرسنل از هیچ همکاری دریغ نمیکنند. وقتی تقاضای تغییر اتاق دادیم سریعا انجام شد. کافی شاپ و حیاط هتل فضای مناسبی برای دور هم بودن دارد. تورهای موردنظرمان را با قیمت مناسب از هتل گرفتیم که بصورت پرایوت برگزار میشد(یعنی فقط شامل گروه خود ما بود) که خیلی راضی بودیم. راهنمایی های مدیر هتل برای گشت و گذار و خرید بسیار کارآمد بود، اصلا اینطور نبود که برای فروش تور مسافر را ترغیب به رفتن به هر جایی بکنند.
نقاط ضعف:
نور بعضی از اتاقها کافی نبود.
به نظر من هتل شاهان قبلا مجموعه اداری بوده و برای استفاده به عنوان هتل، بازسازی شده. اتاق تمیز بود اما سرویس بهداشتی اتاق ناجور و بد بود. کف پوش اتاق سرامیک بود در صورتی که الان همه هتل ها کف پوش اتاقشون موکت هست. قفل درب ها الکترونیکی نبود و هرکسی میتونست وارد اتاق بشه. صبحانه هم تنوع نداشت و سالن صبحانه خوری هم کثیف بود.
شب اول اتاقی که بهمون دادن جالب نبود، اما روز بعد به پذیرش گفتیم و اتاق مون رو عوض کردن. در کل متراژ اتاق ها کم بود. پرسنل هنوز آموزش دیده نیستند و یخورده بی نظمی در هتل دیده می شد. از لحاظ موقعیت مکانی از بافت اصلی و تجاری شهر دور بود که خب باعث شد ما آرامش بیشتری داشته باشیم. در کل به نسبت ستاره هتل و قیمت، من انتظار بیشتری از هتل داشتم.
این هتل ساختمانی قدیمی است که به شکل ضعیفی بازسازی شده، به عنوان مثال لوله کشی ها همه روکار و قدیمی است و بعضی جاها سیمکشی هم رو کار است روشنایی اتاق از ۲ لامپ مهتابی تشکیل شده که درون یک قاب کهنه قرار دارند سقف اتاق و کاشی سرویس دارای ترکهای متعدد است تنوع صبحانه هم حداکثر در حد هتلهای ۳ ستاره جهانگردی است.مشکلات دیگری هم بود که گفتند در حال اصلاح آنها هستند. زمانی که این موارد را با مدیر هتل در میان گذاشتم ایشان پذیرفتند و گفتند اینجا سیستان و بلوچستان است و شما نباید بیشتر از این توقع داشته باشید. در مجموع باید بگویم در بین هتلهای داخل و خارج کشور که رفته ام کمترین تناسب بین تعداد ستاره هتل و قیمت، مربوط به این هتل بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شاهان چابهار

مهمانان هتل شاهان چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شاهان چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شاهان چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شاهان چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شاهان چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.