هتل شاهان چابهار

چابهار، خیابان امام خمینی، خیابان مولوی، جنب اداره ی پست
-
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران

معرفی هتل شاهان چابهار

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شاهان چابهار

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
950,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
950,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
950,000 تومان
11 خرداد
جمعه
950,000 تومان
12 خرداد
شنبه
950,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
950,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
950,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
950,000 تومان
11 خرداد
جمعه
950,000 تومان
12 خرداد
شنبه
950,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
1,450,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,450,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,450,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,450,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,450,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,450,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,450,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,450,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
1,450,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,450,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,450,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,450,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,450,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,450,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,450,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,450,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
سوئیت برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
2,470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
2,470,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,470,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,470,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,470,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,470,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
2,470,000 تومان
11 خرداد
جمعه
2,470,000 تومان
12 خرداد
شنبه
2,470,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
2,470,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
2,470,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
2,470,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته
اقامت 24
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
3,500,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,500,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,500,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,500,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
11 خرداد
جمعه
3,500,000 تومان
12 خرداد
شنبه
3,500,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
3,500,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
3,500,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
4,000,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,000,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,000,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
11 خرداد
جمعه
4,000,000 تومان
12 خرداد
شنبه
4,000,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
4,000,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
4,000,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
سوئیت پنج نفره(چهارنفره+سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 6 نفر

سوئیت برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
4,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
4,500,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,500,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,500,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,500,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,500,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
4,500,000 تومان
11 خرداد
جمعه
4,500,000 تومان
12 خرداد
شنبه
4,500,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
4,500,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
4,500,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
4,500,000 تومان
سوییت رویال لوکس شاهان
اقامت 24
6,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
6,200,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
6,200,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
6,200,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
6,200,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
6,200,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
6,200,000 تومان
11 خرداد
جمعه
6,200,000 تومان
12 خرداد
شنبه
6,200,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
6,200,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
6,200,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
6,200,000 تومان
سوئیت شش تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل شاهان چابهار

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
سالن اجتماعات
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
صندوق امانات
كافی شاپ
سالن زیبایی بانوان
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل شاهان چابهار

(35 نظر)
اتاق ها ميشه گفت قابل سكونت نيست و واقعا بايد با اكراه اونجا خوابيد تمام شيرآلات دستشويي وحموم زنگ زده بود وداغون تنها نكته مثبت حياط بزرگ ودلباز بود صبحانه هم خيلي كيفيت پايين يعني به جز حياط هتل بقيه موارد مثل مسافرخونه بود وقيمت با عنوان يك هتل چهارستاره خيلي گرون هست
واقعا از ايران هتل توقع نبود! كه چنين هتلي را پيشنهاد دهد
برخورد پرسنل ضعیف لوازم داخل اتاق قدیمی
نقاط قوت:
رفتار محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار محترمانه پرسنل
هتل‌های چابهار نسبت به سایر شهرها از کیفیت بسیار پایین تری برخوردارند و نباید انها را با یکدیگر مقایسه کرد به نظرم در این شهر مهمتر از ستاره، سال ساخت هتل است ضعف گردشگری و امکانات رفاهی حداقلی در تمام نقاط شهر موج میزند
نقاط قوت:
هتل تمیز و بسیار خوبیه و کارکنان فوق العاده خوش برخوردی دارد که بسیار راهنمایی های مفید داشتند.
نقاط ضعف:
هتل تمیز و بسیار خوبیه و کارکنان فوق العاده خوش برخوردی دارد که بسیار راهنمایی های مفید داشتند.
در کل خوب بود راضی بودیم
نقاط قوت:
صبحونش بد نبود
نقاط ضعف:
صبحونش بد نبود
نقاط قوت:
موقعيت مكاني هتل
نقاط ضعف:
موقعيت مكاني هتل
بدترين هتلي كه توش اقامت داشتم بوي بد فاضلاب -رفتار غير مسئولانه كاركنان-فوق العاده كثيف
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان
یک هتل ضعیف سرویس بهداشتی وحمام بد بود. صبحانه ضعیف.
تخت کوچک، سشوار خراب، دمپایی ها لنگه به لنگه ، برخورد کارمندان مناسب
از لحاظ کیفیت و تمیزی بسیار ضعیف و امکانات اصلا ندارد و ای کاش ستاره های این هتل رو مجددا بررسی کنند و نیاز شدید به تجدید نظر در مورد ستاره این هتل است
با سلام . هتل از نظر من مشکلی نداشت . رفتار کارکنان هم خوب و مودبانه و گرم بود . فقط فضای داخلی محوطه بهم ریخته بود . هر چند که در بعضی از قسمتها در حال ساخت الاچیق حصیری بودند . ولی میتوانست فضای محوطه مرتب تر و تمیز تر باشد . ضمنا وعده صبحانه خیلی خوب بود . بنظر میرسد که هر چند در منوی غذا نوع برنجش ایرانی ذکر شده بود ولی از نوع درجه 3 و فاقد کیفیت مطلوب بود . که باید باز نگری شود . ممنون
نقاط قوت:
کافی شاب عالی و محیط شب نشینی الاجیق داخل محوطه و رفتار مودب پرسنل مجموعه کیفیت غذا هم خوشمزه بود
نقاط ضعف:
نداشتن وای فای و چای ساز
ما اسفند ۹۹دوشب در این هتل اقامت داشتیم خیلی راضی بودیم هم تمیزی اتاق و هم رفتار پرسنل نجموعه غذای محلی هم که سفارش دادیم کرایی مرغ و گوشت خیلی خوشمزه بود فقط اگه به منوی ثبحانه اب میوه و شیر هم اضافه کنن خیلی بهتر میشه
افتضاح
یه هتل متوسط ولی تمیز درچابهار
واقعا درجه یک از پرسنل تا خدمات دکوراسیون عالی امکانات خوب محیط تمیز و بسیار قیمت مناسب
هتل خوبی بود ولی با توجه به قیمتای غذاهاش اون انتظاری که داری رو اصلا نداره
اگر هدفتون فقط استراحت کردن تو هتل هستش جای خوبی ولی هیچ گونه انتظار خاصی از خدمات هتل نباید داشت و درضمن غذا نخورید داخل رستوران که هم قیمتش بالاست و هم کیفیت نداره
از راهرو صدا به درون اتاق منتقل می شود - سرویس بهداشتی و حمام در حد چهار ستاره نیست
کیفیت غذا متوسط و گرون، کلی هم معطل شدیم تا غذا رو آوردند.
قیمت بالا بود،با اینکه یک وعده غذایی روی اتاق بود ولی کیفیت غذا در حد پولی که گرفتن نبود، پرسنل تازه کار بودند ولی مهربان و خوش برخورد..ولی خیلی حرفه ای نبودند . حتی لامپ اتاق منو عوض نکردن با اینکه سه روز اونجا بودم،پارکینگ هتل سایبان نداشت که تو اون گرما تصور کنید چی میشه .حیات باصفایی داشت، صدای اتاقهای کنار به وضوح شنیده میشد.
این هتل در حد یک مسافرخانه درجه 2 می باشد و به هیچ عنوان، انتظار یک هتل را نداشته باشید. چه برسد به چهار ستاره و بین المللی. فقط قیمت اقامت در حد هتل چهار ستاره است.
بسيار بسيار ضعيف - ما ساعت ٤ صبح رسيديم هيچ خبري از خدمات و پرسنل نبود . و مسولي كه اونجا بود هم از همه چيز بي اطلاع بود و هيچ يك از درخواستهاي ما انجام نشده بود و تخت اضافه تحويل داده نشده بود ، همين طور واحدي كه از دوماه قبل رزرو كرده بوديم هم اماده نبىد و به جاي هشت تخته ، شش تخته تحويل دادن ، سرويس بهداستي بينهايت كثيف ، هيچ گونه امنيتي توي سوييت برقرار نبود و از همه طرف يك انباري با درهاي باز بود ، قفل واحد و سرويس بهداشتي مشكل داشت ، بعد از اعتراض هم مدير هتل به راحتي مي گفت حالا كم كم درستش مي كنيم ، اين هتل به هيچ عنوان در حد يك واحد اتاق معمولي در دل يك بيابان بسيار دور افتاده هم نبود چه برسه به هتل و اونرهم از نوع چند ستاره ، من موندم چه جوري بهش ستاره دادن 😳😳😳- سرويس دهي بينهايت ضعيف - و پرسنل و خدمات بسيار غير حرفه اي- اصلا در حد مسافرخانه هم نيست . و اصلا پيشنهاد نمي كنم - طوري كه من بعد از تحويل واحد كل روزهاي اتي و براي اقامت در اين هتل كنسل كردم و به هتل ديگه اي رفتم . خيلي خيلي سطح اين مسافرخانه پايين و بي كيفيت بود و نحوه ي برخورد هم بسيار بسيار بد . قيمت فوق العاده بالا و اتاق ها در حد بومگردي هم نبود .
اتاق ها و فضای هتل از نظر نظافت افتضاح و غیر قابل تحمل. در حد هتل دو ستاره هم نیست. اصلا راضی نبودیم. ما با غذا هتل رو گرفتیم ولی به ما گفتند پول برنج غذا را باید جداگانه حساب کنید!!!!
کارکنان اصلا انگیزه کاری نداشتند..نه در نظافت هتل و نه در سرویس دهی مثل کافی شاپ
همه چیز بد است
هتل خوبی بود....به درخواست شوهرم واسه تولدم...اتاق رو مثل اتاق ماه عسل تزیین کردن...خیلی خوب بود...واقعا غافلگیر شدم...رفتار پرسنل هم خیلی خوب بود...از مدیر هتل بابت همه چی ممنونم....
هتل دقیقا هتل ۳ ستاره بود .معمولا در هتل ۴ ستاره روزانه به ازای هر نفر یک بطری اب رایگان می باشد درشاهان روی صورتحساب اضافه شد . در هتل چهارستار معمولا کتری برقی وجود دارد یا با درخواست اب جوش تحویل اتاق میدهند . در شاهان ابجوش را ۱۰۰۰۰ تومان روی صورتحساب حساب کردند . سرویس بهداشتی : سرویس بهداشتی می بایست طوری نظافت شود که اثری از مسافر قبلی نباشد اول توالت فرنگی لیبل ضدعفونی نداشت .
بسیار بد، افتضاح و ... برخورد پرسنل و کارکنان فاجعه بود به خاطر یک بارندگی ساده و کوچک اتاق ها برق نداشت، در معرفی هتل گفته شده هتل کار خود را در سال 96 شروع کرد اما بنا و سرویس های بهداشتی بسیار قدیمی و در حد مسافرخونه بود و فقط روی دیوارها کاغذ دیواری کار کرده بودند، صبحانه خنده دار بود و نگم بهتره، چهار ستاره نمیدونم از کجا اومده، این محل نهایتا یک مسافر خونه است
اما وقتی داخل اطاق شدی نظرت کاملا عوض میشه یک اطاق کاملا گرفته و دلگیر تمام وسایل داخل مینی بار تاریخ گذشته.غذای رستورانش خوب ولی خیلی گران و از همه مهمتر من نزدیک ۷ سال مدام در سفرهای کاری بودم و برای اولین بار بود که می دیدم داخل هتلی تخت دو طبقه باشه و کاملا قافلگیر شدم صبحانه فقط پنیر.کره.تخم مرغ آب پز.خیار و گوجه در کل نسبت به هزینه ای که پرداخت میکنین اصلا قابل قبول نیست
به نظر من هتل شاهان قبلا مجموعه اداری بوده و برای استفاده به عنوان هتل، بازسازی شده. اتاق تمیز بود اما سرویس بهداشتی اتاق ناجور و بد بود. کف پوش اتاق سرامیک بود در صورتی که الان همه هتل ها کف پوش اتاقشون موکت هست. قفل درب ها الکترونیکی نبود و هرکسی میتونست وارد اتاق بشه. صبحانه هم تنوع نداشت و سالن صبحانه خوری هم کثیف بود.
شب اول اتاقی که بهمون دادن جالب نبود، اما روز بعد به پذیرش گفتیم و اتاق مون رو عوض کردن. در کل متراژ اتاق ها کم بود. پرسنل هنوز آموزش دیده نیستند و یخورده بی نظمی در هتل دیده می شد. از لحاظ موقعیت مکانی از بافت اصلی و تجاری شهر دور بود که خب باعث شد ما آرامش بیشتری داشته باشیم. در کل به نسبت ستاره هتل و قیمت، من انتظار بیشتری از هتل داشتم.
این هتل ساختمانی قدیمی است که به شکل ضعیفی بازسازی شده، به عنوان مثال لوله کشی ها همه روکار و قدیمی است و بعضی جاها سیمکشی هم رو کار است روشنایی اتاق از ۲ لامپ مهتابی تشکیل شده که درون یک قاب کهنه قرار دارند سقف اتاق و کاشی سرویس دارای ترکهای متعدد است تنوع صبحانه هم حداکثر در حد هتلهای ۳ ستاره جهانگردی است.مشکلات دیگری هم بود که گفتند در حال اصلاح آنها هستند. زمانی که این موارد را با مدیر هتل در میان گذاشتم ایشان پذیرفتند و گفتند اینجا سیستان و بلوچستان است و شما نباید بیشتر از این توقع داشته باشید. در مجموع باید بگویم در بین هتلهای داخل و خارج کشور که رفته ام کمترین تناسب بین تعداد ستاره هتل و قیمت، مربوط به این هتل بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شاهان چابهار

مهمانان هتل شاهان چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شاهان چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شاهان چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شاهان چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شاهان چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.