مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شاهان چابهار

شاهان-اتاق یک تخته قدیم
اتاق یک تخته قدیم
علاءالدین
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
305,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
305,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
305,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
305,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
305,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
305,000
تومان
30 مهر
جمعه
305,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
شاهان-سوئیت پنج تخته
سوئیت پنج تخته
علاءالدین
1,005,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,005,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,005,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,005,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,005,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,005,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,005,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,005,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
1,020,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,020,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,020,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,020,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,020,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,020,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,020,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,230,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,230,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,230,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,230,000
تومان
اقامت 24
1,020,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,020,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,020,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,020,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,020,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
1,230,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,230,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,230,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,230,000
تومان
شاهان-رویال سوئیت شش تخته جدید
رویال سوئیت شش تخته جدید
علاءالدین
1,165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,165,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,165,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,165,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,165,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,165,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,165,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,165,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
1,180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,180,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,180,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,180,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,180,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
1,380,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,380,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,380,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,380,000
تومان
شاهان-سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال قدیم
سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال قدیم
هتل یار
900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
900,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
900,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
900,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
900,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
900,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
900,000
تومان
30 مهر
جمعه
900,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,080,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,080,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,080,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,080,000
تومان
شاهان-رویال سوئیت چهارتخته قدیم
رویال سوئیت چهارتخته قدیم
علاءالدین
885,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
885,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
885,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
885,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
885,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
885,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
885,000
تومان
30 مهر
جمعه
885,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
900,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
900,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
900,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
900,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
1,080,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,080,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,080,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,080,000
تومان
شاهان-اتاق سه تخته جدید
اتاق سه تخته جدید
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
520,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
520,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
520,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
720,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
720,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
720,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
720,000
تومان
هتل یار
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
520,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
520,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
520,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
520,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
520,000
تومان
30 مهر
جمعه
520,000
تومان
1 آبان
شنبه
720,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
720,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
720,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
720,000
تومان
شاهان-اتاق یک تخته جدید
اتاق یک تخته جدید
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
320,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
320,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
320,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
320,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
420,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
420,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
420,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
420,000
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
320,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
320,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
320,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
320,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
320,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
320,000
تومان
30 مهر
جمعه
320,000
تومان
1 آبان
شنبه
420,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
420,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
420,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
420,000
تومان
شاهان-اتاق سه تخته قدیم
اتاق سه تخته قدیم
علاءالدین
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
505,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
505,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
505,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
505,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
505,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
505,000
تومان
30 مهر
جمعه
505,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
شاهان-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اقامت 24
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
780,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
780,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
780,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
780,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
920,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
920,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
920,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
920,000
تومان
هتل یار
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
780,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
780,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
780,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
780,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
780,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
780,000
تومان
30 مهر
جمعه
780,000
تومان
1 آبان
شنبه
920,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
920,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
920,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
920,000
تومان
شاهان-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
علاءالدین
625,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
625,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
625,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
625,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
625,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
625,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
625,000
تومان
30 مهر
جمعه
625,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
640,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
30 مهر
جمعه
640,000
تومان
1 آبان
شنبه
780,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
780,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
780,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
780,000
تومان
اقامت 24
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
640,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
780,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
780,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
780,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
780,000
تومان
شاهان-اتاق دو تخته توئین جدید
اتاق دو تخته توئین جدید
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
420,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
420,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
420,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
580,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
580,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
580,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
580,000
تومان
شاهان-اتاق دو تخته دبل جدید
اتاق دو تخته دبل جدید
علاءالدین
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
405,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
405,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
405,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
405,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
405,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
405,000
تومان
30 مهر
جمعه
405,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
420,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
420,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
420,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
420,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
420,000
تومان
30 مهر
جمعه
420,000
تومان
1 آبان
شنبه
580,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
580,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
580,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
580,000
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
420,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
420,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
420,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
580,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
580,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
580,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
580,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شاهان چابهار

نمازخانه
تلویزیون در لابی
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آرايشگاه مردانه
وسایل بدنسازی
پنجره
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
سالن زیبایی بانوان
كافی شاپ
رستوران
صندوق امانات
خشکشویی (لاندری)
تلویزیون lcd
چايخانه سنتی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
امكانات برای معلولين
جكوزی
پاركينگ
مینی بار
اعلام حریق
تلویزیون
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
دستگاه خودپرداز
ماساژ
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
روم سرويس
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
سالن اجتماعات
اتاق چمدان
مینی بار رایگان
اینترنت
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
میز بیلیارد
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
کافی شاپ
مرکز خرید
حوله
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
دمپایی
حمام

نظرات کاربران برای هتل شاهان چابهار

(49 نظر)
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
ندارد
دیگه هیچ وقت در این هتل اقامت نمی کنم مهمانسرا بود نه هتل ۴ ستاره
نقاط قوت:
فضای خارج هتل تمیز و نسبتا خوب بود.
نقاط ضعف:
-اصلا و ابدا هتل چهار ستاره نبود. -بر عکس فضای خارج اتاق، داخل اتاق امکانات خیلی ساده‌ای داشت. بیشتر شبیه مسافر خونه خیلی تمیز بود. من از ملافه‌ای که برای ساحل برده بودم مجبور شدم به عنوان پتو برای خواب استفاده کنم چون پتوهاش به نظر کهنه میومد. -کلا وسایل اتاق کهنه به نظر میومد. -صبحانه خیلی خیلی ساده‌ای داشت.املت،حالا در کنارش عدسی یا لوبیا.پنیر و کره و دو نوع مربا و خرما.همین. -نسبت قیمت به امکاناتش زیاد بود. من شبی ۴۵۰ گرفتم برای دو تن، ولی خودشون میگفتن که شبی حدودا ۱ میلیون و ۲۰۰ هست که واقعا ارزش این قیمت رو نداشت. -فضای رستوران باید یه موزیک ملایم بخش بشه، یه سری موسیقی‌هایی بخش می‌شد انگار عروسی هست و برای صبح که تازه از خواب بیدار شدی اصلا مناسب نبود. -ولی در کل بدی نبود، اگر فقط برای چند روز تفریح سفر میکنید بهتره آسون بگیرید و لذت ببرید.
نقاط قوت:
بر خورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نور کم اتاق ها کثیفی اتاق ها میز صبحانه خیلی ضعیف
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
فاقد نور مطلوب ،مشوش بودن و صدای نابهنجار اتاق مجاور نبودن کانال ارتباطی با مدیر فاقد بهداشت محیطی عدم تنوع و کیفیت بوفه صبحانه
نقاط قوت:
هتل خوبی بود اتاقمون نظافتش مرتب تمیز بود باتوجه به شرایط کرونایی که الان داریم رستوران هتل غذاهاش بسیار خوشمزه بود چندروزی که اقامت داشتیم از همه چی راضی بودیم پرسنل مودب
نقاط ضعف:
هیچگونه نکته خاصی ندیدیم
نقاط قوت:
رفتار خوب و شایسته پرسنل کمک دهی عالی صبحانه بسیار بسیار خوب و با کیفیت
نقاط ضعف:
دست رنبودن
نقاط قوت:
تمیز.پرسنل با اخلاق
نقاط ضعف:
امکانات در حد متوسط
نقاط قوت:
فقط نزدیکی به حرم از مزیت های هتل بود غذا هم بد نبود برخورد پرسنل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها بسبار ضعیف سیستم چیلر خراب دو روز در گرما سر کردیم موتور و برق آسانسور ها بسیار مستهلک که دائما یکی از آنها گیر میکرد اصلا توصیه نمی کنم چون هتل بنای قدیمی داشت. بسیار در بحث بهداشت ضعیف بودن واقعا توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
برخورد کارکنان ضعیف صبحانه ضعیف در کل همه چیز ضعیف
با سلام . هتل از نظر من مشکلی نداشت . رفتار کارکنان هم خوب و مودبانه و گرم بود . فقط فضای داخلی محوطه بهم ریخته بود . هر چند که در بعضی از قسمتها در حال ساخت الاچیق حصیری بودند . ولی میتوانست فضای محوطه مرتب تر و تمیز تر باشد . ضمنا وعده صبحانه خیلی خوب بود . بنظر میرسد که هر چند در منوی غذا نوع برنجش ایرانی ذکر شده بود ولی از نوع درجه 3 و فاقد کیفیت مطلوب بود . که باید باز نگری شود . ممنون
نقاط قوت:
فضای حیاط بزرگی داره و در محوطه حیاط چندین آلاچیق داره پارکینگ دارد صبحانه نسبتا کامل نظافتش خوب بود اما خب در کل پتوها کهن بود
نقاط ضعف:
کلا هتل های چابهار مثل جاهای دیگه نیست و چهار ستاره اش مثل سه ستاره جاهای دیگه است.
نقاط قوت:
پرسنل با ادب بودند ولی دعوای عزیمی پیش امد که نزدیک به ضرب و شرب شد و پلیس امد که به نظر من پزیرش باید با دلایت از. ان صحنه جلوکیری میکرد
نقاط ضعف:
با سلام در وحله ورود به چابهار ترنسفررهتل با وجود درخواست من در فرودگاه نبود. الارغم اطلاع سایت نرخ تاکسی توررتفریخی و غذا خیلی گران بود و بوی فاضلاب در اتاق من اکثر شب ها بود که رسیدگی نشد. خود را مردم محروم میدانند ساحل دریا و جاهای دیدنی خیلی کثیف بود و محوطه هتل خیلی قدیمی و فرسوده بود و اب در حوض ها همه لجن بود هتل بین المللی جهار ستاره باید تمیز باشد تور تفریحی مناسب و قبل از. ان سایت ها تمیز گردد مسافر های زیادی در هنگام برکشت من در. فرودکاه بودند که باید همه با ترنسفر برمیکشتیم نه جدا با مسافر برای شبی ۸۰۰.۰۰۰ تومان باید خیلی بهتر پذیرایی شود
نقاط قوت:
کولر اتاق خوب خنک می کرد.
نقاط ضعف:
کولر اتاق خوب خنک می کرد.
واقعا به قیمتش و به ۴ تا ستاره اش نمی ارزد. اصلا پیشنهاد نمی کنم. البته من فکر می کنم که در کل چون چابهار شهر محروم از امکانات هست بقیه ی هتل های شهر هم همین وضعیت را داشته باشند.
نقاط قوت:
نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
دو تا ساختمون داشت که محیط کوچیکترو برای ما رزرو کرده بودن اتاقمون افتضاح بود بوی فاضلاب میداد نمیدونم کی به اون هتل ۴ ستاره داده با اون محله پرتش قیمتاشونم خیلی زیاد بود اصلا راضی نبودیم
نقاط قوت:
کافی شاب عالی و محیط شب نشینی الاجیق داخل محوطه و رفتار مودب پرسنل مجموعه کیفیت غذا هم خوشمزه بود
نقاط ضعف:
نداشتن وای فای و چای ساز
ما اسفند ۹۹دوشب در این هتل اقامت داشتیم خیلی راضی بودیم هم تمیزی اتاق و هم رفتار پرسنل نجموعه غذای محلی هم که سفارش دادیم کرایی مرغ و گوشت خیلی خوشمزه بود فقط اگه به منوی ثبحانه اب میوه و شیر هم اضافه کنن خیلی بهتر میشه
نقاط قوت:
سلام به نظر من نکته مثبتی نداشته
نقاط ضعف:
نظافت روزانه اصلا وجود نداشته تعویض ملحفه صفر نداشتن وای فا قیمت بسیار بالا غذا و عدم کیفیت
نقاط قوت:
سکوت
نقاط ضعف:
اصلا تمیز نیست
نقاط قوت:
نقطه قوت ندارد
نقاط ضعف:
نقطه قوت ندارد
اصلا قیمت به هتل نمیخوره خیلی بده،و به هیچ عنوان پیشنهاد نمیدم،در حد مسافرخانه هست
افتضاح بود افتضاح
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تقریبا هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها بوی نم بسیار شدید در اتاق و................
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود غذا و رستوران حرف نداشت تنوع غذایی خیلی زیاد بود باتوجه به وضعیت کورونا بسیار بهداشت رعایت میشد پرسنل کاملا حرفه ای بودند و شدیدا نوشیدنیهای کافی شاپش رو بهتون پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
همه چی عالی بود و بدون مشکل
نقاط قوت:
تقریبا هیچی
نقاط ضعف:
تقریبا هیچی
به هیچکس پیشنهاد نمیکنم
افتضاح
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی مشاهده نشد
نقاط قوت:
در حد قیمتش بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
هنل واقعا افتضاح اصلا هیچ شباهتی به هتل نداست چه برسه به چهار ستاره
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
هتل از محیط آرامی برخوردار است و به مرکز شهر نزدیک است فضای حیاط هتل فضای زیبا و خوبی است اندازه اتاق های یک تخته به نسبت متعادل بود ولی امکانات داخلی فوق العاده قدیمی و مستعمل است
نقاط ضعف:
هتل امکانات رفاهی فوق العاده ضعیفی دارد و از امکانات خدماتی فوق العاده ضعیفی برخوردار است بر فرض خشکشویی به بنده اعلام کرد که برای خشکشویی و اتو یک پیرهن که بنده ساعت هفت صبح به آنها دادم ساعت دوازده ظهر آماده می‌شود یا هتل یک ژیلت نداشت که صبح به بنده بدهد و با وجود اینکه خیلی برای بنده مهم بود و اعلام کردم که از بیرون تهیه شود هتل اعلام کرد که کل مغازه های اطراف هتل بسته می‌باشد در صورتی مه ساعت حدود ساعت هشت و نیم صبح بود.
یه هتل متوسط ولی تمیز درچابهار
واقعا درجه یک از پرسنل تا خدمات دکوراسیون عالی امکانات خوب محیط تمیز و بسیار قیمت مناسب
هتل خوبی بود ولی با توجه به قیمتای غذاهاش اون انتظاری که داری رو اصلا نداره
اگر هدفتون فقط استراحت کردن تو هتل هستش جای خوبی ولی هیچ گونه انتظار خاصی از خدمات هتل نباید داشت و درضمن غذا نخورید داخل رستوران که هم قیمتش بالاست و هم کیفیت نداره
از راهرو صدا به درون اتاق منتقل می شود - سرویس بهداشتی و حمام در حد چهار ستاره نیست
کیفیت غذا متوسط و گرون، کلی هم معطل شدیم تا غذا رو آوردند.
قیمت بالا بود،با اینکه یک وعده غذایی روی اتاق بود ولی کیفیت غذا در حد پولی که گرفتن نبود، پرسنل تازه کار بودند ولی مهربان و خوش برخورد..ولی خیلی حرفه ای نبودند . حتی لامپ اتاق منو عوض نکردن با اینکه سه روز اونجا بودم،پارکینگ هتل سایبان نداشت که تو اون گرما تصور کنید چی میشه .حیات باصفایی داشت، صدای اتاقهای کنار به وضوح شنیده میشد.
این هتل در حد یک مسافرخانه درجه 2 می باشد و به هیچ عنوان، انتظار یک هتل را نداشته باشید. چه برسد به چهار ستاره و بین المللی. فقط قیمت اقامت در حد هتل چهار ستاره است.
بسيار بسيار ضعيف - ما ساعت ٤ صبح رسيديم هيچ خبري از خدمات و پرسنل نبود . و مسولي كه اونجا بود هم از همه چيز بي اطلاع بود و هيچ يك از درخواستهاي ما انجام نشده بود و تخت اضافه تحويل داده نشده بود ، همين طور واحدي كه از دوماه قبل رزرو كرده بوديم هم اماده نبىد و به جاي هشت تخته ، شش تخته تحويل دادن ، سرويس بهداستي بينهايت كثيف ، هيچ گونه امنيتي توي سوييت برقرار نبود و از همه طرف يك انباري با درهاي باز بود ، قفل واحد و سرويس بهداشتي مشكل داشت ، بعد از اعتراض هم مدير هتل به راحتي مي گفت حالا كم كم درستش مي كنيم ، اين هتل به هيچ عنوان در حد يك واحد اتاق معمولي در دل يك بيابان بسيار دور افتاده هم نبود چه برسه به هتل و اونرهم از نوع چند ستاره ، من موندم چه جوري بهش ستاره دادن 😳😳😳- سرويس دهي بينهايت ضعيف - و پرسنل و خدمات بسيار غير حرفه اي- اصلا در حد مسافرخانه هم نيست . و اصلا پيشنهاد نمي كنم - طوري كه من بعد از تحويل واحد كل روزهاي اتي و براي اقامت در اين هتل كنسل كردم و به هتل ديگه اي رفتم . خيلي خيلي سطح اين مسافرخانه پايين و بي كيفيت بود و نحوه ي برخورد هم بسيار بسيار بد . قيمت فوق العاده بالا و اتاق ها در حد بومگردي هم نبود .
اتاق ها و فضای هتل از نظر نظافت افتضاح و غیر قابل تحمل. در حد هتل دو ستاره هم نیست. اصلا راضی نبودیم. ما با غذا هتل رو گرفتیم ولی به ما گفتند پول برنج غذا را باید جداگانه حساب کنید!!!!
کارکنان اصلا انگیزه کاری نداشتند..نه در نظافت هتل و نه در سرویس دهی مثل کافی شاپ
همه چیز بد است
هتل خوبی بود....به درخواست شوهرم واسه تولدم...اتاق رو مثل اتاق ماه عسل تزیین کردن...خیلی خوب بود...واقعا غافلگیر شدم...رفتار پرسنل هم خیلی خوب بود...از مدیر هتل بابت همه چی ممنونم....
هتل دقیقا هتل ۳ ستاره بود .معمولا در هتل ۴ ستاره روزانه به ازای هر نفر یک بطری اب رایگان می باشد درشاهان روی صورتحساب اضافه شد . در هتل چهارستار معمولا کتری برقی وجود دارد یا با درخواست اب جوش تحویل اتاق میدهند . در شاهان ابجوش را ۱۰۰۰۰ تومان روی صورتحساب حساب کردند . سرویس بهداشتی : سرویس بهداشتی می بایست طوری نظافت شود که اثری از مسافر قبلی نباشد اول توالت فرنگی لیبل ضدعفونی نداشت .
بسیار بد، افتضاح و ... برخورد پرسنل و کارکنان فاجعه بود به خاطر یک بارندگی ساده و کوچک اتاق ها برق نداشت، در معرفی هتل گفته شده هتل کار خود را در سال 96 شروع کرد اما بنا و سرویس های بهداشتی بسیار قدیمی و در حد مسافرخونه بود و فقط روی دیوارها کاغذ دیواری کار کرده بودند، صبحانه خنده دار بود و نگم بهتره، چهار ستاره نمیدونم از کجا اومده، این محل نهایتا یک مسافر خونه است
اما وقتی داخل اطاق شدی نظرت کاملا عوض میشه یک اطاق کاملا گرفته و دلگیر تمام وسایل داخل مینی بار تاریخ گذشته.غذای رستورانش خوب ولی خیلی گران و از همه مهمتر من نزدیک ۷ سال مدام در سفرهای کاری بودم و برای اولین بار بود که می دیدم داخل هتلی تخت دو طبقه باشه و کاملا قافلگیر شدم صبحانه فقط پنیر.کره.تخم مرغ آب پز.خیار و گوجه در کل نسبت به هزینه ای که پرداخت میکنین اصلا قابل قبول نیست
نقاط قوت:
هتل تازه ساز است و همه جا بسیار تمیز است. پرسنل از هیچ همکاری دریغ نمیکنند. وقتی تقاضای تغییر اتاق دادیم سریعا انجام شد. کافی شاپ و حیاط هتل فضای مناسبی برای دور هم بودن دارد. تورهای موردنظرمان را با قیمت مناسب از هتل گرفتیم که بصورت پرایوت برگزار میشد(یعنی فقط شامل گروه خود ما بود) که خیلی راضی بودیم. راهنمایی های مدیر هتل برای گشت و گذار و خرید بسیار کارآمد بود، اصلا اینطور نبود که برای فروش تور مسافر را ترغیب به رفتن به هر جایی بکنند.
نقاط ضعف:
نور بعضی از اتاقها کافی نبود.
به نظر من هتل شاهان قبلا مجموعه اداری بوده و برای استفاده به عنوان هتل، بازسازی شده. اتاق تمیز بود اما سرویس بهداشتی اتاق ناجور و بد بود. کف پوش اتاق سرامیک بود در صورتی که الان همه هتل ها کف پوش اتاقشون موکت هست. قفل درب ها الکترونیکی نبود و هرکسی میتونست وارد اتاق بشه. صبحانه هم تنوع نداشت و سالن صبحانه خوری هم کثیف بود.
شب اول اتاقی که بهمون دادن جالب نبود، اما روز بعد به پذیرش گفتیم و اتاق مون رو عوض کردن. در کل متراژ اتاق ها کم بود. پرسنل هنوز آموزش دیده نیستند و یخورده بی نظمی در هتل دیده می شد. از لحاظ موقعیت مکانی از بافت اصلی و تجاری شهر دور بود که خب باعث شد ما آرامش بیشتری داشته باشیم. در کل به نسبت ستاره هتل و قیمت، من انتظار بیشتری از هتل داشتم.
این هتل ساختمانی قدیمی است که به شکل ضعیفی بازسازی شده، به عنوان مثال لوله کشی ها همه روکار و قدیمی است و بعضی جاها سیمکشی هم رو کار است روشنایی اتاق از ۲ لامپ مهتابی تشکیل شده که درون یک قاب کهنه قرار دارند سقف اتاق و کاشی سرویس دارای ترکهای متعدد است تنوع صبحانه هم حداکثر در حد هتلهای ۳ ستاره جهانگردی است.مشکلات دیگری هم بود که گفتند در حال اصلاح آنها هستند. زمانی که این موارد را با مدیر هتل در میان گذاشتم ایشان پذیرفتند و گفتند اینجا سیستان و بلوچستان است و شما نباید بیشتر از این توقع داشته باشید. در مجموع باید بگویم در بین هتلهای داخل و خارج کشور که رفته ام کمترین تناسب بین تعداد ستاره هتل و قیمت، مربوط به این هتل بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شاهان چابهار

مهمانان هتل شاهان چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شاهان چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شاهان چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شاهان چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شاهان چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.