مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شاهان چابهار

شاهان-اتاق سه تخته جدید
اتاق سه تخته جدید
جاباما
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
570,000
تومان
9 مرداد
شنبه
570,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
570,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
570,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
570,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
15 مرداد
جمعه
570,000
تومان
16 مرداد
شنبه
570,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
570,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
570,000
تومان
هتل یار
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
580,000
تومان
9 مرداد
شنبه
580,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
580,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
15 مرداد
جمعه
580,000
تومان
16 مرداد
شنبه
580,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
اقامت 24
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
580,000
تومان
9 مرداد
شنبه
580,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
580,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
15 مرداد
جمعه
580,000
تومان
16 مرداد
شنبه
580,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
شاهان-رویال سوئیت شش تخته جدید
رویال سوئیت شش تخته جدید
اقامت 24
1,170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,170,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,170,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,170,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,170,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,170,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,170,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,170,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,170,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,170,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,170,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,170,000
تومان
شاهان-سوئیت مستر چهارتخته جدید
سوئیت مستر چهارتخته جدید
جاباما
880,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
880,000
تومان
9 مرداد
شنبه
880,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
880,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
880,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
880,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
880,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
880,000
تومان
15 مرداد
جمعه
880,000
تومان
16 مرداد
شنبه
880,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
880,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
880,000
تومان
شاهان-رویال سوئیت چهارتخته قدیم
رویال سوئیت چهارتخته قدیم
اقامت 24
890,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
890,000
تومان
9 مرداد
شنبه
890,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
890,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
890,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
890,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
890,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
890,000
تومان
15 مرداد
جمعه
890,000
تومان
16 مرداد
شنبه
890,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
890,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
890,000
تومان
شاهان-سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال قدیم
سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال قدیم
هتل یار
890,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
890,000
تومان
9 مرداد
شنبه
890,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
890,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
890,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
890,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
890,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
890,000
تومان
15 مرداد
جمعه
890,000
تومان
16 مرداد
شنبه
890,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
890,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
890,000
تومان
شاهان-اتاق یک تخته جدید
اتاق یک تخته جدید
هتل یار
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
340,000
تومان
9 مرداد
شنبه
340,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
15 مرداد
جمعه
340,000
تومان
16 مرداد
شنبه
340,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
340,000
تومان
9 مرداد
شنبه
340,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
15 مرداد
جمعه
340,000
تومان
16 مرداد
شنبه
340,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
شاهان-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
هتل یار
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
770,000
تومان
9 مرداد
شنبه
770,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
15 مرداد
جمعه
770,000
تومان
16 مرداد
شنبه
770,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
اقامت 24
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
770,000
تومان
9 مرداد
شنبه
770,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
15 مرداد
جمعه
770,000
تومان
16 مرداد
شنبه
770,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
شاهان-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
اقامت 24
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
630,000
تومان
9 مرداد
شنبه
630,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
630,000
تومان
15 مرداد
جمعه
630,000
تومان
16 مرداد
شنبه
630,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
هتل یار
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
630,000
تومان
9 مرداد
شنبه
630,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
630,000
تومان
15 مرداد
جمعه
630,000
تومان
16 مرداد
شنبه
630,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
شاهان-اتاق دو تخته توئین جدید
اتاق دو تخته توئین جدید
جاباما
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
440,000
تومان
9 مرداد
شنبه
440,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
440,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
440,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
440,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
15 مرداد
جمعه
440,000
تومان
16 مرداد
شنبه
440,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
440,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
440,000
تومان
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
450,000
تومان
9 مرداد
شنبه
450,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
15 مرداد
جمعه
450,000
تومان
16 مرداد
شنبه
450,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
شاهان-اتاق دو تخته دبل جدید
اتاق دو تخته دبل جدید
جاباما
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
440,000
تومان
9 مرداد
شنبه
440,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
440,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
440,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
440,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
15 مرداد
جمعه
440,000
تومان
16 مرداد
شنبه
440,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
440,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
440,000
تومان
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
450,000
تومان
9 مرداد
شنبه
450,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
15 مرداد
جمعه
450,000
تومان
16 مرداد
شنبه
450,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
هتل یار
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
450,000
تومان
9 مرداد
شنبه
450,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
15 مرداد
جمعه
450,000
تومان
16 مرداد
شنبه
450,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
شاهان-سوئیت پنج تخته
سوئیت پنج تخته
جاباما
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,000,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,000,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
هتل یار
1,010,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,010,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,010,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,010,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,010,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,010,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,010,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,010,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,010,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,010,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,010,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,010,000
تومان
اقامت 24
1,010,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,010,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,010,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,010,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,010,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,010,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,010,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,010,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,010,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,010,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,010,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,010,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شاهان چابهار

نمازخانه
تلویزیون در لابی
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آرايشگاه مردانه
وسایل بدنسازی
پنجره
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
سالن زیبایی بانوان
كافی شاپ
رستوران
صندوق امانات
خشکشویی (لاندری)
تلویزیون lcd
چايخانه سنتی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
امكانات برای معلولين
جكوزی
پاركينگ
مینی بار
اعلام حریق
تلویزیون
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
دستگاه خودپرداز
ماساژ
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
روم سرويس
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
سالن اجتماعات
اتاق چمدان
مینی بار رایگان
اینترنت
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
میز بیلیارد
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
کافی شاپ
مرکز خرید
حوله
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
دمپایی
حمام

نظرات کاربران برای هتل شاهان چابهار

(38 نظر)
نقاط قوت:
هتل خوبی بود اتاقمون نظافتش مرتب تمیز بود باتوجه به شرایط کرونایی که الان داریم رستوران هتل غذاهاش بسیار خوشمزه بود چندروزی که اقامت داشتیم از همه چی راضی بودیم پرسنل مودب
نقاط ضعف:
هیچگونه نکته خاصی ندیدیم
نقاط قوت:
تمیز.پرسنل با اخلاق
نقاط ضعف:
امکانات در حد متوسط
با سلام . هتل از نظر من مشکلی نداشت . رفتار کارکنان هم خوب و مودبانه و گرم بود . فقط فضای داخلی محوطه بهم ریخته بود . هر چند که در بعضی از قسمتها در حال ساخت الاچیق حصیری بودند . ولی میتوانست فضای محوطه مرتب تر و تمیز تر باشد . ضمنا وعده صبحانه خیلی خوب بود . بنظر میرسد که هر چند در منوی غذا نوع برنجش ایرانی ذکر شده بود ولی از نوع درجه 3 و فاقد کیفیت مطلوب بود . که باید باز نگری شود . ممنون
نقاط قوت:
کولر اتاق خوب خنک می کرد.
نقاط ضعف:
کولر اتاق خوب خنک می کرد.
واقعا به قیمتش و به ۴ تا ستاره اش نمی ارزد. اصلا پیشنهاد نمی کنم. البته من فکر می کنم که در کل چون چابهار شهر محروم از امکانات هست بقیه ی هتل های شهر هم همین وضعیت را داشته باشند.
نقاط قوت:
کافی شاب عالی و محیط شب نشینی الاجیق داخل محوطه و رفتار مودب پرسنل مجموعه کیفیت غذا هم خوشمزه بود
نقاط ضعف:
نداشتن وای فای و چای ساز
ما اسفند ۹۹دوشب در این هتل اقامت داشتیم خیلی راضی بودیم هم تمیزی اتاق و هم رفتار پرسنل نجموعه غذای محلی هم که سفارش دادیم کرایی مرغ و گوشت خیلی خوشمزه بود فقط اگه به منوی ثبحانه اب میوه و شیر هم اضافه کنن خیلی بهتر میشه
نقاط قوت:
نقطه قوت ندارد
نقاط ضعف:
نقطه قوت ندارد
اصلا قیمت به هتل نمیخوره خیلی بده،و به هیچ عنوان پیشنهاد نمیدم،در حد مسافرخانه هست
افتضاح بود افتضاح
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود غذا و رستوران حرف نداشت تنوع غذایی خیلی زیاد بود باتوجه به وضعیت کورونا بسیار بهداشت رعایت میشد پرسنل کاملا حرفه ای بودند و شدیدا نوشیدنیهای کافی شاپش رو بهتون پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
همه چی عالی بود و بدون مشکل
نقاط قوت:
تقریبا هیچی
نقاط ضعف:
تقریبا هیچی
به هیچکس پیشنهاد نمیکنم
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
تنوع غذایی اصلا نداشت . کلا مرغ و ماهی طبخ میشد . همچین هتلی که دسترسی به جاهای دیگه ندارد باید تنوع غذایی بیشتری داشته باشن
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی مشاهده نشد
نقاط قوت:
در حد قیمتش بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
هنل واقعا افتضاح اصلا هیچ شباهتی به هتل نداست چه برسه به چهار ستاره
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
عالی وبسیار تمیز البته تو فاز 1که قدیمی بود تو فاز 2حتمن بهتره
نقاط قوت:
هتل از محیط آرامی برخوردار است و به مرکز شهر نزدیک است فضای حیاط هتل فضای زیبا و خوبی است اندازه اتاق های یک تخته به نسبت متعادل بود ولی امکانات داخلی فوق العاده قدیمی و مستعمل است
نقاط ضعف:
هتل امکانات رفاهی فوق العاده ضعیفی دارد و از امکانات خدماتی فوق العاده ضعیفی برخوردار است بر فرض خشکشویی به بنده اعلام کرد که برای خشکشویی و اتو یک پیرهن که بنده ساعت هفت صبح به آنها دادم ساعت دوازده ظهر آماده می‌شود یا هتل یک ژیلت نداشت که صبح به بنده بدهد و با وجود اینکه خیلی برای بنده مهم بود و اعلام کردم که از بیرون تهیه شود هتل اعلام کرد که کل مغازه های اطراف هتل بسته می‌باشد در صورتی مه ساعت حدود ساعت هشت و نیم صبح بود.
من به همراه خانواده اول شهریور 98 در این هتل اقامت داشتم البته در فاز 1 محوطه هتل زیبا بود ولی کمی نا مرتب اتاقها بزرگ و تمیز فقط چایی ساز نداشت رفتار پرسنل خیلی خوب بود تنوع در صبحانه کم بود البته وقتی روز اخر اعتراض کردم گفتن باید سفارش می دادید در کل به نسبت قیمت خیلی خوب بود
با عرض سلام و ادب من اول شهریور 98 در این هتل اقامت داشتم البته در فاز یک به نظر من به نسبت قیمت هتل خوبی بود هم نظافت وهم رفتار کارکنان خیلی خوب بود فضای بزرگ و زیبایی هم داشت اتاق هم بزرگ بود فقط چای ساز نداشت فقط تنوع صبحانه کم بود که وقتی روز اخر اعتراض کردم فرمودن باید برای نیمرو و املت سفارش می دادید
یه هتل متوسط ولی تمیز درچابهار
نقاط قوت:
به نسبت خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
واقعا درجه یک از پرسنل تا خدمات دکوراسیون عالی امکانات خوب محیط تمیز و بسیار قیمت مناسب
هتل خوبی بود ولی با توجه به قیمتای غذاهاش اون انتظاری که داری رو اصلا نداره
اگر هدفتون فقط استراحت کردن تو هتل هستش جای خوبی ولی هیچ گونه انتظار خاصی از خدمات هتل نباید داشت و درضمن غذا نخورید داخل رستوران که هم قیمتش بالاست و هم کیفیت نداره
از راهرو صدا به درون اتاق منتقل می شود - سرویس بهداشتی و حمام در حد چهار ستاره نیست
برخورد پرسنل و امکانات هتل نزدیکی به ساحل دریا کوچک یک محوطه عالی درون هتل برای شب نشینی و غذای مناسب سرویس دهی سریع به اتاق ها و کیفیت صبحانه خوب بود
کیفیت غذا متوسط و گرون، کلی هم معطل شدیم تا غذا رو آوردند.
قیمت بالا بود،با اینکه یک وعده غذایی روی اتاق بود ولی کیفیت غذا در حد پولی که گرفتن نبود، پرسنل تازه کار بودند ولی مهربان و خوش برخورد..ولی خیلی حرفه ای نبودند . حتی لامپ اتاق منو عوض نکردن با اینکه سه روز اونجا بودم،پارکینگ هتل سایبان نداشت که تو اون گرما تصور کنید چی میشه .حیات باصفایی داشت، صدای اتاقهای کنار به وضوح شنیده میشد.
بسيار بسيار ضعيف - ما ساعت ٤ صبح رسيديم هيچ خبري از خدمات و پرسنل نبود . و مسولي كه اونجا بود هم از همه چيز بي اطلاع بود و هيچ يك از درخواستهاي ما انجام نشده بود و تخت اضافه تحويل داده نشده بود ، همين طور واحدي كه از دوماه قبل رزرو كرده بوديم هم اماده نبىد و به جاي هشت تخته ، شش تخته تحويل دادن ، سرويس بهداستي بينهايت كثيف ، هيچ گونه امنيتي توي سوييت برقرار نبود و از همه طرف يك انباري با درهاي باز بود ، قفل واحد و سرويس بهداشتي مشكل داشت ، بعد از اعتراض هم مدير هتل به راحتي مي گفت حالا كم كم درستش مي كنيم ، اين هتل به هيچ عنوان در حد يك واحد اتاق معمولي در دل يك بيابان بسيار دور افتاده هم نبود چه برسه به هتل و اونرهم از نوع چند ستاره ، من موندم چه جوري بهش ستاره دادن 😳😳😳- سرويس دهي بينهايت ضعيف - و پرسنل و خدمات بسيار غير حرفه اي- اصلا در حد مسافرخانه هم نيست . و اصلا پيشنهاد نمي كنم - طوري كه من بعد از تحويل واحد كل روزهاي اتي و براي اقامت در اين هتل كنسل كردم و به هتل ديگه اي رفتم . خيلي خيلي سطح اين مسافرخانه پايين و بي كيفيت بود و نحوه ي برخورد هم بسيار بسيار بد . قيمت فوق العاده بالا و اتاق ها در حد بومگردي هم نبود .
اتاق ها و فضای هتل از نظر نظافت افتضاح و غیر قابل تحمل. در حد هتل دو ستاره هم نیست. اصلا راضی نبودیم. ما با غذا هتل رو گرفتیم ولی به ما گفتند پول برنج غذا را باید جداگانه حساب کنید!!!!
کارکنان اصلا انگیزه کاری نداشتند..نه در نظافت هتل و نه در سرویس دهی مثل کافی شاپ
هتل خوبی بود....به درخواست شوهرم واسه تولدم...اتاق رو مثل اتاق ماه عسل تزیین کردن...خیلی خوب بود...واقعا غافلگیر شدم...رفتار پرسنل هم خیلی خوب بود...از مدیر هتل بابت همه چی ممنونم....
هتل دقیقا هتل ۳ ستاره بود .معمولا در هتل ۴ ستاره روزانه به ازای هر نفر یک بطری اب رایگان می باشد درشاهان روی صورتحساب اضافه شد . در هتل چهارستار معمولا کتری برقی وجود دارد یا با درخواست اب جوش تحویل اتاق میدهند . در شاهان ابجوش را ۱۰۰۰۰ تومان روی صورتحساب حساب کردند . سرویس بهداشتی : سرویس بهداشتی می بایست طوری نظافت شود که اثری از مسافر قبلی نباشد اول توالت فرنگی لیبل ضدعفونی نداشت .
هنگام ورود به این هتل با منظره زیبایی روبرو میشین.فضایی سنتی برای صرف غذا واستراحت در حیاط هتل.برخورد پرسنل بسیار محترمانه و کافی شاپ کامل لابی با طراحی زیبااما وقتی داخل اطاق شدی نظرت کاملا عوض میشه یک اطاق کاملا گرفته و دلگیر تمام وسایل داخل مینی بار تاریخ گذشته.غذای رستورانش خوب ولی خیلی گران و از همه مهمتر من نزدیک ۷ سال مدام در سفرهای کاری بودم و برای اولین بار بود که می دیدم داخل هتلی تخت دو طبقه باشه و کاملا قافلگیر شدم صبحانه فقط پنیر.کره.تخم مرغ آب پز.خیار و گوجه در کل نسبت به هزینه ای که پرداخت میکنین اصلا قابل قبول نیست
خوب بود
نقاط قوت:
هتل تازه ساز است و همه جا بسیار تمیز است. پرسنل از هیچ همکاری دریغ نمیکنند. وقتی تقاضای تغییر اتاق دادیم سریعا انجام شد. کافی شاپ و حیاط هتل فضای مناسبی برای دور هم بودن دارد. تورهای موردنظرمان را با قیمت مناسب از هتل گرفتیم که بصورت پرایوت برگزار میشد(یعنی فقط شامل گروه خود ما بود) که خیلی راضی بودیم. راهنمایی های مدیر هتل برای گشت و گذار و خرید بسیار کارآمد بود، اصلا اینطور نبود که برای فروش تور مسافر را ترغیب به رفتن به هر جایی بکنند.
نقاط ضعف:
نور بعضی از اتاقها کافی نبود.
به نظر من هتل شاهان قبلا مجموعه اداری بوده و برای استفاده به عنوان هتل، بازسازی شده. اتاق تمیز بود اما سرویس بهداشتی اتاق ناجور و بد بود. کف پوش اتاق سرامیک بود در صورتی که الان همه هتل ها کف پوش اتاقشون موکت هست. قفل درب ها الکترونیکی نبود و هرکسی میتونست وارد اتاق بشه. صبحانه هم تنوع نداشت و سالن صبحانه خوری هم کثیف بود.
شب اول اتاقی که بهمون دادن جالب نبود، اما روز بعد به پذیرش گفتیم و اتاق مون رو عوض کردن. در کل متراژ اتاق ها کم بود. پرسنل هنوز آموزش دیده نیستند و یخورده بی نظمی در هتل دیده می شد. از لحاظ موقعیت مکانی از بافت اصلی و تجاری شهر دور بود که خب باعث شد ما آرامش بیشتری داشته باشیم. در کل به نسبت ستاره هتل و قیمت، من انتظار بیشتری از هتل داشتم.
این هتل ساختمانی قدیمی است که به شکل ضعیفی بازسازی شده، به عنوان مثال لوله کشی ها همه روکار و قدیمی است و بعضی جاها سیمکشی هم رو کار است روشنایی اتاق از ۲ لامپ مهتابی تشکیل شده که درون یک قاب کهنه قرار دارند سقف اتاق و کاشی سرویس دارای ترکهای متعدد است تنوع صبحانه هم حداکثر در حد هتلهای ۳ ستاره جهانگردی است.مشکلات دیگری هم بود که گفتند در حال اصلاح آنها هستند. زمانی که این موارد را با مدیر هتل در میان گذاشتم ایشان پذیرفتند و گفتند اینجا سیستان و بلوچستان است و شما نباید بیشتر از این توقع داشته باشید. در مجموع باید بگویم در بین هتلهای داخل و خارج کشور که رفته ام کمترین تناسب بین تعداد ستاره هتل و قیمت، مربوط به این هتل بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شاهان چابهار

مهمانان هتل شاهان چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شاهان چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شاهان چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شاهان چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شاهان چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.