هتل لاله چابهار

چابهار، انتهای بلوار امام خمینی، انتهای بلوار، رو به رو پارک الغدیر
2.8
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لاله چابهار

لاله-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
374,000
تومان
9 مرداد
شنبه
374,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
374,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
374,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
374,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
15 مرداد
جمعه
374,000
تومان
16 مرداد
شنبه
374,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
374,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
374,000
تومان
هتل یار
401,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
401,000
تومان
9 مرداد
شنبه
401,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
401,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
401,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
401,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
401,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
401,000
تومان
15 مرداد
جمعه
401,000
تومان
16 مرداد
شنبه
401,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
401,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
401,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
531,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
531,000
تومان
9 مرداد
شنبه
531,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
531,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
531,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
531,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
531,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
531,000
تومان
15 مرداد
جمعه
531,000
تومان
16 مرداد
شنبه
531,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
531,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
531,000
تومان
لاله-سوییت یکخوابه معمولی دونفره
سوییت یکخوابه معمولی دونفره
ای‌گردش
679,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
679,000
تومان
9 مرداد
شنبه
679,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
679,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
679,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
679,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
679,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
679,000
تومان
15 مرداد
جمعه
679,000
تومان
16 مرداد
شنبه
679,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
679,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
679,000
تومان
هتل یار
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
730,000
تومان
9 مرداد
شنبه
730,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
730,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
15 مرداد
جمعه
730,000
تومان
16 مرداد
شنبه
730,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
اقامت 24
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
730,000
تومان
9 مرداد
شنبه
730,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
730,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
15 مرداد
جمعه
730,000
تومان
16 مرداد
شنبه
730,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
494,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
494,000
تومان
9 مرداد
شنبه
494,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
494,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
494,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
494,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
494,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
494,000
تومان
15 مرداد
جمعه
494,000
تومان
16 مرداد
شنبه
494,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
494,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
494,000
تومان
هتل یار
531,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
531,000
تومان
9 مرداد
شنبه
531,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
531,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
531,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
531,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
531,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
531,000
تومان
15 مرداد
جمعه
531,000
تومان
16 مرداد
شنبه
531,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
531,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
531,000
تومان
اقامت 24
531,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
531,000
تومان
9 مرداد
شنبه
531,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
531,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
531,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
531,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
531,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
531,000
تومان
15 مرداد
جمعه
531,000
تومان
16 مرداد
شنبه
531,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
531,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
531,000
تومان
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
642,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
642,000
تومان
9 مرداد
شنبه
642,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
642,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
642,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
642,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
642,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
642,000
تومان
15 مرداد
جمعه
642,000
تومان
16 مرداد
شنبه
642,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
642,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
642,000
تومان
اقامت 24
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
690,000
تومان
9 مرداد
شنبه
690,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
690,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
690,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
690,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
15 مرداد
جمعه
690,000
تومان
16 مرداد
شنبه
690,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
690,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
690,000
تومان
لاله-سوییت دوخوابه رویال چهارنفره
سوییت دوخوابه رویال چهارنفره
ای‌گردش
767,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
767,000
تومان
9 مرداد
شنبه
767,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
767,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
767,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
767,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
767,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
767,000
تومان
15 مرداد
جمعه
767,000
تومان
16 مرداد
شنبه
767,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
767,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
767,000
تومان
اقامت 24
825,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
825,000
تومان
9 مرداد
شنبه
825,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
825,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
825,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
825,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
825,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
825,000
تومان
15 مرداد
جمعه
825,000
تومان
16 مرداد
شنبه
825,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
825,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
825,000
تومان
هتل یار
825,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
825,000
تومان
9 مرداد
شنبه
825,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
825,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
825,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
825,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
825,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
825,000
تومان
15 مرداد
جمعه
825,000
تومان
16 مرداد
شنبه
825,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
825,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
825,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله چابهار

سالن کنفرانس
زمين تنيس
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
سالن تشريفات
آتلیه
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كتابخانه
صندوق امانات در لابی
پارک کودک
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
زمین ورزشی
فضائی برای پياده روی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
اتاق جلسات
دسترسی به دریا
پرینتر
شام در اتاق
مسلط به زبان اردو
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
ip tv
رمپ
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
نمای دريا
فضای سبز
تلویزیون lcd
ميز
پنجره
لوازم بهداشتی
Business Center
صندوق امانات
لابی
رستوران
تلويزيون در لابی
مبل
خشکشویی
باغچه
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
سالن كنفرانس
زنگ هشدار
تلفن در لابی
آسانسور
سونا
اینترنت در اتاق
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
یخچال
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
صندوق امانات
تلویزیون
بالکن
کافی شاپ 24 ساعته
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
دستگاه خودپرداز
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
اتاق چمدان
کمد لباس
فكس
استخر سرپوشیده
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
فروشگاه
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
نهار در اتاق
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
حوله
تلفن
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
غذای دریایی
اباژور
خشکشویی
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
حمام

آدرس هتل لاله چابهار روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله چابهار

(36 نظر)
هتل تمیز بود با آب شور استحمام می‌کردم صبحانه خوب بود کیفیت غذا جالب نبود
در توالت قفل نداره، خدمات ضعيفه. اتاقا در حد عادين
فشار آب حمام ضعیف صبحانه در حد مسافرخانه . واقعا ضعیف بود.. من به همین راحتی ایراد نمیگیرم ولی واقعا ضعیف بود کیفیت غذا هتل افتضاح با اون قیمت های در حد رستوران خلیج ولی کارکنان خوش برخورد و مهمان نواز...
هتل بسیار کثیف در حد 1 ستاره امکانات خیلی پایین. هیچ امکاناتی در هتل اتاق دونفره یک حوله نداشتن فلاسک و هیچ خوراکی در اتاق
نقاط قوت:
استخر دربست، ویوی خوب
نقاط ضعف:
استخر دربست، ویوی خوب
نقاط قوت:
بسیار بد در حد مسافرخانه
نقاط ضعف:
بسیار بد در حد مسافرخانه
در حد مسافرخانه های داغون اتاق کوچک صبحانه در حد بسیار بد
رسیدگی پرسنل مناسب و برخورد عالی،با توجه به کم رونقی گردشگری در حال حاضر تنوع رستوران پایینه که طبیعیه
در مجموع هتل بدی نبود، برای سفر کاری من مناسب بود ولی برای خانواده در حد هتل ۴ ستاره نبود. اینکه وقتی رسیدم کولر اتاق روشن بود نکته مثبتی بود از نظر من و برخورد پرسنل خوب بود اما از نظر پذیرایی رستوران در صبحانه و نهار نیاز به بهبود داره هتل. جالب بود که در نهایت هم به من رسید اتاق رو ندادند و گفتند باید از خود جاباما بگیرید که این واقعا عجیب بود برام!ضمنا رستوران شب‌ها کار نمی کند... به امید غذای اونجا نمانید که شب گرسنه می‌خوابید!
هتل لاله چابهار در حد مسافرخونه هم نیست. من اصلا راضی نبودم. رفتار پرسنل و بوی بد هتل خیلی توی ذوق میزنه
یه هتل قدیمی نزدیک ساحل چابهار یخورده از مراکز تجاری و خرید دوره کارکنان خوب
ضعف مدیریت ، نداشتن آب تصفیه، نامطبوع بودن اتاق و لابی، نداشتن قهوه در کافی شاپ به علت خرید روزانه،کلا هتل در حد دو ستاره میباشد فقط از کارمندان مهربان و دلسوز کمال تشکر رادارم .تاریخ آذر ماه 98
با سلام: برخورد کارکنان خیلی خوب بود. - دستشویی بینهایت بوی فاضلاب میداد - پرده ها ضخیم نبود به همین دلیل صبح ها نور آفتاب نمیگذاشت که بخوابی - روز سوم ساعت 9 صبح چایی تموم شده بود که با کلی اصرار یک قوری از کافی شاپ آوردند. - اگر دریا دوست داریم موقعیت هتل بسیار عالی هست ولی اگر بازار دوست دارید باید با تاکسی که کرایه اش 7000 تومان است به مارکز خرید بروید. (هتل فردوسی از نظر مرکز خرید فوق العاده است)
چابهار دو تا هتل خوب داره که هتل لاله داخل شهر و هتل لیپار با 10 دقیقه فاصله از شهر کاقع شده.هتل لاله هتل تر و تمیزیه،محلش کنار دریاست و به راحتی میتونید شب در پارک ساحلی قدم بزنید.این هتل بیلیارد و استخر هم داره.کافی شاپ هم داره.کیفیت هتل در کل خوبه و توصیه میکنم.
شیک، مجلسی و عآلی
نقاط قوت:
هتل لاله چابهار بسیار عالی برخورد پرسنل خیلی خوب بود نسبت به قیمتش خدمات دهیشون خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
ممنون از اطلاعات خوبتون قیمت ها برای رزرو با تعداد بالا یرای سفر کاری تخفیف ویژه هم دارد؟؟؟؟
برخورد پرسنل خوب، دسترسی داخل شهر و رستورانها خوب، با قسمت منطقه آزاد و مراکز خرید منطقه آزاد یه ربع با ماشین راهه درمجموع هتل خوبیه، ویو به دریا هم داره
خیلی گرانه
خوب بود ولی با این قیمت
هتل خوبی بود مرکز شهر بود نزدیک به دریا کوچیک بودش تور یک روزه‌ی گذشت رو حتما برین رستوران بلوچ هم به همین صورت در مجموع هتل لاله هتل بسیار خوبی بودمراکز تجاری چابهار در منطقه‌ی ازاد تجاری می باشن منطقه‌ی ازاد بیرون از شهر است بنابراین به مراکز تجاری چابهار دور هست با ماشین حدود 15 دقیقه راهه
کلا خیلی عالی بود و من خیلی از این سفر راضی بودم
خوب و مودب بودن
تمیزی هتل و برخورد کارکنان خیلی خوب و مودبانه بود ولی تنها ایراد و بزرگترین مشکل هتل این بود که در مدت زمان یک شب اقامتی که من در آن هتل داشتم آب هتل قطع شد و کارمندانش گفتند که لوله آب ترکیده است و این مسئله من را خیلی اذیت کرد چون برای یک دست و صورت شستن ساده هم مشکل داشتم.
برخورد کارکنان و موقعیت هتل خوب بود. ولی صبحانه هتل بسیار ضعیف بود. اتاق ها تمیز بود ولی در حد یک هتل سه ستاره
کیفیت خدمات این هتل در سطح مطلوبی بود و در مجموع باتوجه به قیمتش ارزش خرید دارد.پاکیزگی اتاق ها و راهروها در سطح خوبی نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به شهر اتاقهای بزرگ
نقاط ضعف:
آب شیر ، شور و غیر قابل استفاده اتاقها کمی قدیمی و از مد افتاده صبحانه کاملا معمولی
متاسفانه هر ماه شاهد افت بيشتر اين هتل هستيم بي حوصله بودن پرسنل در سرويس دهي ، فرسودگي لوله كشي هتل....
کیفیت نسبتا پایین نظافت
همه چیز خیلی معمولی بود مثل هتل ۳ ستاره
این هتل رو برای مهمانم رزرو کرده بودم و مهمانم از اقامتشون رضایت کامل داشتند
مشکل خاصی توی هتل نبود اما به نسبت هزینه که گران بود، توقع بیشتری از هتل داشتم.
حمید رحمانی مقدم نمره عالی را برای هتل لاله چابهار انتخاب کرده است
با وجود اینکه هتل قدیمی هست، اما همه چیز خوب بود و از اقامت در این هتل راضی هستم.
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان هتل نظافت و رعایت بهداست قابل قبول پاسخگو بودن پرسنل هتل
نقاط ضعف:
عدم برنامه ریزی مناسب تحویل اطاقها
اتاق ها كوچك و كم نور بودند. سرويس بهداشتي ها خيلي فرسوده بودند.
خیلی معمولی و متوسط بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لاله چابهار

مهمانان هتل لاله چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لاله چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لاله چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لاله چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لاله چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.