هتل لاله چابهار

چابهار، انتهای بلوار امام خمینی، انتهای بلوار، رو به رو پارک الغدیر
2.8
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لاله چابهار

لاله-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
لاله-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
708,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
708,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
708,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
708,000
تومان
15 اسفند
جمعه
708,000
تومان
16 اسفند
شنبه
708,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
708,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
708,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
708,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
710,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
710,000
تومان
22 اسفند
جمعه
710,000
تومان
لاله-سوییت یکخوابه معمولی دونفره
سوییت یکخوابه معمولی دونفره
ای‌گردش
900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
900,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
900,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
900,000
تومان
15 اسفند
جمعه
900,000
تومان
16 اسفند
شنبه
900,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
900,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
900,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
900,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
900,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
900,000
تومان
22 اسفند
جمعه
900,000
تومان
هتل یار
923,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
923,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
923,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
923,000
تومان
15 اسفند
جمعه
923,000
تومان
16 اسفند
شنبه
923,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
923,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
923,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
923,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
923,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
923,000
تومان
22 اسفند
جمعه
923,000
تومان
اقامت 24
978,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
978,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
978,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
978,000
تومان
15 اسفند
جمعه
978,000
تومان
16 اسفند
شنبه
978,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
978,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
978,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
978,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,000,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,000,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,000,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
لاله-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
667,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
667,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
667,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
667,000
تومان
15 اسفند
جمعه
667,000
تومان
16 اسفند
شنبه
667,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
667,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
667,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
667,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
667,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
667,000
تومان
22 اسفند
جمعه
667,000
تومان
ای‌گردش
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
690,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
690,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
690,000
تومان
15 اسفند
جمعه
690,000
تومان
16 اسفند
شنبه
690,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
690,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
690,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
690,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
690,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
690,000
تومان
22 اسفند
جمعه
690,000
تومان
اقامت 24
708,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
708,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
708,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
708,000
تومان
15 اسفند
جمعه
708,000
تومان
16 اسفند
شنبه
708,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
708,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
708,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
708,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
710,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
710,000
تومان
22 اسفند
جمعه
710,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
919,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
919,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
919,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
919,000
تومان
15 اسفند
جمعه
919,000
تومان
16 اسفند
شنبه
919,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
919,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
919,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
919,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
919,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
919,000
تومان
22 اسفند
جمعه
919,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
لاله-سوییت دوخوابه رویال چهارنفره
سوییت دوخوابه رویال چهارنفره
هتل یار
1,045,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
1,045,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
1,045,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
1,045,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,045,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,045,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,045,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,045,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,045,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,045,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,045,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,045,000
تومان
ای‌گردش
1,080,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
1,080,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
1,080,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,080,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,080,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,080,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,080,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,080,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,080,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,080,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,080,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
1,100,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,100,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,100,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله چابهار

سالن کنفرانس
زمين تنيس
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
سالن تشريفات
آتلیه
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كتابخانه
صندوق امانات در لابی
پارک کودک
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
زمین ورزشی
فضائی برای پياده روی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
اتاق جلسات
دسترسی به دریا
پرینتر
شام در اتاق
مسلط به زبان اردو
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
ip tv
رمپ
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
نمای دريا
فضای سبز
تلویزیون lcd
ميز
پنجره
لوازم بهداشتی
Business Center
صندوق امانات
لابی
رستوران
تلويزيون در لابی
مبل
خشکشویی
باغچه
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
سالن كنفرانس
زنگ هشدار
تلفن در لابی
آسانسور
سونا
اینترنت در اتاق
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
یخچال
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
صندوق امانات
تلویزیون
بالکن
کافی شاپ 24 ساعته
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
دستگاه خودپرداز
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
اتاق چمدان
کمد لباس
فكس
استخر سرپوشیده
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
فروشگاه
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
نهار در اتاق
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
حوله
تلفن
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
غذای دریایی
اباژور
خشکشویی
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
حمام

آدرس هتل لاله چابهار روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله چابهار

(36 نظر)
نقاط قوت:
بسیار بد در حد مسافرخانه
نقاط ضعف:
بسیار بد در حد مسافرخانه
در حد مسافرخانه های داغون اتاق کوچک صبحانه در حد بسیار بد
نقاط قوت:
استخر دربست، ویوی خوب
نقاط ضعف:
استخر دربست، ویوی خوب
در مجموع هتل بدی نبود، برای سفر کاری من مناسب بود ولی برای خانواده در حد هتل ۴ ستاره نبود. اینکه وقتی رسیدم کولر اتاق روشن بود نکته مثبتی بود از نظر من و برخورد پرسنل خوب بود اما از نظر پذیرایی رستوران در صبحانه و نهار نیاز به بهبود داره هتل. جالب بود که در نهایت هم به من رسید اتاق رو ندادند و گفتند باید از خود جاباما بگیرید که این واقعا عجیب بود برام!ضمنا رستوران شب‌ها کار نمی کند... به امید غذای اونجا نمانید که شب گرسنه می‌خوابید!
رسیدگی پرسنل مناسب و برخورد عالی،با توجه به کم رونقی گردشگری در حال حاضر تنوع رستوران پایینه که طبیعیه
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
نداشت
هتل لاله چابهار در حد مسافرخونه هم نیست. من اصلا راضی نبودم. رفتار پرسنل و بوی بد هتل خیلی توی ذوق میزنه
یه هتل قدیمی نزدیک ساحل چابهار یخورده از مراکز تجاری و خرید دوره کارکنان خوب
ضعف مدیریت ، نداشتن آب تصفیه، نامطبوع بودن اتاق و لابی، نداشتن قهوه در کافی شاپ به علت خرید روزانه،کلا هتل در حد دو ستاره میباشد فقط از کارمندان مهربان و دلسوز کمال تشکر رادارم .تاریخ آذر ماه 98
با سلام: برخورد کارکنان خیلی خوب بود. - دستشویی بینهایت بوی فاضلاب میداد - پرده ها ضخیم نبود به همین دلیل صبح ها نور آفتاب نمیگذاشت که بخوابی - روز سوم ساعت 9 صبح چایی تموم شده بود که با کلی اصرار یک قوری از کافی شاپ آوردند. - اگر دریا دوست داریم موقعیت هتل بسیار عالی هست ولی اگر بازار دوست دارید باید با تاکسی که کرایه اش 7000 تومان است به مارکز خرید بروید. (هتل فردوسی از نظر مرکز خرید فوق العاده است)
چابهار دو تا هتل خوب داره که هتل لاله داخل شهر و هتل لیپار با 10 دقیقه فاصله از شهر کاقع شده.هتل لاله هتل تر و تمیزیه،محلش کنار دریاست و به راحتی میتونید شب در پارک ساحلی قدم بزنید.این هتل بیلیارد و استخر هم داره.کافی شاپ هم داره.کیفیت هتل در کل خوبه و توصیه میکنم.
شیک، مجلسی و عآلی
نقاط قوت:
هتل لاله چابهار بسیار عالی برخورد پرسنل خیلی خوب بود نسبت به قیمتش خدمات دهیشون خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
ممنون از اطلاعات خوبتون قیمت ها برای رزرو با تعداد بالا یرای سفر کاری تخفیف ویژه هم دارد؟؟؟؟
برخورد پرسنل خوب، دسترسی داخل شهر و رستورانها خوب، با قسمت منطقه آزاد و مراکز خرید منطقه آزاد یه ربع با ماشین راهه درمجموع هتل خوبیه، ویو به دریا هم داره
خیلی گرانه
خوب بود ولی با این قیمت
هتل خوبی بود مرکز شهر بود نزدیک به دریا کوچیک بودش تور یک روزه‌ی گذشت رو حتما برین رستوران بلوچ هم به همین صورت در مجموع هتل لاله هتل بسیار خوبی بودمراکز تجاری چابهار در منطقه‌ی ازاد تجاری می باشن منطقه‌ی ازاد بیرون از شهر است بنابراین به مراکز تجاری چابهار دور هست با ماشین حدود 15 دقیقه راهه
کلا خیلی عالی بود و من خیلی از این سفر راضی بودم
خوب و مودب بودن
تمیزی هتل و برخورد کارکنان خیلی خوب و مودبانه بود ولی تنها ایراد و بزرگترین مشکل هتل این بود که در مدت زمان یک شب اقامتی که من در آن هتل داشتم آب هتل قطع شد و کارمندانش گفتند که لوله آب ترکیده است و این مسئله من را خیلی اذیت کرد چون برای یک دست و صورت شستن ساده هم مشکل داشتم.
نقاط قوت:
برخورد مناسب-
نقاط ضعف:
اتاق بوی سیگار میداد و مارمولک داشت
برخورد کارکنان و موقعیت هتل خوب بود. ولی صبحانه هتل بسیار ضعیف بود. اتاق ها تمیز بود ولی در حد یک هتل سه ستاره
من یک روز در هتل اقامت داشتم سیستم سرمایشی خوبی داشت و کارکنان خوشرو و خوبی هم بودند
کیفیت صبحانه خوب نبود به نسبت تعداد ستاره ها امکانات هتل کم بود چون تقریبا وسایل و اتاق ها کهنه و قدیمی بودند
کیفیت خدمات این هتل در سطح مطلوبی بود و در مجموع باتوجه به قیمتش ارزش خرید دارد.پاکیزگی اتاق ها و راهروها در سطح خوبی نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به شهر اتاقهای بزرگ
نقاط ضعف:
آب شیر ، شور و غیر قابل استفاده اتاقها کمی قدیمی و از مد افتاده صبحانه کاملا معمولی
متاسفانه هر ماه شاهد افت بيشتر اين هتل هستيم بي حوصله بودن پرسنل در سرويس دهي ، فرسودگي لوله كشي هتل....
کیفیت نسبتا پایین نظافت
همه چیز خیلی معمولی بود مثل هتل ۳ ستاره
این هتل رو برای مهمانم رزرو کرده بودم و مهمانم از اقامتشون رضایت کامل داشتند
مشکل خاصی توی هتل نبود اما به نسبت هزینه که گران بود، توقع بیشتری از هتل داشتم.
حمید رحمانی مقدم نمره عالی را برای هتل لاله چابهار انتخاب کرده است
با وجود اینکه هتل قدیمی هست، اما همه چیز خوب بود و از اقامت در این هتل راضی هستم.
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان هتل نظافت و رعایت بهداست قابل قبول پاسخگو بودن پرسنل هتل
نقاط ضعف:
عدم برنامه ریزی مناسب تحویل اطاقها
اتاق ها كوچك و كم نور بودند. سرويس بهداشتي ها خيلي فرسوده بودند.
خیلی معمولی و متوسط بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لاله چابهار

مهمانان هتل لاله چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لاله چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لاله چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لاله چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لاله چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.