متل ساحلی پرواز بوشهر

بوشهر، خیابان ساحلی، بالاتر از میدان نیروی هوایی، روبروی پارک مرجان
3.1
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو متل ساحلی پرواز بوشهر

ساحلی پرواز-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پرواز-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
381,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
381,000
تومان
9 مرداد
شنبه
381,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
381,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
381,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
381,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
381,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
381,000
تومان
15 مرداد
جمعه
381,000
تومان
16 مرداد
شنبه
381,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
381,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
381,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پرواز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
443,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
443,000
تومان
9 مرداد
شنبه
443,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
443,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
443,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
443,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
443,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
443,000
تومان
15 مرداد
جمعه
443,000
تومان
16 مرداد
شنبه
443,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
443,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
443,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پرواز-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
هتل یار
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
505,000
تومان
9 مرداد
شنبه
505,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
505,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
15 مرداد
جمعه
505,000
تومان
16 مرداد
شنبه
505,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
505,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پرواز-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
567,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
567,000
تومان
9 مرداد
شنبه
567,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
567,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
567,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
567,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
567,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
567,000
تومان
15 مرداد
جمعه
567,000
تومان
16 مرداد
شنبه
567,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
567,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
567,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پرواز-سوئیت دوخوابه پنج نفره VIP
سوئیت دوخوابه پنج نفره VIP
هتل یار
860,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
860,000
تومان
9 مرداد
شنبه
860,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
860,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
860,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
860,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
860,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
860,000
تومان
15 مرداد
جمعه
860,000
تومان
16 مرداد
شنبه
860,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
860,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
860,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پرواز-سوئیت دو خوابه شش تخته VIP
سوئیت دو خوابه شش تخته VIP
هتل یار
1,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,030,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,030,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,030,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان

امکانات اتاق های متل ساحلی پرواز بوشهر

سیستم تهویه مطبوع
تخت سنتی
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
دسترسی به دریا
اینترنت بی سیم
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
نمای دريا
رستوران
کپسول آتشنشانی در راهرو
پذيرش 24 ساعته
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
تلویزیون در لابی
فكس
لابی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اتو
پذيرش 24 ساعته
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
نمای دريا
تخت سنتی
فضای سبز
تلويزيون در لابی
كافی شاپ
نهار در اتاق
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
خشکشویی
ميز
مبل
نهار در اتاق
خدمات بيدار باش
فتوکپی
یخچال
اتاق چمدان
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
رستوران
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
نمازخانه
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حوله
دستگاه خودپرداز
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
پاركينگ
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
کافی‌شاپ
دمپایی
صبحانه رایگان
ميز
تلويزيون در لابی
كافی شاپ
مبل
خدمات خشکشویی
مینی بار
حمام
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خشکشویی
تلفن در اتاق
اینترنت
لابی
رستوران ایرانی
رمپ
پارکینگ روباز
تلفن
فضای سبز
حمام

نظرات کاربران برای متل ساحلی پرواز بوشهر

(37 نظر)
این هتل عملا شبیه مسافرخانه است نه هتل. برخورد کارکنان خوب و صبحانه معمولی و قابل قبول است. اتاق ها و دکوراسیون قدیمی است و پاکیزگی آنها چنگی به دل نمیزند. اتاق ها دلگیر است. شیرآلات حمام و سرویس بهداشتی زنگ زده است. داخل کمدها و همچنین موکت کف اتاق ها کثیف است.
متاسفانه در بوشهر گزینه های زیادی برای اقامت وجود ندارد. اگر انتظارات چندانی از محل اقامت خود نداشته باشید، متل پرواز مکان نسبتا مناسبی برای اقامت شماست.
باید از نو ساخته بشه
پرسنل مودب و وظیفه شناس
برخورد کارکنان بسیار خوب بود رستوران تعطیل بود پارکینگ مسقف نبود و در هوای گرم و آفتاب داغ باید ماشین رو زیر آفتاب بذاری فضای هتل و لابی ضعیف بود کیفیت اتاق ها متوسط
هتل خوبی هست، امکانات محدود هست اما از نظر تمیزی و مکان هتل در شهر ناامید نمیشید. فقط در مورد ساحلی بودن، ساحل اختصاصی هتل نیست و هتل فقط سمت مقابل خیابان ساحلی هست. اما یکی از ساحل های خوب بوشهر.
برخورد کارکنان و مسئولین پذیرش خیلی خوب بود.پذیرایی صبحانه هم خوب بود.کلا خدمات برای هتل سه ستاره قابل قبول بود اما هنوز امکان بهتر بودن را دارد.
هتل خیلی خوبی بود راضی بودم.
سلاماگر به دنبال یک هتل لوکس نباشید جای بسیار مناسبی برای اقامت هست، کارکنان خوش برخوردی داره و امکانات رفاهی لازم رو داره.
سلام هتل خوبی هست هم اینکه به فرودگاه نزدیکه و جنب ساحل هستش دیگه احتیاجی نیست برای دریا برین بیرون و اینکه هر وقت تاکسی در دسترستون هستش
هتل تمیز بود به ساحل و پارک کنار ساحل ٣ دقیقه فاصله داره اتاق ها به صورت سوییت در اختیار شما قرار میگیره کولر گازی خوب و کارامد بود صبحانه نسبتا خوب بود
ولی عملا هتل رو رها کرده اند.
قيمتش نسبت به كيفيتش كمي بالاتر هستش و هيچگونه امكاناتي ندارم حتي واي فأي هم نداره صبحانه هم خيلي خيلي معمولي نظافت هم كه فقط وارد ميشي تميز هستش و تا اخري كه از هتل ميايي بيرون اصلا نميان تميز كنن چون شهر بوشهر زياد هتل نداره همين رو بيشتر از بقيه ميشه توصيه كرد
همه چی خوب بود
میتونه خیلی بهتر از اینا باشه با توجه به موقعیت خوبش کیفیت صبحانه پایین بود.
واسه ما مهمترین چیز دریا بود که هتل دقیقا رو به روی دریا بود و نیازی به ماشین نبود. اتاق نسبتا خوب بود و صبحانه هم خوب بود البته تخم مرغ آپ پز و عدسی صبحانه مونده بود و خیار خیلی درشت بود ولی باقی چیزها خوب و تازه بود .
نقاط قوت:
نزدیک بودن به دریا و نمای زیبای هتل
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مصقف
نیازمند توجه به مسایل داخلی جهت بهره برداری بهینه از موقعیت مکانی عالی ،موقعیت و آرامش عالی ،پذیرش عالی ، رستوران متوسط رو به پایین ، بوی شدید اسپری خوشبو کننده هوا
سپاس از زحمات پرسنل هتل
عالیه
ترجیح می دادم تمیز تر باشه
سلام و خسته نباشيد به اسنپ تريپ . هتل پرواز هتل خوب و تميزي بود و جاي دنجي هم داشت . اتاقش بزرگ بود و صبحانه هم كامل .
نقاط قوت:
نزدیک بودن به ساحل اتاق بزرگ سیستم سرمایشی عالی نظافت خوب سرویس بهداشتی بزرگ و تمیز
نقاط ضعف:
تشک تخت خراب بود.
هتل از بيرون بسيار شيك است ولي اتاقها ١٠٠٪؜ كثيف هستند، روي تخت و بالشت پر از مو بود، اتاق سوسك داشت، صبحانه فقط كره، مربا و پنير با خيار خيلي مونده و گوجه خيلي مونده و نان هايه بسيار مونده كه ما رفتيم بيرون صبحانه خورديم، به همه توصيه ميكنم مثل ما گول نخورن و اول اتاق و حموم و دستشويي رو ببينند بدش تصميم بگيرند چونكه هتل از بيرون خيلي شيك است، ما تخت دو نفره ميخواستيم ولي دو تا تخت ١ نفره به هم وصل كرده بودن كه نميشد روش خوابيد، لطفا قبل از پول دادن بريد داخل اتاقها رو ببينيد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی برخورد خوب پرسنل آرامش محیط تمیزی اتاق در کل بوشهر شهر زیباییه و خیلی خوش گذشت. و در هتل راحت بودیم.
نقاط ضعف:
منو صبحانه ضعیف تو اتاق مورچه بود. البته اذیت کننده نبود. ولی بهتره که سم پاشی مناسب بشه.
نقاط قوت:
کیفیت نسبتا خوب اتاق نزدیکی به ساحل آرامش
نقاط ضعف:
شیرآلات سرویسها نیاز به تعویض دارند و توی ذوق میزنن
بهترین موقعیت کمترین امکانات و سرویس
از هتل راضی هستم فقط اینترنت ضعیف بود.
موقعیت مکانی خوب و تمیزی هتل و برخورد کارکنان خوب هست
موقعیت هتل بسیار خوب. روبروی ساحل، و نزدیک به میدان ، رفتار کارکنان خوب و هتل تمیز بود. نقصی هم اگر بود، یا نیاز به بررسی، فورا رسیدگی میشد.
موقعیت و دسترسی خیلی خوبی داره و برخورد پرسنل بسیار عالی بود و اینکه رو به ساحل و دریاست بزرگترین حسن بشمار میاد
با اینکه هتل قدیمی هستش ولی تر و تمیز هست و از نطر مکانی روبرروی قسمت خوب پارک ساحلی هستش .. کارکنان هتل بسیار خونگرم و صمیمی هستن
مکان هتل عالی بود. هتل در ساحل دریا واقع است که پارکی بسیار زیبا با تفریحات مفرح دارد. کل مسیر پارک مسیر دوچرخه سواری داره و مناظری بسیار زیبا و دیدنی داره. از پذیرایی مسئولین هتل ممنونم همگی بسیار خوش برخورد و مهربان بودند. اولین بار بود به بوشهر سفر میکردیم و شهرتون را خیلی دوست داشتیم. اینترنت هتل رایگان بود ولی متاسفانه خیلی ضعیف بود.
از نظر مکانی و نزدیکی به دریا فوق العاده است
باسلام، هتل مناسبی بود برخورد کارکنان نیز خوب بود، صبحانه جالبی نداشت و نظافت نیز می توانست بیش از این صورت پذیرد
نقاط قوت:
مكان رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن نظافت روزانه خراب بودن شير الات
نقاط قوت:
اتاق هاش عالی بود.
نقاط ضعف:
صبحانه هتل ضعیف بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره متل ساحلی پرواز بوشهر

مهمانان متل ساحلی پرواز بوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان متل ساحلی پرواز بوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت متل ساحلی پرواز بوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات متل ساحلی پرواز بوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات متل ساحلی پرواز بوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.