متل ساحلی پرواز بوشهر

بوشهر، خیابان ساحلی، بالاتر از میدان نیروی هوایی، روبروی پارک مرجان
3.1
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو متل ساحلی پرواز بوشهر

ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
908,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
908,000 تومان
18 آذر
جمعه
908,000 تومان
19 آذر
شنبه
908,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
908,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
908,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
908,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
908,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
908,000 تومان
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
908,000 تومان
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
908,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
908,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
908,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
908,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
908,000 تومان
25 آذر
جمعه
908,000 تومان
26 آذر
شنبه
908,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
908,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
1,043,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,043,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,043,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,043,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,043,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,043,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,043,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,043,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,043,000 تومان
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
1,043,000 تومان
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
1,043,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,043,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,043,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,043,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,043,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,043,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,043,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,043,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

(سوئیت دو خوابه)6 نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
1,535,000 تومان
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
1,535,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,535,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,535,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,535,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,535,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,535,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,535,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,535,000 تومان
سوئیت دو خوابه شش تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
653,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
653,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
653,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
653,000 تومان
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
653,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
653,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
653,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
653,000 تومان
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
653,000 تومان
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
653,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
653,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
653,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
653,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
653,000 تومان
25 آذر
جمعه
653,000 تومان
26 آذر
شنبه
653,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
653,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
1,178,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,178,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,178,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,178,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,178,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,178,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,178,000 تومان
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق پنج تخته - (سوئیت دو خوابه)vip
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
1,445,000 تومان
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
1,445,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,445,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,445,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,445,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,445,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,445,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,445,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,445,000 تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
1,178,000 تومان
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
1,178,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,178,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,178,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,178,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,178,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,178,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,178,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,178,000 تومان

امکانات اتاق های متل ساحلی پرواز بوشهر

تلویزیون
یخچال
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
دستگاه خودپرداز
اینترنت در اتاق
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
رستوران ایرانی
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
خشکشویی
حمام
صبحانه رایگان
مینی بار
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلویزیون در لابی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
پذيرش 24 ساعته
کپسول آتشنشانی در راهرو
نمای دريا
تخت سنتی
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نهار در اتاق
كافی شاپ
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
تخت سنتی
نمای دريا
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای متل ساحلی پرواز بوشهر

(38 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی آسان به دریا منظره قشنگ هتل رفتار محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
دسترسی آسان به دریا منظره قشنگ هتل رفتار محترمانه پرسنل
در کل بد نبود
نقاط قوت:
منظره اتاقها به فضای بیرون و دریا
نقاط ضعف:
منظره اتاقها به فضای بیرون و دریا
بنده با همسر و یک زوج دیگر که دوست ما بودند ،دو روز در هتل اقامت داشتیم نسبت به قیمت هیچ انتظار بیشتری نداشتیم در کل راضی بودیم
نقاط قوت:
اتاق بزرگ و تمیز ؛ سرویس ایرانی که اکثر هتلها ندارند، دسترسی به جاده ساحلی ، محل پارک خودرو ، در کل نسبت به قیمت عالیه
نقاط ضعف:
اتاق بزرگ و تمیز ؛ سرویس ایرانی که اکثر هتلها ندارند، دسترسی به جاده ساحلی ، محل پارک خودرو ، در کل نسبت به قیمت عالیه
خیلی خوب بود، حتما با خانواده به این هتل میریم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب و ویو خوب
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی مناسب و ویو خوب
نمای قشنگی داره ، در بین هتل های بوشهر که خیلی نیست خوبه، ولی نظافت اتاق نداره، دستشویی بوی فاضلاب میده، صبحانه ی خیلی معمولی، ولی محوطه اش واقعا قشنگه
خوب و قابل قبول
نیاز به بازسازی دارد سیستم سرمایش مشکل داشت
اتاق ۵ تخته داشتیم ولی سرویس به اندازه ۲ نفر بود که تقاضا کردیم و برایمان آوردند رستوران برای ناهار و شام فعال نیست و کافی شاپ نداشت نظافت خوب نبود
این هتل عملا شبیه مسافرخانه است نه هتل. برخورد کارکنان خوب و صبحانه معمولی و قابل قبول است. اتاق ها و دکوراسیون قدیمی است و پاکیزگی آنها چنگی به دل نمیزند. اتاق ها دلگیر است. شیرآلات حمام و سرویس بهداشتی زنگ زده است. داخل کمدها و همچنین موکت کف اتاق ها کثیف است.
متاسفانه در بوشهر گزینه های زیادی برای اقامت وجود ندارد. اگر انتظارات چندانی از محل اقامت خود نداشته باشید، متل پرواز مکان نسبتا مناسبی برای اقامت شماست.
برخورد کارکنان بسیار خوب بود رستوران تعطیل بود پارکینگ مسقف نبود و در هوای گرم و آفتاب داغ باید ماشین رو زیر آفتاب بذاری فضای هتل و لابی ضعیف بود کیفیت اتاق ها متوسط
پرسنل مودب و وظیفه شناس
هتل خوبی هست، امکانات محدود هست اما از نظر تمیزی و مکان هتل در شهر ناامید نمیشید. فقط در مورد ساحلی بودن، ساحل اختصاصی هتل نیست و هتل فقط سمت مقابل خیابان ساحلی هست. اما یکی از ساحل های خوب بوشهر.
برخورد کارکنان و مسئولین پذیرش خیلی خوب بود.پذیرایی صبحانه هم خوب بود.کلا خدمات برای هتل سه ستاره قابل قبول بود اما هنوز امکان بهتر بودن را دارد.
هتل خیلی خوبی بود راضی بودم.
سلاماگر به دنبال یک هتل لوکس نباشید جای بسیار مناسبی برای اقامت هست، کارکنان خوش برخوردی داره و امکانات رفاهی لازم رو داره.
سلام هتل خوبی هست هم اینکه به فرودگاه نزدیکه و جنب ساحل هستش دیگه احتیاجی نیست برای دریا برین بیرون و اینکه هر وقت تاکسی در دسترستون هستش
هتل تمیز بود به ساحل و پارک کنار ساحل ٣ دقیقه فاصله داره اتاق ها به صورت سوییت در اختیار شما قرار میگیره کولر گازی خوب و کارامد بود صبحانه نسبتا خوب بود
ولی عملا هتل رو رها کرده اند.
همه چی خوب بود
میتونه خیلی بهتر از اینا باشه با توجه به موقعیت خوبش کیفیت صبحانه پایین بود.
نیازمند توجه به مسایل داخلی جهت بهره برداری بهینه از موقعیت مکانی عالی ،موقعیت و آرامش عالی ،پذیرش عالی ، رستوران متوسط رو به پایین ، بوی شدید اسپری خوشبو کننده هوا
سپاس از زحمات پرسنل هتل
ترجیح می دادم تمیز تر باشه
نقاط قوت:
نزدیک بودن به ساحل اتاق بزرگ سیستم سرمایشی عالی نظافت خوب سرویس بهداشتی بزرگ و تمیز
نقاط ضعف:
تشک تخت خراب بود.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی برخورد خوب پرسنل آرامش محیط تمیزی اتاق در کل بوشهر شهر زیباییه و خیلی خوش گذشت. و در هتل راحت بودیم.
نقاط ضعف:
منو صبحانه ضعیف تو اتاق مورچه بود. البته اذیت کننده نبود. ولی بهتره که سم پاشی مناسب بشه.
نقاط قوت:
کیفیت نسبتا خوب اتاق نزدیکی به ساحل آرامش
نقاط ضعف:
شیرآلات سرویسها نیاز به تعویض دارند و توی ذوق میزنن
بهترین موقعیت کمترین امکانات و سرویس
از هتل راضی هستم فقط اینترنت ضعیف بود.
موقعیت مکانی خوب و تمیزی هتل و برخورد کارکنان خوب هست
موقعیت هتل بسیار خوب. روبروی ساحل، و نزدیک به میدان ، رفتار کارکنان خوب و هتل تمیز بود. نقصی هم اگر بود، یا نیاز به بررسی، فورا رسیدگی میشد.
موقعیت و دسترسی خیلی خوبی داره و برخورد پرسنل بسیار عالی بود و اینکه رو به ساحل و دریاست بزرگترین حسن بشمار میاد
از نظر مکانی و نزدیکی به دریا فوق العاده است
نقاط قوت:
مكان رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن نظافت روزانه خراب بودن شير الات
نقاط قوت:
اتاق هاش عالی بود.
نقاط ضعف:
صبحانه هتل ضعیف بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی و دسترسی راحت به دریا آرامش و سکوت محیط برخورد مناسب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
پیشنهاد می شود به امکانات اتاق کتری برقی، سشوار و خمیردندان نیز اضافه شود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره متل ساحلی پرواز بوشهر

مهمانان متل ساحلی پرواز بوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان متل ساحلی پرواز بوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت متل ساحلی پرواز بوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات متل ساحلی پرواز بوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات متل ساحلی پرواز بوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.