هتل آپارتمان پاسارگاد بوشهر

بوشهر ،خیابان امام خمینی (سنگی)، نرسیده به میدان ساعت
3.4
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان پاسارگاد بوشهر

هتل آپارتمان پاسارگاد در شهر بوشهر واقع شده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان پاسارگاد بوشهر

ظرفیت 1 نفر

اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
سوئیت یکخوابه توئین برای یک نفر
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,250,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,250,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,250,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,250,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,250,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,250,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
سوئیت یکخوابه دبل برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
880,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
880,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
880,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
880,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
880,000 تومان
7 مهر
جمعه
880,000 تومان
8 مهر
شنبه
880,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
880,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
880,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
880,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
880,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,100,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,100,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,100,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,100,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,100,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,100,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره(توئین)
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,250,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,250,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,250,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,250,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,250,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,250,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره(دبل)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 مهر
دوشنبه
880,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
880,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
880,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
880,000 تومان
7 مهر
جمعه
880,000 تومان
8 مهر
شنبه
880,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
880,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
880,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
880,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
880,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,276,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,276,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,276,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,276,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,276,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,276,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,276,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,276,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,276,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,276,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,276,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,276,000 تومان
سوئیت دوخوابه چهارتخته
اقامت 24
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,450,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,450,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,450,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,450,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,450,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,450,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,450,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,450,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان پاسارگاد بوشهر

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
تلويزيون در لابی
ميز
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
كافی شاپ
پذيرش 24 ساعته
رمپ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
سشوار

آدرس هتل آپارتمان پاسارگاد بوشهر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان پاسارگاد بوشهر

(16 نظر)
نقاط قوت:
خوشرویی و برخورد خوب کارکنان تمیزی و نظافت
نقاط ضعف:
خوشرویی و برخورد خوب کارکنان تمیزی و نظافت
تجربه خوبی بود نظرم درباره هتل خوب
نقاط قوت:
عالی عالی عالی خسته نباشید به تمام پرسنل هتل پاسارگاد
نقاط ضعف:
عالی عالی عالی خسته نباشید به تمام پرسنل هتل پاسارگاد
عالی عالی خیلی راحت و بدون صدا وپرسنلی خوب وبسیارخوش رفتار خسته نباشید
نقاط قوت:
ممنون از هتل و برخورد مناسب پرسنل. غذای رستوران عالی بود. معماری اتاق ما سنتی بود و پنجره های اتاق بالای 200 سال قدمت معماری داشتن.
نقاط ضعف:
ممنون از هتل و برخورد مناسب پرسنل. غذای رستوران عالی بود. معماری اتاق ما سنتی بود و پنجره های اتاق بالای 200 سال قدمت معماری داشتن.
من بابت اقامت 1 روزه هتل رو رزرو کردم اما با توجه به ذهنیتم از یک هتل 2 ستاره خیلی خیلی بالاتر بود. به خصوص بوفه صبحانه و رستوران هتل. وسایلم رو هم توی لابی جا گذاشتم و هتل با هزینه خودشون برام ارسال کردن تهران. اینکه هتل به مسافر اهمیت و ارزش قائل بشه خیلی مهمه.
نقاط قوت:
ممنون از رفتار محترمانه پرسنل، اتاق های هتل بازسازی شده بود و خیلی خیلی تغییرات اتاق خوب و هتلی و دلنشین بود. ما اتاق 208 بودیم و از تم سنتی برا تغییرات استفاده کرده بودند. کیفیت غذاهای جنوبی به خصوص قلیه ماهی عالی بود. قهوه عربی خوبی سرو شد.
نقاط ضعف:
ممنون از رفتار محترمانه پرسنل، اتاق های هتل بازسازی شده بود و خیلی خیلی تغییرات اتاق خوب و هتلی و دلنشین بود. ما اتاق 208 بودیم و از تم سنتی برا تغییرات استفاده کرده بودند. کیفیت غذاهای جنوبی به خصوص قلیه ماهی عالی بود. قهوه عربی خوبی سرو شد.
جنوبی ها همیشه خونگرم و میهمان نواز هستند. اقامت هتل خیلی دلنشین بود. 24 ساعته توی لابی پذیرایی نوشیدنی گرم انجام میشد و خیلی به ما خوش گذشت.
نقاط قوت:
رفتار عالی پرسنل، مرتب و منظم بودن هتل و پرسنل، غذای خوب رستوران، صبحانه هتل به نسبت یه هتل ۴ ستاره بود و به تمام مراکز شهر نزدیک بود.
نقاط ضعف:
رفتار عالی پرسنل، مرتب و منظم بودن هتل و پرسنل، غذای خوب رستوران، صبحانه هتل به نسبت یه هتل ۴ ستاره بود و به تمام مراکز شهر نزدیک بود.
انسان هر جایی که میره براش احترام مهم هست. توی هتل خیلی به میهمانان احترام میزارن و این باعث میشه احساس خوب و راحتی داشته باشید. جنوبی ها همیشه میهمان نواز و مهربون هستند.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب، لوکیشن خوب
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل خوب، لوکیشن خوب
برخورد پرسنل عالی، لوکیشن خوب، فقط ای کاش برای مسافرینی که هفته ای یکبار به بوشهر سفر کاری دارن و اتاق رزرو میکنن تخفیفی قائل میشدن
صبحانه هر روز تکراری بود
بد نبود
رفتار کار کنان ضعیف صبحانه ضعیف وضعیت سرمایشی واقعا بد بود از لحاظ تمیزی عالی بود .صدا اتاق های دیگه واضع شنیده میشد
عالی
بسيار خوب
کارکنان عالی- امکان استفاده از پارکینگ نبود
با سپاس از زحمات شما در جلب رضایت مشتری
هتل آپارتمان پاسارگاد جمع و جور و تمیز بود. در منطقه بسیار خوبی با دسترسی عالی قرار دارد. کارکنانی خوشرو دارد و برای اقامت پیشنهاد میگردد.
برخورد کارکنان با مهمان ها عالی بود.کیفیت اتاق و امکانات آن با مبلغ پرداختی بابت آن همخوانی نداشت.فاقد view خارجی. صرفا ساختمان در حال ساخت از پنجره مشاهده می گردد.تنوع در خوراکی های صبحانه مشاهده نمی شود.سرعت جابجایی آسانسور در طبقات پایین می باشد و در اکثر اوقات ناچار به استفاده از راه پله گردیدم.دسترسی هتل به مکان های مختلف شهر خوب می باشدفاقد پارکینگ مستقل می باشد و خودروها در کوچه پارک می شوند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان پاسارگاد بوشهر

مهمانان هتل آپارتمان پاسارگاد بوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان پاسارگاد بوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان پاسارگاد بوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان پاسارگاد بوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان پاسارگاد بوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.