مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ناکو بوشهر

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
28 مرداد
جمعه
750,000
تومان
29 مرداد
شنبه
750,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
750,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
750,000
تومان
4 شهریور
جمعه
750,000
تومان
یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته تویین
ایران هتل آنلاین
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
850,000
تومان
29 مرداد
شنبه
850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
850,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
850,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
850,000
تومان
4 شهریور
جمعه
850,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
850,000
تومان
29 مرداد
شنبه
850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
850,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
850,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
850,000
تومان
4 شهریور
جمعه
850,000
تومان
اتاق دو تخته رو به دریا (دبل)
اقامت 24
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
950,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
950,000
تومان
دو تخته تویین - دید به دریا
هتل یار
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
950,000
تومان
28 مرداد
جمعه
950,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
950,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته تویین رو به دریا
ایران هتل آنلاین
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
950,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
950,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
950,000
تومان
28 مرداد
جمعه
950,000
تومان
29 مرداد
شنبه
950,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
950,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
950,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
950,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
950,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
950,000
تومان
4 شهریور
جمعه
950,000
تومان
اتاق دو تخته دبل رو به دریا
ایران هتل آنلاین
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
950,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
950,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
950,000
تومان
28 مرداد
جمعه
950,000
تومان
29 مرداد
شنبه
950,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
950,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
950,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
950,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
950,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
950,000
تومان
4 شهریور
جمعه
950,000
تومان
دو تخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
850,000
تومان
دو تخته - تویین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته دبل - دید به دریا
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته رو به دریا (توئین)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 مرداد
جمعه
950,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,100,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,100,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,100,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,100,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,100,000
تومان
اتاق سه تخته رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,200,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,200,000
تومان
اتاق سه تخته رو به دریا
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,300,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,300,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,300,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,300,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,300,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,300,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,300,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,300,000
تومان
اتاق چهار تخته رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,400,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,400,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,400,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,400,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,400,000
تومان
اتاق چهار تخته رو به دریا
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,400,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ناکو بوشهر

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ناکو بوشهر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ناکو بوشهر

(31 نظر)
نقاط قوت:
اتاق رو به دریا چشم انداز عالی داره البته بالکن خیلی کوچیکه که البته یک صندلی میشه گذاشت. تهویه هوا و سیستم سرمایشی عالی با اینکه تو مردادماه رفتم به هیچ وجه گرما حس نکردم. رفتار پرسنل و نظافت هم خوب بود. اینکه مسیر پیاده رو کنار دریا داره عالیه. با فاصله چند قدمی کنار هتل هست که بسیار زیباست
نقاط ضعف:
با اینکه از اتاقهای خوب رو به دریا رزور کردم اما امکانات اتاق با توجه به قیمتش خوب نبود، به خصوص کمدها و کابینت میتونست شیک باشه که بسیار معمولی بود. وجود یک گل آپارتمانی شیک میتونست فضای اتاق تلطیف کنه که متاسفانه حتی در لابی یا راهرو هم چنین ایده ای پیاده نشده بود. آینه قدی وجود نداشت و صرفا یک آینه کوچیک روی میز تلویزیون بود. با توجه به رطوبت بالای هوا و نم برداشتن لباس نیاز هست بعد ورود به اتاق لباس بیرون از کمد بمونه تا خشک بشه اما متاسفانه جایی به غیر از داخل کمد برای آویزون کردن لباس نبود. نظافت اتاق خوب بود اما بالکن و سمت بیرونی شیشه ها تمیز نبودن. صبحانه اصلا جالب نبود هر سه روز تکراری بود. غذای رستوران خوب بود و حجم بالایی داشت به طوریکه میشد یک پرس دونفره میل کرد اما بهتر بود منوی غذاهای بومی هم داشته باشه برای مسافران غذای بومی شهری که میرند جذابیت داره. به نظرم در صورت حذف موارد منفی هتل فوق العاده ای میشه به ویژه با پیاده روی دریایی کنار هتل
نقاط قوت:
هتل تمیز. پرسنل مودب. موقعیت مکانی عالی. چهارمین بار بود مهمان این هتل بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی به ذهنم نمیرسه. فقط اینکه برای شارژ اتاق چند بار باید تذکر داد
کارکنان هتل مودب بودند
نقاط قوت:
تمیزی صبحانه خوب برخورد کارکنان بخش رستوران عالی بود
نقاط ضعف:
قیمت بالا با توجه به سه ستاره بودن رفتار پرسنل هتل مناسب نبودن دکوراسیون اتاقها کسانی که در طبقه ۵ ساکنن صبح ساعت ۶ و نیم با سر و صدای میز و صندلی رستوران که طبقه ۶ هست دیوونه میشن
کارکنان خوش برخورد مودب و مسئولیت پذیر. منوی صبحانه با توجه به محدودیت های کرونا و سرو در اتاق قابل قبول. من به همراه خانواده در اتاق رویال اقامت داشتم که میتوانست بهتر و از فضای بالکن نیز استفاده نشده بود که پیشنهاد میگردد این قسمت در فصل های خنک مبلمان و مثلا چمن مصنوعی شود.
هتل یا شاید مسافرخانه !!! پارکینگ درواقع یک زمین خاکی روباز کنار هتل است که شما را به آنجا هدایت میکنند. این هتل ساحلی نیست و دید آنچنانی به ساحل و یا قدم زدن (چند قدمی) ساحل ندارد. صبحانه در اتاق و در پکیج و بدون انتخاب شما سرو می شود. سرو و صدای آسانسور به شدت در اتاق شنیده می شد و جذاب تر اینکه دیوار پوشی در اتاق قرار داشت که در آسانسور داخل اتاق پیدا بود و نور پنل دکمه های آسانسور در شب کاملا پیدا بود. آب جیره بندی بود و اصلا به سرویس روزانه اتاق توجهی نداشتند. غذا کیفیت و کمیت مناسبی نداشت و فقط عنوان داشتن رستوران را یدک می کشیدند. ترولی برای جابجایی ساک ها وجود نداشت و خودتون باید چمدان ها را تا اتومبیل جابجا می کردید.
Beyn e hotel haye booshehr behtarine amma kami moshkel e wifi dare.dar kol vase safar be booshehr behtarin entekhabe
نقاط قوت:
غذا وصیجانه واخلاق کارکنان خوب بوود
نقاط ضعف:
ژیلت واتو در اناق نداشت
همه چیز خوب و قابل قبول. هتل سه ستاره ای که واقعا سه ستاره است.
نقاط قوت:
امکانات خوب و عالی یه هتل سه ستاره واقعی دید و موقعیت خوب و دور از شلوغی شهر
نقاط ضعف:
برخورد غیر مودبانه منشی آقای هتل(مو بور) صبحانه سرد و با تاخیر یک ساعت برا تحویل برنج هندی و اجناس نامرغوب رستوران
نقاط قوت:
سرویس بهداشتی خیلی تمیز وجودسینک ظرفشویی داخل اتاق مینی بار اطراف هتل باز وجریان هوا برخوردخوب پرسنل
نقاط ضعف:
دور بودن ازشهر نداشتن پارکینگ خوب پرده های اتاق شیک نبود عدم دسترسی به تاکسی نبود رستوران وفروشگاه در اطراف هتل
نقاط قوت:
همه چیز تموم بود
نقاط ضعف:
کمی از مرکز شهر دور بود
هتل ناکو ،هتل نوساز و بسیار تمیز و اتاقهای رو به دریای آن منظره دل نشینی دارد. دسترسی به مرکز شهر با توجه به خیابان خلیج فارس بسیار راحت و سریع انجام می شود.
اتاقهای زیبای رو به دریا و صبحانه دلچسب و پرسنل مودب. قیمت هتل نسبت به شهر بوشهر بسیار بالاست
نسبت به سه ستاره بودن بسیار تمیز و خوب بود
پرسنل هتل پروتکل های مربوط به کرونا را به بهترین وجه رعایت می کردند. رفتاری بسیار محترمانه و همکارانه داشتند. نظافت اتاق بسیار خوب بود. کیفیت اتاق ها و مکان هتل هم بسیار خوب بود.
نقاط قوت:
اتاق بزرگ و تمیز و پنجره بزرگ سرویس بهداشتی عالی و تمیز صبحانه فوق العاده برخورد عالی تمامی کار کنان یخچال و مینی بار عالی و باکیفیت
نقاط ضعف:
نکته منفی من ندیدم و همه چی عالی بود
نقاط قوت:
یک هتل سه ستاره عالی، با موقعیت عالی، در یک شهر عالی تمیزی و بزرگی اتاقها، یخچال و فریزر خوب، صبحانه خوب در مکانی با ویوی زیبا، پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
قابل چشم پوشی
نقاط قوت:
عالی پرسنل بسیار بسیار خوب تمیز موقعیت عالی
نقاط ضعف:
صبحانه !
هتل بسیار تمیز با کارکنان مرتب و صبحانه عالی . موقعیت مکانی هتل هم مناسبه . تنها مشکل قیمت بالای غذای هتل هست
نسبت به سه ستاره واقعا تمیز و عالی بود فقط پارکینگ مسقف نداره دیگه هیچ ایرادی نمیشه گرفت
سفر یک روزه ما در بوشهر با اقامت در هتل بسیار خوب ناکو همراه بود.رستوران و صبحانه عالی بود.نظافت و پاکیزگی هتل کاملا رضایت بخش بود و برخورد پرسنل بسیار محترمانه و خوب بود.با تشکر از پرسنل زحمت کش هتل ناکو
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده مودب اتاق بزرگ و تمیز فاصله تا بافت قدیمی و بازار حدود ۱۰ دقیقه با ماشین وجود بالکن در اتاق رو به دریا صبحانه خوب
نقاط ضعف:
کمی صدای پکیج و یخچال در اتاق ۲۰۵ زیاد هست . در صورت امکان اتو در اتاق پیش بینی شود .
اتاق جادار. تمیز. با امکانات مناسب
عالی
نقاط قوت:
همه چی خوب عالی
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
برخورد پرسنل -تمیزی - امکانات- صبحانه عالی
دسترسی خوبی داشت و نسبت به قیمت خوب بود
ok
برخورد خوب پرسنل و فضای مطلوب هتل چشمگیر بود
با سلام و عرض خسته نباشيد به كاركنان محترم هتل ناكو،من و همسرم در اين هتل اقامت داشتيم و از همه لحاظ هتل با كيفيت و تميز و مهمترين نكته مودب بودن كاركنان و احترام گذاشتن به خواست هاي مهمانان بود،من انشالله در سفرهاي بعدي حتما و قطعا اين هتل را انتخاب ميكنم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ناکو بوشهر

مهمانان هتل ناکو بوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ناکو بوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ناکو بوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ناکو بوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ناکو بوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.