مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ناکو بوشهر

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته رو به دریا(توئین)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
1,650,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,650,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,650,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
اتاق دوتخته روبه دریا(دبل)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
1,650,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,650,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,650,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
اتاق توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,350,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,350,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
1,350,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,350,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,350,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,350,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,350,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,350,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,350,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,350,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,350,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,350,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
1,350,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,350,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,350,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
1,840,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,840,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,840,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,840,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
1,840,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,840,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,840,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,840,000 تومان
اتاق سه تخته رو به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
2,150,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,150,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,150,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,150,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,150,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,150,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,150,000 تومان
اتاق سه تخته رو به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
2,150,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
2,150,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,150,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,150,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,150,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهارتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
2,350,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,350,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
2,350,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,350,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,350,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
اتاق چهار تخته رو به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
2,650,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,650,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,650,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,650,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,650,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,650,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,650,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,650,000 تومان
اتاق چهار تخته رو به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
2,650,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,650,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
2,650,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,650,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,650,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,650,000 تومان

امکانات اتاق های هتل ناکو بوشهر

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ناکو بوشهر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ناکو بوشهر

(38 نظر)
نقاط قوت:
بزرگ بودن اتاق تمیز بودن خلوت بودن نون تازه در صبحانه
نقاط ضعف:
توزیع نامناسب نان درصبحانه و درخواست مکرر جهت درخواست نان
نقاط قوت:
صبحانه کامل و عالی نظافت کلی هتل احترام پرسنل خوب و آموزش دیده
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
نوساز بودن تمیز و مرتب بودن ویو عالی هم از سمت دریا هم از طرف دیگر سرسبز و زیبا میز صبحانه کامل و بسیار متنوع نان تازه همانجا پخته میشد. اتاق سه تخته ما به اندازه یک آپارتمان یک خوابه با بالکن عالی بود. فشار آب و دوش هم عالی بود.
نقاط ضعف:
صدای حرکت ماشین‌ها کمی آزاردهنده بود. دکوراسیون داخلی جا برای کار دارد.
نقاط قوت:
بسیار پرسنل مودب صبحانه مفصل و عالی بهداشت و تمیزی اتاق ها عالی نزدیکی به دریا محیطی آرام
نقاط ضعف:
قیمت رزرو اتاق برای یک هتل ۳ ستاره بالاست قیمت غذای رستوران برای ناهار بسیار بالاست
نقاط قوت:
تمیزی و نوساز بودن هتل بسیار خوب بودصبحانه و برخورد پرسنل هم مناسب و بالاتر از یک هتل ۳ ستاره
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاق رو به دریا چشم انداز عالی داره البته بالکن خیلی کوچیکه که البته یک صندلی میشه گذاشت. تهویه هوا و سیستم سرمایشی عالی با اینکه تو مردادماه رفتم به هیچ وجه گرما حس نکردم. رفتار پرسنل و نظافت هم خوب بود. اینکه مسیر پیاده رو کنار دریا داره عالیه. با فاصله چند قدمی کنار هتل هست که بسیار زیباست
نقاط ضعف:
با اینکه از اتاقهای خوب رو به دریا رزور کردم اما امکانات اتاق با توجه به قیمتش خوب نبود، به خصوص کمدها و کابینت میتونست شیک باشه که بسیار معمولی بود. وجود یک گل آپارتمانی شیک میتونست فضای اتاق تلطیف کنه که متاسفانه حتی در لابی یا راهرو هم چنین ایده ای پیاده نشده بود. آینه قدی وجود نداشت و صرفا یک آینه کوچیک روی میز تلویزیون بود. با توجه به رطوبت بالای هوا و نم برداشتن لباس نیاز هست بعد ورود به اتاق لباس بیرون از کمد بمونه تا خشک بشه اما متاسفانه جایی به غیر از داخل کمد برای آویزون کردن لباس نبود. نظافت اتاق خوب بود اما بالکن و سمت بیرونی شیشه ها تمیز نبودن. صبحانه اصلا جالب نبود هر سه روز تکراری بود. غذای رستوران خوب بود و حجم بالایی داشت به طوریکه میشد یک پرس دونفره میل کرد اما بهتر بود منوی غذاهای بومی هم داشته باشه برای مسافران غذای بومی شهری که میرند جذابیت داره. به نظرم در صورت حذف موارد منفی هتل فوق العاده ای میشه به ویژه با پیاده روی دریایی کنار هتل
نقاط قوت:
هتل تمیز. پرسنل مودب. موقعیت مکانی عالی. چهارمین بار بود مهمان این هتل بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی به ذهنم نمیرسه. فقط اینکه برای شارژ اتاق چند بار باید تذکر داد
هتل تمیزیه ، محیط آرومی داره ، نوسازه در کل خوبه ، ۳ ستاره رو به بالا هست به نظرم
نقاط قوت:
تمیز ، نو بودن وسایل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
کارکنان هتل مودب بودند
کارکنان خوش برخورد مودب و مسئولیت پذیر. منوی صبحانه با توجه به محدودیت های کرونا و سرو در اتاق قابل قبول. من به همراه خانواده در اتاق رویال اقامت داشتم که میتوانست بهتر و از فضای بالکن نیز استفاده نشده بود که پیشنهاد میگردد این قسمت در فصل های خنک مبلمان و مثلا چمن مصنوعی شود.
هتل یا شاید مسافرخانه !!! پارکینگ درواقع یک زمین خاکی روباز کنار هتل است که شما را به آنجا هدایت میکنند. این هتل ساحلی نیست و دید آنچنانی به ساحل و یا قدم زدن (چند قدمی) ساحل ندارد. صبحانه در اتاق و در پکیج و بدون انتخاب شما سرو می شود. سرو و صدای آسانسور به شدت در اتاق شنیده می شد و جذاب تر اینکه دیوار پوشی در اتاق قرار داشت که در آسانسور داخل اتاق پیدا بود و نور پنل دکمه های آسانسور در شب کاملا پیدا بود. آب جیره بندی بود و اصلا به سرویس روزانه اتاق توجهی نداشتند. غذا کیفیت و کمیت مناسبی نداشت و فقط عنوان داشتن رستوران را یدک می کشیدند. ترولی برای جابجایی ساک ها وجود نداشت و خودتون باید چمدان ها را تا اتومبیل جابجا می کردید.
Beyn e hotel haye booshehr behtarine amma kami moshkel e wifi dare.dar kol vase safar be booshehr behtarin entekhabe
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سشوار در اطاق نیست حتما با خودتان بیارید حوله های اطاق در بسته بندی بهداستی نبودند و بوی بدی میداد اما اطاق بسیار تمیز و مرتب است کارکنان بسیار با معرفت و مودب دارند
نقاط قوت:
غذا وصیجانه واخلاق کارکنان خوب بوود
نقاط ضعف:
ژیلت واتو در اناق نداشت
همه چیز خوب و قابل قبول. هتل سه ستاره ای که واقعا سه ستاره است.
نقاط قوت:
امکانات خوب و عالی یه هتل سه ستاره واقعی دید و موقعیت خوب و دور از شلوغی شهر
نقاط ضعف:
برخورد غیر مودبانه منشی آقای هتل(مو بور) صبحانه سرد و با تاخیر یک ساعت برا تحویل برنج هندی و اجناس نامرغوب رستوران
نقاط قوت:
سرویس بهداشتی خیلی تمیز وجودسینک ظرفشویی داخل اتاق مینی بار اطراف هتل باز وجریان هوا برخوردخوب پرسنل
نقاط ضعف:
دور بودن ازشهر نداشتن پارکینگ خوب پرده های اتاق شیک نبود عدم دسترسی به تاکسی نبود رستوران وفروشگاه در اطراف هتل
نقاط قوت:
همه چیز تموم بود
نقاط ضعف:
کمی از مرکز شهر دور بود
هتل ناکو ،هتل نوساز و بسیار تمیز و اتاقهای رو به دریای آن منظره دل نشینی دارد. دسترسی به مرکز شهر با توجه به خیابان خلیج فارس بسیار راحت و سریع انجام می شود.
اتاقهای زیبای رو به دریا و صبحانه دلچسب و پرسنل مودب. قیمت هتل نسبت به شهر بوشهر بسیار بالاست
نسبت به سه ستاره بودن بسیار تمیز و خوب بود
پرسنل هتل پروتکل های مربوط به کرونا را به بهترین وجه رعایت می کردند. رفتاری بسیار محترمانه و همکارانه داشتند. نظافت اتاق بسیار خوب بود. کیفیت اتاق ها و مکان هتل هم بسیار خوب بود.
نقاط قوت:
اتاق بزرگ و تمیز و پنجره بزرگ سرویس بهداشتی عالی و تمیز صبحانه فوق العاده برخورد عالی تمامی کار کنان یخچال و مینی بار عالی و باکیفیت
نقاط ضعف:
نکته منفی من ندیدم و همه چی عالی بود
نقاط قوت:
یک هتل سه ستاره عالی، با موقعیت عالی، در یک شهر عالی تمیزی و بزرگی اتاقها، یخچال و فریزر خوب، صبحانه خوب در مکانی با ویوی زیبا، پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
قابل چشم پوشی
نقاط قوت:
عالی پرسنل بسیار بسیار خوب تمیز موقعیت عالی
نقاط ضعف:
صبحانه !
هتل بسیار تمیز با کارکنان مرتب و صبحانه عالی . موقعیت مکانی هتل هم مناسبه . تنها مشکل قیمت بالای غذای هتل هست
نسبت به سه ستاره واقعا تمیز و عالی بود فقط پارکینگ مسقف نداره دیگه هیچ ایرادی نمیشه گرفت
سفر یک روزه ما در بوشهر با اقامت در هتل بسیار خوب ناکو همراه بود.رستوران و صبحانه عالی بود.نظافت و پاکیزگی هتل کاملا رضایت بخش بود و برخورد پرسنل بسیار محترمانه و خوب بود.با تشکر از پرسنل زحمت کش هتل ناکو
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده مودب اتاق بزرگ و تمیز فاصله تا بافت قدیمی و بازار حدود ۱۰ دقیقه با ماشین وجود بالکن در اتاق رو به دریا صبحانه خوب
نقاط ضعف:
کمی صدای پکیج و یخچال در اتاق ۲۰۵ زیاد هست . در صورت امکان اتو در اتاق پیش بینی شود .
اتاق جادار. تمیز. با امکانات مناسب
عالی
نقاط قوت:
همه چی خوب عالی
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
برخورد پرسنل -تمیزی - امکانات- صبحانه عالی
دسترسی خوبی داشت و نسبت به قیمت خوب بود
ok
برخورد خوب پرسنل و فضای مطلوب هتل چشمگیر بود
با سلام و عرض خسته نباشيد به كاركنان محترم هتل ناكو،من و همسرم در اين هتل اقامت داشتيم و از همه لحاظ هتل با كيفيت و تميز و مهمترين نكته مودب بودن كاركنان و احترام گذاشتن به خواست هاي مهمانان بود،من انشالله در سفرهاي بعدي حتما و قطعا اين هتل را انتخاب ميكنم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ناکو بوشهر

مهمانان هتل ناکو بوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ناکو بوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ناکو بوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ناکو بوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ناکو بوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.