هتل دلوار بوشهر

بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری
3.2
امتیاز کاربران
74
نظرات کاربران

معرفی هتل دلوار بوشهر

هتل سه ستاره دلوار بوشهر بهترین هتل شهر بوشهر در نزدیکی ساحل دریا قرار دارد این هتل با معماری ایرانی جنوبی خود توانسته محیط آرام را برای مهمانان خود فراهم کند .فاصله هتل دلوار تا بازار اصلی بوشهر ۱۰ دقیقه و تا بافت سنتی بوشهر ۱۵ دقیقه است هتل جهانگردی بوشهر در مجاورت شهرداری و خانه فرهنگ شهر بوشهر واقع شده است.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دلوار بوشهر

جهانگردی دلوار-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
355,000
تومان
3 مهر
شنبه
355,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
355,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
355,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
355,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
355,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
355,000
تومان
9 مهر
جمعه
355,000
تومان
10 مهر
شنبه
355,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
355,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
355,000
تومان
هتل یار
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
364,000
تومان
3 مهر
شنبه
364,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
364,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
364,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
364,000
تومان
9 مهر
جمعه
364,000
تومان
10 مهر
شنبه
364,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
جهانگردی دلوار-سوییت کوچک دونفره
سوییت کوچک دونفره
اقامت 24
511,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
511,000
تومان
3 مهر
شنبه
511,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
511,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
511,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
511,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
511,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
511,000
تومان
9 مهر
جمعه
511,000
تومان
10 مهر
شنبه
511,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
511,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
511,000
تومان
هتل یار
521,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
521,000
تومان
3 مهر
شنبه
521,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
521,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
521,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
521,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
521,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
521,000
تومان
9 مهر
جمعه
521,000
تومان
10 مهر
شنبه
521,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
521,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
521,000
تومان
علاءالدین
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
570,000
تومان
3 مهر
شنبه
570,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
541,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
541,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
541,000
تومان
9 مهر
جمعه
570,000
تومان
10 مهر
شنبه
570,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
541,000
تومان
جهانگردی دلوار-سوئیت بزرگ یکخوابه دونفره
سوئیت بزرگ یکخوابه دونفره
اقامت 24
691,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
691,000
تومان
3 مهر
شنبه
691,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
691,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
691,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
691,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
691,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
691,000
تومان
9 مهر
جمعه
691,000
تومان
10 مهر
شنبه
691,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
691,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
691,000
تومان
هتل یار
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
700,000
تومان
3 مهر
شنبه
700,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
700,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
700,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
700,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
700,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
700,000
تومان
9 مهر
جمعه
700,000
تومان
10 مهر
شنبه
700,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
700,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
700,000
تومان
علاءالدین
759,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
759,000
تومان
3 مهر
شنبه
759,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
720,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
759,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
759,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
720,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
720,000
تومان
9 مهر
جمعه
759,000
تومان
10 مهر
شنبه
759,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
759,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
720,000
تومان
جهانگردی دلوار-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
360,000
تومان
3 مهر
شنبه
360,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
9 مهر
جمعه
360,000
تومان
10 مهر
شنبه
360,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
هتل یار
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
364,000
تومان
3 مهر
شنبه
364,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
364,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
364,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
364,000
تومان
9 مهر
جمعه
364,000
تومان
10 مهر
شنبه
364,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
جهانگردی دلوار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
443,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
443,000
تومان
3 مهر
شنبه
443,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
443,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
443,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
443,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
443,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
443,000
تومان
9 مهر
جمعه
443,000
تومان
10 مهر
شنبه
443,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
443,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
443,000
تومان
هتل یار
452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
452,000
تومان
3 مهر
شنبه
452,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
452,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
452,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
452,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
452,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
452,000
تومان
9 مهر
جمعه
452,000
تومان
10 مهر
شنبه
452,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
452,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
452,000
تومان
علاءالدین
497,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
497,000
تومان
3 مهر
شنبه
497,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
472,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
497,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
497,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
472,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
472,000
تومان
9 مهر
جمعه
497,000
تومان
10 مهر
شنبه
497,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
497,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
472,000
تومان
جهانگردی دلوار-سوئیت بزرگ دوخوابه چهارنفره
سوئیت بزرگ دوخوابه چهارنفره
هتل یار
778,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
778,000
تومان
3 مهر
شنبه
778,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
778,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
778,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
778,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
778,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
778,000
تومان
9 مهر
جمعه
778,000
تومان
10 مهر
شنبه
778,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
778,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
778,000
تومان
علاءالدین
841,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
841,000
تومان
3 مهر
شنبه
841,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
798,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
841,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
841,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
798,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
798,000
تومان
9 مهر
جمعه
841,000
تومان
10 مهر
شنبه
841,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
841,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
798,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دلوار بوشهر

آسانسور
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
لباسشویی
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
گشت نیم روزی
زنگ هشدار
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
ترانسفر رفت با هزینه
پارک کودک
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
زمين تنيس
بازی ویدئویی
وسایل بدنسازی
فروشگاه صنايع دستی
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
كافی شاپ
فضای سبز
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
سالن جلسات
ميز
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
خدمات بيدار باش
مبل
سرویس حرم
پنجره
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
کپسول آتش‌نشانی در لابی
تلويزيون در لابی
سالن جلسات
Business Center
صندوق امانات
لابی
رستوران
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات خشکشویی
مینی بار
اعلام حریق
استخر
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
سونا
تلویزیون
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
یخچال
دستگاه خودپرداز
دمپایی
روزنامه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
خشکشویی (لاندری)
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
صبحانه رایگان
خشکشویی
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
آرایشگاه
اتاق سیگار
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
سالن بیلیارد غیررایگان
لابی
پرینت
پارکینگ روباز
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پارکینگ سرپوشیده
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
حمام

آدرس هتل دلوار بوشهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دلوار بوشهر

(74 نظر)
نقاط قوت:
ساحلی بودن...
نقاط ضعف:
تلویزیون خراب...سرویس ایرانی نداشت
نقاط قوت:
استفاده از پرسنل شایسته و موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
کمبود پریز برق در اتاقها و خرابی تلویزیون
نقاط قوت:
فشار آب بسیار زیاد و عالی برخورد عالی پذیرش و نظافتچی پارکینگ مسقف فضای دلباز و لابی زیبا
نقاط ضعف:
۱/ ملحفه ها تمیز اما تشک بسیار بسیار کثیف بود???? ۲/ دم در اتاق یه سوسک زنده دیدیم که مشخص نبود تو دیوار بوده یا تو راهرو. ۳/ تا حالا هر هتلی رفتم کتری برقی و بشقاب و لیوان و دو تا چای کیسه ای یا دو تا نسکافه، حتی میوه و بطری آب بزرگ رایگان بود تو اتاق. ۴/ راه آب حمام گرفته بود و به زور آب تخلیه می‌شد. ۵/ کولر اتاق ها جوابگوی ظهر تابستان بوشهر نیست. ۶/ چینش اتاق ها اصلا درست نبود، و جای راه رفتن نبود. ۷/ صبحانه بسیار بسیار محدود، بسیار تعجب کردیم! اینها مسائل کلی ست، جزییات بیشتری هم هست، منتها این مسائل که عنوان کردم در اولویت هست.
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
کهنه کثیف بسیار بد
واقعاً از تمامي متصديان هتل ممنونم ، از رفتار تمامي كاركنان سپاسگذارم ، اميدوارم همگي سلامت باشند .
هتل 3 ستاره تمیز و خوبیه با اینکه قدیمیه اما ساختار خوبی داره. بسیار خوب ضدعفونی میشه و کارکنان واقعا زحمت میکشن تمام جوانب در مبارزه با کرونا در نظر گرفته میشه. صبحانه نرمال و خوبی داره. رستوران نهار و شامش افتضاحه و تنها نکته منفی هتل هستش
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی بسیار قدیمی آب کف حموم میموند و چاهش بسته بود صبحونه بی کیفیت بود و سلف سرویس نبود
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل. موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
نداشتن تلویزیون درست و حسابی. نداشتن پریز برق کافی در اتاق ها. کثیفی بالکن ها. نداشتن غذای خوب در رستوران هتل.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نور کم اتاق و راهرو سرویس بهداشتی نامناسب نبود کتری برقی در اتاق
عالییییی
هتل با ساختمان قدیمی و کیفیت متوسط ،
از نظر دسترسی به ساحل و بافت قدیمی شهر خیلی خوب بود. ساحلی که نزدیک هتل هست بسیار تمیز و زیباست. دو تا رستوران خیلی با کیفیت با فواصل کم نزدیک هتل هست. در مورد خود هتل اتاق ها بسیار تمیز و مجهز بودند. هر روز صبح شامپو و آب و... شارژ میشد. برخورد پرسنل هتل عالی بود.فقط سرویس بهداشتی و حمام مثل روشویی و دوش حمام کمی کهنه بودند که با تعمیر جزیی رفع میشد. از لحاظ رعایت پروتکل ها در شرایط کرونا بسیار خوب بود.صبحانه هم با توجه به شرایطی که کرونا هست و به صورت بسته بندی بود عالی بود. در کل اقامت در این هتل پیشنهاد میشه
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل بسیار عالی رفتار پرسنل مودبانه
نقاط ضعف:
هتل فرسوده آرامش به علت نازکی دیوارها و قدیمی بودن پنجره ها ندارد صبحانه بسیار بد
نقاط قوت:
موقعیت خوب محیط مناسب و محترمانه خلوتی رستوران قابل قبول رعایت خوب نظافت
نقاط ضعف:
وسایل اطاقها همچون تلوزیون و تلفن و مبلمان فرسوده
نقاط قوت:
کارکنان با ادب و محترم سرویس بهداشتی کاملا تمیز کیفیت غذا عالی فضای هتل دلچسب
نقاط ضعف:
تلویزیون crt قدیمی
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
قدیمی بودن و امکانات ضعیف اتاق ها دوش حمام خراب بود در اتاق ها مسواک، خمیردندان و پاشنه کش نبود
قابل قبول بود
هتل تمیز و خوبی بود
با سلام با توجه به مهمان بودن یک روزه در هتل زیبای هتل دلوار بوشهر بدون اغراق میتونم بیان کنم که از همه لحاظ خدمات دهی عالی بودن _ کمال تشکر دارم از پرسنل این مجموعه .
هتل بسیار خوب بود کارکنان برخورد عالی داشتن ولی در رابطه با صبحانه اگر تنوع بیشتر بود عالی میشد
به هتل رسیدگی نمیکنند هر سال داره خراب تر و فرسوده تر میشه
عالی بود
صبحانه و تمیزی هتل نسبتا خوب بود
خوب
متاسفانه بوشهر (این شهر زیبا، خارق العاده و دوست داشتنی) هتل ندارد. چاره ای نیست... هتل از روی ناچاری...
هتل اصیلی هست. موقعیت شهری فوق العاده، اما از نظر سرویس دهی ضعف هایی داره، ظرف های صبحانه به صورت محدود بوی نامطبوعی میدادند، و در طول مدت اقامتمان برای نظافت اتاق اصلا حوله ها و لیوان های و ظروف استفاده شده تعویض نمیشدند. هرچند ما فقط برای خواب در هتل بودیم و باز هم میگم موقعیتش در بوشهر عالیه. هزینه ی اقامت هتل نسبت به امکانات بالا هست.
خدمات خوب
خیلی لوکس و زیبا تمیز. فقط مشکلش این است که کمی گران است
موقعیت مکانی هتل بسیار خوبه اما اتاق ها خیلی کثیف و کهنه هستند. صبحانه با کیفیت نیست و‌ تنوع نداره. با اینکه اتاق غیر سیگاری خواسته بودیم اتاق کاملا بوی سیگار میداد. مبل و موکت داخل اتاق خیلی کثیف بود و کلا هتل نیاز به باز سازی دارد.
هتل خوبیه تو بوشهر، نزدیک به ساحلم هست، میتونید پیاده تا ساحل برید، ساحل صخره ای و زیبایی داره
هتل خوبی هست برخورد پرسنل عااااالی اتاق های هتل نسبتا قدیمی هست صبحانه هتل خیلی عادی بود ولی برای بوشهر هتل خوبی هست
بسیار قدیمی با خدمات ضعیف
پرسنل خوب ، اتاق نسبتاً تميز و آرامي داشت كمبودهايي داشت كه با توجه به ستاره هتل قابل چشم پوشي بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
عالی
موقعیت و تمیزی عالی فقط دو مشکل داشت یکی سرویس بهداشتی مثل هتل 3 ستاره نیست و دیگری یک آسانسور برای یک هتل با این همه اتاق بسیار کمه
از پرسنل و پذیرایی راضی هستم. تلویزیون قدیمی بود و بلا استفاده...
هتلی خیلی ضعیف و بی کیفیتیه
برخورد پرسنل خوب بود. موقعیت هتل خوب و منظره دیدنی از دریا داره اما کمی کهنه شده و نیاز به بازسازی در زمان اقامت ما اسانسور خراب بود و مجبور بودیم 4 طبقه رو بالا بریم و واسه هتل، خراب بودن اسانسور در زمان بیش از 24 ساعت فاجعه اس ما فقط بخاطر منظره دریا این هتل رو انتخلاب کردیم و بهمین دلیل طبقه 4 رو به دریا رو گرفتیم در ضمن اسپیلت اتاق خیلی صدا میداد که ازار دهنده بود
جای خوبیه و هتل خوبیه به نسبت قیمت هرچند قدیمیه و نیاز به نوسازی داره
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ
به نسبت هتل 4 ستاره و قیمت با ارزش بود.
نقاط قوت:
نزدیک به ساحل ،تمیز بود ، صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
نامناسب بودن سرویس بهداشتی و تلویزیون قدیمی بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
ساعت اتاق 2 ساعت جلو بود. حموم و توالت قدیمی. حوله و شامپو رو رو میز گذاشتن. توی سوپ سیم ظرف شویی بود. سرویس چوب اتاق قدیمی و پوسیده و رنگ پریده ولی خب تو بوشهر بهتر از این نداریم.
شاید بهترین هتل بوشهر باشه ولی قدییمیه
نزدیکی به دریا، غذاهای بسیار با کیفیت و برخورد مناسب کارکنان از ویژگی های مثبت این هتل است. البته لازم به ذکر است هتل بسیار قدیمی است و نیاز به بازسازی دارد، اتاق ها تلویزیون lcd ندارد و صدای اتاق های مجاور گاهی اوقات کمی باعث آزار است . اما با توجه به امکانات موجود در بوشهر مکان مناسبی برای اقامت است.
هتل قدیمی ولی خوبی بود، مشکلش عدم رسیدگی به هتل بود، هتل نیاز به بازسازی داشت. لوازم و امکانات فرسوده بود. پرسنل خوب بودند. موقعیت هم عالی
پرسنل مهربان با مکانی بسیار مناسب و خدمات عالی و ساختمانی کمی قدیمی
پرسنل و خدمات خوب باربیکیوی عالی در ضمن این هتل یکی از اولین هتلای بین المللی بوشهره
جای خوب اتاق ها قديمی ،غذای خوب
نیاز به بازسازی دارد.
از اقامتم در این هتل رضایت کامل داشتم. اتاقها تمیز و نورگیری و دید بسیار زیبا دارند، موقعیت هتل بسیار مناسب هست، غذای رستوران خیلی خوب و باکیفیت بود. اما تنها مورد قابل ذکر این است که هتل نیاز به بازسازی دارد.
در کل خوب بود توصیه می کنم برید از نظر صبحانه و غذاها خیلی خوب بود برخورد کارکنان بسیاربسیار عالی خصوصابخش پذیرش و خانمی که طبقه دوم رو نظافت می کنن اسمشون رو نمی دونم فکر کنم بهترین هتل بوشهر باشه
همه چیز به نسبت بوشهر خوب بود
یک هتل سه ستاره عالی بود. رفتار پرسنل فوق العاده بود و هر چیزی که در اتاق نیاز داشتیم، به سرعت فراهم می شد. قدیمی بودن هتل باعث شده بود که حس و حال خوبی وجود داشته باشه تو هتل. و موقعیت مکانی هتل هم بسیار بسیار تاثیرگذار بود در کیفیت سفر ما.
قدیمی بودن وسایل و لوازمدمپایی های نامناسب در اتاق
به نسبت سایر هتلهای بوشهر بسیار بهتر است. هتل قدیمی است و متاسفانه راهروها و آسانسور بسیار گرم بود...
برای اولین بار در ایام دهه اول محرم در بوشهر بودم عزاداری بوشهری ها را بسیار اصیل و ریشه دار و نیز بی ریا دیدم جذب نوع عزاداری شان شدم و در سینه زنی دایره وار آنها ، شرکت کردم. از هتل دلوار هم راضی بودم این هتل موقعیت مکانی خوبی دارد و نام با مسمّایی دارد. به نظرم این هتل قابلیت ارتقاء به هتل چهار ستاره را با مقداری بازسازی دارد. اگر بار دیگر به بوشهر بروم به همین هتل میروم. ...
پرسنل فوق العاده با ادب، خاطره ای بیاد ماندی با ویو دریا، هتل به نسبت قدیمی ولی فکر کنم بهترین هتل بوشهر هست. به امتحانش میارزد. ...
نظری ندارم...
هتل به نسبت هتل های بوشهر بسیار عالی بود و راضی بودم از اقامتم ...
خوب بود...
دستشویی بسیار کوچک و نور آن واقعاً بد بود ولی فشار آب با توجه به سایر نقاط بوشهر مناسب بود. خود هتل در موقعیت مناسب و در کل هتل خوبی بود....
هتل کمی قدیمی و کم امکانات ولی در کل مناسب است....
نقاط قوت:
شخصیت کارکنان خوب بود احترام گذاری عالی بود صبحانه هتل خوب بود
نقاط ضعف:
تلوزیون قدیمی و تعداد کمی شبکه داشت نتونستیم استفاده کنیم توالت فرنگی قدیمی و بسیار بی کیفیت بود
نقاط قوت:
صبحانه عالی اینترنت پر سرعت غذا با کیفیت
نقاط ضعف:
تلویزیون معمولی و بد دید ر‌و به دریا نداشتن پنجره های معمولی اتاق حمام بی کیفیت
نقاط قوت:
اینترنت و صبحونه عالی
نقاط ضعف:
حمام و تلویزیون و پنجره مشکل داشت
ذبیح الله مرادمند نمره خوب را برای هتل دلوار بوشهر انتخاب کرده است
نقاط قوت:
پرسنل خادم و مهربان
نقاط ضعف:
کیفیت خیلی بد رستوران
نقاط قوت:
کیفیت و تنوع غذایی خوب برخورد خوب خدمه هتل
نقاط ضعف:
پنجره اتاق هنگام وزش باد بسیار صدا میداد و تکان میخورد
نقاط قوت:
همه چیز خوب و عالی بود و اقامت راحتی در این هتل داشتیم.
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
برخورد مناسب كارمندان
نقاط ضعف:
كيفيت شيرالات كيفيت اسانسور نور اتاف
عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دلوار بوشهر

مهمانان هتل دلوار بوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دلوار بوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دلوار بوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دلوار بوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دلوار بوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.