مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نگین بجنورد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
هتل یار
353,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
353,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
353,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
353,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
353,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
353,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
353,000
تومان
4 شهریور
جمعه
353,000
تومان
5 شهریور
شنبه
353,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
353,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
353,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
353,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
353,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
353,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
353,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
353,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
353,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
353,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
353,000
تومان
4 شهریور
جمعه
353,000
تومان
5 شهریور
شنبه
353,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
353,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
353,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
353,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
361,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
361,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
361,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
361,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
361,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
361,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
361,000
تومان
4 شهریور
جمعه
361,000
تومان
5 شهریور
شنبه
361,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
361,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
361,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
361,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
505,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
505,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
505,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
505,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
505,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
505,000
تومان
4 شهریور
جمعه
505,000
تومان
5 شهریور
شنبه
505,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
505,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
505,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
505,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
505,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
505,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
505,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
505,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
505,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
505,000
تومان
4 شهریور
جمعه
505,000
تومان
5 شهریور
شنبه
505,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
505,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
505,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
505,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
505,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
505,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
505,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
505,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
505,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
505,000
تومان
4 شهریور
جمعه
505,000
تومان
5 شهریور
شنبه
505,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
505,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
505,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
505,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
513,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
513,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
513,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
513,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
513,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
513,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
513,000
تومان
4 شهریور
جمعه
513,000
تومان
5 شهریور
شنبه
513,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
513,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
513,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
513,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
513,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
513,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
513,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
513,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
513,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
513,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
513,000
تومان
4 شهریور
جمعه
513,000
تومان
5 شهریور
شنبه
513,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
513,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
513,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
513,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
685,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
685,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
685,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
685,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
685,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
685,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
685,000
تومان
4 شهریور
جمعه
685,000
تومان
5 شهریور
شنبه
685,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
685,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
685,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
685,000
تومان
اتاق 3 تخته
هتل یار
685,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
685,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
685,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
685,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
685,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
685,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
685,000
تومان
4 شهریور
جمعه
685,000
تومان
5 شهریور
شنبه
685,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
685,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
685,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
685,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
697,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
697,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
697,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
697,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
697,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
697,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
697,000
تومان
4 شهریور
جمعه
697,000
تومان
5 شهریور
شنبه
697,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
697,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
697,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
697,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
866,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
866,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
866,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
866,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
866,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
866,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
866,000
تومان
4 شهریور
جمعه
866,000
تومان
5 شهریور
شنبه
866,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
866,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
866,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
866,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
866,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
866,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
866,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
866,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
866,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
866,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
866,000
تومان
4 شهریور
جمعه
866,000
تومان
5 شهریور
شنبه
866,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
866,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
866,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
866,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
877,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
877,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
877,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
877,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
877,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
877,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
877,000
تومان
4 شهریور
جمعه
877,000
تومان
5 شهریور
شنبه
877,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
877,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
877,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
877,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نگین بجنورد

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل نگین بجنورد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نگین بجنورد

(51 نظر)
نقاط قوت:
نظافت قسمت صرف صبحانه
نقاط ضعف:
ورودی تاریک و دلگیر
نقاط قوت:
به جز موقعیت مکانی هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
سطل زباله بسیار کثیف و حتی خالی نبود،نظافت اتاق به شدت افتضاح بود،صبحانه واقعا شرم آور بود،متاسفم که اینحا رو برای اقامت انتخاب کردم
نقاط قوت:
پاسخگویی سریع و به موقع، برخورد مناسب
نقاط ضعف:
پاسخگویی سریع و به موقع، برخورد مناسب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل
نقاط قوت:
دسترسی آسان
نقاط ضعف:
دسترسی آسان
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
عدم ارایه مسواک و خمیر دندان و تنوع صبحانه کم.
نقاط قوت:
همه چیز در حد یه هتل سه ستاره به نسبت قیمتش خوب و قابل قبول بود
نقاط ضعف:
درحد یه هتل سه ستاره هیچ چیز منفی ندیدم
نقاط قوت:
تمیزی هتل
نقاط ضعف:
تمیزی هتل
در کل خوب بود
نقاط قوت:
نزدیکی به مسیر مشهد -آزادشهر
نقاط ضعف:
دریافت هزینه اضافه بابت خردسال زیر ۵ سال در صورتی که گفته شده بود هزینه رایگان. اتاق ها بد بو و توالت اتاق کثیف و بسیار کهنه.تخت اصلا راحت نبود .در کل گران نسبت به امکانات همچنین برخورد پرسنل پذیرش خوب نبود.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان -اتاقها نسبتا تمیر - سکوت - قیمت نسبتا مناسب
نقاط ضعف:
فرش کف اتاقها نیاز به نظافت دارد _ پارکینگ ظرفیت خودروی همه مسافرین رو نداشت
نقاط قوت:
ورودی شهر بود و خیلی دردسترس بود
نقاط ضعف:
آب گرم اصلا نداشت
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
ندارد
به نظر من مدیران این هتل در تلاشند از هر قسمتی از خدمات که مقدور هست کم کنند. مشخصا هیچ ایده ای برای جلب رضایت مهمان ندارند.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
اتاقها تمیز نبودن..زیر میزوصندلیها بسیار کثیف بود..لای ملافه های شسته شده مو بود که اصلا مناسب یک هتل ۳ ستاره نیست
نقاط قوت:
مکانی
نقاط ضعف:
کثیفی ملافه،بالشت، پتو همش مو بود نداشتن امکانات سماور برقی نداره که حداقل امکانات هر هتلی هست
نقاط قوت:
هتل تمییز و ارزان هست
نقاط ضعف:
صبحانه قوی نیست عدسی سریع سرد و بعضا تمام میشه حوله ها تمییز هستن اما نحوه شستن به صورتیه که بوی چربی میده
نقاط قوت:
نظر به استفاده نکردن از این هتل به خاطر پرواز نکردن هواپیما به بجنورد به خاطر بدی آب و هوا -مراتب اعتراض نسبت به پرداخت نکردن پول و برنگشتن پول به این هتل را اعلام می دارم.
نقاط ضعف:
نظر به استفاده نکردن از این هتل به خاطر پرواز نکردن هواپیما به بجنورد به خاطر بدی آب و هوا -مراتب اعتراض نسبت به پرداخت نکردن پول و برنگشتن پول به این هتل را اعلام می دارم.
نقاط قوت:
هيچ نكته مثبتي نداره. افتضاح بود افتضاح
نقاط ضعف:
كثيف ترين حالت ممكن. ملافه هاي نشسته كه پرر از مو و لك بود، بوي فاضلاب در محيط. ما بيشتر از يك ساعت طاقت نياورديم و ترجيه داديم باوجود خستگي برگرديم به جاده چون اصلا نميشد اونجا رو تحمل كرد. اصلا نبايد اسم اونجا رو هتل گذاشت.
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
خیلی قدیمی ملحفه کم حوله ها بوی سار میداد
متاسفانه نه کافه پاسخگو بود نه به وعده شون مبنی بر فرستادن منو عمل کردن ، و من ناچار به استفاده از اسنپ فود شدم ... در مجموع به میزبانی کاملا متوسط ...
این هتل دوستاره بیشتر نداشت فقط به عندان یک اقامتگاه تمیز برای استراحت شبانه خوب بود نه بیشتر
با احترام این هتل در حد یک مهمانخانه معمولی هست
معمولی ولی خوب
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
ضعیف بودن سیستم سرمایش
برخورد پرسنل و مخصوصا مديريت هتل خوب و مناسب بود . اما کيفيت هتل و امکانات به نسبت قيمت مناسب نيست . آسانسور از نظر ايمني حتما بايد مورد بررسي سرويسکار مجرب قرار بگيرد. موقعيت مکاني خوب و پارکينگ مناسب است.
تنها هتل داخل شهر. نظافت ضعيف ، برخورد سرد پرسنل ، عدم نظارت به امكانات موجود در اتاق.
نقاط قوت:
نسبت به قیمت عالیمحیط آرام
نقاط ضعف:
کمی نظافت اتاق بهتر باشه خیلی خوبهنسبت به داریوش با وجود اینکه مثل اون لوکس نیست اما مدیریتش بهتره
پرسنل خوش برخورد داشت. اتاقا کیفیت خوبی نداره بعضی اتاق ها شیر های آبش خوب نیست به نظرم وظیفه مدیر هتله سرکشی کنه از اتاقا هر چندوقت یا مسئول مربوطه. صبحانه خیلی سادس صبحانه گرم فقط عدسی داره و کره پنیر تخم مرغ. موقعیت مکانی خوبه و پارکینگ مناسب.
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه ، خدمات ضعیف بود
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
نقاط قوت:
در حد قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
امکانات هتل و اتاقاش در حد مهمانپذیر هستش
هتل بی کیفیت با امکانات بد
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
عالی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
هتل کمی قدیمی از نظر ساخت ولی موقعیت و تمیزی و امکانات خوب
اتاق مناسب نبود چرا که توی توالت دستشویی نبود و باید توی ظرفشویی دست شسته میشد و این بهداشتی نبود. کمد لباس نبود. روتختی ها کثیف بود . و به نظر سه ستاره برای این هتل بییار زیاد هست با ارفاق به دو یتاره باید تبدیل شود
هتل خوبي بود و غذاهاي خوب اما واقعاً دلم نميخواد پاتوي اون شهر بزارم . رانندگي ها واقعاً ضعیف . راهنما هيچ مفهومي نداره براي افراد . مگه داريم درحال پياده روي باشي اونم توي پياده رو ، اسمش روشه ، پياده رو ، ماشين باسرعت بياد از پياده رو عبوركنه !!!! تميزي و پذيرايي هتل يك طرف قيمت پايين غذاها اما كيفيت عالي طرف ديگه . ولي هتل آرام و عملكرد كاركنان هم خوب بود
هتل قدیمی اما تمیز بود و کارکنان برخورد خوب و مسئولانه ای داشتند.
هتل تمیز است فقط کمی نیاز به رسیدگی وبازسازی دارد بیشتر رسیدگی به قسمت تالار میباشد ولی در کل نسبت به 3ستاره بودن خوب بود
تمیزی اتاق اصلا خوب نبود، پرسنل هتل غیر حرفه ای بود. امکانات هتل هم ضعیف بود. در کل از اقامت در این هتل رضایت نداشتم
از نظر بنده این هتل بسیار قدیمی است و در بخش های مختلف به خصوص اتاق ها و سرویس های بهداشتی نیاز به بازسازی دارد و بهتر است سرویس بهداشتی کلا از حمام جدا شود.
موقعیت و دسترسی هتل خیلی عالی بود هتل کمی قدیمی است ولی درحد یک هتل سه ستاره هتل قابل قبول بود
نسبت به قیمت خوب نبود . کهنه و قدیمی. مثل مهمانپذیر بود.
باسلام.فقط برخورد خانمی که در رزروشن حضور داشتند نسبتا خوب بود بقیه کارکنان برخوردی بسیار نامناسب و ضعیف داشتند.هتل پارکینگ مسقف برای ماشین ندارد.کسی که بار سنگین داشته باشد دسترسی به آسانسور به دلیل وجود چند پله مشکل است.سرویسهای بهداشتی ضعیف است
ساختمان هتل قدیمی بود، برخورد پرسنل خوب بود درکل مشکل خاصی نبود و هتل معمولی درحد متوسط بود
تاخیر ۲ ساعته در تحویل اتاق
در مجموع هتل قدیمی بود ولی تمیز بود،،صبحانه خیلی ابتدایی و معمولی بود..رفتار پرسنل خوب بود ولی روز اخر پول اب معدنی داخل یخچال رو گرفتن که در همه جای دنیا اب رو رایگان داخل یخچال میزارن و هتلی که شبی 250 هزارتومن میگیره خیلی بده برای 2000 تومان خودشو خراب می کنه و باید واقعا متاسف بود
همه چی برای سفر کاری خوب بود و مشکلی توی هتل ندیدم
این هتل در منطقه خیلی خوبی قرار گرفته است. هتل نگین رستوران و کافی شاپ خوبی دارد که غذای آن حرف نداشت. بهترین نکته این هتل اتاقمان بود که بسیار خوب و تمیز بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نگین بجنورد

مهمانان هتل نگین بجنورد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نگین بجنورد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نگین بجنورد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نگین بجنورد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نگین بجنورد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.