هتل سپهر بیرجند

بیرجند، خیابان جمهوری اسلامی، نبش جمهوری اسلامی 4 ، پلاک 77
4
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل سپهر بیرجند

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سپهر بیرجند

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
850,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
850,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
850,000 تومان
11 فروردین
جمعه
850,000 تومان
12 فروردین
شنبه
850,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
850,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
850,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
850,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
اقامت 24
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
850,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
850,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
850,000 تومان
11 فروردین
جمعه
850,000 تومان
12 فروردین
شنبه
850,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
850,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
850,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
850,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
850,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
850,000 تومان
18 فروردین
جمعه
850,000 تومان
یک تخته
هتل یار
899,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
899,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
899,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
899,000 تومان
11 فروردین
جمعه
899,000 تومان
12 فروردین
شنبه
899,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
899,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
839,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
839,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
839,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
839,000 تومان
18 فروردین
جمعه
839,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,100,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,100,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,100,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,100,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,100,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,100,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
دوتخته - دبل
هتل یار
1,145,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,145,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,145,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,145,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,145,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,145,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,145,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,075,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,075,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,075,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,075,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,075,000 تومان
دوتخته - توئین
هتل یار
1,145,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,145,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,145,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,145,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,145,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,145,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,145,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,075,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,075,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,075,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,075,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,075,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,210,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,210,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,210,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,210,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,210,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,210,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,210,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,210,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,210,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,210,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,210,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,210,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,210,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,210,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,210,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,210,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,210,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,210,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,210,000 تومان
سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
1,265,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,265,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,265,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,265,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,265,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,265,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,265,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,195,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,195,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,195,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,195,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,195,000 تومان
سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
1,265,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,265,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,265,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,265,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,265,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,265,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,265,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,195,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,195,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,195,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,195,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,195,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,430,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,430,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,430,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,430,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,430,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,430,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,430,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,430,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,430,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,430,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,430,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,430,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,430,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,430,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,430,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,430,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,430,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,430,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,430,000 تومان
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
1,855,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,855,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,855,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,855,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,855,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,855,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,855,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,855,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,855,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دوخوابه - دبل+2 تخت سینگل
هتل یار
1,905,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,905,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,905,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,905,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,905,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,905,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,905,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,835,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,835,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,835,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,835,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,835,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سپهر بیرجند

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
ورزش های ابی
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
غرفه صنایع دستی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
استخر شنا
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
نهار در اتاق
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
تالار عروسی
سالن چند منظوره
هماهنگ کننده تور
استخر
خدمات ترانسفر رفت فرودگاهي رايگان
استخر شنا
رخت آویز

آدرس هتل سپهر بیرجند روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سپهر بیرجند

(36 نظر)
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
از مهمان نواری وبرخور دپرسنل تفدیر میگردد وسفر بسیار خوبی بود واقعیت اصلا فکر نمیکردم که بیرجند هتل به این تمیزی ومرتبی داشته باشه همه چی ok وقابل تقدیر
نقاط ضعف:
به نظر میرسه انبارهای سوخت در موقعیت شما نوعی تهدید باشه واگر دو عدد صندلی وچایساز هم به اتاق ها اختصاص داده شودعالیست
نقاط قوت:
برخورد بی‌نظیر و عاااااالی کلیه پرسنل هتل (اعم از پذیرش، مدیریت داخلی و هِدچِف (Head chief) رستوران)، انگار ما جزئی از اعضای خانواده شان بودیم.همه چیز در حد ایده آل و عااااااالی...فقط خدا میدونه چقدر دلم تنگ میشه برای شهر بیرجند و مردمان خونگرمش...شهری بینهایت زیبا، با فرهنگی غنی و چندهزارساله و محیطی آرام.
نقاط ضعف:
واقعاً نداشت، من چیزی ندیدم...
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارمندان هتلصبحانهمحیط رستوران
نقاط ضعف:
نبودن آب جوشوقتی وارد اتاق شدیم دستمال ها تمام شده بود و چک نشده بود.
نقاط قوت:
بهترین هتل بیرجند قیمت مناسب با توجه به کیفیت رستوران و همچنین نظافت و برخورد پرسنل همگی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
غذای رستوران خوب نیست
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلصبحانه خوب و کافی
نقاط ضعف:
نور بسیار کم اتاقماسک نزدن پرسنلوجود دمپایی یکبار مصرف به جای دمپایی پلاستیکی در اتاقها
من دوروز گرفته بودم بااینکه یکروز زودتر رفتم پول کنسلی یکروزم رو ندادند
صبحانه معمولی اتاق ها در زمستان سرد و اصلا گرم نمیشد با این که روی آخرین درجه بود واقعا یک شب اونجا خوابیدم یخ زدم ولی بزرگ بود و دو تا اتاق با یک حال و آشپزخانه بزرگ نسبتا خوب. دستشویی ایرانی که تو اتاق بود واقعا چیز خوبی بود. برخورد پرسنل معمولی در حد متوسط و بود منتها اون یخ زدن من اون شب اونجا واقعا منو اذیت کرد به خاطر همین آرامش و راحتی رو یک ستاره دادم چون تا صبح به خاطر سرما نتونستم خوب بخوابم صدا هم کردم رو آخرین چیزی که ممکن بود گذاشتن ولی واقعا اتاق سرد بود
همه چیز مناسب و عالی
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
قیمت مناسب در مقایسه با سایر شهرها،تمیزی و نوساز بودن هتل ،موقعیت مکانی خوب برای دسترسی به نقاط مختلف و بناهای تاریخی شهر،کیفیت غذای خوب، صبحانه خوب و متنوع در حد هتل سه ستاره.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق کوچک بود کارمندی برای راهنمایی اتاق نداشتن
خیلی خوب
نحوه برخورد کارکنان ضعیف اما امکانات هتل نسبتا خوب
درکل خیلی خوب بود
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل هیچ مشکلی نداشت
نقاط ضعف:
من اتاقم یک تخته بود که بهم سه تخته دادن همین موضوع یکم ناراحتم کرد
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل و تمیزی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
امکانات هتل بسیار عالیتمیزی اتاق ها عالیبرخورد پرسنل درجه یک
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
همه موارد نسبت به سه ستاره بودن عالي بود.
نقاط قوت:
نظافت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
به نسبت قیمت امکانات خوبی نظیر پارکینگ استخر و صبحانه بوفه دارد دارد استخر هتل شلوغ و سانس های محدودی دارد. صبحانه هتل مناسب است. اتاقهای هتل تمییز هستند و با امکانات مناسب و نو . موقعیت مکانی هتل مناسب است. رفتار پرسنل عالی و حرفه ای است.
برخورد محترمانه پرسنل ، کیفیت غذای رستوران هم مناسب بود.
متوسط بود
همه چیز خوب و مناسبرفتار پرسنل از همه چیز بهتر بود
پرسنل خوش برخوردنوساز بودن هتل مجموعه آبی خوب در کل نسبت به هتل های ۳ستاره عالی بود و در حد ۴ستاره بود نکته منفی ندیدم
سلام.من زیاد سفر میکنم .شهر بیرجندم چند باری سفر کردم.این هتل نسبت به ستیر هتلای این شهر گزینه خیلی مناسب تریه.از نظر تمیز بودن نوساز بودن .بدون سر و صدا بودن.در کل برای یک هتل ٣ ستاره خیلی شرایط خوبی داره.
فضای هتل زیبا و غذا با کیفیت بود، پارکینگ بزرگی داشت و کارکنان محترمی، اما آب استخر تمیز نبود.
غذا با کیفیت، پارکینگ بزرگ، فضای هتل ، اتاقها، راهرو و ... زیبا بود، کارکنان بسیار مودب بودند، درکل همه چیز خوب بود بجز استخر که آبش تمیز نبود.
هتلی عالی
همه چیز عالی بود
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنلکیفیت غذای عالیتمیزی هتل
نقاط ضعف:
صبحانه محدود
هتلی تازه تاسیس و عالی بود و خیلی راضی بودم از اقامتم
نقاط قوت:
بسسار خوب بود
نقاط ضعف:
-
هتل بسیار تمیز، استخر بسیارعالی و خلوت، کارکنان بسیار خوش برخورد، صبحانه عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سپهر بیرجند

مهمانان هتل سپهر بیرجند در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سپهر بیرجند از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سپهر بیرجند بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سپهر بیرجند رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سپهر بیرجند را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.