هتل سپهر بیرجند

بیرجند، خیابان جمهوری اسلامی، نبش جمهوری اسلامی 4 ، پلاک 77
4
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران

معرفی هتل سپهر بیرجند

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سپهر بیرجند

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
352,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
352,000
تومان
28 دی
سه شنبه
352,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
352,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
352,000
تومان
1 بهمن
جمعه
352,000
تومان
2 بهمن
شنبه
352,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
352,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
352,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
352,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
352,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
352,000
تومان
یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
486,000
تومان
28 دی
سه شنبه
486,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
486,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
486,000
تومان
1 بهمن
جمعه
486,000
تومان
2 بهمن
شنبه
486,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
486,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
486,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
486,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
486,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
486,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
486,000
تومان
28 دی
سه شنبه
486,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
486,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
486,000
تومان
1 بهمن
جمعه
486,000
تومان
2 بهمن
شنبه
486,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
486,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
486,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
486,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
486,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
486,000
تومان
دوتخته - دبل
هتل یار
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
486,000
تومان
28 دی
سه شنبه
486,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
486,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
486,000
تومان
1 بهمن
جمعه
486,000
تومان
2 بهمن
شنبه
486,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
486,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
486,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
486,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
486,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
486,000
تومان
دوتخته - توئین
هتل یار
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
486,000
تومان
28 دی
سه شنبه
486,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
486,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
486,000
تومان
1 بهمن
جمعه
486,000
تومان
2 بهمن
شنبه
486,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
486,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
486,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
486,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
486,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
486,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
596,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
596,000
تومان
28 دی
سه شنبه
596,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
596,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
596,000
تومان
1 بهمن
جمعه
596,000
تومان
2 بهمن
شنبه
596,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
596,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
596,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
596,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
596,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
596,000
تومان
سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
596,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
596,000
تومان
28 دی
سه شنبه
596,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
596,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
596,000
تومان
1 بهمن
جمعه
596,000
تومان
2 بهمن
شنبه
596,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
596,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
596,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
596,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
596,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
596,000
تومان
سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
596,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
596,000
تومان
28 دی
سه شنبه
596,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
596,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
596,000
تومان
1 بهمن
جمعه
596,000
تومان
2 بهمن
شنبه
596,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
596,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
596,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
596,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
596,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
596,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
اقامت 24
951,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
951,000
تومان
28 دی
سه شنبه
951,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
951,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
951,000
تومان
1 بهمن
جمعه
951,000
تومان
2 بهمن
شنبه
951,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
951,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
951,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
951,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
951,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
951,000
تومان
سوئیت دوخوابه - دبل+2 تخت سینگل
هتل یار
951,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
951,000
تومان
28 دی
سه شنبه
951,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
951,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
951,000
تومان
1 بهمن
جمعه
951,000
تومان
2 بهمن
شنبه
951,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
951,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
951,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
951,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
951,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
951,000
تومان
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سپهر بیرجند

آسانسور
روم سرويس 24 ساعته
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
گیم نت
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
پارک کودک
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات پزشكي
روم سرويس
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلویزیون در لابی
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
خدمات باربري
سالن بيليارد
مینی بار رایگان
نهار در اتاق
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
تلويزيون در لابی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
تالار عروسی
سالن چند منظوره
هماهنگ کننده تور
استخر
خدمات ترانسفر رفت فرودگاهي رايگان
استخر شنا
مبل
لابی
زمين تنيس
روزنامه رایگان
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات
پارکینگ در هتل
ورزش های ابی
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
غرفه صنایع دستی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
استخر شنا
Business Center
صبحانه رایگان
کافی نت
نمازخانه
تاکسی سرویس
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
تلویزیون
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
یخچال
دستگاه خودپرداز
تالار پذیرایی
سرویس فرنگی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
خشکشویی (لاندری)
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات برای معلولین
سوئیت
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
لابی
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
جکوزی رایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
رستوران فضای باز
سالن ورزشی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سونا بخار
اطفای حریق
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
رخت آویز

آدرس هتل سپهر بیرجند روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سپهر بیرجند

(30 نظر)
همه چیز مناسب و عالی
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی دیده نشد
با عرض سلام خدمت شما بابت معرفي اين هتل همه چي عالي بود. برخورد پرسنل، نظافت اتاق،آرامش داخل هتل ممنون از محبت پرسنل اين هتل خوب ، تشكر
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
با سلام عالی از هر نضر عالی استخر رایگان و همه چی خوب فقط عالی همین
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق کوچک بود کارمندی برای راهنمایی اتاق نداشتن
خیلی خوب
نحوه برخورد کارکنان ضعیف اما امکانات هتل نسبتا خوب
درکل خیلی خوب بود
نقاط قوت:
راضی بودم هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
چیزی وجود نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل هیچ مشکلی نداشت
نقاط ضعف:
من اتاقم یک تخته بود که بهم سه تخته دادن همین موضوع یکم ناراحتم کرد
همه موارد نسبت به سه ستاره بودن عالي بود.
به نسبت قیمت امکانات خوبی نظیر پارکینگ استخر و صبحانه بوفه دارد دارد استخر هتل شلوغ و سانس های محدودی دارد. صبحانه هتل مناسب است. اتاقهای هتل تمییز هستند و با امکانات مناسب و نو . موقعیت مکانی هتل مناسب است. رفتار پرسنل عالی و حرفه ای است.
برخورد محترمانه پرسنل ، کیفیت غذای رستوران هم مناسب بود.
متوسط بود
همه چیز خوب و مناسبرفتار پرسنل از همه چیز بهتر بود
پرسنل خوش برخوردنوساز بودن هتل مجموعه آبی خوب در کل نسبت به هتل های ۳ستاره عالی بود و در حد ۴ستاره بود نکته منفی ندیدم
سلام.من زیاد سفر میکنم .شهر بیرجندم چند باری سفر کردم.این هتل نسبت به ستیر هتلای این شهر گزینه خیلی مناسب تریه.از نظر تمیز بودن نوساز بودن .بدون سر و صدا بودن.در کل برای یک هتل ٣ ستاره خیلی شرایط خوبی داره.
فضای هتل زیبا و غذا با کیفیت بود، پارکینگ بزرگی داشت و کارکنان محترمی، اما آب استخر تمیز نبود.
غذا با کیفیت، پارکینگ بزرگ، فضای هتل ، اتاقها، راهرو و ... زیبا بود، کارکنان بسیار مودب بودند، درکل همه چیز خوب بود بجز استخر که آبش تمیز نبود.
هتلی عالی
همه چیز عالی بود
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل کیفیت غذای عالی تمیزی هتل
نقاط ضعف:
صبحانه محدود
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
بسسار خوب بود
نقاط ضعف:
-
هتلی تازه تاسیس و عالی بود و خیلی راضی بودم از اقامتم
نقاط قوت:
تمیز ومرتب در حد یک هتل ۳ ستاره وبرخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت پایین غدای رستوران هتل وصبحانه ونداشتن تنوع غدایی برای مشتری وبه نظر می رسید عیب از پرسنل رستوران است ونداشتن تنوع غذایی صبحانه واین یک ضعف برای هتل محسوب می شود.
هتل بسیار تمیز، استخر بسیارعالی و خلوت، کارکنان بسیار خوش برخورد، صبحانه عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سپهر بیرجند

مهمانان هتل سپهر بیرجند در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سپهر بیرجند از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سپهر بیرجند بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سپهر بیرجند رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سپهر بیرجند را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.