هتل آریان بانه

کردستان، بانه، بلوار سردشت، میدان شوری
2.7
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آریان بانه

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
395,000
تومان
9 بهمن
شنبه
395,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
395,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
395,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
395,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
395,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
395,000
تومان
15 بهمن
جمعه
395,000
تومان
16 بهمن
شنبه
395,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
395,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
395,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
395,000
تومان
9 بهمن
شنبه
395,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
395,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
395,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
395,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
395,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
395,000
تومان
15 بهمن
جمعه
395,000
تومان
16 بهمن
شنبه
395,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
395,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
395,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
395,000
تومان
9 بهمن
شنبه
395,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
395,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
395,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
395,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
395,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
395,000
تومان
15 بهمن
جمعه
395,000
تومان
16 بهمن
شنبه
395,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
395,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
395,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
482,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
482,000
تومان
9 بهمن
شنبه
482,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
482,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
482,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
482,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
482,000
تومان
15 بهمن
جمعه
482,000
تومان
16 بهمن
شنبه
482,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
482,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
482,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
482,000
تومان
9 بهمن
شنبه
482,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
482,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
482,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
482,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
482,000
تومان
15 بهمن
جمعه
482,000
تومان
16 بهمن
شنبه
482,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
482,000
تومان
سوئیت سه تخته
هتل یار
543,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
543,000
تومان
9 بهمن
شنبه
543,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
543,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
543,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
543,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
543,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
543,000
تومان
15 بهمن
جمعه
543,000
تومان
16 بهمن
شنبه
543,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
543,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
543,000
تومان
سوئیت سه تخته
ای‌گردش
543,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
543,000
تومان
9 بهمن
شنبه
543,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
543,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
543,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
543,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
543,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
543,000
تومان
15 بهمن
جمعه
543,000
تومان
16 بهمن
شنبه
543,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
543,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
543,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
هتل یار
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
570,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
570,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
576,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
576,000
تومان
9 بهمن
شنبه
576,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
576,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
576,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
576,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
576,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
576,000
تومان
15 بهمن
جمعه
576,000
تومان
16 بهمن
شنبه
576,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
576,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
576,000
تومان
سوئیت چهار تخته
هتل یار
586,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
586,000
تومان
9 بهمن
شنبه
586,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
586,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
586,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
586,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
586,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
586,000
تومان
15 بهمن
جمعه
586,000
تومان
16 بهمن
شنبه
586,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
586,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
586,000
تومان
سوئیت چهارنفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته
ای‌گردش
761,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
761,000
تومان
9 بهمن
شنبه
761,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
761,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
761,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
761,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
761,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
761,000
تومان
15 بهمن
جمعه
761,000
تومان
16 بهمن
شنبه
761,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
761,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
761,000
تومان
سوئت پنج تخته
هتل یار
761,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
761,000
تومان
9 بهمن
شنبه
761,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
761,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
761,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
761,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
761,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
761,000
تومان
15 بهمن
جمعه
761,000
تومان
16 بهمن
شنبه
761,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
761,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
761,000
تومان
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 8 نفر

امکانات اتاق های هتل آریان بانه

سالن کنفرانس
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات تهيه بليط
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
خدمات بیدار باش
باغچه
سالن تشريفات
شبکه پخش فیلم
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
خدمات خانه داری
رستوران بام
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلويزيون LCD در لابی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
خدمات بيدار باش
فضائی برای پياده روی
چايخانه سنتی
كافی شاپ
سالن تشريفات
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
مسلط به زبان کردی
خدمات اتو
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فكس
خدمات بيدار باش
رستوران سنتی
اتاق جلسات
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
تلویزیون lcd
خشکشویی
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
خدمات اتو
روم سرويس
آسانسور
سونا
مبلمان
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
صندوق امانات
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
اینترنت در اتاق
یخچال
دمپایی
سرویس فرنگی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
پاركينگ
تلویزیون
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
تلويزيون در لابی
مینی بار
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
نمای کوه
آرایشگاه
وسایل بدنسازی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان کردی
فروشگاه
خشکشویی
خدمات تور
اتاق بازی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
پارکینگ سرپوشیده
فروشگاه و غرفه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
حمام

آدرس هتل آریان بانه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آریان بانه

(26 نظر)
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبت نداشت ، اشتباه کردیم که یک شب خوابیدیم .
نقاط ضعف:
هتل در حد مسافرخانه ننه قمر ، کثیف و اتاق‌های بسیار نامناسب، تا صبح نتونستیم بخوابیم بخاطر تخت داغون ، آب نبود و دو بار اعتراض کردیم تا فلکه آب باز شد ، در کل اصلا پیشنهاد نمیکنم که حتی از کنارش هم رد بشین
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
صبحانه نا مناسب، نداشتن کولر ، سوییت نامناسب بودن تخت
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود میتونست بهتر باشه
رفتار پرسنل مناسب بود ولی از لحاض کیفیت اتاق ها و تخت ها و نظافت خوب نبود از لحاظ تاسیسات و امکانات خیلی ضعیف بود وتعداد پرسنل کم و صبحانه شم که به همه نمیرسه
نقاط قوت:
در کل خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
امکانات رفاهی ضعیف بود میتونه بهتر هم بشه
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
امکانات هتل اصلا خوب نیست و در حد مسافرخانه میباشد واز نظر قیمت هم بالا وازنظر نظافت صفر است
سلام من در شهریور ۹۸ به این هتل رفتم رفتار پرسنل واقعا خوب و مودبانه بود ولی امکانات هتل در حد یک مسافزخانه بین راهی بود سرویس ها بو میداد اطاقها فرسوده و خراب بود در سوییت این هتل حداقل امکانات مثل لیوان و ... نبود از همه بدتر برگزاری مراسم عروسی تا ساعت یک شب و صدای واقعا گوش خراش آن که آسایش نداشتی بطور کلی اصلا این هتل را توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
در حد متوسط بود
نقاط ضعف:
اتاقی که اول به ما تحویل دادن خیلی بد بود تعویضش کردن اما باز هم معمولی بود
نقاط قوت:
راضی بودیم مشکلی نبود
نقاط ضعف:
شب کولرو خاموش کردن و خیلی گرما خوردیم
نقاط قوت:
تمیزی هتل صبحانش و سرویس دهیشون خوب بود در حد نرمال بود
نقاط ضعف:
یکم از مراکز خرید دور بود
من در پاییز97 اقامت داشتم نکات مثبت: رفتار پرسنل. نزدیکی به مراکز خرید. نکات منفی.بهداشت سالن های عمومی و اتاق. تخت خواب بد.دیوارهای نازک بطوریکه صدای اتاق کناری شندیه میشد. سالن غذاخوری پیمنکار هتل بود که یک شب چهت عروسی اجاره شده بود و تا 2 شب سروصدا بود. صبحانه بسیار ضعیف بود
سيستم تهويه فقط مناسب نبود كه كولر آبي مركزي بود. دريچه هاشم خيلي خوب كيپ نمي شد.
با سلام، هتل بزرگ و جادار است ولی به طرز صحیح از آن استفاده نشده است. بنده سه اطاق عوض کردم تا اطاق مطلوب تر را انتخاب کنم. یکی از مشکلات بزرگ هتل همجواری با کارگاه سنگبری و شهر بازی کودکان است که تا پاسی از شب سرو صدا وجود دارد. بگذریم از صدای ماشینها و ویراژهای موتور سیکلت ها . اطاقها کولر ندارند .تنها دریچه کولر آبی موجود است . فضای حمام وسرویس بسیار کوچک است به نسبت فضای نسبتا بزرگ اطاق . وضعیت درب اطاقها افتضاح . راهرو طبقه چهارم تاریک .صبحانه ضعیف. اطاق ها و سرویس تمیز و مناسب . با تشکر
برخورد کارکنان خوب بود. توصیه می کنم مرداد ماه به هتل نرید چون کولر ها به صورت مرکزی کنترل می شوند و شما هیچ کنترلی روی کولر ندارید و ممکنه یکی سردش باشه ولی یک اتاق دیگه گرمشون باشه. ما بقی موارد بد نبود خوب بود.
در مجموع موارد ذیل را در ارتباط با هتل می توان گفت : 1. برخورد پرسنل خوب 2. عدم ارائه سرویس تعویض ملحفه و رویه بالش ها 3. عدم درخواست از سوی نظافت چی جهت تمیزکاری 4. عدم ارایه سرویس شامپو و مسواک 5. فضایی محدود پارکینگ 6. تاریکی و عدم نظافت پارکینگ 7. سرویس بسیار ضعیف صبحانه توصیه می شود موقع سرو یک نفر در محل سرو وجود داشته باشد. با اصلاح موارد فوق که هزینه‌ای هم نداری می توان رضایتمندی رو افزایش داد.
نقاط قوت:
برخورد خوب كاركنان مهيا كردن سشوار پس ازدرخواست آرامش و سكوت
نقاط ضعف:
كولر جوابگوى فضاى سوييت نبود
همه چیز خیلی خوب و عالی بود.
نقاط قوت:
سرویس پذیرایی و اتاق به عنوان هتل سه ستاره از کیفیت خوبی برخوردار بود، و برخورد پرسنل عالی.
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچکی دارد و ممکن است در زمان شلوغی همه مسافران نتوانند از آن استفاده کنند
پارکینگ هتل یک تعدادی محدودی پارکینگ مسقف داشت که نمی زاشتید مهمانان پارک کنند و می گفتند فقط این پارکینگها مال مدیران هتل است که با توجه به مسیر زیاد تا هتل و بارندگیهای زیاد تبریز بسیار باعث نارضایتی ما شد
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل نظم پرسنل
نقاط ضعف:
با کمی اغماض نکته منفی ندارد
صبحانه ضعیف، از نظر تمیزی و امکانات هم معمولی بود
ضمن تشکر از زحمات خواهشمند است به موارد ذیل دقت نظر مبذول فرمایید :۱- سرد شدن آب حمام در ساعات پرترافیک مصرف۲- چک این و چک اوت نشدن اتاق ( مثلا کابل تلویزیون نبود و مسافر موضوع را اطلاع داد و سیم تهیه شد .)۳- کثیفی و گرد و خاک پارکینگ ۴ - متنوع نبودن و بعضا بی اهمیتی در سرو صبحانه (مثلا اگر نان گرم سرو شود که هزینه ای برای هتل نخواهد داشت یا آب پرتقال که تمام می شود شارژ نمی گردد )به هر حال از زحمات شما تشکر می کنم مخصوصا پاسخگو بودن و ادب کارکنان ، اگر مدیریت محترم همین چند موضوع را رسیدگی نماید مطمئنا باعث رضایت بیشتر مسافرین خواهد شد . با تشکر
نقاط قوت:
وجود رستوران مناسب در هتل
نقاط ضعف:
پاركينگ مناسب ندارد و دسترسي سخت است
از اقامت در این هتل راضی بودیم . پارکینگ مناسبی داشت . کارکنا ن مودب و خوشرویی داشت . اتاقها تمیز و قیمت آن مناسب بود . دسترسی آن به مرکز شهر بسیار آسان بود .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آریان بانه

مهمانان هتل آریان بانه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آریان بانه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آریان بانه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آریان بانه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آریان بانه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.