هتل آریان بانه

کردستان، بانه، بلوار سردشت، میدان شوری
2.7
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آریان بانه

آریان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
395,000
تومان
3 مهر
شنبه
395,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
395,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
395,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
395,000
تومان
9 مهر
جمعه
395,000
تومان
10 مهر
شنبه
395,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
هتل یار
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
395,000
تومان
3 مهر
شنبه
395,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
395,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
395,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
395,000
تومان
9 مهر
جمعه
395,000
تومان
10 مهر
شنبه
395,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
آریان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
395,000
تومان
3 مهر
شنبه
395,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
395,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
395,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
395,000
تومان
9 مهر
جمعه
395,000
تومان
10 مهر
شنبه
395,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
هتل یار
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
395,000
تومان
3 مهر
شنبه
395,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
395,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
395,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
395,000
تومان
9 مهر
جمعه
395,000
تومان
10 مهر
شنبه
395,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
آریان-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
هتل یار
543,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
543,000
تومان
3 مهر
شنبه
543,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
543,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
543,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
543,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
543,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
543,000
تومان
9 مهر
جمعه
543,000
تومان
10 مهر
شنبه
543,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
543,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
543,000
تومان
اقامت 24
543,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
543,000
تومان
3 مهر
شنبه
543,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
543,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
543,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
543,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
543,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
543,000
تومان
9 مهر
جمعه
543,000
تومان
10 مهر
شنبه
543,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
543,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
543,000
تومان
آریان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
482,000
تومان
3 مهر
شنبه
482,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
482,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
482,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
482,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
482,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
482,000
تومان
9 مهر
جمعه
482,000
تومان
10 مهر
شنبه
482,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
482,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
482,000
تومان
هتل یار
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
482,000
تومان
3 مهر
شنبه
482,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
482,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
482,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
482,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
482,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
482,000
تومان
9 مهر
جمعه
482,000
تومان
10 مهر
شنبه
482,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
482,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
482,000
تومان
آریان-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
اقامت 24
586,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
586,000
تومان
3 مهر
شنبه
586,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
586,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
586,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
586,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
586,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
586,000
تومان
9 مهر
جمعه
586,000
تومان
10 مهر
شنبه
586,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
586,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
586,000
تومان
هتل یار
586,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
586,000
تومان
3 مهر
شنبه
586,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
586,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
586,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
586,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
586,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
586,000
تومان
9 مهر
جمعه
586,000
تومان
10 مهر
شنبه
586,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
586,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
586,000
تومان
آریان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
570,000
تومان
3 مهر
شنبه
570,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
9 مهر
جمعه
570,000
تومان
10 مهر
شنبه
570,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
هتل یار
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
570,000
تومان
3 مهر
شنبه
570,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
9 مهر
جمعه
570,000
تومان
10 مهر
شنبه
570,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
آریان-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
761,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
761,000
تومان
3 مهر
شنبه
761,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
761,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
761,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
761,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
761,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
761,000
تومان
9 مهر
جمعه
761,000
تومان
10 مهر
شنبه
761,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
761,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
761,000
تومان
هتل یار
761,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
761,000
تومان
3 مهر
شنبه
761,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
761,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
761,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
761,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
761,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
761,000
تومان
9 مهر
جمعه
761,000
تومان
10 مهر
شنبه
761,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
761,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
761,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آریان بانه

سالن کنفرانس
چايخانه سنتی
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
خدمات بیدار باش
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
مینی بار با هزینه
خدمات تهيه بليط
رستوران سنتی
خدمات خانه داری
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
باغچه
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
خدمات اتو
فضائی برای پياده روی
چايخانه سنتی
كافی شاپ
سالن تشريفات
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
مسلط به زبان کردی
خدمات اتو
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فكس
خدمات بيدار باش
سرویس حرم
تلویزیون lcd
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پنجره
خشکشویی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
رستوران
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
فكس
خدمات بيدار باش
آسانسور
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در اتاق
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
مبلمان
صندوق امانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پاركينگ
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
یخچال
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
دمپایی
خدمات تور
روم سرويس
نمای کوه
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
فروشگاه
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان کردی
تلويزيون در لابی
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
پارکینگ سرپوشیده
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
خشکشویی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
حمام

آدرس هتل آریان بانه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آریان بانه

(28 نظر)
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
صبحانه نا مناسب، نداشتن کولر ، سوییت نامناسب بودن تخت
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها و برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
تخت دونفره رزرو کرده بودیم دوتا تخت تک نفره تو اتاق بود
نقاط قوت:
تنها نکته مثبت موقعیت مکانی هتل بود.
نقاط ضعف:
وقتی وارد اتاق شدیم همه جا پر از خاک بود انگار یک ماهه گردگیری نشده. دستمال اصلا تو اتاق نبود. سینک ظرفشویی کثیف بود. برای اتاق ۳تخته یک جفت دمپایی بود. داخل یخچالم سبزی گندیده و دوغ و نوشابه از مهمونای قبلی مونده بود. واقعا ازلحاظ کیفیت و تمیزی افتضاح. صبحانه هم بهمون ندادن گفتن بخاطر کرونا نمیدیم درصورتی که من خودم تو اصفهان پذیرشگر هتلم و در دوران کرونا صبحانه پک شده به مهمانان میدیم. راهروها و اسانسور هم خیلی کثیف بود. یه دفعه هم به جای اسانسور از راه پله استفاده کردیم که یه موش تو راه پله مرده بود. در پارکینگم هردفعه یک ربع تا نیم ساعت باید صبر میکردیم تا باز کنن. انگار تو کل هتل فقط یه پرسنل بود. بدترین سفر عمرمو با این هتل داشتم. وقتیم بهشون گفتم فقط گفتن رسیدگی میشه. به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنم به خاطر موقعیت مکانیش مثل من گول نخورید. فقط فضای پذیرشش قشنگ و تمیزه . بقیه هتل همه جاش پر از کثیفیه.
نقاط قوت:
نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
بوی بد سرویس بهداشتی و عدم نظافت و صبحانه بخصوصی هم نمیدن در کل جالب نبود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود میتونست بهتر باشه
رفتار پرسنل مناسب بود ولی از لحاض کیفیت اتاق ها و تخت ها و نظافت خوب نبود از لحاظ تاسیسات و امکانات خیلی ضعیف بود وتعداد پرسنل کم و صبحانه شم که به همه نمیرسه
نقاط قوت:
در کل خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
امکانات رفاهی ضعیف بود میتونه بهتر هم بشه
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
امکانات هتل اصلا خوب نیست و در حد مسافرخانه میباشد واز نظر قیمت هم بالا وازنظر نظافت صفر است
سلام من در شهریور ۹۸ به این هتل رفتم رفتار پرسنل واقعا خوب و مودبانه بود ولی امکانات هتل در حد یک مسافزخانه بین راهی بود سرویس ها بو میداد اطاقها فرسوده و خراب بود در سوییت این هتل حداقل امکانات مثل لیوان و ... نبود از همه بدتر برگزاری مراسم عروسی تا ساعت یک شب و صدای واقعا گوش خراش آن که آسایش نداشتی بطور کلی اصلا این هتل را توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
در حد متوسط بود
نقاط ضعف:
اتاقی که اول به ما تحویل دادن خیلی بد بود تعویضش کردن اما باز هم معمولی بود
نقاط قوت:
راضی بودیم مشکلی نبود
نقاط ضعف:
شب کولرو خاموش کردن و خیلی گرما خوردیم
نقاط قوت:
تمیزی هتل صبحانش و سرویس دهیشون خوب بود در حد نرمال بود
نقاط ضعف:
یکم از مراکز خرید دور بود
من در پاییز97 اقامت داشتم نکات مثبت: رفتار پرسنل. نزدیکی به مراکز خرید. نکات منفی.بهداشت سالن های عمومی و اتاق. تخت خواب بد.دیوارهای نازک بطوریکه صدای اتاق کناری شندیه میشد. سالن غذاخوری پیمنکار هتل بود که یک شب چهت عروسی اجاره شده بود و تا 2 شب سروصدا بود. صبحانه بسیار ضعیف بود
به هیچ عنوان در حد یک هتل سه ستاره نیست ، نظافت ضعیف و به علت عدم کنترل رفت و آمد و مشرف نبودن لابی و ریسیپشن به ورودی و خروجی امنیت کافی نیست .انتخاب این هتل رو توصیه نمیکنم مگر اینکه دنبال یک مسافرخانه باشید
سيستم تهويه فقط مناسب نبود كه كولر آبي مركزي بود. دريچه هاشم خيلي خوب كيپ نمي شد.
با سلام، هتل بزرگ و جادار است ولی به طرز صحیح از آن استفاده نشده است. بنده سه اطاق عوض کردم تا اطاق مطلوب تر را انتخاب کنم. یکی از مشکلات بزرگ هتل همجواری با کارگاه سنگبری و شهر بازی کودکان است که تا پاسی از شب سرو صدا وجود دارد. بگذریم از صدای ماشینها و ویراژهای موتور سیکلت ها . اطاقها کولر ندارند .تنها دریچه کولر آبی موجود است . فضای حمام وسرویس بسیار کوچک است به نسبت فضای نسبتا بزرگ اطاق . وضعیت درب اطاقها افتضاح . راهرو طبقه چهارم تاریک .صبحانه ضعیف. اطاق ها و سرویس تمیز و مناسب . با تشکر
برخورد کارکنان خوب بود. توصیه می کنم مرداد ماه به هتل نرید چون کولر ها به صورت مرکزی کنترل می شوند و شما هیچ کنترلی روی کولر ندارید و ممکنه یکی سردش باشه ولی یک اتاق دیگه گرمشون باشه. ما بقی موارد بد نبود خوب بود.
در مجموع موارد ذیل را در ارتباط با هتل می توان گفت : 1. برخورد پرسنل خوب 2. عدم ارائه سرویس تعویض ملحفه و رویه بالش ها 3. عدم درخواست از سوی نظافت چی جهت تمیزکاری 4. عدم ارایه سرویس شامپو و مسواک 5. فضایی محدود پارکینگ 6. تاریکی و عدم نظافت پارکینگ 7. سرویس بسیار ضعیف صبحانه توصیه می شود موقع سرو یک نفر در محل سرو وجود داشته باشد. با اصلاح موارد فوق که هزینه‌ای هم نداری می توان رضایتمندی رو افزایش داد.
نقاط قوت:
برخورد خوب كاركنان مهيا كردن سشوار پس ازدرخواست آرامش و سكوت
نقاط ضعف:
كولر جوابگوى فضاى سوييت نبود
همه چیز خیلی خوب و عالی بود.
نقاط قوت:
سرویس پذیرایی و اتاق به عنوان هتل سه ستاره از کیفیت خوبی برخوردار بود، و برخورد پرسنل عالی.
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچکی دارد و ممکن است در زمان شلوغی همه مسافران نتوانند از آن استفاده کنند
پارکینگ هتل یک تعدادی محدودی پارکینگ مسقف داشت که نمی زاشتید مهمانان پارک کنند و می گفتند فقط این پارکینگها مال مدیران هتل است که با توجه به مسیر زیاد تا هتل و بارندگیهای زیاد تبریز بسیار باعث نارضایتی ما شد
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل نظم پرسنل
نقاط ضعف:
با کمی اغماض نکته منفی ندارد
صبحانه ضعیف، از نظر تمیزی و امکانات هم معمولی بود
ضمن تشکر از زحمات خواهشمند است به موارد ذیل دقت نظر مبذول فرمایید :۱- سرد شدن آب حمام در ساعات پرترافیک مصرف۲- چک این و چک اوت نشدن اتاق ( مثلا کابل تلویزیون نبود و مسافر موضوع را اطلاع داد و سیم تهیه شد .)۳- کثیفی و گرد و خاک پارکینگ ۴ - متنوع نبودن و بعضا بی اهمیتی در سرو صبحانه (مثلا اگر نان گرم سرو شود که هزینه ای برای هتل نخواهد داشت یا آب پرتقال که تمام می شود شارژ نمی گردد )به هر حال از زحمات شما تشکر می کنم مخصوصا پاسخگو بودن و ادب کارکنان ، اگر مدیریت محترم همین چند موضوع را رسیدگی نماید مطمئنا باعث رضایت بیشتر مسافرین خواهد شد . با تشکر
نقاط قوت:
وجود رستوران مناسب در هتل
نقاط ضعف:
پاركينگ مناسب ندارد و دسترسي سخت است
از اقامت در این هتل راضی بودیم . پارکینگ مناسبی داشت . کارکنا ن مودب و خوشرویی داشت . اتاقها تمیز و قیمت آن مناسب بود . دسترسی آن به مرکز شهر بسیار آسان بود .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آریان بانه

مهمانان هتل آریان بانه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آریان بانه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آریان بانه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آریان بانه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آریان بانه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.