مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سورن بندرماهشهر

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته معمولی
اقامت 24
1,196,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
1,196,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,196,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,196,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,196,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,196,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,196,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,196,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,196,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,196,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,196,000 تومان
دو تخته - تخت توئین
هتل یار
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
1,250,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,250,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,250,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,250,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,250,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,250,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,250,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,190,000 تومان
دو تخته استاندارد
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته ویژه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
1,825,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
1,825,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,825,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,825,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,825,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,825,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,825,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,825,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,825,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,825,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,825,000 تومان
سوئیت سه نفره سنتی
اقامت 24
1,825,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
1,825,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,825,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,825,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,825,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,825,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,825,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,825,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,825,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,825,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,825,000 تومان
سوئیت سه نفره - یکخوابه
هتل یار
1,875,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,875,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,875,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,875,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,875,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,815,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته مدیریتی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
2,112,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
2,112,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,112,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,112,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,112,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,112,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,112,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,112,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,112,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,112,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,112,000 تومان
سوئیت چهار نفره جنگلی
اقامت 24
2,112,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
2,112,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,112,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,112,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,112,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,112,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,112,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,112,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,112,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,112,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,112,000 تومان
سوئیت چهار نفره - یکخوابه
هتل یار
2,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
2,150,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,150,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,150,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,150,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,150,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,150,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت

آدرس هتل سورن بندرماهشهر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سورن بندرماهشهر

(13 نظر)
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
کثیف خیلی کثیف بی امکانات برخورد پرسنل افتضاح قدیمی
نقاط قوت:
نحوه برخورر پرسنل عالی
نقاط ضعف:
نظافت اتاق بسیار ضعیف بود.وسایل پذیرایی داخل اتاق وجود نداشت.لیست شماره تلفن های ضروری داخل اتاق وجود نداشت.
برخورد مسئولین بسیار خوب بود و مهمان را از خودشان می دانستند وجود مهمانان پر تکرار نشان می دهد که این هتل توانسته ارتباط خوبی با میمانانش برقرا بکند
همه چی خوب بود
طراحی داخل هتل با توجه به اینکه هتل ۳ ستاره است ،خوبه و قابل قبوله،برخورد کارکنان هم عالی بود،سپاس از پذیرایی این مجموعه
با توجه به هتل های دیگر شهر هتل خوبی می باشد
عالی
کیفیت اتاق ها و برخورد پرسنل خوبه
هتل سورن از نظر تمیزی و پاکیزگی و همچنین سرویس دهی در حد هتل 5 ستاره بود از نظر قیمت هم نسبت به کیفیت و خدمات رسانی به مسافر خیلی مناسب بود
موقعیت هتل از نظر کاری برای من عالی بود، از همه مهمتر نظافت و تمیزی هتل و برخورد مناسب کارکنانش بود که ترجیح میدم باز هم از امکانات این هتل استفاده کنم.
از جهت نو ساز بودن معایب زیادی وچود داشت که به ترتیب عرض میکنم: ۱- آب حموم سرد بود و باعث شد مریض بشم ۲- بدیختانه هتل برای شام فقط دو نوع غذا داشت کوبیده و مرغ، و هیچ انتخابی نداشتی حتی دسر و سوپ هم نبود و فقط غذای اصلی با یه نوشتبه یا آب! ۳- صبحانه بسیار ضعیف و همینطور یه تخم مرغ آب پز آوردن بعد ۳تا نون کهنه که گمان کردم کپک زده و بعداعتراض کردم نیمرو میخوام که بدترین شکل نیمروی زندگیم...
واقعا این هتل در حد یه هتل ۴ ستاره است.از بدو ورود منظره ورودی خیلی زیبا.قسمت لابی خیلی مرتب و با سلیقه چیده شده.برخورد پرسنل فوق العاده محترمانه،غذای رستوران خیلی عالی و در کل از همه لحاظ عالی بود مطمعنم اگه دفعه بعد مسیرم به این اطراف خورد حتما دوباره به این هتل میام
سرویس هتل در حد 5 ستاره بود. ماساژ، سالن بیلیارد، دوچرخه جهت گشت و گذار اطراف محوطه هتل، صبحانه بسیار خوب... فضای اطراف هتل بسیار آرام است و بسیار مکان دنج و راحتی برای استراحت است. بسیار مناسب برای گروه های ورزشی و سفرهای کاری. برخورد پرسنل بسیار صمیمانه و محترمانه است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سورن بندرماهشهر

مهمانان هتل سورن بندرماهشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سورن بندرماهشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سورن بندرماهشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سورن بندرماهشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سورن بندرماهشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.