مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سورن بندرماهشهر

ظرفیت 1 نفر

یک تخته معمولی
هتل یار
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
300,000
تومان
28 دی
سه شنبه
300,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
300,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
300,000
تومان
1 بهمن
جمعه
300,000
تومان
2 بهمن
شنبه
300,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
اتاق یک تخته معمولی
اقامت 24
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
300,000
تومان
28 دی
سه شنبه
300,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
300,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
300,000
تومان
1 بهمن
جمعه
300,000
تومان
2 بهمن
شنبه
300,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
305,000
تومان
28 دی
سه شنبه
300,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
305,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
305,000
تومان
1 بهمن
جمعه
305,000
تومان
2 بهمن
شنبه
305,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
305,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
305,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
305,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
305,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
305,000
تومان
یک تخته معمولی - (میهمان غیر ایرانی)
هتل یار
360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
360,000
تومان
28 دی
سه شنبه
360,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
360,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
360,000
تومان
1 بهمن
جمعه
360,000
تومان
2 بهمن
شنبه
360,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
360,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
360,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
360,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
360,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
360,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته تویین معمولی
جاباما
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
450,000
تومان
28 دی
سه شنبه
450,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
450,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
450,000
تومان
1 بهمن
جمعه
450,000
تومان
2 بهمن
شنبه
450,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
450,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
450,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
450,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
450,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
450,000
تومان
دو تخته - تخت توئین
هتل یار
455,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
455,000
تومان
28 دی
سه شنبه
455,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
455,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
455,000
تومان
1 بهمن
جمعه
455,000
تومان
2 بهمن
شنبه
455,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
455,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
455,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
455,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
455,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
455,000
تومان
اتاق دو تخته معمولی
اقامت 24
455,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
455,000
تومان
28 دی
سه شنبه
455,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
455,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
455,000
تومان
1 بهمن
جمعه
455,000
تومان
2 بهمن
شنبه
455,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
455,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
455,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
455,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
455,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
455,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
455,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
455,000
تومان
28 دی
سه شنبه
455,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
455,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
455,000
تومان
1 بهمن
جمعه
455,000
تومان
2 بهمن
شنبه
455,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
455,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
455,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
455,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
455,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
455,000
تومان
دو تخته - تخت توئین(میهمان غیر ایرانی)
هتل یار
553,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
553,000
تومان
28 دی
سه شنبه
553,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
553,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
553,000
تومان
1 بهمن
جمعه
553,000
تومان
2 بهمن
شنبه
553,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
553,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
553,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
553,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
553,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
553,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت سه نفره - یکخوابه
هتل یار
715,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
715,000
تومان
28 دی
سه شنبه
715,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
715,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
715,000
تومان
1 بهمن
جمعه
715,000
تومان
2 بهمن
شنبه
715,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
715,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
715,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
715,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
715,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
715,000
تومان
سوییت یکخوابه سه نفره
جاباما
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
720,000
تومان
28 دی
سه شنبه
720,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
720,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
720,000
تومان
1 بهمن
جمعه
720,000
تومان
2 بهمن
شنبه
720,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
720,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
720,000
تومان
28 دی
سه شنبه
720,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
720,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
720,000
تومان
1 بهمن
جمعه
720,000
تومان
2 بهمن
شنبه
720,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
720,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
730,000
تومان
28 دی
سه شنبه
715,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
730,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
730,000
تومان
1 بهمن
جمعه
730,000
تومان
2 بهمن
شنبه
730,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
730,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
730,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
730,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
730,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
730,000
تومان
سوئیت سه نفره - سنتی
هتل یار
775,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
775,000
تومان
28 دی
سه شنبه
775,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
775,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
775,000
تومان
1 بهمن
جمعه
775,000
تومان
2 بهمن
شنبه
775,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
775,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
775,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
775,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
775,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
775,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته سنتی
اسنپ تریپ
775,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
775,000
تومان
28 دی
سه شنبه
775,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
790,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
790,000
تومان
1 بهمن
جمعه
790,000
تومان
2 بهمن
شنبه
790,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
790,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
790,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
790,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
790,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
790,000
تومان
سوئیت سه نفره سنتی
اقامت 24
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
780,000
تومان
28 دی
سه شنبه
780,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
780,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
780,000
تومان
1 بهمن
جمعه
780,000
تومان
2 بهمن
شنبه
780,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
780,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
780,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
780,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
780,000
تومان
سوییت سنتی سه نفره
جاباما
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
780,000
تومان
28 دی
سه شنبه
780,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
780,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
780,000
تومان
1 بهمن
جمعه
780,000
تومان
2 بهمن
شنبه
780,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
780,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
780,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
780,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
780,000
تومان
سوئیت سه نفره - یکخوابه(میهمان غیر ایرانی)
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
900,000
تومان
28 دی
سه شنبه
900,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
900,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
900,000
تومان
1 بهمن
جمعه
900,000
تومان
2 بهمن
شنبه
900,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
900,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
900,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
900,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
900,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
900,000
تومان
سوئیت سه نفره - سنتی(میهمان غیر ایرانی)
هتل یار
1,027,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,027,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,027,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,027,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,027,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,027,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,027,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,027,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,027,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,027,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,027,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,027,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره - یکخوابه
هتل یار
755,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
755,000
تومان
28 دی
سه شنبه
755,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
755,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
755,000
تومان
1 بهمن
جمعه
755,000
تومان
2 بهمن
شنبه
755,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
755,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
755,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
755,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
755,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
755,000
تومان
سوئیت یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
760,000
تومان
28 دی
سه شنبه
760,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
760,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
760,000
تومان
1 بهمن
جمعه
760,000
تومان
2 بهمن
شنبه
760,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
760,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
760,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
760,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
760,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
760,000
تومان
سوییت یکخوابه چهارنفره
جاباما
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
760,000
تومان
28 دی
سه شنبه
760,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
760,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
760,000
تومان
1 بهمن
جمعه
760,000
تومان
2 بهمن
شنبه
760,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
760,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
760,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
760,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
760,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
760,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
770,000
تومان
28 دی
سه شنبه
755,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
770,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
770,000
تومان
1 بهمن
جمعه
770,000
تومان
2 بهمن
شنبه
770,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
770,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
770,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
770,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
770,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
770,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته جنگل
اسنپ تریپ
855,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
855,000
تومان
28 دی
سه شنبه
855,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
870,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
870,000
تومان
1 بهمن
جمعه
870,000
تومان
2 بهمن
شنبه
870,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
870,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
870,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
870,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
870,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
870,000
تومان
سوئیت چهار نفره - جنگلی
هتل یار
855,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
855,000
تومان
28 دی
سه شنبه
855,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
855,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
855,000
تومان
1 بهمن
جمعه
855,000
تومان
2 بهمن
شنبه
855,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
855,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
855,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
855,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
855,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
855,000
تومان
سوئیت چهار نفره جنگلی
اقامت 24
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
860,000
تومان
28 دی
سه شنبه
860,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
860,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
860,000
تومان
1 بهمن
جمعه
860,000
تومان
2 بهمن
شنبه
860,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
860,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
860,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
860,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
سوئیت چهار نفره - یکخوابه(میهمان غیر ایرانی)
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
900,000
تومان
28 دی
سه شنبه
900,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
900,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
900,000
تومان
1 بهمن
جمعه
900,000
تومان
2 بهمن
شنبه
900,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
900,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
900,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
900,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
900,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
900,000
تومان
سوئیت چهار نفره - جنگلی(میهمان غیر ایرانی)
هتل یار
1,027,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,027,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,027,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,027,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,027,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,027,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,027,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,027,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,027,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,027,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,027,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,027,000
تومان

آدرس هتل سورن بندرماهشهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سورن بندرماهشهر

(14 نظر)
برخورد مسئولین بسیار خوب بود و مهمان را از خودشان می دانستند وجود مهمانان پر تکرار نشان می دهد که این هتل توانسته ارتباط خوبی با میمانانش برقرا بکند
در این حد که هرگز این اشتباه تکرار نخواهد شد و این هتل برای من تمام شد
س
همه چی خوب بود
طراحی داخل هتل با توجه به اینکه هتل ۳ ستاره است ،خوبه و قابل قبوله،برخورد کارکنان هم عالی بود،سپاس از پذیرایی این مجموعه
با توجه به هتل های دیگر شهر هتل خوبی می باشد
عالی
کیفیت اتاق ها و برخورد پرسنل خوبه
هتل سورن از نظر تمیزی و پاکیزگی و همچنین سرویس دهی در حد هتل 5 ستاره بود از نظر قیمت هم نسبت به کیفیت و خدمات رسانی به مسافر خیلی مناسب بود
موقعیت هتل از نظر کاری برای من عالی بود، از همه مهمتر نظافت و تمیزی هتل و برخورد مناسب کارکنانش بود که ترجیح میدم باز هم از امکانات این هتل استفاده کنم.
کارکنان بسیار خوب و مودب مخصوصا دوستان ÷ذیرش و خانمی که در پذیرش مشغول به کار هستند . اگر برای تفریح به ماهشهر سفر میکنید چون دور از شهر است اصلن توصیه نمیکنم هزینه غذاو رستورانش بالا هست .اینترنتش که متاسفانه تعطیل مدیریت هتل بسیار مهربان سالن بیلیاردش بدک نبود البته کسی بازی نمیکنه پیشنهاد هم میکنم همکف اتاق نگیرید طبقه اول بهتره
از جهت نو ساز بودن معایب زیادی وچود داشت که به ترتیب عرض میکنم: ۱- آب حموم سرد بود و باعث شد مریض بشم ۲- بدیختانه هتل برای شام فقط دو نوع غذا داشت کوبیده و مرغ، و هیچ انتخابی نداشتی حتی دسر و سوپ هم نبود و فقط غذای اصلی با یه نوشتبه یا آب! ۳- صبحانه بسیار ضعیف و همینطور یه تخم مرغ آب پز آوردن بعد ۳تا نون کهنه که گمان کردم کپک زده و بعداعتراض کردم نیمرو میخوام که بدترین شکل نیمروی زندگیم...
واقعا این هتل در حد یه هتل ۴ ستاره است.از بدو ورود منظره ورودی خیلی زیبا.قسمت لابی خیلی مرتب و با سلیقه چیده شده.برخورد پرسنل فوق العاده محترمانه،غذای رستوران خیلی عالی و در کل از همه لحاظ عالی بود مطمعنم اگه دفعه بعد مسیرم به این اطراف خورد حتما دوباره به این هتل میام
سرویس هتل در حد 5 ستاره بود. ماساژ، سالن بیلیارد، دوچرخه جهت گشت و گذار اطراف محوطه هتل، صبحانه بسیار خوب... فضای اطراف هتل بسیار آرام است و بسیار مکان دنج و راحتی برای استراحت است. بسیار مناسب برای گروه های ورزشی و سفرهای کاری. برخورد پرسنل بسیار صمیمانه و محترمانه است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سورن بندرماهشهر

مهمانان هتل سورن بندرماهشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سورن بندرماهشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سورن بندرماهشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سورن بندرماهشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سورن بندرماهشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.