مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان شایان بندر انزلی

ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو نفره
هتل یار
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
950,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,045,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,045,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,050,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,050,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,600,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
1,050,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
سوئیت دو تخته
اقامت 24
1,046,375 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
1,046,375 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,046,375 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,046,375 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,046,375 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,046,375 تومان
8 تیر
جمعه
1,046,375 تومان
9 تیر
شنبه
1,046,375 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,046,375 تومان
11 تیر
دوشنبه
1,046,375 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
1,046,375 تومان
13 تیر
چهارشنبه
1,046,375 تومان
آپارتمان یک خوابه دوتخته دبل رو به دریا
اقامت 24
1,217,700 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
1,217,700 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,439,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,974,500 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,974,500 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,974,500 تومان
8 تیر
جمعه
1,467,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,974,500 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,974,500 تومان
11 تیر
دوشنبه
1,974,500 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
1,974,500 تومان
13 تیر
چهارشنبه
1,974,500 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره ویو دریا
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
1,400,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,980,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,900,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,900,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,900,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,600,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
1,900,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
1,900,000 تومان
آپارتمان یکخوابه دو نفره رو به دریا
اقامت 24
1,974,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
1,974,500 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,974,500 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,974,500 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,974,500 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,974,500 تومان
8 تیر
جمعه
1,974,500 تومان
9 تیر
شنبه
1,974,500 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,974,500 تومان
11 تیر
دوشنبه
1,974,500 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
1,974,500 تومان
13 تیر
چهارشنبه
1,974,500 تومان
آپارتمان یکخوابه دو نفره رو به دریا
اقامت 24
2,324,437 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
2,324,437 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,324,437 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,324,437 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,324,437 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,324,437 تومان
8 تیر
جمعه
2,324,437 تومان
9 تیر
شنبه
2,324,437 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,324,437 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,324,437 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
2,324,437 تومان
13 تیر
چهارشنبه
2,324,437 تومان
سوئیت دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
997,700 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
1,046,375 تومان
11 تیر
دوشنبه
1,046,375 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
1,046,375 تومان
13 تیر
چهارشنبه
1,046,375 تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان یک خوابه سه نفره رو به دریا(تخت+کاناپه)
اقامت 24
1,567,638 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
1,567,638 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,789,838 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,324,437 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,324,437 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,324,437 تومان
8 تیر
جمعه
1,786,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,324,437 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,324,437 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,324,437 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
2,324,437 تومان
13 تیر
چهارشنبه
2,324,437 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره + کاناپه ی تخت خواب شو (ویو دریا)
هتل یار
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
1,700,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,200,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
8 تیر
جمعه
2,200,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,200,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,100,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,200,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
آپارتمان دوخوابه سه نفره رو به دریا
اقامت 24
2,818,750 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
2,818,750 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,818,750 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,818,750 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,818,750 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,818,750 تومان
8 تیر
جمعه
2,818,750 تومان
9 تیر
شنبه
2,818,750 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,818,750 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,818,750 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
2,818,750 تومان
13 تیر
چهارشنبه
2,818,750 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دو خوابه چهار نفره ویو دریا
هتل یار
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
2,200,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,700,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,660,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,660,000 تومان
8 تیر
جمعه
2,660,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,660,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,600,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,660,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
2,660,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
2,660,000 تومان
آپارتمان دوخوابه چهار نفره رو به دریا
اقامت 24
3,168,687 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
3,168,687 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,168,687 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,168,687 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,168,687 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,168,687 تومان
8 تیر
جمعه
3,168,687 تومان
9 تیر
شنبه
3,168,687 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,168,687 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,168,687 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
3,168,687 تومان
13 تیر
چهارشنبه
3,168,687 تومان
آپارتمان دوخوابه چهار تخته رو به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
2,173,600 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,818,750 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,818,750 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,818,750 تومان
8 تیر
جمعه
2,100,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,818,750 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,818,750 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,818,750 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
2,818,750 تومان
13 تیر
چهارشنبه
2,818,750 تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دو خوابه چهار نفره + کاناپه ی تخت خواب شو (ویو دریا)
هتل یار
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
2,500,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,000,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,100,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,000,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
3,000,000 تومان
آپارتمان دوخوابه پنج نفره رو به دریا(تخت+کاناپه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
2,523,538 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,168,687 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,168,687 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,168,687 تومان
8 تیر
جمعه
2,400,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,168,687 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,168,687 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,168,687 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
3,168,687 تومان
13 تیر
چهارشنبه
3,168,687 تومان

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان شایان بندر انزلی

(6 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی موقعیت مکانی زیبایی برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تمیزی موقعیت مکانی زیبایی برخورد خوب پرسنل
نقاط قوت:
اتاق دابل هم دید به دریا و اسکله انزلی داشت در مجموع خوب بود،یخچال و گاز و چایی و کتری و غوری و ظرف و ظروف داخل اتاق بود،تخت ملافه نو داشت،در مجموع راضی بودم،سرویس بهداشتی و حمام تمیز و مرتب ،هر واحد جداگانه آبگرمکن و اسپلیت داشت.فقط مواد غذایی با خودتون ببرید،یخچال داخل اتاق هست ولی خالی است
نقاط ضعف:
اتاق دابل هم دید به دریا و اسکله انزلی داشت در مجموع خوب بود،یخچال و گاز و چایی و کتری و غوری و ظرف و ظروف داخل اتاق بود،تخت ملافه نو داشت،در مجموع راضی بودم،سرویس بهداشتی و حمام تمیز و مرتب ،هر واحد جداگانه آبگرمکن و اسپلیت داشت.فقط مواد غذایی با خودتون ببرید،یخچال داخل اتاق هست ولی خالی است
همه چی عالی
نقاط قوت:
دریا
نقاط ضعف:
دریا
خوب بود
کلا چیز خاصی نداشت
رفتار کارکنان مناسب- واحد بسیار تمیز و‌ نو ساز- در واحد های طبقه اول دریا کمی مشخص هست- اطراف آپارتمان محوطه مناسبی نداره- دسترسی به فروشگاه و سوپر ماکت ضعیف هست- ولی آب معدنی رو پذیرش در اختیارتون میذاره- تخت و نوع رختخواب خوب بود ولی شسته نشده بود- داشتن آشپزخانه نکته مثبتی هست که مجبور نباشیم از بیرون غذا تهیه کنیم. پارکینگ به تعداد واحدها موجود هست که یه مقدار فقط فضا محدوده و اگر شب دیر برسین ممکنه سخت بشه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان شایان بندر انزلی

مهمانان هتل آپارتمان شایان بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان شایان بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان شایان بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان شایان بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان شایان بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.