هتل آرکا بندر انزلی

بندرانزلی، خیابان پاسداران، نبش خیابان نهم
-
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران

معرفی هتل آرکا بندر انزلی

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آرکا بندر انزلی

هتل آرکا بندر انزلی-اتاق دو تخته دبل رو به خیابان
اتاق دو تخته دبل رو به خیابان
اقامت 24
493,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
493,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
493,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
493,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
493,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
493,000
تومان
9 مهر
جمعه
493,000
تومان
10 مهر
شنبه
493,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
493,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
493,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
493,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
493,000
تومان
هتل یار
860,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
860,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
860,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
860,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
860,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
860,000
تومان
9 مهر
جمعه
860,000
تومان
10 مهر
شنبه
860,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
860,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
860,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
860,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
860,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل آرکا بندر انزلی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
632,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
632,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
632,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
632,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
632,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
632,000
تومان
9 مهر
جمعه
632,000
تومان
10 مهر
شنبه
632,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
632,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
632,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
632,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
632,000
تومان
هتل آرکا بندر انزلی-اتاق دو تخته دبل رو به دریا
اتاق دو تخته دبل رو به دریا
اقامت 24
645,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
645,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
645,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
645,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
645,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
645,000
تومان
9 مهر
جمعه
645,000
تومان
10 مهر
شنبه
645,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
645,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
645,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
645,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
645,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل آرکا بندر انزلی-اتاق دو تخته دبل VIP
اتاق دو تخته دبل VIP
اقامت 24
645,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
645,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
645,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
645,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
645,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
645,000
تومان
9 مهر
جمعه
645,000
تومان
10 مهر
شنبه
645,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
645,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
645,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
645,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
645,000
تومان
هتل آرکا بندر انزلی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
465,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
465,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
465,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
465,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
465,000
تومان
9 مهر
جمعه
465,000
تومان
10 مهر
شنبه
465,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
465,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
465,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
465,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
465,000
تومان
هتل یار
1,043,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,043,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,043,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,043,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,043,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,043,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,043,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,043,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,043,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,043,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,043,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,043,000
تومان
هتل آرکا بندر انزلی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
685,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
685,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
685,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
685,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
685,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
685,000
تومان
9 مهر
جمعه
685,000
تومان
10 مهر
شنبه
685,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
685,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
685,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
685,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
685,000
تومان
هتل یار
1,109,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,109,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,109,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,109,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,109,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,109,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,109,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,109,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,109,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,109,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,109,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,109,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل آرکا بندر انزلی-اتاق سه تخته VIP
اتاق سه تخته VIP
اقامت 24
763,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
763,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
763,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
763,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
763,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
763,000
تومان
9 مهر
جمعه
763,000
تومان
10 مهر
شنبه
763,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
763,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
763,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
763,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
763,000
تومان
هتل یار
1,239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,239,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,239,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,239,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,239,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,239,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,239,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,239,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,239,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,239,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,239,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,239,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل آرکا بندر انزلی-اتاق کانکت چهار تخته
اتاق کانکت چهار تخته
اقامت 24
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
830,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
830,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
830,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
830,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
830,000
تومان
9 مهر
جمعه
830,000
تومان
10 مهر
شنبه
830,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
830,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
830,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
830,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
830,000
تومان
هتل یار
1,473,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,473,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,473,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,473,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,473,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,473,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,473,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,473,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,473,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,473,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,473,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,473,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل آرکا بندر انزلی-کانکت چهار تخته رو به دریا VIP
کانکت چهار تخته رو به دریا VIP
اقامت 24
900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
900,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
900,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
900,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
900,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
900,000
تومان
9 مهر
جمعه
900,000
تومان
10 مهر
شنبه
900,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
900,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
900,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
900,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
900,000
تومان
هتل یار
1,473,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,473,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,473,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,473,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,473,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,473,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,473,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,473,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,473,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,473,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,473,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,473,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل آرکا بندر انزلی-اتاق فمیلی روم شش تخته
اتاق فمیلی روم شش تخته
اقامت 24
1,176,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,176,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,176,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,176,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,176,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,176,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,176,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,176,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,176,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,176,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,176,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,176,000
تومان
هتل یار
2,103,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
2,103,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,103,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,103,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,103,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,103,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,103,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,103,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,103,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,103,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
2,103,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
2,103,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل آرکا بندر انزلی-اتاق فمیلی روم هفت تخته
اتاق فمیلی روم هفت تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

نظرات کاربران برای هتل آرکا بندر انزلی

(7 نظر)
نقاط قوت:
بسیار تمیز برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
من موردی ندیدم
نقاط قوت:
تمیزی ویوی دریا نزدیک ساحل
نقاط ضعف:
تمیزی ویوی دریا نزدیک ساحل
خوب بود
نقاط قوت:
تمیزی
نقاط ضعف:
اتاق رزو شده سه تحت vip بود ولی اتاقی ما سه تحت معمولی بود من به مسئول هتل هم گفتم پس از کلی بحث گفتند زیاد به سایت اعتماد نکن
نقاط قوت:
دسترسی به ساحل منظره ساحل در طبقات دوم و سوم در اتاقهای رو به دریا خوشرویی کارمندان هتل نوساز بودن هتل (در انزلی همه هتلها قدیمی هستند)
نقاط ضعف:
دسترسی به ساحل منظره ساحل در طبقات دوم و سوم در اتاقهای رو به دریا خوشرویی کارمندان هتل نوساز بودن هتل (در انزلی همه هتلها قدیمی هستند)
با توجه به نبود هتل خوب در شمال ایران (غیر از تعدادی انگشت شمار) اقامت در این هتل را در انزلی بدلیل نوساز بودن پیشنهاد می کنم
نقاط قوت:
دسترسی راحت به ساحل.نوساز و تمیز بودن هتل.سکوت و آرامش
نقاط ضعف:
دسترسی راحت به ساحل.نوساز و تمیز بودن هتل.سکوت و آرامش
اقامت در این هتل را پیشنهاد میکنیم.
نقاط قوت:
برخورد عالی تمیز بودن اتاق‌ها
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
كاركنان بسيار خوش برخورد بودن،سرويس دهى هم عالى بود اتاق ها خيلى تميز بودن و ويو اتاق ها هم خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آرکا بندر انزلی

مهمانان هتل آرکا بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آرکا بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آرکا بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آرکا بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آرکا بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.