هتل آرکا بندر انزلی

بندرانزلی، خیابان پاسداران، نبش خیابان نهم
-
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

معرفی هتل آرکا بندر انزلی

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آرکا بندر انزلی

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل بدون وان
اسنپ تریپ
1,044,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,044,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,160,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,160,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,160,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,160,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,160,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,160,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,160,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,160,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,160,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,160,000
تومان
اتاق دو تخته رو به خیابان - بدون وان
ایران هتل آنلاین
1,044,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,044,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,160,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,160,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,160,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,160,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,160,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,160,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,170,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,170,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,170,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,160,000
تومان
اتاق دو تخته رو به خیابان
ایران هتل آنلاین
1,134,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,134,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,260,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,260,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,260,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,260,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,260,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,260,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,270,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,270,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,270,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,260,000
تومان
دو تخته دابل رو به خیابان
اسنپ تریپ
1,134,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,134,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,260,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,260,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,260,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,260,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,260,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,260,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,260,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,260,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,260,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,260,000
تومان
دوتخته - دبل(ویو خیابان)
هتل یار
1,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,160,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,160,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,160,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,160,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,160,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,160,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,160,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,160,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,160,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,160,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,160,000
تومان
دوتخته - دبل رویال (ویو خیابان)
هتل یار
1,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,260,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,260,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,260,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,260,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,260,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,260,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,260,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,260,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,260,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,260,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,260,000
تومان
اتاق دو تخته رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,325,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,325,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,473,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,473,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,473,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,473,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,473,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,473,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,483,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,483,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,483,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,473,000
تومان
اتاق دو تخته VIP رو به خیابان و دریا
ایران هتل آنلاین
1,325,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,325,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,473,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,473,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,473,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,473,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,473,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,473,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,483,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,483,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,483,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,473,000
تومان
دوتخته - دبل(ویو دریا) VIP
هتل یار
1,473,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,473,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,473,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,473,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,473,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,473,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,473,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,473,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,473,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,473,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,473,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,473,000
تومان
دو تخته دابل رو به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
1,473,000
تومان
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,496,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,496,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,663,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,663,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,663,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,663,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,663,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,663,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,673,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,673,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,673,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,663,000
تومان
سه تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
1,496,700 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,496,700
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,663,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,663,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,663,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,663,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,663,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,663,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,663,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,663,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,663,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,663,000
تومان
اتاق سه تخته VIP رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,648,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,648,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,832,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,832,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,832,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,832,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,832,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,832,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,842,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,842,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,842,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,832,000
تومان
سه تخته - دبل+سینگل(ویو دریا)
هتل یار
1,663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,663,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,663,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,663,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,663,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,663,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,663,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,663,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,663,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,663,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,663,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,663,000
تومان
سه تخته VIP - رویال ویو دریا
هتل یار
1,832,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,832,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,832,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,832,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,832,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,832,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,832,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,832,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,832,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,832,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,832,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,832,000
تومان
سه تخته رو به دریا VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,832,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,832,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق کانکت برای چهار نفر رو به دریا
ایران هتل آنلاین
2,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,098,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,332,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,332,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,332,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,332,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,332,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,332,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,342,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,342,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,342,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,332,000
تومان
کانکت چهار تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
2,098,800 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,098,800
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,332,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,332,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,332,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,332,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,332,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,332,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,332,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,332,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,332,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,332,000
تومان
اتاق کانکت VIP برای چهار نفر رو به دریا
ایران هتل آنلاین
2,290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,290,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,545,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,545,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,545,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,545,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,545,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,545,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,555,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,555,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,555,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,545,000
تومان
چهار تخته - کانکت رویال (دبل+دبل)(ویو دریا)
هتل یار
2,332,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,332,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,332,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,332,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,332,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,332,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,332,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,332,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,332,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,332,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,332,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,332,000
تومان
چهار تخته VIP - ویو دریا
هتل یار
2,545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,545,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,545,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,545,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,545,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,545,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,545,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,545,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,545,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,545,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,545,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,545,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته رویال
اسنپ تریپ
3,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,240,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,600,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,600,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,600,000
تومان
کانکت چهار تخته رو به دریا VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 مرداد
جمعه
2,545,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,545,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت دو خوابه رویال برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
3,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,240,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,600,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,600,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,600,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,610,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,610,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,610,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,600,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

نظرات کاربران برای هتل آرکا بندر انزلی

(17 نظر)
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب و محترمانه و دلسوزانه پرسنل خوش‌روی هتل، سکوت و آرامش هتل، اتاق تمیز و خنک هتل و صبحانه‌ی خوب هتل. اقامت در این هتل رو پیشنهاد میکنم.
نقاط ضعف:
رفتار بسیار خوب و محترمانه و دلسوزانه پرسنل خوش‌روی هتل، سکوت و آرامش هتل، اتاق تمیز و خنک هتل و صبحانه‌ی خوب هتل. اقامت در این هتل رو پیشنهاد میکنم.
تجربه‌ی خوب و لذت بخشی بود
نقاط قوت:
تمیز و پاکیزه بود
نقاط ضعف:
تمیز و پاکیزه بود
نقاط قوت:
رفتار بسیار مناسب کارکنان،توجه کردن به نظافت اتاق ها،پارکینگ،تنوع منوی صبحانه
نقاط ضعف:
رفتار بسیار مناسب کارکنان،توجه کردن به نظافت اتاق ها،پارکینگ،تنوع منوی صبحانه
ارزش تجربه کردن رو داره و اگر بار دیگه سفر کنم به بندر انزلی ،دوباره همین هتل رو انتخاب میکنم.
نقاط قوت:
هتل نزدیک دریا، اتاق ما رو به دریا بود و چشم انداز خوبی داشت.
نقاط ضعف:
تعداد پارکینگ معادل اتاق ندارد. دو بار معطل شدین بعلت اینکه کسی پشت ما پارک کرده بود. یک بار نیم ساعت یک بار یک ساعتصبحانه معمولی
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نبودن انترنت و منو صبحانه
نقاط قوت:
نوساز و نزدیک دریا و ساکت و دنج بودن
نقاط ضعف:
نوساز و نزدیک دریا و ساکت و دنج بودن
نقاط قوت:
رفتار محترمانه کارکنان و تمیزی اتاق های هتل
نقاط ضعف:
رفتار محترمانه کارکنان و تمیزی اتاق های هتل
هتل بسیار خوب و تمیزه است حتما پیشنهاد میشه
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل، نظافت اتاقها،موقعیت مکانی نسبت به دریا،
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل، نظافت اتاقها،موقعیت مکانی نسبت به دریا،
نقاط قوت:
ویو و موقعیت عالی برخورد پرسنل بسیارخوب وعالی و آشناوتسلط به هتلداری کیفیت وتنوع صبحانه خوب دسترسی ونزدیکی به دریا (درچندقدمی) سکوت و آرامش
نقاط ضعف:
گویادرمدتی که مابودیم رستوران تعمیرات داشتن و درنهاروشام برقرارنبود اما روم سرویس داشتن.
نقاط قوت:
هتل فوق العاده فوق العاده تمیز واقعا برای کسانی که خیلی حساس خوبه کلا از دیوار بوی تمیزی میومد متراژ اتاق هم برای دو نفر خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه هتل خیلی بد و محدود و بی کیفیت پارکینگ کلا با مزاحمت من تو کوچه میزاشتم اب گرم اتاق هم باید ۱۵ دقیقه معطل میشدی که گرم بشه من طبقه سوم بودم در کل با این قیمت اصلا پیشنهاد نمیکنم چون فقط تمیزی هتل شاخص هست
نقاط قوت:
پرسنل خوش خلق تنوع صبحانه اتاقها تمیز
نقاط ضعف:
ظرفیت پارکینگ متناسب نبود
نقاط قوت:
من برای سفر کاری به انزلی رفتم. دو روز اقامت داشتم و برای یک هتل سه ستاره خوب بود. تمیز ساختمان عالی و ویو رستورانش خوب بود. صبحانه هم برای یک هتل سه ستاره خوب و مناسب بود. در مجموع من راضی بودم و اگر مجددا برگردم انزلی هم همین هتل رو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
____
نقاط قوت:
همه چیز در حد یک هتل ۳ ستاره می باشد
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه بسیار ضعیف
نقاط قوت:
بسیار تمیز برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
من موردی ندیدم
نقاط قوت:
بهترین هتل انزلی تمیز ملافه و تخت کاملا تمیز بدون کوچکترین بو و نم سیستم تهویه عالی سرویس بهداشتی و حمام بالاتر از انتظار از هتل‌های شمال لوکس دردسترس نزدیک دریا پرسنل خوب و خوش برخورد قیمت نسبت به امکانات منصفانه
نقاط ضعف:
اینترنت قطع(هم وای فای هم آنتن دهی تلفن) صبحانه کم تنوع و کم کیفیت تهویه و سرمایش رستوران غیرقابل قبول رستوران نهار و شام سرو نمی شد کارکنان هتل اطلاعات نزدیکترین رستوران یا فست فود یا شماره اشتراک نداشتند پارکینگ کم ظرفیت
نقاط قوت:
برخورد عالی تمیز بودن اتاق‌ها
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
كاركنان بسيار خوش برخورد بودن،سرويس دهى هم عالى بود اتاق ها خيلى تميز بودن و ويو اتاق ها هم خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آرکا بندر انزلی

مهمانان هتل آرکا بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آرکا بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آرکا بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آرکا بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آرکا بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.