مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی بم

جهانگردی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
259,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
259,000
تومان
3 مهر
شنبه
259,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
259,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
259,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
259,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
259,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
259,000
تومان
9 مهر
جمعه
259,000
تومان
10 مهر
شنبه
259,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
259,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
259,000
تومان
علاءالدین
277,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
277,000
تومان
3 مهر
شنبه
277,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
260,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
277,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
277,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
260,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
260,000
تومان
9 مهر
جمعه
277,000
تومان
10 مهر
شنبه
277,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
277,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
ای‌گردش
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
300,000
تومان
3 مهر
شنبه
300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
9 مهر
جمعه
300,000
تومان
10 مهر
شنبه
300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
اقامت 24
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
323,000
تومان
3 مهر
شنبه
323,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
323,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
323,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
9 مهر
جمعه
323,000
تومان
10 مهر
شنبه
323,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
323,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
جهانگردی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
259,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
259,000
تومان
3 مهر
شنبه
259,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
259,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
259,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
259,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
259,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
259,000
تومان
9 مهر
جمعه
259,000
تومان
10 مهر
شنبه
259,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
259,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
259,000
تومان
علاءالدین
277,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
277,000
تومان
3 مهر
شنبه
277,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
260,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
277,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
277,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
260,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
260,000
تومان
9 مهر
جمعه
277,000
تومان
10 مهر
شنبه
277,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
277,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
386,000
تومان
3 مهر
شنبه
386,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
386,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
386,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
386,000
تومان
9 مهر
جمعه
386,000
تومان
10 مهر
شنبه
386,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
علاءالدین
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
409,000
تومان
3 مهر
شنبه
409,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
384,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
384,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
384,000
تومان
9 مهر
جمعه
409,000
تومان
10 مهر
شنبه
409,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
384,000
تومان
ای‌گردش
443,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
443,000
تومان
3 مهر
شنبه
443,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
443,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
443,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
443,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
443,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
443,000
تومان
9 مهر
جمعه
443,000
تومان
10 مهر
شنبه
443,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
443,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
443,000
تومان
اقامت 24
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
482,000
تومان
3 مهر
شنبه
482,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
482,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
482,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
482,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
482,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
482,000
تومان
9 مهر
جمعه
482,000
تومان
10 مهر
شنبه
482,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
482,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
482,000
تومان
جهانگردی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
457,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
457,000
تومان
3 مهر
شنبه
457,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
457,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
457,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
457,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
457,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
457,000
تومان
9 مهر
جمعه
457,000
تومان
10 مهر
شنبه
457,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
457,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
457,000
تومان
علاءالدین
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
482,000
تومان
3 مهر
شنبه
482,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
452,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
482,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
482,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
452,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
452,000
تومان
9 مهر
جمعه
482,000
تومان
10 مهر
شنبه
482,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
482,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
452,000
تومان
ای‌گردش
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
522,000
تومان
3 مهر
شنبه
522,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
522,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
522,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
522,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
522,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
522,000
تومان
9 مهر
جمعه
522,000
تومان
10 مهر
شنبه
522,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
522,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
522,000
تومان
اقامت 24
568,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
568,000
تومان
3 مهر
شنبه
568,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
568,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
568,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
568,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
568,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
568,000
تومان
9 مهر
جمعه
568,000
تومان
10 مهر
شنبه
568,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
568,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
568,000
تومان
جهانگردی-سوئیت چهارنفره رویال
سوئیت چهارنفره رویال
هتل یار
737,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
737,000
تومان
3 مهر
شنبه
737,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
737,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
737,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
737,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
737,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
737,000
تومان
9 مهر
جمعه
737,000
تومان
10 مهر
شنبه
737,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
737,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
737,000
تومان
علاءالدین
767,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
767,000
تومان
3 مهر
شنبه
767,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
719,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
767,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
767,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
719,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
719,000
تومان
9 مهر
جمعه
767,000
تومان
10 مهر
شنبه
767,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
767,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
719,000
تومان
ای‌گردش
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
840,000
تومان
3 مهر
شنبه
840,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
840,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
840,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
840,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
840,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
840,000
تومان
9 مهر
جمعه
840,000
تومان
10 مهر
شنبه
840,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
840,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
840,000
تومان
اقامت 24
921,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
921,000
تومان
3 مهر
شنبه
921,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
921,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
921,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
921,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
921,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
921,000
تومان
9 مهر
جمعه
921,000
تومان
10 مهر
شنبه
921,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
921,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
921,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی بم

نمازخانه
كتابخانه
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
نمای رو به حیاط
اينترنت در اتاق
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
کپسول آتشنشانی در راهرو
زنگ هشدار
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
ترانسفر رفت با هزینه
پارک کودک
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
خدمات باربري
خدمات پزشكي
مسلط به زبان انگليسی
سالن صبحانه خوری
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
پذيرش 24 ساعته
رستوران
تالار عروسی
رخت آویز
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
تلويزيون در لابی
لابی
سالن بيليارد
اینترنت با سرعت بالا
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
Business Center
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
تلويزيون در لابی
تلويزيون LED در لابی
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
یخچال
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
صندوق امانات
تلویزیون
خدمات تور
سرویس فرنگی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
تالار عروسی
دستگاه خودپرداز
پاركينگ
اينترنت در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دمپایی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی نت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
سوئیت
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
فروشگاه و غرفه
تلفن در اتاق
کافی‌شاپ فضای باز
پله اضطراری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
رستوران ایرانی
کافی شاپ
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
حمام

آدرس هتل جهانگردی بم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی بم

(24 نظر)
نقاط قوت:
نظافت عالی برخورد عالی پرسنل پذیرایی عالی
نقاط ضعف:
سر و صدای کولر گازی
نقاط قوت:
دسترسی راحت و ساکت بودن منطقه..
نقاط ضعف:
قیمت بالا و کمیت پایین صبحانه
از همه لحاظ خوب بود
نقاط قوت:
مکان هتل خوب بود. میهمانداران برخود خیلی خوبی داشتند. بازسازی خوبی شده بود.
نقاط ضعف:
کیفیت غذای هتل پایین بود. در ایام کرونا مکانی که برای صبحانه در نظر گرفته شده بود مناسب نبود. در شب نور داخل اتاق ها زیاد بود.
هتل در موقعیت مکانی مناسبی قرار داره، برخورد کارکنان در حد متوسط بود، یکیشون که یه جورایی دعوا داشت! نظافت خوب بود، صبحانه مناسب قیمت، مجموعا ما تجربه خوبی داشتیم، نسبت به قیمت هتل خوبیه.
ما دو اتاق داشتيم يكي ١٠١ و ديگري ١١٣ اتاق ١٠١ خيلي خوب و تميز بود ولي اتاق ١٠١نه بوي بدي توي طبقه همكف ميومد برخورد پرسنل بسيار عالي و مودبانه صبحانه در حد هتل و بضاعت ،بسيارخوب محيطي خوب اگه دوباره برم بم ازين هتل مجدد استفاده خواهم كرد.
بسیار معمولی . غذا رستوران ضعیف بود و اصلا پیشنهاد نمیشه
هتلي ضعيف و در حد يك ستاره، مسئول پذيرش كه يك آقايي بودند هيچوقت در محل كارشون حضور نداشتند، اتاقها قدیمی
در کل خوب بود.
من از اقامتم راضی بودم ، البته فقط برای یک شب اقامت داشتم، سرویس صبحانه نسبت به قیمت هتل خوب بود، رفتار پرسنل هم محترمانه بود، مکان هتل هم نیم ساعت پیاده با ارگ بم فاصله داره و با تاکسی پنج دقیقه، از نظر دسترسی جای خوبیه.
معلوم بود هتل حرفه ای بوده ، پرسنل باصفا بودن ، پارکینگ داشت، صبحانه معمولی بود،در کل هتل خوبی بود.
رفتار کارکنان و غذای رستورانش خوبه
وسایل هتل قدیمی بود به نظرم با یه بازسازی میتونه عالی بشه .
محیط هتل خوب و امکاناتش قابل قبول بود اما در کل مدیریت هتل های جهانگردی میتونه خیلی بهتر عمل کنه. اتاق و راهرو بوی سیگار میداد. سرویس صبحانه هم می‌تونست خیلی بهتر از این باشه.
هتلی متوسط نسبت به ستاره هاش
حدود سی دقیقه برای تحویل اتاق منتظر ماندیم ولی اگر از آن بگذریم سایر موارد خوب بود.
ما براي يك شب و عبوري اين هتل رو رزرو كرديم. اتاق ما كوچيك بود و درب توالت دقيقا جلوي تخت باز ميشد. اصلا شرايط جالبي نداشت. رفتار پرسنل معمولي و صبحانه با توجه به قيمت اتاق قابل قبول بود. با توجه به اينكه اسم جهانگردي رو داره، من انتظار بيشتري داشتم.
واقع در مرکز شهر، دسترسی مناسب به رستورانها و مراکز خرید. برخورد کارکنان خوب بود. آسانسور خراب بود. اتاق سه تخته رزرو کردم ولی پنج تخته بود! مشغول تعمیرات بودن و صدا آزار دهنده بود.
باتوجه به محرومیت منطقه واینکه دراین شهرتعدادمعدودی هتل وجود دارد،بنظرمن بهترین گزینه میباشد.هتل نقلی باکارکنان مهربان بادسترسی مناسب وصبحانه بسیارمختصر ومفید و البته هزینه مناسب نسبت به سایرهتل ها،جهت یک اقامت کوتاه شما را راضی خواهدکرد لازم به ذکراست که این هتل قدمت طولانی دارد وچندین سال قبل بازسازی شده وبهرحال دارای نقاط ضعف هم میباشد که بنظرمن قابل چشم پوشی است ودر مجموع توصیه میشود.
از لحاظ دسترسي در مركز شهر واقع شده در مجموع خوب بود كاركنان خوبي داشت و بخش هاي مختلف هم در مجموع خوب بود.
هتل جهانگردي بم در كل نسبت به قيمت بسيار مناسب بود. پاكيزگي، رفتار پرسنل و موقعيت همگي خيلي خوب بودند .
هتل خوبی بود، خیلی راضی بودم مشکلی نداشتم
هتل های جهانگردی بم مانند مابقی جهانگردی های دیگر از کادر مودب و فضای عالی بهره مند می باشد و از انجاییکه پایه و اصول درستی در برخورد با مسله مسافر و مهمانپذیری دارند فضای بسیار مطبوعی را برای مسافران میسازند
دركل بد نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی بم

مهمانان هتل جهانگردی بم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی بم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی بم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی بم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی بم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.