مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی بم

جهانگردی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 بهمن
جمعه
323,000
تومان
4 بهمن
شنبه
323,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
10 بهمن
جمعه
323,000
تومان
11 بهمن
شنبه
323,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
علاءالدین
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 بهمن
جمعه
346,000
تومان
4 بهمن
شنبه
346,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
346,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
346,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
346,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
346,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
346,000
تومان
10 بهمن
جمعه
346,000
تومان
11 بهمن
شنبه
346,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
346,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
346,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 بهمن
جمعه
323,000
تومان
4 بهمن
شنبه
323,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
10 بهمن
جمعه
323,000
تومان
11 بهمن
شنبه
323,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
علاءالدین
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 بهمن
جمعه
346,000
تومان
4 بهمن
شنبه
346,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
346,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
346,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
346,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
346,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
346,000
تومان
10 بهمن
جمعه
346,000
تومان
11 بهمن
شنبه
346,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
346,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
346,000
تومان
جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 بهمن
جمعه
482,000
تومان
4 بهمن
شنبه
482,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
482,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
482,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
482,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
482,000
تومان
10 بهمن
جمعه
482,000
تومان
11 بهمن
شنبه
482,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
482,000
تومان
علاءالدین
511,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 بهمن
جمعه
511,000
تومان
4 بهمن
شنبه
511,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
511,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
511,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
511,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
511,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
511,000
تومان
10 بهمن
جمعه
511,000
تومان
11 بهمن
شنبه
511,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
511,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
511,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 بهمن
جمعه
570,000
تومان
4 بهمن
شنبه
570,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
10 بهمن
جمعه
570,000
تومان
11 بهمن
شنبه
570,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
علاءالدین
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 بهمن
جمعه
603,000
تومان
4 بهمن
شنبه
603,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
603,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
603,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
603,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
603,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
603,000
تومان
10 بهمن
جمعه
603,000
تومان
11 بهمن
شنبه
603,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
603,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
603,000
تومان
جهانگردی-سوئیت چهارنفره رویال
سوئیت چهارنفره رویال
هتل یار
920,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 بهمن
جمعه
920,000
تومان
4 بهمن
شنبه
920,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
920,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
920,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
920,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
920,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
920,000
تومان
10 بهمن
جمعه
920,000
تومان
11 بهمن
شنبه
920,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
920,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
920,000
تومان
علاءالدین
958,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 بهمن
جمعه
958,000
تومان
4 بهمن
شنبه
958,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
958,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
958,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
958,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
958,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
958,000
تومان
10 بهمن
جمعه
958,000
تومان
11 بهمن
شنبه
958,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
958,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
958,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جهانگردی بم

نمازخانه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پذيرش 24 ساعته
خدمات تهيه بليط
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
خدمات بیدار باش
رستوران بام
گشت نیم روزی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
زمين تنيس
بازی ویدئویی
پرینتر
پذيرش 24 ساعته
خدمات بيدار باش
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
تالار عروسی
مبل
رخت آویز
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
ميز
تلويزيون در لابی
سرویس حرم
اینترنت بی سیم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
اينترنت در اتاق
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
زنگ هشدار
تلفن در لابی
اعلام حریق
اتاق چمدان
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
حوله
استخر
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا
تاکسی سرویس
پارکینگ روباز
تبديل ارز
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تالار عروسی
مسلط به زبان انگليسی
خشکشویی (لاندری)
پارکینگ
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
تلفن
فكس
كافی شاپ
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
سالن صبحانه خوری
کپسول آتش نشانی
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
خدمات برای معلولین
حمام
پله اضطراری
اینترنت
رستوران ایرانی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس فرنگی
اینترنت در قسمت لابی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
حمام

آدرس هتل جهانگردی بم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی بم

(31 نظر)
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
صدای اتاقهای مجاور کاملا شنیده میشد
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
اتاق خیلی گرم بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداشت
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
ما شب رسیدیم هتل پذیرش هتل نبود و خیلی معطل شدیم برای صبحانه هم که رفتیم گفتن تموم شده قبلا اینطوری نبود خیلی بهتر بود
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
اصلا برخورد خوبی نداشتن به هیچ عنوان
هتل در موقعیت مکانی مناسبی قرار داره، برخورد کارکنان در حد متوسط بود، یکیشون که یه جورایی دعوا داشت! نظافت خوب بود، صبحانه مناسب قیمت، مجموعا ما تجربه خوبی داشتیم، نسبت به قیمت هتل خوبیه.
نقاط قوت:
در حد قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
در حد قیمتش خوب بود
ما دو اتاق داشتيم يكي ١٠١ و ديگري ١١٣ اتاق ١٠١ خيلي خوب و تميز بود ولي اتاق ١٠١نه بوي بدي توي طبقه همكف ميومد برخورد پرسنل بسيار عالي و مودبانه صبحانه در حد هتل و بضاعت ،بسيارخوب محيطي خوب اگه دوباره برم بم ازين هتل مجدد استفاده خواهم كرد.
بسیار معمولی . غذا رستوران ضعیف بود و اصلا پیشنهاد نمیشه
هتلي ضعيف و در حد يك ستاره، مسئول پذيرش كه يك آقايي بودند هيچوقت در محل كارشون حضور نداشتند، اتاقها قدیمی
در کل خوب بود.
من از اقامتم راضی بودم ، البته فقط برای یک شب اقامت داشتم، سرویس صبحانه نسبت به قیمت هتل خوب بود، رفتار پرسنل هم محترمانه بود، مکان هتل هم نیم ساعت پیاده با ارگ بم فاصله داره و با تاکسی پنج دقیقه، از نظر دسترسی جای خوبیه.
معلوم بود هتل حرفه ای بوده ، پرسنل باصفا بودن ، پارکینگ داشت، صبحانه معمولی بود،در کل هتل خوبی بود.
رفتار کارکنان و غذای رستورانش خوبه
وسایل هتل قدیمی بود به نظرم با یه بازسازی میتونه عالی بشه .
محیط هتل خوب و امکاناتش قابل قبول بود اما در کل مدیریت هتل های جهانگردی میتونه خیلی بهتر عمل کنه. اتاق و راهرو بوی سیگار میداد. سرویس صبحانه هم می‌تونست خیلی بهتر از این باشه.
هتلی متوسط نسبت به ستاره هاش
حدود سی دقیقه برای تحویل اتاق منتظر ماندیم ولی اگر از آن بگذریم سایر موارد خوب بود.
ما براي يك شب و عبوري اين هتل رو رزرو كرديم. اتاق ما كوچيك بود و درب توالت دقيقا جلوي تخت باز ميشد. اصلا شرايط جالبي نداشت. رفتار پرسنل معمولي و صبحانه با توجه به قيمت اتاق قابل قبول بود. با توجه به اينكه اسم جهانگردي رو داره، من انتظار بيشتري داشتم.
واقع در مرکز شهر، دسترسی مناسب به رستورانها و مراکز خرید. برخورد کارکنان خوب بود. آسانسور خراب بود. اتاق سه تخته رزرو کردم ولی پنج تخته بود! مشغول تعمیرات بودن و صدا آزار دهنده بود.
باتوجه به محرومیت منطقه واینکه دراین شهرتعدادمعدودی هتل وجود دارد،بنظرمن بهترین گزینه میباشد.هتل نقلی باکارکنان مهربان بادسترسی مناسب وصبحانه بسیارمختصر ومفید و البته هزینه مناسب نسبت به سایرهتل ها،جهت یک اقامت کوتاه شما را راضی خواهدکرد لازم به ذکراست که این هتل قدمت طولانی دارد وچندین سال قبل بازسازی شده وبهرحال دارای نقاط ضعف هم میباشد که بنظرمن قابل چشم پوشی است ودر مجموع توصیه میشود.
از لحاظ دسترسي در مركز شهر واقع شده در مجموع خوب بود كاركنان خوبي داشت و بخش هاي مختلف هم در مجموع خوب بود.
هتل جهانگردي بم در كل نسبت به قيمت بسيار مناسب بود. پاكيزگي، رفتار پرسنل و موقعيت همگي خيلي خوب بودند .
هتل خوبی بود، خیلی راضی بودم مشکلی نداشتم
هتل های جهانگردی بم مانند مابقی جهانگردی های دیگر از کادر مودب و فضای عالی بهره مند می باشد و از انجاییکه پایه و اصول درستی در برخورد با مسله مسافر و مهمانپذیری دارند فضای بسیار مطبوعی را برای مسافران میسازند
نقاط قوت:
اتاق نسبتا خوب
نقاط ضعف:
بدون اسانسور
نقاط قوت:
آرامش + برخورد مناسب + نظافت
نقاط ضعف:
آسانسور خراب و صداش تو اتاق مزاحم بود
برخورد پذیرش افتضاح، اتاق دو‌تخته رزرو کردیم میگن اصلا اینجا تخت دونفره نداریییییم، اتاق سه تخته بهمون دادن، وقتی با این قیمت دارن اتاق و‌در اختیار‌میزارن ۱۱۰ هزار تومن مبلغ کمی نیست ،حداقل یه رفتاری نشون بدید خاطره خوب تو ذهنمون بمونه
دركل بد نبود
هتل بدی نبود در کل راضی بودم و مشکلی نداشتم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی بم

مهمانان هتل جهانگردی بم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی بم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی بم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی بم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی بم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.