مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی بم

ظرفیت 2 نفر

دوتخته توئین
علاءالدین
703,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
703,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
703,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
703,000 تومان
11 فروردین
جمعه
703,000 تومان
12 فروردین
شنبه
703,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
703,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
703,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
703,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
633,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
633,000 تومان
18 فروردین
جمعه
668,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
703,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
703,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
703,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
703,000 تومان
11 فروردین
جمعه
703,000 تومان
12 فروردین
شنبه
703,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
703,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
703,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
703,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
633,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
633,000 تومان
18 فروردین
جمعه
668,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
902,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
902,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
902,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
902,000 تومان
11 فروردین
جمعه
902,000 تومان
12 فروردین
شنبه
902,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
902,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
902,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
902,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
632,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
632,000 تومان
18 فروردین
جمعه
667,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
902,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
902,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
902,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
902,000 تومان
11 فروردین
جمعه
902,000 تومان
12 فروردین
شنبه
902,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
902,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
902,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
902,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
632,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
632,000 تومان
18 فروردین
جمعه
667,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
902,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
902,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
902,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
902,000 تومان
11 فروردین
جمعه
902,000 تومان
12 فروردین
شنبه
902,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
902,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
902,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
902,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
902,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
902,000 تومان
18 فروردین
جمعه
902,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
912,918 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 فروردین
جمعه
912,918 تومان
14 فروردین
دوشنبه
912,918 تومان
18 فروردین
جمعه
912,918 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,048,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,048,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,048,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,048,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,048,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,048,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,048,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,048,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,048,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
943,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
943,000 تومان
18 فروردین
جمعه
995,000 تومان
اتاق سه نفره - سه تخت سینگل
هتل یار
1,247,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,247,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,247,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,247,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,247,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,247,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,247,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,247,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,247,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
942,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
942,000 تومان
18 فروردین
جمعه
994,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,361,370 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,361,370 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,361,370 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,361,370 تومان
11 فروردین
جمعه
1,361,370 تومان
12 فروردین
شنبه
1,361,370 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,361,370 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,361,370 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,361,370 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,361,370 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,361,370 تومان
18 فروردین
جمعه
1,361,370 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,247,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,247,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,247,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,247,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,247,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,247,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,247,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,247,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,247,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,247,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
1,236,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,236,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,236,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,236,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,236,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,236,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,236,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,236,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,236,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,112,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,112,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,174,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
1,435,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,435,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,435,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,435,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,435,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,435,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,435,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,435,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,435,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,111,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,111,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,173,000 تومان
سوئیت رویال چهار تخته
علاءالدین
2,003,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,003,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,003,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,003,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,003,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,003,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,003,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,003,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,003,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,802,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,802,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,902,000 تومان
سوییت رویال - دو خوابه - دبل - تویین
هتل یار
2,202,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,202,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,202,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,202,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,202,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,202,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,202,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,202,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,202,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,801,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,801,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,901,000 تومان
سوئیت چهار نفره رویال
اقامت 24
2,202,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,202,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,202,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,202,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,202,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,202,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,202,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,202,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,202,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,202,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,202,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,202,000 تومان
سوئیت چهار تخته رویال
اسنپ تریپ
2,602,620 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 فروردین
چهارشنبه
2,602,620 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,602,620 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,602,620 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,602,620 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,602,620 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,605,617 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,605,617 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,605,617 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,605,617 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,605,617 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,605,617 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,605,617 تومان
18 فروردین
جمعه
1,605,617 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,435,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,435,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,435,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,435,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,435,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,435,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,435,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,435,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی بم

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
تلويزيون LED در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
پذيرش 24 ساعته
تالار عروسی
رخت آویز
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل جهانگردی بم روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی بم

(54 نظر)
نقاط قوت:
خداییش تمیز بود قیمتش مناسب بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
قیمت ، نزدیکی به مراکز تفریحی و پارکینگ صبحانه نسبتا خوب بود ولی جا داره که بهتر هم باشه.
نقاط ضعف:
وضعیت ظاهری و نظافت سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
محیط دنج و آرام
نقاط ضعف:
پتوها کیفیت نامطلوبی داشت و پارگی داشت کیفیت غذا اصلا مطلوب نبود
نقاط قوت:
علی رغم پرداخ هزینه برای یک نفر اضافه هیچگونه امکانات در اختیار قرار نگرفت
نقاط ضعف:
پرسنل هتل آموزش لازم جهت هتلداری و مهمانداری ندیده اند
نقاط قوت:
تخت ها و ملافه ها خیلی تمیز. چای ساز خوب. یخچال خوب. محیط بسیار با آرامش. جوجه کباب رستوران عالی بود. حیاط و منظره خیلی خوب و تاب دونفره داشت. کلا هتل و لابی و اناق ها تمیز و با آرامش بود.
نقاط ضعف:
اتاق دو تخته فاقد توالت فرنگی بود فقط ایرانی بود. کباب برگ رستوران خیلی خیلی سفت بود. برنجش معمولی بود. زرشک پلو با مرغش خیلی مرغش بد بود و بوی خیلی بدی میداد. صبحانه ش فقط نون پنیر خیار گوجه ، عدسی و تخم مرغ آب پز بود و عسل که شکرک زده بود و عسلش رو نمیشد خورد.
نقاط قوت:
قیمت مناسب مکان و محیط مناسب
نقاط ضعف:
خراب بودن آسانسور
نقاط قوت:
تمیزی و آرامش
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل موقعیت مناسب مکانی هتل محوطه زیبا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل گرامی و عزیز
نقاط ضعف:
منفی خاصی نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل خیلی خوبه قیمت هتل برای اقامت کاری به نسبت هتلهای دیگر به نسبت تمیزی آن خیلی خوبه. کلا هتلهای جهانگردی در همه شهرهای ایران که دارند برای اقامت کاری با قیمت مناسب و امکانت متوسط خیلی خوبه
نقاط ضعف:
امکانات هتل یکم ضعیفه تقریبا مثل مسافرخانه خیلی تمیز میمونه
نقاط قوت:
نزدیکی به شهر و رفتار محترمانه پرسنل هتل
نقاط ضعف:
اتاقی که گرفتیم سه تخته بود که توسایت شما نوشته بود یه دوتخته ویک تخت سینگل.ولی متاسفانه هر سه تخت سینگل بود و خودهتل گفتن که این اشتباه ازسایتی هست که بلیط گرفتین
نقاط قوت:
در آرامش، ٣ شب خانوادگي در هتل جهانگردي بم اقامت داشتيم و خاطره-ي خوبي برايمان به يادگار ماند؛ هم از شهر و مردم خوبش و هم در هتل آرام و تميز جهانگردي بم؛ سپاس از اقامت ٢٤؛
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد پارکینگ بزرگ کیفیت متناسب رستوران اتاق های تمیز با امکانات خوب
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ساده
نقاط قوت:
لوکیشن خوبی داشت و برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود،
نقاط ضعف:
صبحانه کمی ضعف داشت همچنین سرویس بهداشتی شکسته بود و نمای جالبی نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
رزروشن
نقاط قوت:
قيمت مناسب
نقاط ضعف:
پذيرايي
نقاط قوت:
خیلی تمیز بود
نقاط ضعف:
خیلی تمیز بود
نقاط قوت:
بسیار هتل تمیزی بود از لحاظ بهداشتی.کیفیت غذاهای رستورانی بسیار خوب بود و قیمت منو غذاها هم قابل قبولی هم داشت
نقاط ضعف:
چینی پشت سرویس فرنگی شکسته بود و وجه خوبی نداشت البته امکان داشت دست رو آسیب بزنه.ما اتاق ۱۱۵ بودیم.بسیار اتاق گرم بود با اینکه هوای بیرون خیلی هم سرد بود باز مجبور شدیم شوفاژ رو ببندیم.از مسؤلش که پرسیدیم گفتن از کنار این اتاق تمام سیستم شوفاژ خونه رد شده که تو حالت عادی حتی با بستن شوفاژ هم گرم هست و باید پنجره اتاق رو باز میکردیم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
۱. زمان نسبتا طولانی از زمان سفارش تا تحویل غذا در رستوران ۲. بسته شدن درب هتل و پارکینگ در پایان شب
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز یخچال پر از نوشیدنی ولی باید حساب میشد
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی کوچک و حمام و دستشویی یک جا بود صبحانه واقعا ضعیف بود
نقاط قوت:
تمیزی و نو بودن ملحفه ها
نقاط ضعف:
کف اتاقها سرامیک باشه بهتره
نقاط قوت:
محیط ارام و پرسنل خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیزی سرویس بهداشتی و اتاق پرسنل خوب و با اخلاق عالی
نقاط ضعف:
همه چیز عالی بود
نقاط قوت:
درمجموعه خوبیه کارکنان‌ صمیمی وموجب
نقاط ضعف:
سیستم دستشویی و حمام مشکلاتی داشت که‌ باید بروز بشوندشیرالات ایراد داشت اتاق خواب خوب بود اگر دکوراسیون بروز باشد دلنشین ترخواهد در کل از حضور در هتل رضایت دارم
نقاط قوت:
_ برخورد مناسب و عالی پرسنل_ فضای مناسب برای رستوران
نقاط ضعف:
_ پارکینگ نامناسب و غیرمسقف (با توجه به منطقه و گرمای شدید)_ قیمت بالا و نامتعارف سرویس و خدمات داخل اتاق (قیمت اجناس و یا خدمات [چای] اضافه داخل اتاق ها بیشتر از قیمت مندرج بر روی اجناس می باشد)_ عدم فضا و امکانات کافی برای تفریح و بازی کودکان_ خرابی دستگیره درب اتاق (با توجه به استفاده از هتل در دفعات متعدد بعضا حتی مشاهده شده که درب اتاق رزرو شده از بیرون قابل باز شدن می باشد که می بایست از داخل قفل نمود)
نقاط قوت:
برخورد مودبانه ،ممنون از شما
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل و خوشرویی آنها
نقاط ضعف:
نداشتن غذاهای موجود در منو
نقاط قوت:
هماهنگی خوب بابت جابه جایی تاریخ اقامت
نقاط ضعف:
صبحونه کیفیت ضعیفی داشت
نقاط قوت:
برخوردعااالی....امنیت عااااالی....
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب دلبازی اتاق ها
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی خیلی کوچک
نقاط قوت:
در یک جمله خوب بود
نقاط ضعف:
قیمتش نسبتا بالا بود
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان تمیز بودن مشاعات واتاق نسبت به هتل ۲ستاره بودنش عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیزی،قیمت خوب
نقاط ضعف:
نبودن دستمال کاغذی داخل اتاق
نسبت به قیمت ارزنده بود. موقعیت مکانی بسیار خوب و کیفیت غذا مناسب
ظاهرأ اتاقها دردودسته بازسازی شده و نشده هستند ایرادات من ۱- شامل عدم رعایت نوع اتاق رزرو شده بود یعنی بنده اتاق دبل رزرو کرده بودم و روی توضیحات نیز ذکر کرده بودم ولی موقع مراجعه اتاق دبل نداشتند۲- بوی سیگار در اتاقی که بما دادند حال مارا بهم زد
از همه لحاظ خوب بود
هتل در موقعیت مکانی مناسبی قرار داره، برخورد کارکنان در حد متوسط بود، یکیشون که یه جورایی دعوا داشت! نظافت خوب بود، صبحانه مناسب قیمت، مجموعا ما تجربه خوبی داشتیم، نسبت به قیمت هتل خوبیه.
ما دو اتاق داشتيم يكي ١٠١ و ديگري ١١٣ اتاق ١٠١ خيلي خوب و تميز بود ولي اتاق ١٠١نه بوي بدي توي طبقه همكف ميومد برخورد پرسنل بسيار عالي و مودبانه صبحانه در حد هتل و بضاعت ،بسيارخوب محيطي خوب اگه دوباره برم بم ازين هتل مجدد استفاده خواهم كرد.
بسیار معمولی . غذا رستوران ضعیف بود و اصلا پیشنهاد نمیشه
هتلي ضعيف و در حد يك ستاره، مسئول پذيرش كه يك آقايي بودند هيچوقت در محل كارشون حضور نداشتند، اتاقها قدیمی
در کل خوب بود.
من از اقامتم راضی بودم ، البته فقط برای یک شب اقامت داشتم، سرویس صبحانه نسبت به قیمت هتل خوب بود، رفتار پرسنل هم محترمانه بود، مکان هتل هم نیم ساعت پیاده با ارگ بم فاصله داره و با تاکسی پنج دقیقه، از نظر دسترسی جای خوبیه.
معلوم بود هتل حرفه ای بوده ، پرسنل باصفا بودن ، پارکینگ داشت، صبحانه معمولی بود،در کل هتل خوبی بود.
رفتار کارکنان و غذای رستورانش خوبه
وسایل هتل قدیمی بود به نظرم با یه بازسازی میتونه عالی بشه .
محیط هتل خوب و امکاناتش قابل قبول بود اما در کل مدیریت هتل های جهانگردی میتونه خیلی بهتر عمل کنه. اتاق و راهرو بوی سیگار میداد. سرویس صبحانه هم می‌تونست خیلی بهتر از این باشه.
هتلی متوسط نسبت به ستاره هاش
حدود سی دقیقه برای تحویل اتاق منتظر ماندیم ولی اگر از آن بگذریم سایر موارد خوب بود.
ما براي يك شب و عبوري اين هتل رو رزرو كرديم. اتاق ما كوچيك بود و درب توالت دقيقا جلوي تخت باز ميشد. اصلا شرايط جالبي نداشت. رفتار پرسنل معمولي و صبحانه با توجه به قيمت اتاق قابل قبول بود. با توجه به اينكه اسم جهانگردي رو داره، من انتظار بيشتري داشتم.
واقع در مرکز شهر، دسترسی مناسب به رستورانها و مراکز خرید. برخورد کارکنان خوب بود. آسانسور خراب بود. اتاق سه تخته رزرو کردم ولی پنج تخته بود! مشغول تعمیرات بودن و صدا آزار دهنده بود.
باتوجه به محرومیت منطقه واینکه دراین شهرتعدادمعدودی هتل وجود دارد،بنظرمن بهترین گزینه میباشد.هتل نقلی باکارکنان مهربان بادسترسی مناسب وصبحانه بسیارمختصر ومفید و البته هزینه مناسب نسبت به سایرهتل ها،جهت یک اقامت کوتاه شما را راضی خواهدکرد لازم به ذکراست که این هتل قدمت طولانی دارد وچندین سال قبل بازسازی شده وبهرحال دارای نقاط ضعف هم میباشد که بنظرمن قابل چشم پوشی است ودر مجموع توصیه میشود.
از لحاظ دسترسي در مركز شهر واقع شده در مجموع خوب بود كاركنان خوبي داشت و بخش هاي مختلف هم در مجموع خوب بود.
هتل جهانگردي بم در كل نسبت به قيمت بسيار مناسب بود. پاكيزگي، رفتار پرسنل و موقعيت همگي خيلي خوب بودند .
هتل خوبی بود، خیلی راضی بودم مشکلی نداشتم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی بم

مهمانان هتل جهانگردی بم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی بم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی بم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی بم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی بم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.