مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی بم

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
667,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
667,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
667,000 تومان
17 آذر
جمعه
667,000 تومان
18 آذر
شنبه
667,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
667,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
667,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
667,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
667,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
667,000 تومان
24 آذر
جمعه
667,000 تومان
25 آذر
شنبه
667,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
667,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 آذر
یکشنبه
667,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
667,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
667,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
667,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
667,000 تومان
25 آذر
شنبه
667,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
668,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
668,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
668,000 تومان
17 آذر
جمعه
668,000 تومان
18 آذر
شنبه
668,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
668,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
668,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
668,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
668,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
668,000 تومان
24 آذر
جمعه
668,000 تومان
25 آذر
شنبه
668,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
668,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
668,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
668,000 تومان
17 آذر
جمعه
668,000 تومان
18 آذر
شنبه
668,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
668,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
668,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
668,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
668,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
668,000 تومان
24 آذر
جمعه
668,000 تومان
25 آذر
شنبه
668,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
700,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
700,000 تومان
17 آذر
جمعه
700,000 تومان
18 آذر
شنبه
700,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
700,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
700,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
700,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
700,000 تومان
24 آذر
جمعه
700,000 تومان
25 آذر
شنبه
700,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
667,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
667,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
667,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
667,000 تومان
25 آذر
شنبه
667,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
جمعه
700,000 تومان
18 آذر
شنبه
700,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
700,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
700,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
700,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
700,000 تومان
24 آذر
جمعه
700,000 تومان
25 آذر
شنبه
700,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
994,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
994,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
994,000 تومان
17 آذر
جمعه
994,000 تومان
18 آذر
شنبه
994,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
994,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
994,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
994,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
994,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
994,000 تومان
24 آذر
جمعه
994,000 تومان
25 آذر
شنبه
994,000 تومان
اتاق سه نفره - سه تخت سینگل
هتل یار
994,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 آذر
یکشنبه
994,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
994,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
994,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
994,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
994,000 تومان
24 آذر
جمعه
994,000 تومان
25 آذر
شنبه
994,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
995,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
995,000 تومان
17 آذر
جمعه
995,000 تومان
18 آذر
شنبه
995,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
995,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
995,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
995,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
995,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
995,000 تومان
24 آذر
جمعه
995,000 تومان
25 آذر
شنبه
995,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
1,040,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,040,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,040,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,040,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,040,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,040,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,040,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,040,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,040,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,040,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,040,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
هتل یار
1,173,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 آذر
یکشنبه
1,173,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,173,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,173,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,173,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,173,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,173,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,173,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
1,173,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
1,173,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,173,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,173,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,173,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,173,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,173,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,173,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,173,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,173,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,173,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,173,000 تومان
چهار تخته
علاءالدین
1,174,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
1,174,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,174,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,174,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,174,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,174,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,174,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,174,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,174,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,174,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,174,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,174,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
1,230,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,230,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,230,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,230,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,230,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,230,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,230,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,230,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,230,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,230,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,230,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
ای‌گردش
1,901,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
1,901,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,901,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,901,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,901,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,901,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,901,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,901,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,901,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,901,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,901,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,901,000 تومان
سوییت رویال - دو خوابه - دبل - تویین
هتل یار
1,901,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 آذر
یکشنبه
1,901,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,901,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,901,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,901,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,901,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,901,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,901,000 تومان
سوئیت رویال چهار تخته
علاءالدین
1,902,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
1,902,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,902,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,902,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,902,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,902,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,902,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,902,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,902,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,902,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,902,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,902,000 تومان
سوئیت چهار نفره رویال
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,000,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,000,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,000,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,000,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,000,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,000,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی بم

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
تلويزيون LED در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
پذيرش 24 ساعته
تالار عروسی
رخت آویز
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل جهانگردی بم روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی بم

(16 نظر)
نسبت به قیمت ارزنده بود. موقعیت مکانی بسیار خوب و کیفیت غذا مناسب
ظاهرأ اتاقها دردودسته بازسازی شده و نشده هستند ایرادات من ۱- شامل عدم رعایت نوع اتاق رزرو شده بود یعنی بنده اتاق دبل رزرو کرده بودم و روی توضیحات نیز ذکر کرده بودم ولی موقع مراجعه اتاق دبل نداشتند۲- بوی سیگار در اتاقی که بما دادند حال مارا بهم زد
از همه لحاظ خوب بود
هتل در موقعیت مکانی مناسبی قرار داره، برخورد کارکنان در حد متوسط بود، یکیشون که یه جورایی دعوا داشت! نظافت خوب بود، صبحانه مناسب قیمت، مجموعا ما تجربه خوبی داشتیم، نسبت به قیمت هتل خوبیه.
ما دو اتاق داشتيم يكي ١٠١ و ديگري ١١٣ اتاق ١٠١ خيلي خوب و تميز بود ولي اتاق ١٠١نه بوي بدي توي طبقه همكف ميومد برخورد پرسنل بسيار عالي و مودبانه صبحانه در حد هتل و بضاعت ،بسيارخوب محيطي خوب اگه دوباره برم بم ازين هتل مجدد استفاده خواهم كرد.
بسیار معمولی . غذا رستوران ضعیف بود و اصلا پیشنهاد نمیشه
هتلي ضعيف و در حد يك ستاره، مسئول پذيرش كه يك آقايي بودند هيچوقت در محل كارشون حضور نداشتند، اتاقها قدیمی
در کل خوب بود.
من از اقامتم راضی بودم ، البته فقط برای یک شب اقامت داشتم، سرویس صبحانه نسبت به قیمت هتل خوب بود، رفتار پرسنل هم محترمانه بود، مکان هتل هم نیم ساعت پیاده با ارگ بم فاصله داره و با تاکسی پنج دقیقه، از نظر دسترسی جای خوبیه.
معلوم بود هتل حرفه ای بوده ، پرسنل باصفا بودن ، پارکینگ داشت، صبحانه معمولی بود،در کل هتل خوبی بود.
رفتار کارکنان و غذای رستورانش خوبه
وسایل هتل قدیمی بود به نظرم با یه بازسازی میتونه عالی بشه .
محیط هتل خوب و امکاناتش قابل قبول بود اما در کل مدیریت هتل های جهانگردی میتونه خیلی بهتر عمل کنه. اتاق و راهرو بوی سیگار میداد. سرویس صبحانه هم می‌تونست خیلی بهتر از این باشه.
هتلی متوسط نسبت به ستاره هاش
حدود سی دقیقه برای تحویل اتاق منتظر ماندیم ولی اگر از آن بگذریم سایر موارد خوب بود.
ما براي يك شب و عبوري اين هتل رو رزرو كرديم. اتاق ما كوچيك بود و درب توالت دقيقا جلوي تخت باز ميشد. اصلا شرايط جالبي نداشت. رفتار پرسنل معمولي و صبحانه با توجه به قيمت اتاق قابل قبول بود. با توجه به اينكه اسم جهانگردي رو داره، من انتظار بيشتري داشتم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی بم

مهمانان هتل جهانگردی بم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی بم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی بم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی بم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی بم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.