مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی بم

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل
علاءالدین
310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
310,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
310,000
تومان
1 بهمن
جمعه
310,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته توئین
علاءالدین
310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
310,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
310,000
تومان
1 بهمن
جمعه
310,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته
اقامت 24
315,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
315,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
315,000
تومان
1 بهمن
جمعه
288,000
تومان
2 بهمن
شنبه
288,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
288,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
288,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
288,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
269,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
269,000
تومان
8 بهمن
جمعه
288,000
تومان
9 بهمن
شنبه
288,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
336,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
336,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
336,000
تومان
1 بهمن
جمعه
420,000
تومان
2 بهمن
شنبه
420,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
8 بهمن
جمعه
420,000
تومان
9 بهمن
شنبه
420,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
336,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
336,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
336,000
تومان
1 بهمن
جمعه
420,000
تومان
2 بهمن
شنبه
420,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
8 بهمن
جمعه
420,000
تومان
9 بهمن
شنبه
420,000
تومان
دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
457,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
457,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
457,000
تومان
1 بهمن
جمعه
457,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه نفره - سه تخت سینگل
هتل یار
501,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
501,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
501,000
تومان
1 بهمن
جمعه
626,000
تومان
2 بهمن
شنبه
626,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
626,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
626,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
626,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
626,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
626,000
تومان
8 بهمن
جمعه
626,000
تومان
9 بهمن
شنبه
626,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
470,000
تومان
1 بهمن
جمعه
430,000
تومان
2 بهمن
شنبه
430,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
430,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
430,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
430,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
402,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
402,000
تومان
8 بهمن
جمعه
430,000
تومان
9 بهمن
شنبه
430,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
539,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
539,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
539,000
تومان
1 بهمن
جمعه
539,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته
اقامت 24
554,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
554,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
554,000
تومان
1 بهمن
جمعه
508,000
تومان
2 بهمن
شنبه
508,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
508,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
508,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
508,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
474,000
تومان
8 بهمن
جمعه
508,000
تومان
9 بهمن
شنبه
508,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
592,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
592,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
592,000
تومان
1 بهمن
جمعه
739,000
تومان
2 بهمن
شنبه
739,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
739,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
739,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
739,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
739,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
739,000
تومان
8 بهمن
جمعه
739,000
تومان
9 بهمن
شنبه
739,000
تومان
سوئیت رویال چهار تخته
علاءالدین
857,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
857,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
857,000
تومان
1 بهمن
جمعه
857,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوییت رویال - دو خوابه - دبل - تویین
هتل یار
958,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
958,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
958,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,197,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,197,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,197,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,197,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,197,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,197,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,197,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,197,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,197,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت چهار نفره رویال
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
898,000
تومان
1 بهمن
جمعه
823,000
تومان
2 بهمن
شنبه
823,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
823,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
823,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
823,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
768,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
768,000
تومان
8 بهمن
جمعه
823,000
تومان
9 بهمن
شنبه
823,000
تومان
سوئیت چهار تخته رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جهانگردی بم

نمازخانه
روم سرويس 24 ساعته
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
زمین ورزشی
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
اينترنت در اتاق
پارک کودک
جكوزی
پرینتر
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
فكس
تلفن در لابی
زنگ هشدار
گیم نت
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سالن همايش
خدمات باربري
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
پذيرش 24 ساعته
لابی
تالار عروسی
رخت آویز
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
تلويزيون در لابی
Business Center
کپسول آتشنشانی در راهرو
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
اعلام حریق
سونا
صندوق امانات
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
تلویزیون
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
یخچال
دستگاه خودپرداز
دمپایی
سرویس بهداشتی ایرانی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس فرنگی
خشکشویی (لاندری)
تالار عروسی
پاركينگ
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
حوله
خدمات تور
سالن صبحانه خوری
خدمات برای معلولین
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
کافی نت
تلفن در اتاق
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
سوئیت
کافی شاپ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
اینترنت
رستوران ایرانی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
حمام

آدرس هتل جهانگردی بم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی بم

(31 نظر)
ظاهرأ اتاقها دردودسته بازسازی شده و نشده هستند ایرادات من ۱- شامل عدم رعایت نوع اتاق رزرو شده بود یعنی بنده اتاق دبل رزرو کرده بودم و روی توضیحات نیز ذکر کرده بودم ولی موقع مراجعه اتاق دبل نداشتند۲- بوی سیگار در اتاقی که بما دادند حال مارا بهم زد
نقاط قوت:
نظافت عالی برخورد عالی پرسنل پذیرایی عالی
نقاط ضعف:
سر و صدای کولر گازی
نقاط قوت:
دسترسی راحت و ساکت بودن منطقه..
نقاط ضعف:
قیمت بالا و کمیت پایین صبحانه
از همه لحاظ خوب بود
نقاط قوت:
مکان هتل خوب بود. میهمانداران برخود خیلی خوبی داشتند. بازسازی خوبی شده بود.
نقاط ضعف:
کیفیت غذای هتل پایین بود. در ایام کرونا مکانی که برای صبحانه در نظر گرفته شده بود مناسب نبود. در شب نور داخل اتاق ها زیاد بود.
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
صدای اتاقهای مجاور کاملا شنیده میشد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداشت
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
ما شب رسیدیم هتل پذیرش هتل نبود و خیلی معطل شدیم برای صبحانه هم که رفتیم گفتن تموم شده قبلا اینطوری نبود خیلی بهتر بود
هتل در موقعیت مکانی مناسبی قرار داره، برخورد کارکنان در حد متوسط بود، یکیشون که یه جورایی دعوا داشت! نظافت خوب بود، صبحانه مناسب قیمت، مجموعا ما تجربه خوبی داشتیم، نسبت به قیمت هتل خوبیه.
نقاط قوت:
در حد قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
در حد قیمتش خوب بود
ما دو اتاق داشتيم يكي ١٠١ و ديگري ١١٣ اتاق ١٠١ خيلي خوب و تميز بود ولي اتاق ١٠١نه بوي بدي توي طبقه همكف ميومد برخورد پرسنل بسيار عالي و مودبانه صبحانه در حد هتل و بضاعت ،بسيارخوب محيطي خوب اگه دوباره برم بم ازين هتل مجدد استفاده خواهم كرد.
بسیار معمولی . غذا رستوران ضعیف بود و اصلا پیشنهاد نمیشه
هتلي ضعيف و در حد يك ستاره، مسئول پذيرش كه يك آقايي بودند هيچوقت در محل كارشون حضور نداشتند، اتاقها قدیمی
در کل خوب بود.
من از اقامتم راضی بودم ، البته فقط برای یک شب اقامت داشتم، سرویس صبحانه نسبت به قیمت هتل خوب بود، رفتار پرسنل هم محترمانه بود، مکان هتل هم نیم ساعت پیاده با ارگ بم فاصله داره و با تاکسی پنج دقیقه، از نظر دسترسی جای خوبیه.
معلوم بود هتل حرفه ای بوده ، پرسنل باصفا بودن ، پارکینگ داشت، صبحانه معمولی بود،در کل هتل خوبی بود.
رفتار کارکنان و غذای رستورانش خوبه
وسایل هتل قدیمی بود به نظرم با یه بازسازی میتونه عالی بشه .
محیط هتل خوب و امکاناتش قابل قبول بود اما در کل مدیریت هتل های جهانگردی میتونه خیلی بهتر عمل کنه. اتاق و راهرو بوی سیگار میداد. سرویس صبحانه هم می‌تونست خیلی بهتر از این باشه.
هتلی متوسط نسبت به ستاره هاش
حدود سی دقیقه برای تحویل اتاق منتظر ماندیم ولی اگر از آن بگذریم سایر موارد خوب بود.
ما براي يك شب و عبوري اين هتل رو رزرو كرديم. اتاق ما كوچيك بود و درب توالت دقيقا جلوي تخت باز ميشد. اصلا شرايط جالبي نداشت. رفتار پرسنل معمولي و صبحانه با توجه به قيمت اتاق قابل قبول بود. با توجه به اينكه اسم جهانگردي رو داره، من انتظار بيشتري داشتم.
واقع در مرکز شهر، دسترسی مناسب به رستورانها و مراکز خرید. برخورد کارکنان خوب بود. آسانسور خراب بود. اتاق سه تخته رزرو کردم ولی پنج تخته بود! مشغول تعمیرات بودن و صدا آزار دهنده بود.
باتوجه به محرومیت منطقه واینکه دراین شهرتعدادمعدودی هتل وجود دارد،بنظرمن بهترین گزینه میباشد.هتل نقلی باکارکنان مهربان بادسترسی مناسب وصبحانه بسیارمختصر ومفید و البته هزینه مناسب نسبت به سایرهتل ها،جهت یک اقامت کوتاه شما را راضی خواهدکرد لازم به ذکراست که این هتل قدمت طولانی دارد وچندین سال قبل بازسازی شده وبهرحال دارای نقاط ضعف هم میباشد که بنظرمن قابل چشم پوشی است ودر مجموع توصیه میشود.
از لحاظ دسترسي در مركز شهر واقع شده در مجموع خوب بود كاركنان خوبي داشت و بخش هاي مختلف هم در مجموع خوب بود.
هتل جهانگردي بم در كل نسبت به قيمت بسيار مناسب بود. پاكيزگي، رفتار پرسنل و موقعيت همگي خيلي خوب بودند .
هتل خوبی بود، خیلی راضی بودم مشکلی نداشتم
هتل های جهانگردی بم مانند مابقی جهانگردی های دیگر از کادر مودب و فضای عالی بهره مند می باشد و از انجاییکه پایه و اصول درستی در برخورد با مسله مسافر و مهمانپذیری دارند فضای بسیار مطبوعی را برای مسافران میسازند
نقاط قوت:
اتاق نسبتا خوب
نقاط ضعف:
بدون اسانسور
نقاط قوت:
آرامش + برخورد مناسب + نظافت
نقاط ضعف:
آسانسور خراب و صداش تو اتاق مزاحم بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی بم

مهمانان هتل جهانگردی بم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی بم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی بم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی بم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی بم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.