مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ارگ جدید بم

ارگ جدید-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
433,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
433,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
433,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
433,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
433,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
433,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
433,000
تومان
9 آبان
جمعه
433,000
تومان
10 آبان
شنبه
433,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
433,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
433,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
433,000
تومان
ای‌گردش
433,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
433,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
433,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
433,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
433,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
433,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
433,000
تومان
9 آبان
جمعه
433,000
تومان
10 آبان
شنبه
433,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
433,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
433,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
433,000
تومان
ارگ جدید-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
469,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
469,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
469,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
469,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
469,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
469,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
469,000
تومان
9 آبان
جمعه
469,000
تومان
10 آبان
شنبه
469,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
469,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
469,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
469,000
تومان
ای‌گردش
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
476,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
476,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
476,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
476,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
476,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
476,000
تومان
9 آبان
جمعه
476,000
تومان
10 آبان
شنبه
476,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
476,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
476,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
476,000
تومان
هتل یار
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
476,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
476,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
476,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
476,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
476,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
476,000
تومان
9 آبان
جمعه
476,000
تومان
10 آبان
شنبه
476,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
476,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
476,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
476,000
تومان
اقامت 24
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
476,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
476,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
476,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
476,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
476,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
476,000
تومان
9 آبان
جمعه
476,000
تومان
10 آبان
شنبه
476,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
476,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
476,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
476,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ارگ جدید-سوئیت رویال دونفره
سوئیت رویال دونفره
اقامت 24
1,124,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
1,124,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,124,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,124,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,124,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,124,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,124,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,124,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,124,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,124,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,124,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,124,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ارگ جدید-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
476,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
476,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
476,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
476,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
476,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
476,000
تومان
9 آبان
جمعه
476,000
تومان
10 آبان
شنبه
476,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
476,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
476,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
476,000
تومان
اقامت 24
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
476,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
476,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
476,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
476,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
476,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
476,000
تومان
9 آبان
جمعه
476,000
تومان
10 آبان
شنبه
476,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
476,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
476,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
476,000
تومان
ارگ جدید-اتاق دوتخته برای یکنفر
اتاق دوتخته برای یکنفر
ایران مارکوپولو
426,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
426,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
426,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
426,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
426,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
426,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
426,000
تومان
9 آبان
جمعه
426,000
تومان
10 آبان
شنبه
426,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
426,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
426,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
426,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ارگ جدید-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ایران مارکوپولو
709,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
709,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
709,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
709,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
709,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
709,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
709,000
تومان
9 آبان
جمعه
709,000
تومان
10 آبان
شنبه
709,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
709,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
709,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
709,000
تومان
ای‌گردش
716,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
716,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
716,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
716,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
716,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
716,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
716,000
تومان
9 آبان
جمعه
716,000
تومان
10 آبان
شنبه
716,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
716,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
716,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
716,000
تومان
اقامت 24
716,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
716,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
716,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
716,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
716,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
716,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
716,000
تومان
9 آبان
جمعه
716,000
تومان
10 آبان
شنبه
716,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
716,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
716,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
716,000
تومان
هتل یار
716,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
716,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
716,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
716,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
716,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
716,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
716,000
تومان
9 آبان
جمعه
716,000
تومان
10 آبان
شنبه
716,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
716,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
716,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
716,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ارگ جدید-سویيت چهارنفره
سویيت چهارنفره
ایران مارکوپولو
925,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
925,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
925,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
925,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
925,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
925,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
925,000
تومان
9 آبان
جمعه
925,000
تومان
10 آبان
شنبه
925,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
925,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
925,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
925,000
تومان
هتل یار
932,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
932,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
932,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
932,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
932,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
932,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
932,000
تومان
9 آبان
جمعه
932,000
تومان
10 آبان
شنبه
932,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
932,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
932,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
932,000
تومان
ای‌گردش
932,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
932,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
932,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
932,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
932,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
932,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
932,000
تومان
9 آبان
جمعه
932,000
تومان
10 آبان
شنبه
932,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
932,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
932,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
932,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ارگ جدید-اتاق کانکت چهارتخته
اتاق کانکت چهارتخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ارگ جدید بم

اعلام حریق
سالن جشن و مراسم و عروسی
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
کپسول آتشنشانی در راهرو
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
ورزش های ابی
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات باربري
تلویزیون lcd
مینی بار با هزینه
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
صبحانه در اتاق
جكوزی
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
غرفه صنایع دستی
پنجره
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
کارت هوشمند درب اتاق
استخر
زمين فوتبال
دوچرخه سواری
پیست سوارکاری
پیست کارتینگ
شهربازی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
جكوزی
کف پوش موکت
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
سالن بيليارد
سونا بخار
لوازم بهداشتی
تلويزيون در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مبل
سونا خشک
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
چايخانه سنتی
كافی شاپ
سالن همايش
نمای فضای سبز
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سیستم تهویه مطبوع
پرینت
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
ماهواره
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
زمین تنیس
سونا بخار
اباژور
تلفن
میز تحریر
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
اینترنت در لابی
رستوران
سونا غیررایگان
صندوق امانات
فتوکپی
اطفای حریق
مسلط به زبان انگليسی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
استخر غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
تلویزیون در لابی
سیستم سرمایش
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
فروشگاه
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
پله اضطراری
اتاق سیگار
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
سالن بیلیارد
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
استخر رایگان
سالن بیلیارد غیررایگان
خشکشویی
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
بیلیارد
حمام

آدرس هتل ارگ جدید بم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ارگ جدید بم

(21 نظر)
سلام خیلی هتل خوب و تمیزی بود اما صبحانه خیلی محدودی داشت.
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
اتاقها تمیز و برخورد پرسنل محترمانه، محیط آرام و لذتبخش
نقاط قوت:
بد نبود
نقاط ضعف:
در حد متوسط
خوب بود ولی وسایل داخل یخچال با اتاق حساب شود بهتره تا مهمان ب عنوان کلاهبرداری یا مورد دیگر حساب کنه
متوسط
موقعیت مکانی خوب و محیط عالی
من در اردیبهشت ۹۸ بمدت ۲ شب در اینجا اقامت داشتم. لابی آن دکوراسیون و چیدمان بسیار زیبایی دارد و فضای سنتی و مدرن بخوبی تلفیق شده است. هتل بسیار تمیز و مرتب است. رستوران شیک و لوکسی دارد. محوطه باز زیبای هم دارد. دستشویی و حمام انصافا ً تمیز و جادار است. یخچال کوچک مناسب و خنکی داخل اطاق است و مینی بار آن کامل است. روشنایی داخل اطاق مناسب است. تختخواب و البسه خواب تمیز و مرتب هستند. چسبیده به مجموعه ارگ جدید بم است. ایرکاندیشن داخل اطاق بصورت هواساز بوده و خیلی خوب است و حسابی خنک میکرد و قابل تنظیم هم بود. رفتار پرسنل و پذیرش هم خیلی خوب است. در مجموع با توجه به هزینه پرداختی و درجه مورد انتظار هتل میتونم بگم خیلی خوب است ولی نه عالی.صبحانه آن به نسب انتظار از هتل کافی نیست و باید ایتمهای بیشتری اضافه شود که البته با توجه به خلوت بودن بیش از حد هتل کمی توجیه پذیر بود. بعنوان مثال اگرچه نوشته اند رستوان تا ۱۰ صبح فعال است ولی یکروز که من رفتم انجا ساعت یک ربع به ۱۰ تعطیل کرده بودند و من مجبور شدم درخواست کنم صبحانه سفارشی را سر میز من بیاورند. البته هیچ مهمان دیگری در رستوران نبود. شبها صدای موزیک محوطه به داخل اطاقهای مشرف به محوطه می آید و گاه حتی تا ۱۱.۵ شب هم ادامه دارد. چای صبحانه گرم نیست و ولرم است و نیز املت و تقریبا ً تمام آیتمهای گرم کردنی. مشکلی در تماشای تلویزیون است و آن اینکه سیگنالهای تلویزیون زیاد قطع و وصل میشوند. این هتل واقعا از شهر دور است و برای رفتن بویژه به مجموعه ارگ بم با تاکسی (شماره ۱۸۳۲ یا ۱۸۸۳) ۲۰ دقیقه راه است و باید حدود ۱۵ تومان هم بدهید و برای برگشت هم به همین شکل.
من در اردیبهشت ۹۸ بمدت ۲ شب در اینجا اقامت داشتم. لابی آن دکوراسیون و چیدمان بسیار زیبایی دارد و فضای سنتی و مدرن بخوبی تلفیق شده است. هتل بسیار تمیز و مرتب است. رستوران شیک و لوکسی دارد. محوطه باز زیبای هم دارد. صبحانه آن به نسب انتظار از هتل کافی نیست و باید ایتمهای بیشتری اضافه شود که البته با توجه به خلوت بودن بیش از حد هتل کمی توجیه پذیر بود. بعنوان مثال اگرچه نوشته اند رستوان تا ۱۰ صبح فعال است ولی یکروز که من رفتم انجا ساعت یک ربع به ۱۰ تعطیل کرده بودند و من مجبور شدم درخواست کنم صبحانه سفارشی را سر میز من بیاورند. البته هیچ مهمان دیگری در رستوران نبود. دستشویی و حمام انصافا ً تمیز و جادار است. شبها صدای موزیک محوطه به داخل اطاقهای مشرف به محوطه می آید و گاه حتی تا ۱۱.۵ شب هم ادامه دارد. چای صبحانه گرم نیست و ولرم است و نیز املت و تقریبا ً تمام آیتمهای گرم کردنی. یخچال کوچک مناسب و خنکی داخل اطاق است و مینی بار آن کامل است. روشنایی داخل اطاق مناسب است. مشکلی در تماشای تلویزیون است و آن اینکه سیگنالهای تلویزیون زیاد قطع و وصل میشوند. تختخواب و البسه خواب تمیز و مرتب هستند. این هتل واقعا از شهر دور است و برای رفتن بویژه به مجموعه ارگ بم با تاکسی (شماره ۱۸۳۲ یا ۱۸۸۳) ۲۰ دقیقه راه است و باید حدود ۱۵ تومان هم بدهید و برای برگشت هم به همین شکل. البته چسبیده به مجموعه ارگ جدید بم است. ایرکاندیشن داخل اطاق بصورت هواساز بوده و خیلی خوب است و حسابی خنک میکرد و قابل تنظیم هم بود. رفتار پرسنل و پذیرش هم خیلی خوب است. در مجموع با توجه به هزینه پرداختی و درجه مورد انتظار هتل میتونم بگم خیلی خوب است ولی نه عالی.
هتلي خوب بود و تميز و نسبت به قيمتش واقعا مناسب بود برخورد كاركنانش خوب بود و محيط خيلي خوبي داشت آرامش خوبي داشت من فضاش رو خيلي دوست داشتم و سرويس بهداشتيش توالت فرنگي داشت و وان بزرگ براي حمام و داخل راهرو سرويس بهداشتي ايراني داشت كلا دو طبقه بود و آسانسور نداشت نمازخانه ي خيلي بزرگي هم در راهرو داشت صبحانه شون هم خوب بود و كامل فقط صبحانه شون و زود جمع كردن بايد زودتر بريد براي صبحانه البته ناهار هم طعمش خوب بود فقط خيلي دير آوردن و سرويسشون كامل نبود اينكه به شهرك ارگ جديد خيلي نزديك بود عالي بود
هتلی فقط برا ماشین دارها
هتلی با پرسنل و اتاق های خوب
مکانی مناسب برای اقامت با استاندارد هایی خوب جهت خواب، استحمام و استراحت. باید در نظر داشت که طبقه دوم این ساختمان آسانسور ندارد.
تمیزی اتاق ها و سرویس بهداشتی مناسب و برخورد کارکنان خوبسیستم گرمایش اتاق درست کار نمیکرد و اب گرم حمام مناسب نبود اسانسور نداره و یه طبقه باید با پله برید یه همکف داره یه طبقه اول که اگر افراد سالخورده یا افرادی که براشون استفاده از پله مشکله حتما اتاق طبقه همکف بگیرید صبحانه معمولی
صبحانه هتل ضعیف بود
صبحانه خوب نبود و راضی نبودم .
خوب و منظم
با سلام هتل خوبی در میان هتلهای شهر بم میباشد چون من هتلهای دیگه را هم رفته ام البته هتل پارسیان آزادی بم هم خوب میباشد و به لحاظ قیمت خیلی بهتر است. نکته منفی که بنده باهاش مواجه شدم چون سیستم گرمایشی را برداشته بودند و سیستم سرمایشی بود همان شبی که بنده اونجا بودم هوا سرد بود و بیش از 5 یا 6 بار به پذیرش زنگ زدم تا تونستم بخاری بگیرم و با پیگیری زیاد تونستم بخاری بگیرم یکی هم بحث یوزر و پسورد اینترنت بود که پذیرش بجای اینکه پسورد بدهد گفت از cleck hear استفاده کنید که در همه هتلهای چهارستاره این گزینه برای همه افرادی که داخل لابی باشند میسر است از بابت تمیزی اتاق و همجوار بودن با ارگ راضی هستم ولی اگر داخل خود بم بخواهید تشریف ببرید هتلهای نزدیکتر و مناسب به لحاظ قیمت هست
همه چیز خوب بود من هتلهای زیادی در داخل وخارج کشور بوده ام.رفتار کارکنان مودبانه وخوب اتاقها تمیز ولی تنها نکته منفی نبودن دستشویی ایرانی در اتاقهاست.چون سفر من بازرگانی وبه منظور بازدید از کارخانجات ارگ جدید بود لوکیشن بسیار خوبی داشت
نقاط قوت:
طراحی لابی و اتاق ها، سروی های بهداشتی، رستوران در بین هتل های هم رده ی هتل بم بسیار جالب توجه است. من در هتل پردیسان مشهد، جهانکردی کرمان، پارس کرمان، شادی سنندج، ال گلی تبریز، جهانگردی یزد، سنندج، میبد، هتل شادی سنندج اقامت داشته ام و با اطمینان می توانم بگویم که مهم ترین نکته در هتل ارگ جدید بم، ادب و میهمان نوازی کارکنان هتل است که من تا کنون در هیچ هتل دیگری ندیده ام.
نقاط ضعف:
نسبت به پنج سال پیش، موکت های راهرو ها و کف پوش های لابی ظاهر دلچسب خود را از دست داده اند. و می توان گفت نکاتذبهداشتی مثل گذشته در آن رعایت نمی شوند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ارگ جدید بم

مهمانان هتل ارگ جدید بم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ارگ جدید بم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ارگ جدید بم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ارگ جدید بم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ارگ جدید بم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.