مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مرجان بابل

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
323,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
323,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
21 مرداد
جمعه
323,000
تومان
22 مرداد
شنبه
323,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
323,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
323,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
323,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
28 مرداد
جمعه
323,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
323,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
323,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
21 مرداد
جمعه
323,000
تومان
22 مرداد
شنبه
323,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
323,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
323,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
323,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
28 مرداد
جمعه
323,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
21 مرداد
جمعه
330,000
تومان
22 مرداد
شنبه
330,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
28 مرداد
جمعه
330,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
336,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
336,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
21 مرداد
جمعه
336,000
تومان
22 مرداد
شنبه
336,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
336,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
336,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
336,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
28 مرداد
جمعه
336,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
522,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
522,500
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
522,500
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
522,500
تومان
21 مرداد
جمعه
522,500
تومان
22 مرداد
شنبه
522,500
تومان
23 مرداد
یکشنبه
522,500
تومان
24 مرداد
دوشنبه
522,500
تومان
25 مرداد
سه شنبه
522,500
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
522,500
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
522,500
تومان
28 مرداد
جمعه
522,500
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
522,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
522,500
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
522,500
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
522,500
تومان
21 مرداد
جمعه
522,500
تومان
22 مرداد
شنبه
522,500
تومان
23 مرداد
یکشنبه
522,500
تومان
24 مرداد
دوشنبه
522,500
تومان
25 مرداد
سه شنبه
522,500
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
522,500
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
522,500
تومان
28 مرداد
جمعه
522,500
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
523,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
523,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
523,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
523,000
تومان
21 مرداد
جمعه
523,000
تومان
22 مرداد
شنبه
523,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
523,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
523,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
523,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
523,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
523,000
تومان
28 مرداد
جمعه
523,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
525,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
525,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
525,000
تومان
21 مرداد
جمعه
525,000
تومان
22 مرداد
شنبه
525,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
525,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
525,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
525,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
525,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
525,000
تومان
28 مرداد
جمعه
525,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
21 مرداد
جمعه
540,000
تومان
22 مرداد
شنبه
540,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
540,000
تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
21 مرداد
جمعه
540,000
تومان
22 مرداد
شنبه
540,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
540,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
696,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
696,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
696,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
696,000
تومان
21 مرداد
جمعه
696,000
تومان
22 مرداد
شنبه
696,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
696,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
696,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
696,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
696,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
696,000
تومان
28 مرداد
جمعه
696,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
696,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
696,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
696,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
696,000
تومان
21 مرداد
جمعه
696,000
تومان
22 مرداد
شنبه
696,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
696,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
696,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
696,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
696,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
696,000
تومان
28 مرداد
جمعه
696,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
703,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
703,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
703,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
703,000
تومان
21 مرداد
جمعه
703,000
تومان
22 مرداد
شنبه
703,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
703,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
703,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
703,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
703,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
703,000
تومان
28 مرداد
جمعه
703,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
710,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
710,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
710,000
تومان
21 مرداد
جمعه
710,000
تومان
22 مرداد
شنبه
710,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
710,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
710,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
710,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
710,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
710,000
تومان
28 مرداد
جمعه
710,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
966,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
966,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
966,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
966,000
تومان
21 مرداد
جمعه
966,000
تومان
22 مرداد
شنبه
966,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
966,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
966,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
966,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
966,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
966,000
تومان
28 مرداد
جمعه
966,000
تومان
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
988,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
988,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
988,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
988,000
تومان
21 مرداد
جمعه
988,000
تومان
22 مرداد
شنبه
988,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
988,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
988,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
988,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
988,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
988,000
تومان
28 مرداد
جمعه
988,000
تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
پنج تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل مرجان بابل

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
سالن كنفرانس
سالن چند منظوره
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل مرجان بابل روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مرجان بابل

(32 نظر)
نقاط قوت:
قیمت مناسب و به صرفه
نقاط ضعف:
قیمت مناسب و به صرفه
نقاط قوت:
به عنوان یه سقف و توی خیابون نخوابید ، خوبه
نقاط ضعف:
اگر محبورید، جای بدی نیست ولی بینهایت فرسوده و کهنه هست . فکرکنم از چهل پنجاه سال پیش حتی یه لامپ هم عوض نکرده باشن اونجا
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
قدیمی بدون اسانسور، امکانات و محتویات سرویس ها بروزرسانی نشده و نامرتب.
نقاط قوت:
مرکز شهر بود از نظر پرتوکل های بهداشتی خوب بود به نسبت ۲ ستاره بودن امکانات خودش داشت و مشکلی نبود
نقاط ضعف:
ارایه دادن صبحانه اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
متاسفم که اسم این دخمه رو هتل گذاشتین.۵دقیقه هم نتونستم بوی تعفن و فضای بسته و نمورش رو تحمل کنم و اومدم بیرون
نقاط قوت:
از تو ماشین خوابیدن بهتره
نقاط ضعف:
از تو ماشین خوابیدن بهتره
نقاط قوت:
داخل شهر بودن
نقاط ضعف:
داخل شهر بودن
نسبت به هزینه دریافتی ضعیف بود
نقاط قوت:
سلام خسته نباشید نقطه قوت اینکه به بازار نزدیک بود و تاکسی و وسیله راحت پیدا میشه.معماری هتل قشنگ هست ولی بازسازی و تمیزکاری میخواد
نقاط ضعف:
سلام خسته نباشید نقطه قوت اینکه به بازار نزدیک بود و تاکسی و وسیله راحت پیدا میشه.معماری هتل قشنگ هست ولی بازسازی و تمیزکاری میخواد
نقاط قوت:
پرسنل موقعیت مکانی داشتن صبحانه سلف سرویس
نقاط ضعف:
پرسنل موقعیت مکانی داشتن صبحانه سلف سرویس
وقتی رسیدیم حتی درب پارکینگ رو باز نکردن، ماشین رو سر خیابون گذاشتم پذیرش انجام شد بعدش گفت برو ماشینتو بیار داخل. رستورانش تعطیل بود، توی اتاق هیچی نداشت، یه یخچال کثیف یه تخت کثیف تر . سرویس اتاق انقد کثیف بود که انگار صد سال تمیز نشده بود. ما حتی ۵ دقیقه هم اونجا نموندیم و رفتیم. واقعا متاسفم که اسم هتل روش گذاشتن
نقاط قوت:
مرکز شهر و دسترسی به مکان‌های عمومی
نقاط ضعف:
مرکز شهر و دسترسی به مکان‌های عمومی
واقعا باید پرسید معیار این ستاره های جعلی چیه؟ حیف کلمه ستاره برای این مکان.فقط درد اجبار یک شب ساکن شدم. نظافت صفر/ امکانات صفر / تلفن خراب/ نبود سیستم گرمایش و پاسخگویی با بیان اینکه فعلا گرمایش نداریم و یخ بزنید تو سرمای اتاق/ خرابی شیر اب سرد سرویس/ خرابی درب اتاق و بستن درب با اعمال شاقه/
نسبت به قیمتش عالیه، قدیمی بودنش هم جز زیبایی هاش محسوب میشه نه ضعفش، انگار که تو زمان سفر کردیم، مرسی
درود و عرض ادب.بنظرم اقامت در اونجا آدمو دپرس میکنه یه جورایی. ساختمان قدیمی و اتاق‌ها اندوهناک. امکانات خیلی بد.تلویزیون های قدیمی و کوچک.يخچال پر از خالی.تار عنکبوت بسته.در کل فقط میشه اونجا فقط و فقط بریم و چشمامونو ببندیم
با سلام از نظر سرویس دهی خوب نبود غذا کم کیفیت و گران محاسبه شد حتی چایی هم تلفن نداشت تلویزیون کار نمیکرد
فکر کنم این هتل 30 سال قدمت داشته باشه و از 30 سال پیش تا الان هیچ هزینه ای برای بازسازی نشده.
خوب بود نسبت به اون وقتی که ما اومدیم همه جا قیمتا بالا بود نسبت به این متل ها کنار ساحل عالی بود.
پرسنل مهربان و خوب، فضای هتل قدیمی ، کیفت تخت متوسط رو به پایین، کفپوش اتاق لکه داشت، پتوی تخت روش لکه داشت، سرویس بهداشتی قدیمی
هتل عالی بود، همه چی خوب بود خیلی راضی بودم مشکلی نداشتم .
تمیزی و نوع برخورد پرسنل مناسببافت قدیمی هتل
برخورد پرسنل عالي و نظافت عالي
در کل قابل قبول بود
پرسنل خوب و خوش برخورد، هتل معمولی و نسبتا تمیز، قابل قبول
برخورد بدوغیرمنطقی مسئول پذیرش شیفت صبح تا بعدازظهر(عنوان میکردن که هتل دو ستاره اس انتطارتون چیه !!)،شیرآلات حمام خراب بود ...،هتل بشدت گرم ،کولر اتاق اصن جواب نمیداد و بشدت قدیمی، موکت کف اتاق کثیف ، فقط غذا خوب بود و برخورد کارکن رستوران ونگهبان خوب بود ...نارضایتی بحدی بود که بعد یک شب هتلم را عوض کردم و باتوجه به اینکه دوشب رزرو کرده بودم محبت کردن پول دو شب رو کم کردن ! اینم بگم که اکثر هتل های کشور رو به واسطه کارم رفتم و نیاز به گوشزد کردن نبود که هتل دو ستاره اس !
هتل متوسطی بود، به نسبت قیمتش اصلا خوب نبود
محیط آرام. برخورد خوب پرسنل. دسترسی آسان به سایر نقاط شهرعدم تنوع در صبحانه.
هتل بافت قدیمی داشت ولی درعین حال تمیز بود و کارکنان بسیار مودب بودند.
برخورد کارکنان فوق العاده و عالی بود ولی از لحاظ تمیزی جالب نبود. ( وجود حشره و بوی نامطبوع حمام و دستشویی)
اخلاق و برخورد پرسنل بسیار عالی بود فقط کیفیت صبحانه
پرسنل بسیار ناتوان و برخورد خیلی بد
ساختمان هتل قدیمی بود اتاق ها هم امکانات خاصی نداشت. من برای سفر کاری این هتل انتخاب کردم. با توجه به اینکه در بابل هتل کم داره مجبورم این هتل و در سفرهای بعدی هم انتخاب کنم.
هتل زیبا و تمیزی بود. نسبت به قیمتش می ارزد. کلا نزدیک به همه مناطق دیدنی بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مرجان بابل

مهمانان هتل مرجان بابل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مرجان بابل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مرجان بابل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مرجان بابل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مرجان بابل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.