هتل مرجان بابل

مازندران، بابل، بلوار شهیدکشور
2
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مرجان بابل

مرجان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
225,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
225,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
234,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
234,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
234,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
234,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
234,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
234,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
234,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
234,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
234,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
234,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
234,000
تومان
اقامت 24
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
234,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
234,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
234,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
234,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
234,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
234,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
234,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
234,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
234,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
234,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
234,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
مرجان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
292,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
292,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
292,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
292,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
292,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
292,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
292,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
292,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
292,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
292,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
292,000
تومان
اقامت 24
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
292,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
292,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
292,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
292,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
292,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
292,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
292,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
292,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
292,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
292,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
292,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
مرجان-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
هتل یار
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
292,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
292,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
292,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
292,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
292,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
292,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
292,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
292,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
292,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
292,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
292,000
تومان
مرجان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
364,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
364,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
364,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
364,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
364,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
364,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
364,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
364,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
364,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
364,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
364,000
تومان
اقامت 24
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
364,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
364,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
364,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
364,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
364,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
364,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
364,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
364,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
364,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
364,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
364,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
مرجان-اتاق چهارنفره(سه تخته+سرویس اضافه)
اتاق چهارنفره(سه تخته+سرویس اضافه)
اقامت 24
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
436,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
436,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
436,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
436,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
436,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
436,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
436,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
436,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
436,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
436,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
436,000
تومان
مرجان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
508,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
508,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
508,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
508,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
508,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
508,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
508,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
508,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
508,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
508,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
508,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
508,000
تومان
اقامت 24
508,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
508,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
508,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
508,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
508,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
508,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
508,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
508,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
508,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
508,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
508,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
508,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل مرجان بابل

نمازخانه
كتابخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
آتلیه
خدمات اینترنتی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
رستوران بام
تبديل ارز
سالن بيليارد
تلویزیون در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
اتاق تلفن (اپراتور)
مسلط به زبان عربی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
سالن چند منظوره
زمين تنيس
فكس
سالن كنفرانس
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
سالن چند منظوره
مسلط به زبان عربی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
تلويزيون در لابی
تلويزيون LCD در لابی
گشت نیم روزی
پارکینگ در هتل
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
اتاق جلسات
صندوق امانات در لابی
رستوران
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلفن در لابی
خدمات بيدار باش
اعلام حریق
پارکینگ
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
تاکسی سرویس
تلویزیون
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
تالار پذیرایی
یخچال
دستگاه خودپرداز
حوله
اينترنت در لابی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
خشکشویی (لاندری)
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اتاق چمدان
دمپایی
وسایل بدنسازی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
خدمات خشکشویی
فروشگاه
مبل
كافی شاپ
تلويزيون در لابی
ميز
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
خدمات تور
رستوران ایرانی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
خشکشویی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
حمام

آدرس هتل مرجان بابل روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مرجان بابل

(28 نظر)
نقاط قوت:
سکوت
نقاط ضعف:
سکوت
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود در حد خودش بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف بود
بسیار هتل کثیفی هستش و در کل به سختی می شه اسمش رو هتل گذاشت .
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
ساختمان قدیمی ساز بود
فکر کنم این هتل 30 سال قدمت داشته باشه و از 30 سال پیش تا الان هیچ هزینه ای برای بازسازی نشده.
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
برای پذیرش معطل شدم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
اصلا راضی نبودم خیلی بد بود
خوب بود نسبت به اون وقتی که ما اومدیم همه جا قیمتا بالا بود نسبت به این متل ها کنار ساحل عالی بود.
پرسنل مهربان و خوب، فضای هتل قدیمی ، کیفت تخت متوسط رو به پایین، کفپوش اتاق لکه داشت، پتوی تخت روش لکه داشت، سرویس بهداشتی قدیمی
نقاط قوت:
پرسنل مطيع و مودب تميزى لوكيشن خوب
نقاط ضعف:
بدليل قدمت بنا نميتوان ايراد خاصى گرفت
هتل عالی بود، همه چی خوب بود خیلی راضی بودم مشکلی نداشتم .
تمیزی و نوع برخورد پرسنل مناسببافت قدیمی هتل
نقاط قوت:
مکان و سرویس مناسب داشته
نقاط ضعف:
عدم وجود اسانسور
برخورد پرسنل عالي و نظافت عالي
در کل قابل قبول بود
پرسنل خوب و خوش برخورد، هتل معمولی و نسبتا تمیز، قابل قبول
هتل تمام امکانات یک هتل سه ستاره رو داره و فکر کنم دو ستاره بودنش بیشتر بدلیل نداشتن آسانسور باشه! لابی و راه پله تو تابستون گرم و شرحیه و تهویه نداره. تو لابی کولر هست اما چندان خنک نیست. راه پله ها هم گرمه. ما اتاق پنج تخته داشتیم که کولرش مال دوره پهلوی اول بود و از شدت گرما مجبور شدیم دو تا سه تخته بگیریم که خنک بود انصافا. صبحانه شامل عدسی تخم مرغ آب پز آب پرتقال مصنوعی چای خیار گوجه پنیر کره مربا عسل. برخورد کارکنان و رسپشن (خانم یدالهی) بسیار خوب در کل برای یکی دو شب موندن اوکی هست. :)
برخورد بدوغیرمنطقی مسئول پذیرش شیفت صبح تا بعدازظهر(عنوان میکردن که هتل دو ستاره اس انتطارتون چیه !!)،شیرآلات حمام خراب بود ...،هتل بشدت گرم ،کولر اتاق اصن جواب نمیداد و بشدت قدیمی، موکت کف اتاق کثیف ، فقط غذا خوب بود و برخورد کارکن رستوران ونگهبان خوب بود ...نارضایتی بحدی بود که بعد یک شب هتلم را عوض کردم و باتوجه به اینکه دوشب رزرو کرده بودم محبت کردن پول دو شب رو کم کردن ! اینم بگم که اکثر هتل های کشور رو به واسطه کارم رفتم و نیاز به گوشزد کردن نبود که هتل دو ستاره اس !
هتل متوسطی بود، به نسبت قیمتش اصلا خوب نبود
محیط آرام. برخورد خوب پرسنل. دسترسی آسان به سایر نقاط شهرعدم تنوع در صبحانه.
هتل بافت قدیمی داشت ولی درعین حال تمیز بود و کارکنان بسیار مودب بودند.
برخورد کارکنان فوق العاده و عالی بود ولی از لحاظ تمیزی جالب نبود. ( وجود حشره و بوی نامطبوع حمام و دستشویی)
اخلاق و برخورد پرسنل بسیار عالی بود فقط کیفیت صبحانه
پرسنل بسیار ناتوان و برخورد خیلی بد
ساختمان هتل قدیمی بود اتاق ها هم امکانات خاصی نداشت. من برای سفر کاری این هتل انتخاب کردم. با توجه به اینکه در بابل هتل کم داره مجبورم این هتل و در سفرهای بعدی هم انتخاب کنم.
هتل زیبا و تمیزی بود. نسبت به قیمتش می ارزد. کلا نزدیک به همه مناطق دیدنی بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مرجان بابل

مهمانان هتل مرجان بابل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مرجان بابل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مرجان بابل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مرجان بابل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مرجان بابل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.