هتل مرجان بابل

مازندران، بابل، بلوار شهیدکشور
2
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مرجان بابل

مرجان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
171,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
171,000
تومان
3 بهمن
جمعه
171,000
تومان
4 بهمن
شنبه
171,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
171,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
171,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
171,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
171,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
171,000
تومان
10 بهمن
جمعه
171,000
تومان
11 بهمن
شنبه
171,000
تومان
ای‌گردش
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
171,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
171,000
تومان
3 بهمن
جمعه
171,000
تومان
4 بهمن
شنبه
171,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
171,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
171,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
171,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
171,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
171,000
تومان
10 بهمن
جمعه
171,000
تومان
11 بهمن
شنبه
171,000
تومان
جاباما
172,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
172,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
172,000
تومان
3 بهمن
جمعه
172,000
تومان
4 بهمن
شنبه
172,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
172,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
172,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
172,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
172,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
172,000
تومان
10 بهمن
جمعه
172,000
تومان
11 بهمن
شنبه
172,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
مرجان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
218,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
218,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
218,000
تومان
3 بهمن
جمعه
218,000
تومان
4 بهمن
شنبه
218,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
218,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
218,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
218,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
218,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
218,000
تومان
10 بهمن
جمعه
218,000
تومان
11 بهمن
شنبه
218,000
تومان
ای‌گردش
218,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
218,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
218,000
تومان
3 بهمن
جمعه
218,000
تومان
4 بهمن
شنبه
218,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
218,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
218,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
218,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
218,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
218,000
تومان
10 بهمن
جمعه
218,000
تومان
11 بهمن
شنبه
218,000
تومان
جاباما
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
219,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
219,000
تومان
3 بهمن
جمعه
219,000
تومان
4 بهمن
شنبه
219,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
219,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
219,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
219,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
219,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
219,000
تومان
10 بهمن
جمعه
219,000
تومان
11 بهمن
شنبه
219,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
مرجان-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
هتل یار
218,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
218,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
218,000
تومان
3 بهمن
جمعه
218,000
تومان
4 بهمن
شنبه
218,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
218,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
218,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
218,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
218,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
218,000
تومان
10 بهمن
جمعه
218,000
تومان
11 بهمن
شنبه
218,000
تومان
مرجان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
276,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
276,000
تومان
3 بهمن
جمعه
276,000
تومان
4 بهمن
شنبه
276,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
276,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
276,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
276,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
276,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
276,000
تومان
10 بهمن
جمعه
276,000
تومان
11 بهمن
شنبه
276,000
تومان
هتل یار
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
276,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
276,000
تومان
3 بهمن
جمعه
276,000
تومان
4 بهمن
شنبه
276,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
276,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
276,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
276,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
276,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
276,000
تومان
10 بهمن
جمعه
276,000
تومان
11 بهمن
شنبه
276,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
مرجان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
3 بهمن
جمعه
390,000
تومان
4 بهمن
شنبه
390,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
10 بهمن
جمعه
390,000
تومان
11 بهمن
شنبه
390,000
تومان
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
3 بهمن
جمعه
390,000
تومان
4 بهمن
شنبه
390,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
10 بهمن
جمعه
390,000
تومان
11 بهمن
شنبه
390,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل مرجان بابل

نمازخانه
چايخانه سنتی
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
نمای خیابان
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
سرویس حرم
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
خدمات بیدار باش
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تبديل ارز
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات خانه داری
سالن چند منظوره
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
خدمات تهيه بليط
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سالن كنفرانس
رخت آویز
مبل
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
ميز
تلويزيون در لابی
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
پنجره
مسلط به زبان عربی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
اعلام حریق
تالار پذیرایی
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پارکینگ
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
کپسول آتش نشانی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آسانسور
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
تلفن
پله اضطراری
پذیرش 24 ساعته
تلويزيون در لابی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
ميز
مینی بار رایگان
خدمات بيدار باش
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
مینی بار
کافی نت
رستوران ایرانی
سرویس فرنگی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس ایرانی
خدمات برای معلولین
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
حمام

آدرس هتل مرجان بابل روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مرجان بابل

(27 نظر)
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود در حد خودش بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف بود
بسیار هتل کثیفی هستش و در کل به سختی می شه اسمش رو هتل گذاشت .
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
ساختمان قدیمی ساز بود
فکر کنم این هتل 30 سال قدمت داشته باشه و از 30 سال پیش تا الان هیچ هزینه ای برای بازسازی نشده.
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
برای پذیرش معطل شدم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
اصلا راضی نبودم خیلی بد بود
خوب بود نسبت به اون وقتی که ما اومدیم همه جا قیمتا بالا بود نسبت به این متل ها کنار ساحل عالی بود.
پرسنل مهربان و خوب، فضای هتل قدیمی ، کیفت تخت متوسط رو به پایین، کفپوش اتاق لکه داشت، پتوی تخت روش لکه داشت، سرویس بهداشتی قدیمی
نقاط قوت:
پرسنل مطيع و مودب تميزى لوكيشن خوب
نقاط ضعف:
بدليل قدمت بنا نميتوان ايراد خاصى گرفت
هتل عالی بود، همه چی خوب بود خیلی راضی بودم مشکلی نداشتم .
تمیزی و نوع برخورد پرسنل مناسببافت قدیمی هتل
نقاط قوت:
مکان و سرویس مناسب داشته
نقاط ضعف:
عدم وجود اسانسور
برخورد پرسنل عالي و نظافت عالي
در کل قابل قبول بود
پرسنل خوب و خوش برخورد، هتل معمولی و نسبتا تمیز، قابل قبول
هتل تمام امکانات یک هتل سه ستاره رو داره و فکر کنم دو ستاره بودنش بیشتر بدلیل نداشتن آسانسور باشه! لابی و راه پله تو تابستون گرم و شرحیه و تهویه نداره. تو لابی کولر هست اما چندان خنک نیست. راه پله ها هم گرمه. ما اتاق پنج تخته داشتیم که کولرش مال دوره پهلوی اول بود و از شدت گرما مجبور شدیم دو تا سه تخته بگیریم که خنک بود انصافا. صبحانه شامل عدسی تخم مرغ آب پز آب پرتقال مصنوعی چای خیار گوجه پنیر کره مربا عسل. برخورد کارکنان و رسپشن (خانم یدالهی) بسیار خوب در کل برای یکی دو شب موندن اوکی هست. :)
برخورد بدوغیرمنطقی مسئول پذیرش شیفت صبح تا بعدازظهر(عنوان میکردن که هتل دو ستاره اس انتطارتون چیه !!)،شیرآلات حمام خراب بود ...،هتل بشدت گرم ،کولر اتاق اصن جواب نمیداد و بشدت قدیمی، موکت کف اتاق کثیف ، فقط غذا خوب بود و برخورد کارکن رستوران ونگهبان خوب بود ...نارضایتی بحدی بود که بعد یک شب هتلم را عوض کردم و باتوجه به اینکه دوشب رزرو کرده بودم محبت کردن پول دو شب رو کم کردن ! اینم بگم که اکثر هتل های کشور رو به واسطه کارم رفتم و نیاز به گوشزد کردن نبود که هتل دو ستاره اس !
هتل متوسطی بود، به نسبت قیمتش اصلا خوب نبود
محیط آرام. برخورد خوب پرسنل. دسترسی آسان به سایر نقاط شهرعدم تنوع در صبحانه.
هتل بافت قدیمی داشت ولی درعین حال تمیز بود و کارکنان بسیار مودب بودند.
برخورد کارکنان فوق العاده و عالی بود ولی از لحاظ تمیزی جالب نبود. ( وجود حشره و بوی نامطبوع حمام و دستشویی)
اخلاق و برخورد پرسنل بسیار عالی بود فقط کیفیت صبحانه
پرسنل بسیار ناتوان و برخورد خیلی بد
ساختمان هتل قدیمی بود اتاق ها هم امکانات خاصی نداشت. من برای سفر کاری این هتل انتخاب کردم. با توجه به اینکه در بابل هتل کم داره مجبورم این هتل و در سفرهای بعدی هم انتخاب کنم.
هتل زیبا و تمیزی بود. نسبت به قیمتش می ارزد. کلا نزدیک به همه مناطق دیدنی بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مرجان بابل

مهمانان هتل مرجان بابل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مرجان بابل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مرجان بابل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مرجان بابل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مرجان بابل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.