مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مرجان بابل

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
267,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
267,000
تومان
9 بهمن
شنبه
267,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
267,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
267,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
267,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
267,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
267,000
تومان
15 بهمن
جمعه
267,000
تومان
16 بهمن
شنبه
267,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
267,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
267,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
305,000
تومان
9 بهمن
شنبه
305,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
305,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
305,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
305,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
305,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
305,000
تومان
15 بهمن
جمعه
305,000
تومان
16 بهمن
شنبه
305,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
305,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
305,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
305,000
تومان
9 بهمن
شنبه
305,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
305,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
305,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
305,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
305,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
305,000
تومان
15 بهمن
جمعه
305,000
تومان
16 بهمن
شنبه
305,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
305,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
305,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
305,000
تومان
9 بهمن
شنبه
305,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
305,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
305,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
305,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
305,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
305,000
تومان
15 بهمن
جمعه
305,000
تومان
16 بهمن
شنبه
305,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
305,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
305,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
310,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
337,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
337,000
تومان
9 بهمن
شنبه
337,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
337,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
337,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
337,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
337,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
337,000
تومان
15 بهمن
جمعه
337,000
تومان
16 بهمن
شنبه
337,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
337,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
337,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
386,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
386,000
تومان
9 بهمن
شنبه
386,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
386,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
386,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
386,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
386,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
386,000
تومان
15 بهمن
جمعه
386,000
تومان
16 بهمن
شنبه
386,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
386,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
386,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
386,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
386,000
تومان
9 بهمن
شنبه
386,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
386,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
386,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
386,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
386,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
386,000
تومان
15 بهمن
جمعه
386,000
تومان
16 بهمن
شنبه
386,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
386,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
386,000
تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
386,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
386,000
تومان
9 بهمن
شنبه
386,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
386,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
386,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
386,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
386,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
386,000
تومان
15 بهمن
جمعه
386,000
تومان
16 بهمن
شنبه
386,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
386,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
386,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
386,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
386,000
تومان
9 بهمن
شنبه
386,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
386,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
386,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
386,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
386,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
386,000
تومان
15 بهمن
جمعه
386,000
تومان
16 بهمن
شنبه
386,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
386,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
386,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
387,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
387,000
تومان
9 بهمن
شنبه
387,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
387,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
387,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
387,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
387,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
387,000
تومان
15 بهمن
جمعه
387,000
تومان
16 بهمن
شنبه
387,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
387,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
387,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
423,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
423,000
تومان
9 بهمن
شنبه
423,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
423,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
423,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
423,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
423,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
423,000
تومان
15 بهمن
جمعه
423,000
تومان
16 بهمن
شنبه
423,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
423,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
423,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
485,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
485,000
تومان
9 بهمن
شنبه
485,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
485,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
485,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
485,000
تومان
15 بهمن
جمعه
485,000
تومان
16 بهمن
شنبه
485,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
485,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
485,000
تومان
9 بهمن
شنبه
485,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
485,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
485,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
485,000
تومان
15 بهمن
جمعه
485,000
تومان
16 بهمن
شنبه
485,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
485,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
485,000
تومان
9 بهمن
شنبه
485,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
485,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
485,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
485,000
تومان
15 بهمن
جمعه
485,000
تومان
16 بهمن
شنبه
485,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
ای‌گردش
596,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
596,000
تومان
9 بهمن
شنبه
596,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
596,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
596,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
596,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
596,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
596,000
تومان
15 بهمن
جمعه
596,000
تومان
16 بهمن
شنبه
596,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
596,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
596,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
684,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
684,000
تومان
9 بهمن
شنبه
684,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
684,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
684,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
684,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
684,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
684,000
تومان
15 بهمن
جمعه
684,000
تومان
16 بهمن
شنبه
684,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
684,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
684,000
تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
684,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
684,000
تومان
9 بهمن
شنبه
684,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
684,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
684,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
684,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
684,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
684,000
تومان
15 بهمن
جمعه
684,000
تومان
16 بهمن
شنبه
684,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
684,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
684,000
تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
684,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
684,000
تومان
9 بهمن
شنبه
684,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
684,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
684,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
684,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
684,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
684,000
تومان
15 بهمن
جمعه
684,000
تومان
16 بهمن
شنبه
684,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
684,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
684,000
تومان
پنج تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل مرجان بابل

نمازخانه
روم سرويس 24 ساعته
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
سالن كنفرانس
مسلط به زبان عربی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
خدمات پزشكي
شبکه پخش فیلم
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
خدمات خانه داری
اينترنت در اتاق
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
خدمات باربري
سالن چند منظوره
روم سرويس
سالن كنفرانس
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
سالن چند منظوره
مسلط به زبان عربی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
تلويزيون در لابی
تلويزيون LCD در لابی
سالن بيليارد
اتاق جلسات
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
لابی
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
خدمات بيدار باش
ميز
اعلام حریق
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
دستگاه خودپرداز
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
اتاق چمدان
پاركينگ
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تالار پذیرایی
حوله
تلويزيون در لابی
مینی بار رایگان
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار
آرایشگاه
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
فروشگاه
خشکشویی
دمپایی
پله اضطراری
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
رستوران ایرانی
تلفن در اتاق
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
حمام

آدرس هتل مرجان بابل روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مرجان بابل

(35 نظر)
نقاط قوت:
مرکز شهر و دسترسی به مکان‌های عمومی
نقاط ضعف:
مرکز شهر و دسترسی به مکان‌های عمومی
خیلی خوب بود سپاسگزارم
نقاط قوت:
تقریبا موقیعت مکانی مناسبی داشت
نقاط ضعف:
هتل خیلی قدیمی هست ناهار و شام نداشت یخچال و تلویزیون کار نمیکرد زمستون با وجود کار کردن شوفاژ بازم سرد بود اتاق.
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
هیچ
توصیه نمیشود
نظافت افتضاح، زیر صفر
واقعا باید پرسید معیار این ستاره های جعلی چیه؟ حیف کلمه ستاره برای این مکان.فقط درد اجبار یک شب ساکن شدم. نظافت صفر/ امکانات صفر / تلفن خراب/ نبود سیستم گرمایش و پاسخگویی با بیان اینکه فعلا گرمایش نداریم و یخ بزنید تو سرمای اتاق/ خرابی شیر اب سرد سرویس/ خرابی درب اتاق و بستن درب با اعمال شاقه/
نسبت به قیمتش عالیه، قدیمی بودنش هم جز زیبایی هاش محسوب میشه نه ضعفش، انگار که تو زمان سفر کردیم، مرسی
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان مخصوصا پذیرش هتل
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان مخصوصا پذیرش هتل
یه هتل قدیمی ؛ با کمترین انرژی فقط برای اینکه کار راه بیفته بیشتر یه اقامتگاهه با امکانات بسیار قدیمی و فرسوده ؛ خیلی ظاهر تمیزی نداره و به نظرم به یه بازسازی اساسی نیاز داره
اصلا خوب نبود ، و واقعا کثیف بود
درود و عرض ادب.بنظرم اقامت در اونجا آدمو دپرس میکنه یه جورایی. ساختمان قدیمی و اتاق‌ها اندوهناک. امکانات خیلی بد.تلویزیون های قدیمی و کوچک.يخچال پر از خالی.تار عنکبوت بسته.در کل فقط میشه اونجا فقط و فقط بریم و چشمامونو ببندیم
نقاط قوت:
از لحاظ موقعیت مکانی فقط خوبه
نقاط ضعف:
کولر اتاق با توجه ب آب و هوای شهر ب شدت در سطح پایینی قرار دارد دستمال ها باز شده و از مسافر قبلی بود. فرش اتاق ب شدت کثیف بود لک تمام خوراکی ها رو میشد دید مبل ها نبودش بهتر از بودنش بود نور اتاق ب شدت کم بود ب طوری ک یاد فیلم های اعترافات ساواک می افتادیم نداشتن آسانسور جز بدترین نقطه ضعف ها بود کلا اگه گذرم بیفته پامو اونجا نمیزارم
با سلام از نظر سرویس دهی خوب نبود غذا کم کیفیت و گران محاسبه شد حتی چایی هم تلفن نداشت تلویزیون کار نمیکرد
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف بود
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
ساختمان قدیمی ساز بود
فکر کنم این هتل 30 سال قدمت داشته باشه و از 30 سال پیش تا الان هیچ هزینه ای برای بازسازی نشده.
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
برای پذیرش معطل شدم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
خوب بود نسبت به اون وقتی که ما اومدیم همه جا قیمتا بالا بود نسبت به این متل ها کنار ساحل عالی بود.
پرسنل مهربان و خوب، فضای هتل قدیمی ، کیفت تخت متوسط رو به پایین، کفپوش اتاق لکه داشت، پتوی تخت روش لکه داشت، سرویس بهداشتی قدیمی
نقاط قوت:
پرسنل مطيع و مودب تميزى لوكيشن خوب
نقاط ضعف:
بدليل قدمت بنا نميتوان ايراد خاصى گرفت
هتل عالی بود، همه چی خوب بود خیلی راضی بودم مشکلی نداشتم .
تمیزی و نوع برخورد پرسنل مناسببافت قدیمی هتل
نقاط قوت:
مکان و سرویس مناسب داشته
نقاط ضعف:
عدم وجود اسانسور
برخورد پرسنل عالي و نظافت عالي
در کل قابل قبول بود
پرسنل خوب و خوش برخورد، هتل معمولی و نسبتا تمیز، قابل قبول
برخورد بدوغیرمنطقی مسئول پذیرش شیفت صبح تا بعدازظهر(عنوان میکردن که هتل دو ستاره اس انتطارتون چیه !!)،شیرآلات حمام خراب بود ...،هتل بشدت گرم ،کولر اتاق اصن جواب نمیداد و بشدت قدیمی، موکت کف اتاق کثیف ، فقط غذا خوب بود و برخورد کارکن رستوران ونگهبان خوب بود ...نارضایتی بحدی بود که بعد یک شب هتلم را عوض کردم و باتوجه به اینکه دوشب رزرو کرده بودم محبت کردن پول دو شب رو کم کردن ! اینم بگم که اکثر هتل های کشور رو به واسطه کارم رفتم و نیاز به گوشزد کردن نبود که هتل دو ستاره اس !
هتل متوسطی بود، به نسبت قیمتش اصلا خوب نبود
محیط آرام. برخورد خوب پرسنل. دسترسی آسان به سایر نقاط شهرعدم تنوع در صبحانه.
هتل بافت قدیمی داشت ولی درعین حال تمیز بود و کارکنان بسیار مودب بودند.
برخورد کارکنان فوق العاده و عالی بود ولی از لحاظ تمیزی جالب نبود. ( وجود حشره و بوی نامطبوع حمام و دستشویی)
اخلاق و برخورد پرسنل بسیار عالی بود فقط کیفیت صبحانه
پرسنل بسیار ناتوان و برخورد خیلی بد
ساختمان هتل قدیمی بود اتاق ها هم امکانات خاصی نداشت. من برای سفر کاری این هتل انتخاب کردم. با توجه به اینکه در بابل هتل کم داره مجبورم این هتل و در سفرهای بعدی هم انتخاب کنم.
هتل زیبا و تمیزی بود. نسبت به قیمتش می ارزد. کلا نزدیک به همه مناطق دیدنی بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مرجان بابل

مهمانان هتل مرجان بابل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مرجان بابل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مرجان بابل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مرجان بابل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مرجان بابل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.