مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مرجان بابل

مرجان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
215,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
215,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
238,000
تومان
2 مهر
جمعه
238,000
تومان
3 مهر
شنبه
238,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
238,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
238,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
238,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
238,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
238,000
تومان
9 مهر
جمعه
238,000
تومان
ای‌گردش
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
215,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
215,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
215,000
تومان
2 مهر
جمعه
215,000
تومان
3 مهر
شنبه
215,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
215,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
215,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
215,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
215,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
215,000
تومان
9 مهر
جمعه
215,000
تومان
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
215,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
215,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
215,000
تومان
2 مهر
جمعه
215,000
تومان
3 مهر
شنبه
215,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
215,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
215,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
215,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
215,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
215,000
تومان
9 مهر
جمعه
215,000
تومان
علاءالدین
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
219,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
219,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
224,000
تومان
2 مهر
جمعه
224,000
تومان
3 مهر
شنبه
224,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
224,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
224,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
224,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
224,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
238,000
تومان
9 مهر
جمعه
224,000
تومان
مرجان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
273,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
273,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
273,000
تومان
2 مهر
جمعه
273,000
تومان
3 مهر
شنبه
273,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
273,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
273,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
273,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
273,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
273,000
تومان
9 مهر
جمعه
273,000
تومان
ای‌گردش
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
273,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
273,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
273,000
تومان
2 مهر
جمعه
273,000
تومان
3 مهر
شنبه
273,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
273,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
273,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
273,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
273,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
273,000
تومان
9 مهر
جمعه
273,000
تومان
هتل یار
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
273,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
273,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
303,000
تومان
2 مهر
جمعه
303,000
تومان
3 مهر
شنبه
303,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
303,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
303,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
303,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
303,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
303,000
تومان
9 مهر
جمعه
303,000
تومان
علاءالدین
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
279,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
279,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
285,000
تومان
2 مهر
جمعه
285,000
تومان
3 مهر
شنبه
285,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
285,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
285,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
285,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
285,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
303,000
تومان
9 مهر
جمعه
285,000
تومان
مرجان-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
هتل یار
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
273,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
273,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
303,000
تومان
2 مهر
جمعه
303,000
تومان
3 مهر
شنبه
303,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
303,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
303,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
303,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
303,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
303,000
تومان
9 مهر
جمعه
303,000
تومان
مرجان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
345,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
345,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
2 مهر
جمعه
345,000
تومان
3 مهر
شنبه
345,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
345,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
345,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
9 مهر
جمعه
345,000
تومان
ای‌گردش
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
345,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
345,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
2 مهر
جمعه
345,000
تومان
3 مهر
شنبه
345,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
345,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
345,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
9 مهر
جمعه
345,000
تومان
هتل یار
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
345,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
345,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
383,000
تومان
2 مهر
جمعه
383,000
تومان
3 مهر
شنبه
383,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
383,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
383,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
383,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
383,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
383,000
تومان
9 مهر
جمعه
383,000
تومان
علاءالدین
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
352,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
352,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
2 مهر
جمعه
360,000
تومان
3 مهر
شنبه
360,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
383,000
تومان
9 مهر
جمعه
360,000
تومان
مرجان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
489,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
489,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
489,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
543,000
تومان
2 مهر
جمعه
543,000
تومان
3 مهر
شنبه
543,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
543,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
543,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
543,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
543,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
543,000
تومان
9 مهر
جمعه
543,000
تومان
ای‌گردش
489,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
489,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
489,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
489,000
تومان
2 مهر
جمعه
489,000
تومان
3 مهر
شنبه
489,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
489,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
489,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
489,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
489,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
489,000
تومان
9 مهر
جمعه
489,000
تومان
اقامت 24
489,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
489,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
489,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
489,000
تومان
2 مهر
جمعه
489,000
تومان
3 مهر
شنبه
489,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
489,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
489,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
489,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
489,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
489,000
تومان
9 مهر
جمعه
489,000
تومان
علاءالدین
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
499,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
499,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
510,000
تومان
2 مهر
جمعه
510,000
تومان
3 مهر
شنبه
510,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
510,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
510,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
510,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
510,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
543,000
تومان
9 مهر
جمعه
510,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مرجان بابل

نمازخانه
كتابخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
آتلیه
خدمات اینترنتی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
رستوران بام
تبديل ارز
سالن بيليارد
تلویزیون در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
اتاق تلفن (اپراتور)
مسلط به زبان عربی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
سالن چند منظوره
زمين تنيس
فكس
سالن كنفرانس
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
سالن چند منظوره
مسلط به زبان عربی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
تلويزيون در لابی
تلويزيون LCD در لابی
گشت نیم روزی
پارکینگ در هتل
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
اتاق جلسات
صندوق امانات در لابی
رستوران
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلفن در لابی
خدمات بيدار باش
اعلام حریق
پارکینگ
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
تاکسی سرویس
تلویزیون
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
تالار پذیرایی
یخچال
دستگاه خودپرداز
حوله
اينترنت در لابی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
خشکشویی (لاندری)
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اتاق چمدان
دمپایی
وسایل بدنسازی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
خدمات خشکشویی
فروشگاه
مبل
كافی شاپ
تلويزيون در لابی
ميز
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
خدمات تور
رستوران ایرانی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
خشکشویی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
حمام

آدرس هتل مرجان بابل روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مرجان بابل

(31 نظر)
نسبت به قیمتش عالیه، قدیمی بودنش هم جز زیبایی هاش محسوب میشه نه ضعفش، انگار که تو زمان سفر کردیم، مرسی
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان مخصوصا پذیرش هتل
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان مخصوصا پذیرش هتل
یه هتل قدیمی ؛ با کمترین انرژی فقط برای اینکه کار راه بیفته بیشتر یه اقامتگاهه با امکانات بسیار قدیمی و فرسوده ؛ خیلی ظاهر تمیزی نداره و به نظرم به یه بازسازی اساسی نیاز داره
اصلا خوب نبود ، و واقعا کثیف بود
درود و عرض ادب.بنظرم اقامت در اونجا آدمو دپرس میکنه یه جورایی. ساختمان قدیمی و اتاق‌ها اندوهناک. امکانات خیلی بد.تلویزیون های قدیمی و کوچک.يخچال پر از خالی.تار عنکبوت بسته.در کل فقط میشه اونجا فقط و فقط بریم و چشمامونو ببندیم
نقاط قوت:
از لحاظ موقعیت مکانی فقط خوبه
نقاط ضعف:
کولر اتاق با توجه ب آب و هوای شهر ب شدت در سطح پایینی قرار دارد دستمال ها باز شده و از مسافر قبلی بود. فرش اتاق ب شدت کثیف بود لک تمام خوراکی ها رو میشد دید مبل ها نبودش بهتر از بودنش بود نور اتاق ب شدت کم بود ب طوری ک یاد فیلم های اعترافات ساواک می افتادیم نداشتن آسانسور جز بدترین نقطه ضعف ها بود کلا اگه گذرم بیفته پامو اونجا نمیزارم
با سلام از نظر سرویس دهی خوب نبود غذا کم کیفیت و گران محاسبه شد حتی چایی هم تلفن نداشت تلویزیون کار نمیکرد
نقاط قوت:
سکوت
نقاط ضعف:
سکوت
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف بود
بسیار هتل کثیفی هستش و در کل به سختی می شه اسمش رو هتل گذاشت .
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
ساختمان قدیمی ساز بود
فکر کنم این هتل 30 سال قدمت داشته باشه و از 30 سال پیش تا الان هیچ هزینه ای برای بازسازی نشده.
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
برای پذیرش معطل شدم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
خوب بود نسبت به اون وقتی که ما اومدیم همه جا قیمتا بالا بود نسبت به این متل ها کنار ساحل عالی بود.
پرسنل مهربان و خوب، فضای هتل قدیمی ، کیفت تخت متوسط رو به پایین، کفپوش اتاق لکه داشت، پتوی تخت روش لکه داشت، سرویس بهداشتی قدیمی
نقاط قوت:
پرسنل مطيع و مودب تميزى لوكيشن خوب
نقاط ضعف:
بدليل قدمت بنا نميتوان ايراد خاصى گرفت
هتل عالی بود، همه چی خوب بود خیلی راضی بودم مشکلی نداشتم .
تمیزی و نوع برخورد پرسنل مناسببافت قدیمی هتل
نقاط قوت:
مکان و سرویس مناسب داشته
نقاط ضعف:
عدم وجود اسانسور
برخورد پرسنل عالي و نظافت عالي
در کل قابل قبول بود
پرسنل خوب و خوش برخورد، هتل معمولی و نسبتا تمیز، قابل قبول
برخورد بدوغیرمنطقی مسئول پذیرش شیفت صبح تا بعدازظهر(عنوان میکردن که هتل دو ستاره اس انتطارتون چیه !!)،شیرآلات حمام خراب بود ...،هتل بشدت گرم ،کولر اتاق اصن جواب نمیداد و بشدت قدیمی، موکت کف اتاق کثیف ، فقط غذا خوب بود و برخورد کارکن رستوران ونگهبان خوب بود ...نارضایتی بحدی بود که بعد یک شب هتلم را عوض کردم و باتوجه به اینکه دوشب رزرو کرده بودم محبت کردن پول دو شب رو کم کردن ! اینم بگم که اکثر هتل های کشور رو به واسطه کارم رفتم و نیاز به گوشزد کردن نبود که هتل دو ستاره اس !
هتل متوسطی بود، به نسبت قیمتش اصلا خوب نبود
محیط آرام. برخورد خوب پرسنل. دسترسی آسان به سایر نقاط شهرعدم تنوع در صبحانه.
هتل بافت قدیمی داشت ولی درعین حال تمیز بود و کارکنان بسیار مودب بودند.
برخورد کارکنان فوق العاده و عالی بود ولی از لحاظ تمیزی جالب نبود. ( وجود حشره و بوی نامطبوع حمام و دستشویی)
اخلاق و برخورد پرسنل بسیار عالی بود فقط کیفیت صبحانه
پرسنل بسیار ناتوان و برخورد خیلی بد
ساختمان هتل قدیمی بود اتاق ها هم امکانات خاصی نداشت. من برای سفر کاری این هتل انتخاب کردم. با توجه به اینکه در بابل هتل کم داره مجبورم این هتل و در سفرهای بعدی هم انتخاب کنم.
هتل زیبا و تمیزی بود. نسبت به قیمتش می ارزد. کلا نزدیک به همه مناطق دیدنی بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مرجان بابل

مهمانان هتل مرجان بابل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مرجان بابل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مرجان بابل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مرجان بابل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مرجان بابل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.