مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پوریا عجم آزادشهر

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
250,000 تومان
8 بهمن
شنبه
250,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
250,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
250,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
250,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
250,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
250,000 تومان
14 بهمن
جمعه
250,000 تومان
15 بهمن
شنبه
250,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
250,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
545,000 تومان
8 بهمن
شنبه
435,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
435,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
435,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
350,000 تومان
8 بهمن
شنبه
350,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
350,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
350,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
350,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
350,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
350,000 تومان
14 بهمن
جمعه
350,000 تومان
15 بهمن
شنبه
350,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
350,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
825,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
825,000 تومان
8 بهمن
شنبه
650,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
650,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
650,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
825,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
825,000 تومان
8 بهمن
شنبه
650,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
650,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
650,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 بهمن
دوشنبه
430,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
430,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
430,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
456,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
456,000 تومان
8 بهمن
شنبه
456,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
456,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
456,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
456,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
456,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
456,000 تومان
14 بهمن
جمعه
456,000 تومان
15 بهمن
شنبه
456,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
456,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,050,000 تومان
8 بهمن
شنبه
827,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
827,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
827,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
1,445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,445,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,135,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,135,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,135,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
530,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
558,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
558,000 تومان
8 بهمن
شنبه
558,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
558,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
558,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
558,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
558,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
558,000 تومان
14 بهمن
جمعه
558,000 تومان
15 بهمن
شنبه
558,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
558,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,668,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,668,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,310,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,310,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,310,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
630,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
630,000 تومان
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
660,000 تومان
8 بهمن
شنبه
660,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
660,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
660,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
660,000 تومان
14 بهمن
جمعه
660,000 تومان
15 بهمن
شنبه
660,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت یکخوابه شش نفر
اقامت 24
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
شنبه
730,000 تومان
15 بهمن
شنبه
730,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
762,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
762,000 تومان
8 بهمن
شنبه
762,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
762,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
762,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
762,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
762,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
762,000 تومان
14 بهمن
جمعه
762,000 تومان
15 بهمن
شنبه
762,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
762,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پوریا عجم آزادشهر

آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
Business Center
صندوق امانات
لابی
نمای شهر
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
فكس
تلويزيون LED در لابی
تالار عروسی

نظرات کاربران برای هتل پوریا عجم آزادشهر

(17 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بسیار کثیف بود و چند مورد سوسک دیدم.داخل آسانسور و داخل راهروها بوی بد و بوی روغن میومد.هر روز که باید شامپو و آب و ... که حداقل الزامات یک هتل بود میدادند اصلا نمیاوردند و زمانی که در خواست میکردی، با کلی منت و داستان خلاصه میدادند، پارکینگش هم که چه عرض کنم محیط جلوی هتل بود و خطر تصادف و دزدی و ... داشت. غذا هم که داخل منو زده بودن جوجه کباب ۳۰۰ گرمی با برنج ایرانی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان اما موقع سرو کردن کلا جوجه فکر نکنم به ۱۰۰ گرم هم میرسید!! بزنج هم که خام.اصلا اصلا توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
فقط اسپلیت خوب بود برای تنظیم دمای اتاق
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت محوطه جلوی هتل بود مبلغی که برای یک شب گرفته بودن بدون صبحانه زیاد بود. داخل اتاق شدیدا بوی سیگار میومد. سرویس بهداشتی کثیف. بدون حوله فقط ی دستمال توالت نصفه داخل اتاق بود اصلا راضی نبودیم
نقاط قوت:
تمیز بودن ملافه و پتوهای و تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
خراب بودن فلاش تانک و پاره بودن شلنگ دستشویی، وجود سوسک ، عدم داشتن پنجره به بیرون
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برای یک شب اقامت خوب بود ولی روابط عمومی کارکنان بسیار کم.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بسیار کثیف و برخورد تند صاحب هتلملحفه ها هم تعویض نشده بود
ما برای دو شب در نوروز ۱۴۰۱ در این هتل اقامت داشتیم. وا از اقامت خود ناراضی هستیم که دلایلش رو خدمتتون عرض میکنم : - در شب اول اقامت ما، در طبقه همکف این هتل که رستوران میباشد، یک جشن عروسی در حال برگزاری بود که به شدت پر سر و صدا بود و ارامش شما رو میگرفت. به بهانه عروسی آسانسور رو خاموش کرده بودن و ما باید از پله استفاده میکردیم! جای پارک جلوی رستوران نبود و به ما گفتن ساعت ۱۲ شب که عروسی تموم شد بیاید و ماشینتون رو جابه جا کنید و بزارید جلوی هتل. - در بدو ورود به اتاق متوجه شدیم که ملحفه روی تشک ها عوض نشده و به شدت کثیف هست، که وقتی بهشون گزارش دادیم با پشت گوش انداختن و بی‌توجهی مسئول هتل مواجه شدیم! حتی یک عذر خواهی ساده هم نکردن و فقط گفتن که بعدا یه نفر میاد و چک میکنه. - اتاق ما فقط یک پنجره به راهرو داشت، یعنی پنجره مستقیم به حیاط و هوای آزاد نداشت! اتاق بوی نم میداد ‌ و بوی غذا از طبقه اول که رستوران بود توی راهرو میپیچید و از اون پنجره وارد اتاق می‌شد که بسیار بد بود. - نظافت در کل ضعیف - حمام و دستشویی نسبتا بزرگ بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب كاركنان هتل سرويس دستشويي و حمام تميزه
نقاط ضعف:
اول از همه هتل صبحانه رو اتاق نداشت جدا بايد حساب مي كرديد تقريبا هر شب مراسم دارن تالار هتل پس اگه آدم حساسي هستيد و صدا اذيتتون ميكنه لاقل تا ١١ شب نميتونين بخوابيد اتاق ما ١١٥ بود دستشور گير بود و شب اول لاقل ٣٠ تا سوسك تو اتاق كشتيم صبح كه اعتراض كرديم بلافاصله اتاقمون رو عوض كردن و ١١٧ رو دادن كه تميزتر بود و ديگه مشكل سوسك ها رو نداشت حتي يك دونه تو تشك ها قرق ميشين ولي بالشت ها سفته حوله نداره ملحفه ها معلومه شسته شده ولي كهنست انتظار يك ملحفه سفيد تميز براق رو نداشته باشيد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
اگرامکان داشته باشد بعداز خروج مسافرین قبلی حداقل ملحفه ها و پوشش متکاها عوض بشه عالیه
در حد متوسط و نسبت قیمت خوب است برای یک شب ماندن
هتل در جاده اصلی هست و برای اقامت کوتاه مدت مناسب هست. نسبتا تمیز بود . صبحانه بسیار ضعیف شامل فقط یک پنیر یک مربای هویج و یک عسل! کار کنان برای آماده سازی صبحانه نبودن و برخوردشون در مقابل اعتراض به این صبحانه مختصر بسیار بد بود. همچنین تو اتاق به تعداد نفرات آب معدنی یا شامپو صابون موجود نبود.
متوسط
در حد متوسط
با توجه به قیمت مناسب و امکانات، در مجموع برای شب ماندن مناسب است.
با عرض سلام ، اتاق هتل 2 ستاره نسبتا خوب بود البته با ملحفه های نچندان تمیز ، اما کارکنان هتل انسانهای خوب ، کلا اگر خواستید 1 شب در آزادشهر استراحت کنید ، به امید اینکه هتل مسافر کمی داشته باشه ، می تونید این هتل را انتخاب کنید.
هتل بدی نیست، کیفیت غذاش خیلی عالیه
نقاط قوت:
موقعیت ممکانی خوب و منطقه زیبا
نقاط ضعف:
دور بودن از مشهد پیشنهاد می کنم در استان مازندران هم چنین اقامتگاههایی در نظر گرفته شود. با تشکر
مناسب فقط برای اقامت شبانه می باشد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پوریا عجم آزادشهر

مهمانان هتل پوریا عجم آزادشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پوریا عجم آزادشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پوریا عجم آزادشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پوریا عجم آزادشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پوریا عجم آزادشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.