هتل عجم آزادشهر

گلستان، آزادشهر، مقابل ایران خودرو
2.9
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل عجم آزادشهر

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
561,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 خرداد
سه‌شنبه
561,000 تومان
27 خرداد
شنبه
561,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
625,000 تومان
19 خرداد
جمعه
625,000 تومان
20 خرداد
شنبه
506,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
506,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
506,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
506,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
506,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
625,000 تومان
26 خرداد
جمعه
625,000 تومان
27 خرداد
شنبه
506,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
506,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
630,000 تومان
19 خرداد
جمعه
630,000 تومان
20 خرداد
شنبه
561,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
561,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
561,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
561,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
561,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
630,000 تومان
26 خرداد
جمعه
630,000 تومان
27 خرداد
شنبه
561,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
561,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
1,034,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,034,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,034,000 تومان
20 خرداد
شنبه
823,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
823,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
823,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
823,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
823,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,034,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,034,000 تومان
27 خرداد
شنبه
823,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
823,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,034,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,034,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,034,000 تومان
20 خرداد
شنبه
823,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
823,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
823,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
823,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
823,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,034,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,034,000 تومان
27 خرداد
شنبه
823,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
823,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,034,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,034,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
1,298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,298,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,298,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,032,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,032,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,032,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,032,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,032,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,298,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,298,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,032,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,032,000 تومان
اتاق سه تخته - دبل سینگل
هتل یار
1,298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,298,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,298,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,032,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,032,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,032,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,032,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,032,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,298,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,298,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,032,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,032,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,298,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,298,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,298,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
1,401,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 خرداد
یکشنبه
1,401,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,401,000 تومان
سوئیت یک خوابه - سه نفره
هتل یار
1,773,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,773,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,773,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,401,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,401,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,401,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,401,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,401,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,773,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,773,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,401,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,401,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یک خوابه سه نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
1,610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 خرداد
شنبه
1,610,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,610,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,610,000 تومان
سوئیت دو خوابه - چهار نفره(4 تخت سینگل)
هتل یار
2,094,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,094,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,094,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,610,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,610,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,610,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,610,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,610,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,094,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,094,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,610,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,610,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل عجم آزادشهر

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
سالن اجتماعات
ماساژ
حوله
دمپایی
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
سالن صبحانه خوری
كتابخانه
ویلچر
رمپ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل عجم آزادشهر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل عجم آزادشهر

(25 نظر)
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
از نظر تمیزی بسیار کثیف و ما مرتب بود
عالی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اصلا به هتل رسيدگي نميشود، تمام سرويس ها زنگ زده هستند نظافت و نكات بهداشتي اصلا رعايت نشده، ملحفه ها نظافت نداشت و حوله ها چرك مرد بودنديك نفر تمام خدمات از تحويل اتاق و خدمات پذيرش و ... را انجام ميدهد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم تنوع در صبحانهنداشتن تابلوهایی که زیباییهای شهر و استان را نشان بدهددر اتاقها تابلوهای تبلیغاتی کشورهای بیگانه بود!!!!
نقاط قوت:
پرسنل خوب و خوش برخورد تمیزی و نظافت خوب قیمت های مناسب و منصفانه امکانات خوب داخل اتاق ها
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
آسانسور معیوب و خراب بطوریکه درب آن باز نمیشد و در آن گیر کردمعدم ارائه سرویس چای مناسب در اتاق و دریافت وجه زیاد برای یک فلاکس چای کوچکرستوران از تمیزی خوبی برخوردار نبود کولر های گازی آب چکه داشت تلویزیون روشن نمیشد و کنترل نداشت استفاده از سیستم صوتی و تصویری بسیار قدیمی و کهنهروشنایی ضعیفعدم پارکینگ
مقتضیات شرایط کرونایی توسط پرسنل رعایت نمیشد
نقاط قوت:
دسترسی خوب
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بسیار کثیف دستشویی خراب و داغون
ضمن تشکر از سرمایه گذار هتل که تو این اوضاع اقتصادی بجای اینکه مثل خیلیها پولش رو ببره ترکیه و دبی 👍👍 به نظرم برای استراحت یک شب بین راهی بسیار عالی است و صبحانه خوبی هم در حد خودش داره بالاخره کسیکه اینقدر سرمایه گذاری در یک شهرستان میکنه باید مردم حمایت کنن تا بهتر هم بشه به نسبت قیمتش برای مسافرانی که از شرق کشور می آیند خصوصا مسیر مشهد. شمال توقگاه خوب و مرتبیه با آرزوی موفقیت برای مالک و کارکنان هتل عجم
مناسب نیست هتل کثیف وسایل فرسوده صبحانه بد
مهمان های هتل بدون ماسک وارد آسانسور میشدند و بدون ماسک بالای میز سرو صبحانه می‌رفتند و هیچ کس به آنها تذکر نمی‌داد حتی کارکنان هتل بدون ماسک غذاهارا عوض میکردند . مسئولین رزرو هم ماسک نداشتند. هر شب هم در هتل عروسی برگزار میشد و باز به تبع جمعیت زیادی بدون ماسک در هتل رفت و آمد میکردند .
نظافت اتاق مناسب نبود حوله نگذاشته بودند، فقط برای 4 نفر دو تا حوله آوردند و گفتند که حوله نداریم. مسواک و خمیر دندان هم ندادند.
هتل کثیف شیرالات فرسوده بوی غذا داخل راهروها میاد. صبحانه جالب نبود. در کل راضی نبودیم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی به چشممون نیومد
کسی از پرسنل شما را به اتاق راهنمایی نمی کند. کلید را می دهند باید اتاق را خودتان پیدا کنید. در اتاق وسایل شخصی ( حوله , مسواک و ...) نگذاشته بودند . بعد از 2 مرحله پیگیری آوردند. دفترچه راهنمای تلفن ها و اطلاع رسانی امکانات مثل ساعت صبحانه و .. در اتاق نبود. ضمنا کنترل تلویزیون باطری نداشت. کلا برای همان یک شب توقف وسط راه مناسب است. (هتل بین راهی )
نقاط قوت:
هتل خوبیه راضیم
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
غذای بد
در مجموع مناسب است
خوب نبود ، خدمات نداشت ، ملحفه میخواستیم بعد از چندین بار تماس آخرشب قبل خواب تحویل دادند رفتار پرسنل خوب نبود .
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
یخچال اتاق داخل محوطه چوبی به نحوی که دور موتور یخچال را گرفته بود و تبدیل به جعبه گرما شده بود داخل حمام گیره اویز لباس نبود غذا خوب بود صبحانه مناسب بود
نقاط قوت:
قیمت مناسببرخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران چندان رضایت بخش نبود
نقاط قوت:
استفاده رایگان از وای فای داحل اطاقصبحانه کامل برخورد خوب کارکنان هتل رستوران با انواع غذا قیمت خیلی مناسب نسبت به هتل های دیگه
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی و سرپوشیده
نقاط قوت:
برخورد افراد عالی. درضمن اینجانب بیش از۸بار اونجا اقامت گرفتم. هم خانوادگی هم مجردی
نقاط ضعف:
فقط اسانسور یک بار با پرسنل اشپزخانه مشترک شده بود و یک بار هم خراب بود. تنها ضعف اونجا همین مورد بود. در کل خوب بود. ممنون
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل عجم آزادشهر

مهمانان هتل عجم آزادشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل عجم آزادشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل عجم آزادشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل عجم آزادشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل عجم آزادشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.