مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل عجم آزادشهر

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
325,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
325,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
325,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
325,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
400,000
تومان
4 شهریور
جمعه
400,000
تومان
5 شهریور
شنبه
325,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
325,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
325,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
325,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
325,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
325,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
هتل یار
422,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
422,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
422,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
422,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
422,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
422,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
422,000
تومان
4 شهریور
جمعه
422,000
تومان
5 شهریور
شنبه
422,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
422,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
422,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
422,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
494,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
494,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
494,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
494,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته
اقامت 24
494,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
494,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
494,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
494,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
494,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
494,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
615,000
تومان
4 شهریور
جمعه
615,000
تومان
5 شهریور
شنبه
494,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
494,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
494,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
494,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
494,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
494,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
494,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
494,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
663,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
663,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
663,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
663,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
663,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
663,000
تومان
4 شهریور
جمعه
663,000
تومان
5 شهریور
شنبه
663,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
663,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
663,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
663,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
663,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
663,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
663,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
663,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
663,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
663,000
تومان
4 شهریور
جمعه
663,000
تومان
5 شهریور
شنبه
663,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
663,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
663,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
663,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
627,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
627,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
627,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
627,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
627,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
627,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
790,000
تومان
4 شهریور
جمعه
790,000
تومان
5 شهریور
شنبه
627,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
627,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
627,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
627,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
627,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
627,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
627,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
627,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
854,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
854,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
854,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
854,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
854,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
854,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
854,000
تومان
4 شهریور
جمعه
854,000
تومان
5 شهریور
شنبه
854,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
854,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
854,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
854,000
تومان
اتاق سه تخته - دبل سینگل
هتل یار
854,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
854,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
854,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
854,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
854,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
854,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
854,000
تومان
4 شهریور
جمعه
854,000
تومان
5 شهریور
شنبه
854,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
854,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
854,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
854,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
864,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
864,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
864,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
864,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
864,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
864,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,092,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,092,000
تومان
5 شهریور
شنبه
864,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
864,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
864,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
864,000
تومان
سوئیت یک خوابه - سه نفره
هتل یار
1,192,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,192,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,192,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,192,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,192,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,192,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,192,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,192,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,192,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,192,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,192,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,192,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
760,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
760,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
760,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
864,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
864,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
864,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
864,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
998,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
998,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
998,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
998,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
998,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,264,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,264,000
تومان
5 شهریور
شنبه
998,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
998,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
998,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
998,000
تومان
سوئیت دو خوابه - چهار نفره(4 تخت سینگل)
هتل یار
1,383,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,383,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,383,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,383,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,383,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,383,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,383,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,383,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,383,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,383,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,383,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,383,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت دو خوابه vip برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
998,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
998,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
998,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل عجم آزادشهر

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
سالن اجتماعات
ماساژ
حوله
دمپایی
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
سالن صبحانه خوری
كتابخانه
ویلچر
رمپ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل عجم آزادشهر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل عجم آزادشهر

(16 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی خوب
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف صبحانه ضعیف
ضمن تشکر از سرمایه گذار هتل که تو این اوضاع اقتصادی بجای اینکه مثل خیلیها پولش رو ببره ترکیه و دبی 👍👍 به نظرم برای استراحت یک شب بین راهی بسیار عالی است و صبحانه خوبی هم در حد خودش داره بالاخره کسیکه اینقدر سرمایه گذاری در یک شهرستان میکنه باید مردم حمایت کنن تا بهتر هم بشه به نسبت قیمتش برای مسافرانی که از شرق کشور می آیند خصوصا مسیر مشهد. شمال توقگاه خوب و مرتبیه با آرزوی موفقیت برای مالک و کارکنان هتل عجم
مناسب نیست هتل کثیف وسایل فرسوده صبحانه بد
مهمان های هتل بدون ماسک وارد آسانسور میشدند و بدون ماسک بالای میز سرو صبحانه می‌رفتند و هیچ کس به آنها تذکر نمی‌داد حتی کارکنان هتل بدون ماسک غذاهارا عوض میکردند . مسئولین رزرو هم ماسک نداشتند. هر شب هم در هتل عروسی برگزار میشد و باز به تبع جمعیت زیادی بدون ماسک در هتل رفت و آمد میکردند .
نظافت اتاق مناسب نبود حوله نگذاشته بودند، فقط برای 4 نفر دو تا حوله آوردند و گفتند که حوله نداریم. مسواک و خمیر دندان هم ندادند.
هتل کثیف شیرالات فرسوده بوی غذا داخل راهروها میاد. صبحانه جالب نبود. در کل راضی نبودیم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی به چشممون نیومد
کسی از پرسنل شما را به اتاق راهنمایی نمی کند. کلید را می دهند باید اتاق را خودتان پیدا کنید. در اتاق وسایل شخصی ( حوله , مسواک و ...) نگذاشته بودند . بعد از 2 مرحله پیگیری آوردند. دفترچه راهنمای تلفن ها و اطلاع رسانی امکانات مثل ساعت صبحانه و .. در اتاق نبود. ضمنا کنترل تلویزیون باطری نداشت. کلا برای همان یک شب توقف وسط راه مناسب است. (هتل بین راهی )
نقاط قوت:
هتل خوبیه راضیم
نقاط ضعف:
نداره
در مجموع مناسب است
خوب نبود ، خدمات نداشت ، ملحفه میخواستیم بعد از چندین بار تماس آخرشب قبل خواب تحویل دادند رفتار پرسنل خوب نبود .
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
یخچال اتاق داخل محوطه چوبی به نحوی که دور موتور یخچال را گرفته بود و تبدیل به جعبه گرما شده بود داخل حمام گیره اویز لباس نبود غذا خوب بود صبحانه مناسب بود
نقاط قوت:
قیمت مناسببرخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران چندان رضایت بخش نبود
نقاط قوت:
استفاده رایگان از وای فای داحل اطاق صبحانه کامل برخورد خوب کارکنان هتل رستوران با انواع غذا قیمت خیلی مناسب نسبت به هتل های دیگه
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی و سرپوشیده
نقاط قوت:
برخورد افراد عالی. درضمن اینجانب بیش از۸بار اونجا اقامت گرفتم. هم خانوادگی هم مجردی
نقاط ضعف:
فقط اسانسور یک بار با پرسنل اشپزخانه مشترک شده بود و یک بار هم خراب بود. تنها ضعف اونجا همین مورد بود. در کل خوب بود. ممنون
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل عجم آزادشهر

مهمانان هتل عجم آزادشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل عجم آزادشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل عجم آزادشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل عجم آزادشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل عجم آزادشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.