هتل پارلا آستارا

آستارا به سمت اردبیل - گردنه حیران - اول روستای حیران - نبش خیابان کوهپایه - هتل رستوران بین المللی پارلا
3.1
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران

معرفی هتل پارلا آستارا

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارلا آستارا

پارلا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
642,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
642,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
642,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
642,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
642,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
642,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
642,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
642,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
642,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
642,000
تومان
1 خرداد
شنبه
642,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
642,000
تومان
هتل یار
642,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
642,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
642,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
642,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
642,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
642,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
642,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
642,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
642,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
642,000
تومان
1 خرداد
شنبه
642,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
642,000
تومان
علاءالدین
645,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
645,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
645,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
645,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
645,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
645,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
645,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
645,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
645,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
645,000
تومان
1 خرداد
شنبه
645,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
645,000
تومان
پارلا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
836,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
836,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
836,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
836,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
836,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
836,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
836,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
836,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
836,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
836,000
تومان
1 خرداد
شنبه
836,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
836,000
تومان
علاءالدین
839,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
839,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
839,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
839,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
839,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
839,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
839,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
839,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
839,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
839,000
تومان
1 خرداد
شنبه
839,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
839,000
تومان
پارلا-اتاق سه تخته منظره حیران
اتاق سه تخته منظره حیران
هتل یار
836,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
836,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
836,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
836,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
836,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
836,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
836,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
836,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
836,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
836,000
تومان
1 خرداد
شنبه
836,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
836,000
تومان
پارلا-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
علاءالدین
1,025,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,025,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,025,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,025,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,025,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,025,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,025,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,025,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,025,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,025,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,025,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,025,000
تومان
پارلا-سوئیت VIP دو خوابه چهار تخته
سوئیت VIP دو خوابه چهار تخته
اقامت 24
1,292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,292,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,292,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,292,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,292,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,292,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,292,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,292,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,292,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,292,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,292,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,292,000
تومان
هتل یار
1,292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,292,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,292,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,292,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,292,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,292,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,292,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,292,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,292,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,292,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,292,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,292,000
تومان
علاءالدین
1,295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,295,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,295,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,295,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,295,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,295,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,295,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,295,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,295,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,295,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,295,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,295,000
تومان
پارلا-اتاق چهارتخته منظره کوه
اتاق چهارتخته منظره کوه
اقامت 24
1,020,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,020,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,020,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,020,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,020,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,020,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,020,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,020,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,020,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,020,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,020,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
هتل یار
1,021,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,021,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,021,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,021,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,021,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,021,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,021,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,021,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,021,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,021,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,021,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,021,000
تومان
پارلا-اتاق چهارتخته منظره حیران
اتاق چهارتخته منظره حیران
اقامت 24
1,020,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,020,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,020,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,020,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,020,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,020,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,020,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,020,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,020,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,020,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,020,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
هتل یار
1,021,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,021,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,021,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,021,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,021,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,021,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,021,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,021,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,021,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,021,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,021,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,021,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارلا آستارا

آسانسور
خدمات باربري
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات بیدار باش
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
مینی بار با هزینه
خدمات تهيه بليط
خدمات نگهداری کودک
ترانسفر برگشت با هزینه
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
رستوران بام
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تبديل ارز
پرداخت ویزا و مسترکارت
سالن جشن و مراسم و عروسی
سیستم سرمایش
سالن چند منظوره
خدمات اتو
فكس
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
خدمات ترانسفر پولي
نمای کوه
سالن بيليارد
نمای جنگل
مسلط به زبان ترکی استانبولی
خشکشویی
مسلط به زبان ترکی
موسيقی زنده در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
خدمات بيدار باش
ميز
روزنامه رایگان
تلویزیون lcd
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
دسترسی به دریا
پنجره
مبل
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
پاركينگ
خدمات خشکشویی
نمازخانه
سونا
مبلمان
سشوار
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
صندوق امانات
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
تلویزیون
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
کمد لباس
دمپایی
وسایل بدنسازی
فروشگاه
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
اینترنت در قسمت لابی
اتاق سیگار
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سالن بیلیارد غیررایگان
لابی
خدمات تور
میز تحریر
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
رخت آویز

آدرس هتل پارلا آستارا روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارلا آستارا

(57 نظر)
همه چی خوب بود و واقعا خوش گذشت مخصوصا شام که همراه موسیقی زنده بود و لوکیشن زیبای هتل فقط یه مشکلهای جزئی داشت که مسئولین خوب و مهمان نواز هتل میتونن حلش کنن مثلا وارد اتاقمون شدیم یه ماسک استفاده شده کنار تلویزیون جا مونده بود که اگه یه کم بیشتر دقت بشه اکی میشه و کوچیک بودن اتاقهای ۴ تخته و صبحانه که در سطح این هتل زیبا نبود. با تشکر از تمامی مسئولین هتل خوب پارلا
نقاط قوت:
هوایه خوب فقط هوایه خوب بارون طبیعت غیر از هتل حیف اون ۴ تا ستاره ای که بهش چسبوندن یکیش هم زیاده راستی مواد غذایی یخچال حتب آب معدنیش تاریخ گذشته بود و اینکه اتاقی که رزرو اسنپی بوده به ما ندادند و یک اتاق بدون امکانات اسنپی به ما دادن پروتکل بهداشتی تعطیل و ملحفه ها کثیف در ضمن سرویسش وان حمام داشت اما سطل زباله شکسته 🤐مزخرفترین هتلی که تا بحال رفتم.فقط طبیعت و هوایه خوب داشت.
نقاط ضعف:
هوایه خوب فقط هوایه خوب بارون طبیعت غیر از هتل حیف اون ۴ تا ستاره ای که بهش چسبوندن یکیش هم زیاده راستی مواد غذایی یخچال حتب آب معدنیش تاریخ گذشته بود و اینکه اتاقی که رزرو اسنپی بوده به ما ندادند و یک اتاق بدون امکانات اسنپی به ما دادن پروتکل بهداشتی تعطیل و ملحفه ها کثیف در ضمن سرویسش وان حمام داشت اما سطل زباله شکسته 🤐مزخرفترین هتلی که تا بحال رفتم.فقط طبیعت و هوایه خوب داشت.
دیگه نگم براتون حاله خودم خراب میشه .
مثل همیشه خوب‌ و‌ عالی خسته نباشید به پرسنل و مدیریت محترم هتل اناق vip بهترین ویو رو در این هتل داره و به امتحانش می ارزه. در کل بازهم خاطره خوبی برامون ثبت شد
چندمین بار هستش که به این هتل میاییم و انصافا محیط و ویوش خیلی عالیه. اتاق ها هم خوب و تمیز و قابل قبوله. ایراد اساسیش حوله ها هستند که هیچ موقع بسته بندی نمیشن و جلوه خوبی نداره. غذا در رستوران همیشه با تاخیر خیلی زیاد سرو میشه. یه مقدار هم پرسنل باید آموزش ببینند که اینم قابل حلله.
اگر اتاق وی آی پی رو بگیرید خوبه، اتاق های معمولی بسیار کوچک هستش. مخصوصا اتاق های چهار تخته... اما اتاق وی آی پی از نظر ویو امکانات و جکوزی فوق العاده بود. ما به علت پر بودن اتاق وی آی پی دو شب اتاق چهار تخته معمولی اقامت داشتیم شب آخر اتاق وی آی پی
هتل دنج و خوبی بود . حیف تنوع غذایی و پیتزا وجود ندارد. کمی صدای جاده داخل میاد وای فای اینترنت سرعت مناسبی ندارد. در مجموع به همه دوستان جهت تجربه آرامش و چشم انداز مطلوب توصیه میکنم .
با سلام . ما یکشب مهمان هتل بودیم . هتل از نظر مکانی و صبحانه و تمیزی و امکانات اتاق عالی بود . فقط زمان تحویل دیر اتاق را تحویل دادند و لوازم لازم کم و کسری داشت ولی در مجموع خیلی اقامت خوبی بود . بخصوص صبحانه مفصل هتل .
هتل از نظر مكاني عالي بود كاركنانش بسيار خوش برخورد و مودب بودند و اين رفتار مسولانه و مودبانه با مهمانان هتل براي بنده خيلي جذاب بود اتاق خوب بود ويوي گردنه حيران عالي بود البته سروصداي ماشينهاي عبوري كم نبود صبحانه ميتونست بهتر باشه ولي قابل قبول بود
موقعیت هتل برای کسانی که به آرامش در محیطی دنج نیاز دارند عالی است.کارکنان هتل بسیار مودب و مهمان نواز،بخصوص برای ما که برنامه مختصری داشتیم همکاری و همراهیشان در اجرای خواسته مان ستودنی بود.از نظر نظافت پذیرفتنی ولی از لحاظ منوی صبحانه متاسفانه وضعیت مطلوب و شایسته چونان هتلی نبود.موقعیت کوهستانی هتل شاید بتواند عدم وجود ارتباط تلفن و اینترنت را توجیه کند، هر چند همین دور بودن اجباری از فضای مجازی بنوبه خود نکته مثبتی تلقی میشود.پیشنهادم به مدیریت محترم هتل دقت بیشتر در تنظیف و انجام تعمیرات ایرادات جزئی است که ضمن ایجاد مطلوبیت بیشتر برای مراجعین از ایجاد هزینه های بمراتب بیشتر جلوگیری خواهد کرد.بهر حال باید پذیرفت که هنوز با استانداردهای جهانی در این رابطه فاصله زیادی داریم.
دلنشین
هتل خیلی خوبیه چهار ستاره است مخصوصا نمای اتاق هاش و تراستش خیلی خوبه که رو به جنگله و جای شیک و تر و تمیزیه این عکسایی رو هم که گذاشتم مربوط به لابی و منوی رستورانه
هتل بسیار معمولی می باشد. فضای اختصاصی برای پارکینگ ندارد و به نظر می رسد نورپردازی و رنگ ها اهمیت بیستری از نظافت و تمیزی دارد. برای مثال لبه پنجره های رستوران پر از خاک و یک مگس مرده بود. موقعیت مکانی هتل عالی است و دسترسی نزدیکی هم به اردبیل و هم به آستارا دارد. چند حشره نیز در اتاق و در سرویس بهداشتی دیده شد و کلا از نظ نظافت و تمیزی خیلی قانع کننده نبود. البته در مسیر گردنه حیران گزینه بهتری نیز وجود ندارد.
هوای عالی و آرامشی بینظیر
كاركنان مودب و خوش اخلاق. تميزي اتاق مناسب. صبحانه در حد هتل خوب بود. محل هتل هم منطقه خوش اب و هوايي و ويو خوب بود. اشكال مهم اينترنت و واي فاي بود كه به مديريت محترم هم گفته شد.
رستوران نیز به تعویض آشپز دارد. در منو هم باید تجدید نظر شود. صبحانه در حد هتل دو ستاره بود
سرو صدا زیاد تا ساعت شیش بعدظهر جاروبرقی میکشیدن صبحانه ضعیف قیمت رستوران گرون منظره و موقعیت خوب اینترنت که اصلا کار نمیکنه تلویزیون انتن نداره قطع میشه .
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
ما به مدت ١ شب در اتاق ٤ نفره رو به گردنه حيران اقامت داشتيم. نكات مثبت: ١- هتل در محل بسيار زيبايي قرار دارد. ٢- برخورد كاركنان خوب.٣- نظافت در حد تقريبا خوب. (عالي نيست) نكات منفي: ١- منوي رستوران ضعيف، فقط غذاهاي ايراني موجود هست و مثلا حتي سيل زميني سرخ شده يا شنيسل يا استيك يا كلا غذاهايي كه سبك باشند موجود نيست. ٢- بعضي از پنجره هاي اتاق توري ندارند كه شب حشرات مختلف وارد اتاق شد. ٣- كتري داخل اتاق نبود كه با تماس با پذيرش محيا شد. ٤- اينترنت را در اين هتل كلا فراموش كنيد چون واي فاي به حدي ضعيف است كه خودتان از اينترنت صرف نظر ميكنيد ضمن اينكه موبايل ديتا هم در اين منطقه از دسترس خارج ميشود. در كل با توجه به قرار گرفتن هتل در يك منطقه زيبا ميتوان ضعفهاي آنرا تا حدي ناديده گرفت.
پذيرش خوب عدم وجود توري پنجره ها فضا به نسبت كوچك اينترنت ضعيف صبحانه متوسط
هتل تمیز و متوسطی بود .کیفیت غذا خیلی خوب نبود. اما موقعیت مکانی خوبی نسبت به دسترسی به جاهای تفریحی داشت و کاملا آرام و بی سروصدا بود.
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
نظافت سرویس بهداشتی اصلا خوب نبود ، تهویه خوب کار نمیکرد
نقاط قوت:
هتل خوبی بود در حد هتل ۳ستاره بود
نقاط ضعف:
سالن شام خیلی شلوغ بود
قيمت نسبت به امكانات كمي گران است، متاسفانه كيفيت صبحانه پايين بود و در حد هتل چهار ستاره نبود و اصلا انتظارش رو نداشتيم، موقعيت جغرافيايي و كيفيت خوب بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
هتلی با منظره بسیار زیبا و کارکنانی مودب اما دو سه ایراد کوچک به مانند انتقال صدای هواکش رستوران تا طبقه چهار و یا عدم وجود چایساز در اتاق های دو نفره
مديريت قوي و رفتار واخلاق مودبانه و مهربانانه كاركنان بسيار جلب توجه ميكند و خاطره بسيار خوبي از حيران و زيبائياي بي بديلش بجا گذاشت حتمأ در اولين فرصت مجددأ به اين هتل خواهيم رفت
نقاط قوت:
خوب بود معمولی بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذا خیلی پایین بود
بی نظیر
هتل پارلا هتل بسیار خوب و دوست داشتنی در دل گرنه حیران است که واقعا تصویر و خاطره به یاد ماندنی در ذهن شما ثبت خواهد کرد. درسته که کمی نیاز به بهبود در سطح خدمات و کارکنان دارد ولی در مجموع فکر نمی‌کنم کسی در این هتل اقامت کنه و ناراضی باشه.
صبحانه بسیار فاجعه بود.در اتاق چای ساز خواستیم که گفتند برای اتاق های دونفره چای ساز نداریم‌.صبحانه فقط پنیر بی کیفیت کاهوی کهنه مربا و کره بی کیفیت بود درخواست صبحانه گرم‌کردیم که گفتند موجود ندارند .ظرف آب جوش خالی بود و به اعتراض یکی از مهمانان پر کردن.حتی صبحانه یه مسافرخانه ازینجا بهتره چون یه پنیر بسته بندی حداقل میارن. اگه انتظار خدمات در حد مبلغی که میدین رو دارین به هیچ وجه انتخابش نکنید. فرش های ورودی بسیار کثیف بود.صدای یخچال تا صبح به قدری زیاد بود که تا صبح نخوابیدیم. اگر معیارتان هتل ۴ستاره واقعی است به هیچ وجه آن را تجربه نخواهید کرد با وجود اینکه هزینه اش را پرداخت کردید. پولتان را حیف نکنید لطفا.
برخورد خوب پرسنل ولی wifiضعیف بود
برخورد پذيرش در بدو ورود زياد مناسب نبود. نظافت حمام رعايت نشده بود حتي شامپو مسافر قبلي داخل جاصابوني مونده بود و تميز نشده بود،تا ساعت ١١ صداي موسيقي بسيار بلند رستوران داخل اتاق بود و اتاق هم انچنان تعريفي نبود. نقطه مثبت هتل به نظرم غذاي ان بود كه بسيار پسنديديم. در كل با توجه به ستاره ها اصلا مورد قبول نبود! در مقايسه با هتل هاي ديگه
نورورز 98 میهمان هتل بودیم. نکات مثبت: منظره و فضای عالی. آرامش فراوان. برخورد مناسب کارکنان.اتاقهای بسیار تمییز. نکات منفی: بوی قلیان و کافه در راهروها میامد. صبحانه خوب و نه عالی حتما بازهم به این هتل خواهم رفت....
مدیریت لارج و باشخصیت، به خز خیل جماعت اتاق نمیدن، محیطش خیلی گرم و صمیمیه، کارکناش خیلی باادب و مهربونن، تفریحاتش در مقام مقایسه عالیه، امسال بازسازی کردن شیکتر شده، برعکس اکثرهتلهای ایرانی حوصله آدم سر نمیره کلا و تمیزه
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی امکانات هتل خوب و قابل قبول کافی شاپ عالی
نقاط ضعف:
صبحانه به نسبت قبل ضعیف تر سرویس دهی رستوران کمی ضعیف
هتل کوهستانی و در یک‌ منطقه خوش آب و هوا علیرغم ضعف های مختصر در بخشهای هتل ولی برای سفر مجدد هنوز انگیزه دارم .
موقعیت خوب خدمات درحد ستاره ها صبحانه خوب غذا خیلی معمولی ...
وای فای ضعیف بود. رفتار پرسنل بی تفاوت نسبت به میهمانان. صدای موسیقی زنده موجب آزار و مخل استراحت بود. ...
هتل عالی...
خیلی خوب...
برخورد پرسنل خوب بود؛ سرعت اینترنت بخاطر استفاده از مخابرات کند بود؛ منظره اطراف هتل خیلی قشنگه؛ صبحانه هتل میتونه بهتر از اینا باشه که ارائه شده بود؛ برای ورود به لابی هتل و رسیدن به پذیرش و وقتی که از آسانسور خارج میشی و میخوای بری داخل اطاق از تعدادی از پلها عبور کرد که با توجه به حجم وسایل همراه سخته و راهی دیگه غیر از پله هم نداره تازه اگر فردی با عصا یا ویلچر بخواد وارد بشه سختره البته مدیر هتل قبول رفع ایراد ورودیه به هتل را دادن؛ از راهنمایی ها و کمکهای یکی از کارکنان هتل (آقای مخصوص) خیلی ممنونم.
برخورد برخی از کارکنان چنان بی تفاوت و غیر مسئولانه است که انگار مشتری و رضایت او برایشان هیچ اهمیتی ندارد. تلفن اتاق قطع بود. شلنگ دستشویی خراب بود و با بازکردن آن نیمتنه شما خیس و کثیف میشد. تلویزیون کار نمیکرد. گفتند وای فای داریم که ما نتوانستیم وصل شویم و کسی هم نبود برای اتصال راهنمایی صحیح نماید. هنگام شام یک ساعت و ربع ( بدون اغراق ) نشستیم و هیچ کسی برای گرفتن منو نیامد. ارکستر زنده داشتند که تا ساعت ۱ صبح صدایش در طبقه اقامت ما مانع خواب بود تا جایی که مجبور به اعتراض به مدیر آنجا شدیم و هیچ اقدامی هم ندیدیم. آن شب به ناچار من در آن کاروانسرا ماندم و خانواده ام بدون خوردن شام خوابیدند و صبح هم صبحانه شان را به خودشان بخشیدیم و فقط از آنجا دور شدیم و هرگز به آنجا بازنخواهیم گشت که اواز دهل شنیدن از دور خوش است....
سلام ما يك شب در هتل اقامت داشتيم از نظر موقعيت مكاني بي نظير است اما همين موضوع باعث شده تا كيفيت صبحانه و ساير امكانات در حد هتل ٤ستاره نباشد در بدو ورود مهماندار و پذيرش هتل بسيار خوشرو بودن و ما اصلا منتظر نمونديم اما تعداد پله ها تا رسيدن به اسانسور خيلي زياد بود اتاق تميز بود و با اينكه طبقه دوم بود view عالي بود اتاق ما يك تراس كوچك داشت كه خيلي زيبا بود و ميشد صندلي ها رو ببريم اونجا و چايي بخوريم:-) سرويس بهداشتي ميتوناست خيلي تميزتر باشد! موقع خواب به شدت صداي گريه بچه از اتاق مقابل ميومد ولي ما اينقد خسته بوديم كه بعدش چيزي نشنيديم غذاهاي هتل بسيار گران قيمت و داراي كيفيت متوسطي هستند صبحانه اصلا در حد ٤ستاره هايي كه رفتم نبود ٤مدل املت سوسيس و لوبيا و عدس صبحانه گرم بود سر شير خوب نبود و بدترين اتفاقي كه افتاد بعد از صبحانه ميخاستم به سرويس لابي بروم كه بسيار بسيار كثيف بود !!! وقتي به مهماندار اطلاع دادم گفت سريع تميز ميكند
متوسط بود...
هتل در موقعیت مکانی عالی قرار دارد ولی امکانات اصلا متناسب با هتل 4 ستاره نیست . برخورد پرسنل محترمانه و شایسته است . وسایل اتاق اگرچه تمیز ولی کهنه بودند . ملحفه ها بسیار کهنه و نامناسب بود . خوشخواب ها اصلا وضعیت مناسبی نداشتند . یخچال اتاقی که ما در آن اقامت داشتیم صدای زیادی داشت . تنوع صبحانه کم بود . کافی شاپ از نظر تنوع ، کیفیت پذیرایی و سلیقه بسیار ضعیف بود. در قسمت های مختلف هتل موسیقی با صدای بلند پخش میشد که از نظر من مخل آرامش هتل بود (بطوریکه از هر قسمت هتل از جمله رستوران ، کافی شاپ و ...موزیک های گوناگونی شینیده می شد.) Wifi بسیار ضعیف بود و در مدت اقامت اصلا نتونستم استفاده کنم و از آنجایی که هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه آنتن دهی خوبی در آن منطقه نداشتند ضعف Wifi معضل مهمی است . هتل پارکینگ اختصاص ند...
موقعیت عالی، رستوران عالی، اتاقهای تمیز، سرویس دهی بسیار ضعیف، تقریبا فاقد اینترنت...
مثبت: اتاق ها تمیز و دکوراسیون اتاق مناسب / سرویس بهداشتی تمیز و اوکی (حمام وان داشت) / رفتار پرسنل مناسب و دوستانه / صبحانه قابل قبول / غذا قابل قبول / سرویس و موقعیت کافی شاپ خوب / برنامه موسیقی زنده زمان شام مناسب منفی: سروصدای راهرو تا حدی داخل اتاق شنیده می شود...
با سلام هتل خوبي بود ، فقط عايق صوتي ان در قسمت در ورودي كم بود و متاسفانه ميهمانان هتل در راهرو سر و صدايشان به داخل اتاق مي امد، هم چنين در قسمت سرويس بهداشتي صداي فني كه روشن بود در اتاق ما مي امد، با توجه به اينكه هتل ٤ ستاره است ، از لحاظ امكانات و تجهيزات مي تواند بهتر باشد صبحانه هم در حد هتل ٤ ستاره نبود....
همه چی عالی بوداگه میشه زمان بندی تماس برای رزرو رل سریعتر اجام دهید
هتل و برخورد کارکنان خوب بود و سعی در جلب رضایت میهمانان داشتند. برنامه موسیقی شبهای خاصی اجرا میشود که باید از قبل سوال و هماهنگ کرد.
بسیار هتل باکیفیت هم از نظر بهداشت اطاق و سرویس ها و غذای رستوران و برخورد پرسنل و هم از نظر زیبایی مناظر اطراف هتل ودسترسی های مناسب و موسیقی زنده بسیار عالی که بودن در این مکان رو بسیار دلچسب میکنه و از همه مهمتر چیزی که من احساس کردم این بود که پرسنل این هتل دلسوزانه زحمت میکشن و میشه گفت انگار واسه مهمونهای خودشون دارن پذیرایی میکنن، انصافا به صاحب این هتل باید تبریک گفت بخاطره آموزش و مدیریت صحیحش، کم داریم تو ایران شبیه این هتل که در عین سادگی محیط مطلبوب و آرامش بخشی رو فراهم بکنه.
نقاط قوت:
اتاق های تمیز با منظره زیبا سیستم گرمایشی مناسب
نقاط ضعف:
نبود چای ساز در اتاق ها صبحانه ضعیف اینترنت وای فای ضعیف ( به علت اینکه اینترنت خط امام مناسب نداشت در این منطقه، این ضعف خیلی به چشم میامد)
نقاط قوت:
برخورد خوب و امکانات هتل و دسترسی به جاده عالی بود
نقاط ضعف:
بنده از لحاظ صبحانه راضی نبودم و در خور این هتل نبود
نقاط قوت:
خوش برخورد
نقاط ضعف:
استفاده از گوشت برزیلی کمبود وسایل ورزشی و بازی
هتل خوبی بود . برخورد کارکنان عالی بود . رستوران خوبی هم داشتعدم وجود پارکینگ و جای پارک خوب بزرگترین ایراد این هتل میتونه باشه . همچنین نبود اینترنت در اتاق برای یه هتل 4ستاره یکم عجیبه
هتل خوبی بود. برای گذراندن وقتمون همش به بیرون از اتاق رفتیم زیاد توو هتل نبودیم ولی در کل عالی بود سفر خوب و خاطره انگیزی بود.
هیچ محلی برای گشتن یا پیاده روی و لذت بردن از طبیعت در اطراف هتل وجود ندارد فقط باید به امکانات هتل بسنده کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارلا آستارا

مهمانان هتل پارلا آستارا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارلا آستارا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارلا آستارا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارلا آستارا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارلا آستارا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.