هتل پارلا آستارا

آستارا به سمت اردبیل - گردنه حیران - اول روستای حیران - نبش خیابان کوهپایه - هتل رستوران بین المللی پارلا
3.1
امتیاز کاربران
68
نظرات کاربران

معرفی هتل پارلا آستارا

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارلا آستارا

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
2,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
2,025,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,025,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,025,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,025,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,025,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,025,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,025,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,025,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,025,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,025,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,025,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,095,000 تومان
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
2,095,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,095,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,095,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,095,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,095,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,095,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,095,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
2,095,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,095,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,095,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,095,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,095,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,095,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,095,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,095,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
2,820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
2,820,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,820,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,820,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,820,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,820,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,820,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,820,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,820,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,820,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,820,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,820,000 تومان
اتاق سه تخته - منظره حیران
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
2,880,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,880,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,880,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,880,000 تومان
اتاق سه تخته (نمای گردنه حیران)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
2,880,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,880,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,880,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,880,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,880,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,880,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
3,525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
3,525,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,525,000 تومان
4 فروردین
جمعه
3,525,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,525,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,525,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,525,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,525,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,525,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,525,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,525,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,525,000 تومان
سوئیت VIP چهار نفره
علاءالدین
4,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
4,450,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
4,450,000 تومان
4 فروردین
جمعه
4,450,000 تومان
5 فروردین
شنبه
4,450,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
4,450,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
4,450,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
4,450,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
4,450,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,450,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,450,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,450,000 تومان
اتاق چهار تخته - منظره کوه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,550,000 تومان
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
3,550,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,550,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,550,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,550,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,550,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,550,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,550,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,550,000 تومان
اتاق چهار تخته - منظره حیران
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,675,000 تومان
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
3,675,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,675,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,675,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,675,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,675,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,675,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,675,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,675,000 تومان
سوئیت Vip - دو خوابه/با جکوزی
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
4,485,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
4,485,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,485,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
4,485,000 تومان
اتاق چهار تخته (نمای جنگل و جاده)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
3,550,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,550,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,550,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,550,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,550,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,550,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,550,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,550,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,550,000 تومان
اتاق چهار تخته(نمای گردنه حیران)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
3,675,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,675,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,675,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,675,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,675,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,675,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,675,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,675,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,675,000 تومان
سوئیت دوخوابه چهارنفره vip
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
4,485,000 تومان
5 فروردین
شنبه
4,485,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
4,485,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
4,485,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
4,485,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
4,485,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,485,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,485,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,485,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پارلا آستارا

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
میز تحریر
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
خدمات ترانسفر پولي
نمای کوه
سالن بيليارد
نمای جنگل
سالن چند منظوره
مسلط به زبان ترکی استانبولی
مسلط به زبان ترکی
موسيقی زنده در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
رخت آویز

آدرس هتل پارلا آستارا روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارلا آستارا

(68 نظر)
نقاط قوت:
صبحانه با کیفیت و عالی. نهار با کیفیت.
نقاط ضعف:
نورپردازی بسیار ضعیف و روشنایی بسیارکم در شب سوئیت دو خوابه چهار نفره VIP و همچنین کارنکردن تلویزیون.
نبود پارکینگ اختصاصی برای ماشین
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نظافت خوب نبودصبحانه خیلی بد بود
نقاط قوت:
مالک/مدیروپرسنل بسیار خوش اخلاق
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعيت مکانی
نقاط ضعف:
عدم تمیزی اتاق ها و رستوران و حتی موکتهای ورودی و راه پله ها آسانسور بسیار ضعیف در حد ۲ ستاره بیشتر قابل ارزیابی نمی باشد اینترنت وای فای هتل بسیار ضعیف و در حد فاجعه چشم اندازهای ادعایی در آن سطح وجود ندارد عدم وجود پارکینگ قابل دسترسی و پارک خودرو کنار خیابان
نقاط قوت:
قرار داشتن هتل در مکانی کوهستانی ، برخورد خوب و مناسب کارمندان پذیرش و اینترنت رایگان.
نقاط ضعف:
نبودن حوله ها در کیسه ، شنیده‌شدن صدای خودروهای عبوری ازجاده در اتاق .
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نبود خدمه برای جابجایی وسایل
نقاط قوت:
برخورد خوب پذیرشمکان‌ زیبا
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ
نقاط قوت:
موقعیت عالی ،کیفیت غذا عالی ، نوع برخورد بسیار عالی
نقاط ضعف:
قیمت بالا نسبت به امکانات
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
در حد متل بین راهیه نه هتل اونم۴ ستاره
نقاط قوت:
فقط لوکیشن خوب بود
نقاط ضعف:
قیمت به کیفیت اصلا نمی‌خورد قیمت رستوران فوق العاده بالا و کیفیت پایین نظافت اقاق افتضاح حتی دستمال کاغذی استفاده شده ی مسافر قبلی جمع نشده بود. وان بسیار کثیف و چرک . ما آخر وقت رسیدیم حتی چایی اقاق شارژ نشده بود و زنگ زدیم آوردن. تلفن داخل اتاق نبود .
نقاط قوت:
موقعیت جغرافیایی عالی داشت.
نقاط ضعف:
نظافت روزانه ی اتاقها انجام نمی شد که این بزرگترین نقطه ی ضعف بود.کیفیت صبحانه در حد متوسط بود.
موقعیت بسار عالی - برخورد اکثر پرسنل در حد قابل قبول در کل اقامت خوبی بود
نقاط قوت:
منطقه ای پر از آرامش وزیبا
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف وموسیقی زنده نداشت
هتل خوبی بود اما یک ایراد بزرگ داشت حوله ها پک نبودند و کهنه بودندمدیریت و پرسنل خوب و با نزاکت داشت یکم سرویس دهی صبحانه به علت کمبود نیرو ضعیف بود و در ضمن صبحانه ایرانی در حد سه ستاره بود اگه کمی مدیریت دقت به خرج بدهد هتل خوبی بود
با وجود رزرو و هماهنگي يك ساعت معطل تحويل و تميزي اتاقها شديم، بهداشت و نظافت هتل و اتاقها بسيار پايين بود، كيفيت غذا رستوران اصلا خوب نبود، هتل در حد دوستاره بود
از نظر نظافت بسیار ضعیف هست
سلام محیط و ویوش عالی بود ... یه سری ایرادات داشت اونم میتونن راحت حلش کنن مثلا جکوزیش خراب بود درب بالکنش یکی دو بار باز بسته شدن از جا کنده شد اونم از شانس بده منه نمیدونم چیکارش کرده بودن در کل خوب بود ممنون از پرسنل و مدیریت هتل . سپاس
ال ای دی نداشت.شامپو نداشت.حوله برای دو نفر فقط یک پک بود .اینترنت نداشت
نقاط قوت:
موقعيت مكاني مناسب ، اتاق تميز و مرتب، غذاي خوب و خوشمزه ، برنامه موسيقي زنده و سرگرم كننده بسيار عالي
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
من اتاق vip گرفته بودم تلفن قطع اینترنت قطع جکوزی خراب تعداد مهماندار ها فوق العاده کم و بهمین جهت سرویس دهی افتضاح ضعیف تحویل اتاق ب بنده ساعت ۶ انجام گرفت یعنی ۴ ساعت تاخیر ولی پرسنل مودب و مهماندوست بودن
همه چی خوب بود و واقعا خوش گذشت مخصوصا شام که همراه موسیقی زنده بود و لوکیشن زیبای هتل فقط یه مشکلهای جزئی داشت که مسئولین خوب و مهمان نواز هتل میتونن حلش کنن مثلا وارد اتاقمون شدیم یه ماسک استفاده شده کنار تلویزیون جا مونده بود که اگه یه کم بیشتر دقت بشه اکی میشه و کوچیک بودن اتاقهای ۴ تخته و صبحانه که در سطح این هتل زیبا نبود. با تشکر از تمامی مسئولین هتل خوب پارلا
مثل همیشه خوب‌ و‌ عالی خسته نباشید به پرسنل و مدیریت محترم هتل اناق vip بهترین ویو رو در این هتل داره و به امتحانش می ارزه. در کل بازهم خاطره خوبی برامون ثبت شد
چندمین بار هستش که به این هتل میاییم و انصافا محیط و ویوش خیلی عالیه. اتاق ها هم خوب و تمیز و قابل قبوله. ایراد اساسیش حوله ها هستند که هیچ موقع بسته بندی نمیشن و جلوه خوبی نداره. غذا در رستوران همیشه با تاخیر خیلی زیاد سرو میشه. یه مقدار هم پرسنل باید آموزش ببینند که اینم قابل حلله.
اگر اتاق وی آی پی رو بگیرید خوبه، اتاق های معمولی بسیار کوچک هستش. مخصوصا اتاق های چهار تخته... اما اتاق وی آی پی از نظر ویو امکانات و جکوزی فوق العاده بود. ما به علت پر بودن اتاق وی آی پی دو شب اتاق چهار تخته معمولی اقامت داشتیم شب آخر اتاق وی آی پی
هتل دنج و خوبی بود . حیف تنوع غذایی و پیتزا وجود ندارد. کمی صدای جاده داخل میاد وای فای اینترنت سرعت مناسبی ندارد. در مجموع به همه دوستان جهت تجربه آرامش و چشم انداز مطلوب توصیه میکنم .
با سلام . ما یکشب مهمان هتل بودیم . هتل از نظر مکانی و صبحانه و تمیزی و امکانات اتاق عالی بود . فقط زمان تحویل دیر اتاق را تحویل دادند و لوازم لازم کم و کسری داشت ولی در مجموع خیلی اقامت خوبی بود . بخصوص صبحانه مفصل هتل .
هتل از نظر مكاني عالي بود كاركنانش بسيار خوش برخورد و مودب بودند و اين رفتار مسولانه و مودبانه با مهمانان هتل براي بنده خيلي جذاب بود اتاق خوب بود ويوي گردنه حيران عالي بود البته سروصداي ماشينهاي عبوري كم نبود صبحانه ميتونست بهتر باشه ولي قابل قبول بود
موقعیت هتل برای کسانی که به آرامش در محیطی دنج نیاز دارند عالی است.کارکنان هتل بسیار مودب و مهمان نواز،بخصوص برای ما که برنامه مختصری داشتیم همکاری و همراهیشان در اجرای خواسته مان ستودنی بود.از نظر نظافت پذیرفتنی ولی از لحاظ منوی صبحانه متاسفانه وضعیت مطلوب و شایسته چونان هتلی نبود.موقعیت کوهستانی هتل شاید بتواند عدم وجود ارتباط تلفن و اینترنت را توجیه کند، هر چند همین دور بودن اجباری از فضای مجازی بنوبه خود نکته مثبتی تلقی میشود.پیشنهادم به مدیریت محترم هتل دقت بیشتر در تنظیف و انجام تعمیرات ایرادات جزئی است که ضمن ایجاد مطلوبیت بیشتر برای مراجعین از ایجاد هزینه های بمراتب بیشتر جلوگیری خواهد کرد.بهر حال باید پذیرفت که هنوز با استانداردهای جهانی در این رابطه فاصله زیادی داریم.
دلنشین
هتل خیلی خوبیه چهار ستاره است مخصوصا نمای اتاق هاش و تراستش خیلی خوبه که رو به جنگله و جای شیک و تر و تمیزیه این عکسایی رو هم که گذاشتم مربوط به لابی و منوی رستورانه
هتل بسیار معمولی می باشد. فضای اختصاصی برای پارکینگ ندارد و به نظر می رسد نورپردازی و رنگ ها اهمیت بیستری از نظافت و تمیزی دارد. برای مثال لبه پنجره های رستوران پر از خاک و یک مگس مرده بود. موقعیت مکانی هتل عالی است و دسترسی نزدیکی هم به اردبیل و هم به آستارا دارد. چند حشره نیز در اتاق و در سرویس بهداشتی دیده شد و کلا از نظ نظافت و تمیزی خیلی قانع کننده نبود. البته در مسیر گردنه حیران گزینه بهتری نیز وجود ندارد.
هوای عالی و آرامشی بینظیر
كاركنان مودب و خوش اخلاق. تميزي اتاق مناسب. صبحانه در حد هتل خوب بود. محل هتل هم منطقه خوش اب و هوايي و ويو خوب بود. اشكال مهم اينترنت و واي فاي بود كه به مديريت محترم هم گفته شد.
رستوران نیز به تعویض آشپز دارد. در منو هم باید تجدید نظر شود. صبحانه در حد هتل دو ستاره بود
سرو صدا زیاد تا ساعت شیش بعدظهر جاروبرقی میکشیدن صبحانه ضعیف قیمت رستوران گرون منظره و موقعیت خوب اینترنت که اصلا کار نمیکنه تلویزیون انتن نداره قطع میشه .
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
ما به مدت ١ شب در اتاق ٤ نفره رو به گردنه حيران اقامت داشتيم. نكات مثبت: ١- هتل در محل بسيار زيبايي قرار دارد. ٢- برخورد كاركنان خوب.٣- نظافت در حد تقريبا خوب. (عالي نيست) نكات منفي: ١- منوي رستوران ضعيف، فقط غذاهاي ايراني موجود هست و مثلا حتي سيل زميني سرخ شده يا شنيسل يا استيك يا كلا غذاهايي كه سبك باشند موجود نيست. ٢- بعضي از پنجره هاي اتاق توري ندارند كه شب حشرات مختلف وارد اتاق شد. ٣- كتري داخل اتاق نبود كه با تماس با پذيرش محيا شد. ٤- اينترنت را در اين هتل كلا فراموش كنيد چون واي فاي به حدي ضعيف است كه خودتان از اينترنت صرف نظر ميكنيد ضمن اينكه موبايل ديتا هم در اين منطقه از دسترس خارج ميشود. در كل با توجه به قرار گرفتن هتل در يك منطقه زيبا ميتوان ضعفهاي آنرا تا حدي ناديده گرفت.
پذيرش خوب عدم وجود توري پنجره ها فضا به نسبت كوچك اينترنت ضعيف صبحانه متوسط
هتل تمیز و متوسطی بود .کیفیت غذا خیلی خوب نبود. اما موقعیت مکانی خوبی نسبت به دسترسی به جاهای تفریحی داشت و کاملا آرام و بی سروصدا بود.
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
نظافت سرویس بهداشتی اصلا خوب نبود ، تهویه خوب کار نمیکرد
نقاط قوت:
هتل خوبی بود در حد هتل ۳ستاره بود
نقاط ضعف:
سالن شام خیلی شلوغ بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
بی نظیر
صبحانه بسیار فاجعه بود.در اتاق چای ساز خواستیم که گفتند برای اتاق های دونفره چای ساز نداریم‌.صبحانه فقط پنیر بی کیفیت کاهوی کهنه مربا و کره بی کیفیت بود درخواست صبحانه گرم‌کردیم که گفتند موجود ندارند .ظرف آب جوش خالی بود و به اعتراض یکی از مهمانان پر کردن.حتی صبحانه یه مسافرخانه ازینجا بهتره چون یه پنیر بسته بندی حداقل میارن. اگه انتظار خدمات در حد مبلغی که میدین رو دارین به هیچ وجه انتخابش نکنید. فرش های ورودی بسیار کثیف بود.صدای یخچال تا صبح به قدری زیاد بود که تا صبح نخوابیدیم. اگر معیارتان هتل ۴ستاره واقعی است به هیچ وجه آن را تجربه نخواهید کرد با وجود اینکه هزینه اش را پرداخت کردید. پولتان را حیف نکنید لطفا.
مدیریت لارج و باشخصیت، به خز خیل جماعت اتاق نمیدن، محیطش خیلی گرم و صمیمیه، کارکناش خیلی باادب و مهربونن، تفریحاتش در مقام مقایسه عالیه، امسال بازسازی کردن شیکتر شده، برعکس اکثرهتلهای ایرانی حوصله آدم سر نمیره کلا و تمیزه
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی امکانات هتل خوب و قابل قبول کافی شاپ عالی
نقاط ضعف:
صبحانه به نسبت قبل ضعیف تر سرویس دهی رستوران کمی ضعیف
موقعیت خوب خدمات درحد ستاره ها صبحانه خوب غذا خیلی معمولی ...
وای فای ضعیف بود. رفتار پرسنل بی تفاوت نسبت به میهمانان. صدای موسیقی زنده موجب آزار و مخل استراحت بود. ...
خیلی خوب...
هتل عالی...
برخورد برخی از کارکنان چنان بی تفاوت و غیر مسئولانه است که انگار مشتری و رضایت او برایشان هیچ اهمیتی ندارد. تلفن اتاق قطع بود. شلنگ دستشویی خراب بود و با بازکردن آن نیمتنه شما خیس و کثیف میشد. تلویزیون کار نمیکرد. گفتند وای فای داریم که ما نتوانستیم وصل شویم و کسی هم نبود برای اتصال راهنمایی صحیح نماید. هنگام شام یک ساعت و ربع ( بدون اغراق ) نشستیم و هیچ کسی برای گرفتن منو نیامد. ارکستر زنده داشتند که تا ساعت ۱ صبح صدایش در طبقه اقامت ما مانع خواب بود تا جایی که مجبور به اعتراض به مدیر آنجا شدیم و هیچ اقدامی هم ندیدیم. آن شب به ناچار من در آن کاروانسرا ماندم و خانواده ام بدون خوردن شام خوابیدند و صبح هم صبحانه شان را به خودشان بخشیدیم و فقط از آنجا دور شدیم و هرگز به آنجا بازنخواهیم گشت که اواز دهل شنیدن از دور خوش است....
هتل در موقعیت مکانی عالی قرار دارد ولی امکانات اصلا متناسب با هتل 4 ستاره نیست . برخورد پرسنل محترمانه و شایسته است . وسایل اتاق اگرچه تمیز ولی کهنه بودند . ملحفه ها بسیار کهنه و نامناسب بود . خوشخواب ها اصلا وضعیت مناسبی نداشتند . یخچال اتاقی که ما در آن اقامت داشتیم صدای زیادی داشت . تنوع صبحانه کم بود . کافی شاپ از نظر تنوع ، کیفیت پذیرایی و سلیقه بسیار ضعیف بود. در قسمت های مختلف هتل موسیقی با صدای بلند پخش میشد که از نظر من مخل آرامش هتل بود (بطوریکه از هر قسمت هتل از جمله رستوران ، کافی شاپ و ...موزیک های گوناگونی شینیده می شد.) Wifi بسیار ضعیف بود و در مدت اقامت اصلا نتونستم استفاده کنم و از آنجایی که هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه آنتن دهی خوبی در آن منطقه نداشتند ضعف Wifi معضل مهمی است . هتل پارکینگ اختصاص ند...
متوسط بود...
موقعیت عالی، رستوران عالی، اتاقهای تمیز، سرویس دهی بسیار ضعیف، تقریبا فاقد اینترنت...
مثبت: اتاق ها تمیز و دکوراسیون اتاق مناسب / سرویس بهداشتی تمیز و اوکی (حمام وان داشت) / رفتار پرسنل مناسب و دوستانه / صبحانه قابل قبول / غذا قابل قبول / سرویس و موقعیت کافی شاپ خوب / برنامه موسیقی زنده زمان شام مناسب منفی: سروصدای راهرو تا حدی داخل اتاق شنیده می شود...
با سلام هتل خوبي بود ، فقط عايق صوتي ان در قسمت در ورودي كم بود و متاسفانه ميهمانان هتل در راهرو سر و صدايشان به داخل اتاق مي امد، هم چنين در قسمت سرويس بهداشتي صداي فني كه روشن بود در اتاق ما مي امد، با توجه به اينكه هتل ٤ ستاره است ، از لحاظ امكانات و تجهيزات مي تواند بهتر باشد صبحانه هم در حد هتل ٤ ستاره نبود....
همه چی عالی بوداگه میشه زمان بندی تماس برای رزرو رل سریعتر اجام دهید
نقاط قوت:
کادر خوب و حرفه ایموقعیت مکانی بسیار خوبمدیریت بسیار خوبرستوران خوب و از همه مهمتر خواننده خوب و حرفه ای
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
غذاي رستورانرفتار صميمانه كارمندانبرنامه پنجشنبه و جمعه رستوران هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاق های تمیز با منظره زیبا سیستم گرمایشی مناسب
نقاط ضعف:
نبود چای ساز در اتاق ها صبحانه ضعیف اینترنت وای فای ضعیف ( به علت اینکه اینترنت خط امام مناسب نداشت در این منطقه، این ضعف خیلی به چشم میامد)
نقاط قوت:
برخورد خوب و امکانات هتل و دسترسی به جاده عالی بود
نقاط ضعف:
بنده از لحاظ صبحانه راضی نبودم و در خور این هتل نبود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف
نقاط قوت:
خوش برخورد
نقاط ضعف:
استفاده از گوشت برزیلی کمبود وسایل ورزشی و بازی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
۱-سر ساعت مقرر ۲ باید اتاق تحویل داده میشد بیش از یک ساعت طول کشید تا اتاق را تحویل دهید۲-هنگام رزرو شماره اتاق را باید مشخص کنید۳_قیمت غذاتون نا مناسب و زیاد است
هتل خوبی بود . برخورد کارکنان عالی بود . رستوران خوبی هم داشتعدم وجود پارکینگ و جای پارک خوب بزرگترین ایراد این هتل میتونه باشه . همچنین نبود اینترنت در اتاق برای یه هتل 4ستاره یکم عجیبه
هتل خوبی بود. برای گذراندن وقتمون همش به بیرون از اتاق رفتیم زیاد توو هتل نبودیم ولی در کل عالی بود سفر خوب و خاطره انگیزی بود.
هیچ محلی برای گشتن یا پیاده روی و لذت بردن از طبیعت در اطراف هتل وجود ندارد فقط باید به امکانات هتل بسنده کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارلا آستارا

مهمانان هتل پارلا آستارا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارلا آستارا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارلا آستارا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارلا آستارا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارلا آستارا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.