هتل پارلا آستارا

آستارا به سمت اردبیل - گردنه حیران - اول روستای حیران - نبش خیابان کوهپایه - هتل رستوران بین المللی پارلا
3.1
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران

معرفی هتل پارلا آستارا

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارلا آستارا

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
هتل یار
788,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
788,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
788,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
788,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
788,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
788,000
تومان
8 بهمن
جمعه
788,000
تومان
9 بهمن
شنبه
788,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
788,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
788,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
788,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
788,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
788,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
788,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
788,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
788,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
788,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
788,000
تومان
8 بهمن
جمعه
788,000
تومان
9 بهمن
شنبه
788,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
788,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
788,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
788,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
788,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
788,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
788,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
788,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
788,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
788,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
788,000
تومان
8 بهمن
جمعه
788,000
تومان
9 بهمن
شنبه
788,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
788,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
788,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
788,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
788,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته - منظره حیران
هتل یار
1,172,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,172,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,172,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,172,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,172,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,172,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,172,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,172,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,172,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,172,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,172,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,172,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,172,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,172,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,172,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,172,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,172,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,172,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,172,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,172,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,172,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,172,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,172,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,172,000
تومان
اتاق سه تخته منظره حیران
اقامت 24
1,172,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,172,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,172,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,172,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,172,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,172,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,172,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,172,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,172,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,172,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,172,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,172,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته منظره کوه
اسنپ تریپ
1,556,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,556,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,556,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,556,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,556,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,556,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,556,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,556,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,556,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,556,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,556,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,556,000
تومان
اتاق چهار تخته - منظره کوه
هتل یار
1,556,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,556,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,556,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,556,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,556,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,556,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,556,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,556,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,556,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,556,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,556,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,556,000
تومان
اتاق چهارتخته منظره کوه
اقامت 24
1,556,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,556,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,556,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,556,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,556,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,556,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,556,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,556,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,556,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,556,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,556,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,556,000
تومان
چهار تخته منظره حیران
اسنپ تریپ
1,612,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,612,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,612,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,612,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,612,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,612,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,612,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,612,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,612,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,612,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,612,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,612,000
تومان
اتاق چهارتخته منظره حیران
اقامت 24
1,612,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,612,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,612,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,612,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,612,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,612,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,612,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,612,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,612,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,612,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,612,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,612,000
تومان
اتاق چهار تخته - منظره حیران
هتل یار
1,612,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,612,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,612,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,612,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,612,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,612,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,612,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,612,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,612,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,612,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,612,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,612,000
تومان
اتاق چهارتخته VIP
اقامت 24
1,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,780,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,780,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,780,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,780,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,780,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,780,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,780,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,780,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,780,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,780,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,780,000
تومان
سوئیت Vip - دو خوابه/با جکوزی
هتل یار
1,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,780,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,780,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,780,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,780,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,780,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,780,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,780,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,780,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,780,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,780,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,780,000
تومان
سوئیت چهار تخته دوبلکس VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت VIP چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پارلا آستارا

آسانسور
سالن همايش
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
رستوران بام
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
خدمات تهيه بليط
تبديل ارز
سرویس حرم
زنگ هشدار
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
ترانسفر رفت با هزینه
لباسشویی
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
وسایل بدنسازی
سالن چند منظوره
خدمات اتو
فكس
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
خدمات ترانسفر پولي
نمای کوه
سالن بيليارد
نمای جنگل
مسلط به زبان ترکی استانبولی
خشکشویی
مسلط به زبان ترکی
موسيقی زنده در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
خدمات بيدار باش
ميز
خدمات نگهداری کودک
دسترسی به دریا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
مبل
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
خدمات خشکشویی
مینی بار
نمازخانه
استخر
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سونا
یخچال
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
صندوق امانات
تلویزیون
کافی‌شاپ
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
دستگاه خودپرداز
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
رستوران فضای باز
کمد لباس
صبحانه رایگان
خشکشویی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
آرایشگاه
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
لابی
حوله
اباژور
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
میز تحریر
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
رخت آویز

آدرس هتل پارلا آستارا روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارلا آستارا

(57 نظر)
سلام محیط و ویوش عالی بود ... یه سری ایرادات داشت اونم میتونن راحت حلش کنن مثلا جکوزیش خراب بود درب بالکنش یکی دو بار باز بسته شدن از جا کنده شد اونم از شانس بده منه نمیدونم چیکارش کرده بودن در کل خوب بود ممنون از پرسنل و مدیریت هتل . سپاس
ال ای دی نداشت.شامپو نداشت.حوله برای دو نفر فقط یک پک بود .اینترنت نداشت
من اتاق vip گرفته بودم تلفن قطع اینترنت قطع جکوزی خراب تعداد مهماندار ها فوق العاده کم و بهمین جهت سرویس دهی افتضاح ضعیف تحویل اتاق ب بنده ساعت ۶ انجام گرفت یعنی ۴ ساعت تاخیر ولی پرسنل مودب و مهماندوست بودن
نقاط قوت:
دکور زیبای لابی و رستوران حس خوبی داشت دسترسی به تله کابین و جنگل فندقلو استفاده از میز بیلیارد در کافی شاپ
نقاط ضعف:
عدم دسترسی به اینترنت مناسب( وای فای بی کیفیت بود) عدم جانمایی مکان متاسب برای پارک ماشین شلوغی بیش از حد رستوران حتی در ایام کرونا به دلیل موسیقی زنده( پاتوق افراد خاصی بود) صبحانه ضعیف در حد یک هتل ۲ ستاره  تاخیر زیاد در ارائه سرویس کافی شاپ و ارائه اسنک های( سمبوسه و چیپس و پنیر) بسیار بی کیفیت و با قیمت بالا
نقاط قوت:
مکان هتل
نقاط ضعف:
سرویس دهی ضعیف فضای خیلی کوچک اتاق نبود حتی یک چای ساز در اتاق. امکانات اتاق ضعیف
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
امکانات ضعیف خدمات ضعیف پاسخگویی ضعیف
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
امکانات در حد هتل۴ستاره نیست
نقاط قوت:
مکان هتل که در گردنه حیران بود ویوی زیبای هتل
نقاط ضعف:
صبحانه با تنوع خیلی کم اتاق با امکانات کم رسپشن هتل اصلا توجهی به خواسته ما نکرد کلا نسبت به قیمتش خیلی ضعیف بود
همه چی خوب بود و واقعا خوش گذشت مخصوصا شام که همراه موسیقی زنده بود و لوکیشن زیبای هتل فقط یه مشکلهای جزئی داشت که مسئولین خوب و مهمان نواز هتل میتونن حلش کنن مثلا وارد اتاقمون شدیم یه ماسک استفاده شده کنار تلویزیون جا مونده بود که اگه یه کم بیشتر دقت بشه اکی میشه و کوچیک بودن اتاقهای ۴ تخته و صبحانه که در سطح این هتل زیبا نبود. با تشکر از تمامی مسئولین هتل خوب پارلا
نقاط قوت:
هوایه خوب فقط هوایه خوب بارون طبیعت غیر از هتل حیف اون ۴ تا ستاره ای که بهش چسبوندن یکیش هم زیاده راستی مواد غذایی یخچال حتب آب معدنیش تاریخ گذشته بود و اینکه اتاقی که رزرو اسنپی بوده به ما ندادند و یک اتاق بدون امکانات اسنپی به ما دادن پروتکل بهداشتی تعطیل و ملحفه ها کثیف در ضمن سرویسش وان حمام داشت اما سطل زباله شکسته 🤐مزخرفترین هتلی که تا بحال رفتم.فقط طبیعت و هوایه خوب داشت.
نقاط ضعف:
هوایه خوب فقط هوایه خوب بارون طبیعت غیر از هتل حیف اون ۴ تا ستاره ای که بهش چسبوندن یکیش هم زیاده راستی مواد غذایی یخچال حتب آب معدنیش تاریخ گذشته بود و اینکه اتاقی که رزرو اسنپی بوده به ما ندادند و یک اتاق بدون امکانات اسنپی به ما دادن پروتکل بهداشتی تعطیل و ملحفه ها کثیف در ضمن سرویسش وان حمام داشت اما سطل زباله شکسته 🤐مزخرفترین هتلی که تا بحال رفتم.فقط طبیعت و هوایه خوب داشت.
دیگه نگم براتون حاله خودم خراب میشه .
مثل همیشه خوب‌ و‌ عالی خسته نباشید به پرسنل و مدیریت محترم هتل اناق vip بهترین ویو رو در این هتل داره و به امتحانش می ارزه. در کل بازهم خاطره خوبی برامون ثبت شد
چندمین بار هستش که به این هتل میاییم و انصافا محیط و ویوش خیلی عالیه. اتاق ها هم خوب و تمیز و قابل قبوله. ایراد اساسیش حوله ها هستند که هیچ موقع بسته بندی نمیشن و جلوه خوبی نداره. غذا در رستوران همیشه با تاخیر خیلی زیاد سرو میشه. یه مقدار هم پرسنل باید آموزش ببینند که اینم قابل حلله.
اگر اتاق وی آی پی رو بگیرید خوبه، اتاق های معمولی بسیار کوچک هستش. مخصوصا اتاق های چهار تخته... اما اتاق وی آی پی از نظر ویو امکانات و جکوزی فوق العاده بود. ما به علت پر بودن اتاق وی آی پی دو شب اتاق چهار تخته معمولی اقامت داشتیم شب آخر اتاق وی آی پی
هتل دنج و خوبی بود . حیف تنوع غذایی و پیتزا وجود ندارد. کمی صدای جاده داخل میاد وای فای اینترنت سرعت مناسبی ندارد. در مجموع به همه دوستان جهت تجربه آرامش و چشم انداز مطلوب توصیه میکنم .
با سلام . ما یکشب مهمان هتل بودیم . هتل از نظر مکانی و صبحانه و تمیزی و امکانات اتاق عالی بود . فقط زمان تحویل دیر اتاق را تحویل دادند و لوازم لازم کم و کسری داشت ولی در مجموع خیلی اقامت خوبی بود . بخصوص صبحانه مفصل هتل .
هتل از نظر مكاني عالي بود كاركنانش بسيار خوش برخورد و مودب بودند و اين رفتار مسولانه و مودبانه با مهمانان هتل براي بنده خيلي جذاب بود اتاق خوب بود ويوي گردنه حيران عالي بود البته سروصداي ماشينهاي عبوري كم نبود صبحانه ميتونست بهتر باشه ولي قابل قبول بود
موقعیت هتل برای کسانی که به آرامش در محیطی دنج نیاز دارند عالی است.کارکنان هتل بسیار مودب و مهمان نواز،بخصوص برای ما که برنامه مختصری داشتیم همکاری و همراهیشان در اجرای خواسته مان ستودنی بود.از نظر نظافت پذیرفتنی ولی از لحاظ منوی صبحانه متاسفانه وضعیت مطلوب و شایسته چونان هتلی نبود.موقعیت کوهستانی هتل شاید بتواند عدم وجود ارتباط تلفن و اینترنت را توجیه کند، هر چند همین دور بودن اجباری از فضای مجازی بنوبه خود نکته مثبتی تلقی میشود.پیشنهادم به مدیریت محترم هتل دقت بیشتر در تنظیف و انجام تعمیرات ایرادات جزئی است که ضمن ایجاد مطلوبیت بیشتر برای مراجعین از ایجاد هزینه های بمراتب بیشتر جلوگیری خواهد کرد.بهر حال باید پذیرفت که هنوز با استانداردهای جهانی در این رابطه فاصله زیادی داریم.
دلنشین
هتل خیلی خوبیه چهار ستاره است مخصوصا نمای اتاق هاش و تراستش خیلی خوبه که رو به جنگله و جای شیک و تر و تمیزیه این عکسایی رو هم که گذاشتم مربوط به لابی و منوی رستورانه
هتل بسیار معمولی می باشد. فضای اختصاصی برای پارکینگ ندارد و به نظر می رسد نورپردازی و رنگ ها اهمیت بیستری از نظافت و تمیزی دارد. برای مثال لبه پنجره های رستوران پر از خاک و یک مگس مرده بود. موقعیت مکانی هتل عالی است و دسترسی نزدیکی هم به اردبیل و هم به آستارا دارد. چند حشره نیز در اتاق و در سرویس بهداشتی دیده شد و کلا از نظ نظافت و تمیزی خیلی قانع کننده نبود. البته در مسیر گردنه حیران گزینه بهتری نیز وجود ندارد.
هوای عالی و آرامشی بینظیر
كاركنان مودب و خوش اخلاق. تميزي اتاق مناسب. صبحانه در حد هتل خوب بود. محل هتل هم منطقه خوش اب و هوايي و ويو خوب بود. اشكال مهم اينترنت و واي فاي بود كه به مديريت محترم هم گفته شد.
رستوران نیز به تعویض آشپز دارد. در منو هم باید تجدید نظر شود. صبحانه در حد هتل دو ستاره بود
سرو صدا زیاد تا ساعت شیش بعدظهر جاروبرقی میکشیدن صبحانه ضعیف قیمت رستوران گرون منظره و موقعیت خوب اینترنت که اصلا کار نمیکنه تلویزیون انتن نداره قطع میشه .
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
ما به مدت ١ شب در اتاق ٤ نفره رو به گردنه حيران اقامت داشتيم. نكات مثبت: ١- هتل در محل بسيار زيبايي قرار دارد. ٢- برخورد كاركنان خوب.٣- نظافت در حد تقريبا خوب. (عالي نيست) نكات منفي: ١- منوي رستوران ضعيف، فقط غذاهاي ايراني موجود هست و مثلا حتي سيل زميني سرخ شده يا شنيسل يا استيك يا كلا غذاهايي كه سبك باشند موجود نيست. ٢- بعضي از پنجره هاي اتاق توري ندارند كه شب حشرات مختلف وارد اتاق شد. ٣- كتري داخل اتاق نبود كه با تماس با پذيرش محيا شد. ٤- اينترنت را در اين هتل كلا فراموش كنيد چون واي فاي به حدي ضعيف است كه خودتان از اينترنت صرف نظر ميكنيد ضمن اينكه موبايل ديتا هم در اين منطقه از دسترس خارج ميشود. در كل با توجه به قرار گرفتن هتل در يك منطقه زيبا ميتوان ضعفهاي آنرا تا حدي ناديده گرفت.
پذيرش خوب عدم وجود توري پنجره ها فضا به نسبت كوچك اينترنت ضعيف صبحانه متوسط
هتل تمیز و متوسطی بود .کیفیت غذا خیلی خوب نبود. اما موقعیت مکانی خوبی نسبت به دسترسی به جاهای تفریحی داشت و کاملا آرام و بی سروصدا بود.
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
نظافت سرویس بهداشتی اصلا خوب نبود ، تهویه خوب کار نمیکرد
نقاط قوت:
هتل خوبی بود در حد هتل ۳ستاره بود
نقاط ضعف:
سالن شام خیلی شلوغ بود
قيمت نسبت به امكانات كمي گران است، متاسفانه كيفيت صبحانه پايين بود و در حد هتل چهار ستاره نبود و اصلا انتظارش رو نداشتيم، موقعيت جغرافيايي و كيفيت خوب بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
هتلی با منظره بسیار زیبا و کارکنانی مودب اما دو سه ایراد کوچک به مانند انتقال صدای هواکش رستوران تا طبقه چهار و یا عدم وجود چایساز در اتاق های دو نفره
مديريت قوي و رفتار واخلاق مودبانه و مهربانانه كاركنان بسيار جلب توجه ميكند و خاطره بسيار خوبي از حيران و زيبائياي بي بديلش بجا گذاشت حتمأ در اولين فرصت مجددأ به اين هتل خواهيم رفت
بی نظیر
هتل پارلا هتل بسیار خوب و دوست داشتنی در دل گرنه حیران است که واقعا تصویر و خاطره به یاد ماندنی در ذهن شما ثبت خواهد کرد. درسته که کمی نیاز به بهبود در سطح خدمات و کارکنان دارد ولی در مجموع فکر نمی‌کنم کسی در این هتل اقامت کنه و ناراضی باشه.
صبحانه بسیار فاجعه بود.در اتاق چای ساز خواستیم که گفتند برای اتاق های دونفره چای ساز نداریم‌.صبحانه فقط پنیر بی کیفیت کاهوی کهنه مربا و کره بی کیفیت بود درخواست صبحانه گرم‌کردیم که گفتند موجود ندارند .ظرف آب جوش خالی بود و به اعتراض یکی از مهمانان پر کردن.حتی صبحانه یه مسافرخانه ازینجا بهتره چون یه پنیر بسته بندی حداقل میارن. اگه انتظار خدمات در حد مبلغی که میدین رو دارین به هیچ وجه انتخابش نکنید. فرش های ورودی بسیار کثیف بود.صدای یخچال تا صبح به قدری زیاد بود که تا صبح نخوابیدیم. اگر معیارتان هتل ۴ستاره واقعی است به هیچ وجه آن را تجربه نخواهید کرد با وجود اینکه هزینه اش را پرداخت کردید. پولتان را حیف نکنید لطفا.
نورورز 98 میهمان هتل بودیم. نکات مثبت: منظره و فضای عالی. آرامش فراوان. برخورد مناسب کارکنان.اتاقهای بسیار تمییز. نکات منفی: بوی قلیان و کافه در راهروها میامد. صبحانه خوب و نه عالی حتما بازهم به این هتل خواهم رفت....
مدیریت لارج و باشخصیت، به خز خیل جماعت اتاق نمیدن، محیطش خیلی گرم و صمیمیه، کارکناش خیلی باادب و مهربونن، تفریحاتش در مقام مقایسه عالیه، امسال بازسازی کردن شیکتر شده، برعکس اکثرهتلهای ایرانی حوصله آدم سر نمیره کلا و تمیزه
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی امکانات هتل خوب و قابل قبول کافی شاپ عالی
نقاط ضعف:
صبحانه به نسبت قبل ضعیف تر سرویس دهی رستوران کمی ضعیف
موقعیت خوب خدمات درحد ستاره ها صبحانه خوب غذا خیلی معمولی ...
وای فای ضعیف بود. رفتار پرسنل بی تفاوت نسبت به میهمانان. صدای موسیقی زنده موجب آزار و مخل استراحت بود. ...
خیلی خوب...
هتل عالی...
برخورد برخی از کارکنان چنان بی تفاوت و غیر مسئولانه است که انگار مشتری و رضایت او برایشان هیچ اهمیتی ندارد. تلفن اتاق قطع بود. شلنگ دستشویی خراب بود و با بازکردن آن نیمتنه شما خیس و کثیف میشد. تلویزیون کار نمیکرد. گفتند وای فای داریم که ما نتوانستیم وصل شویم و کسی هم نبود برای اتصال راهنمایی صحیح نماید. هنگام شام یک ساعت و ربع ( بدون اغراق ) نشستیم و هیچ کسی برای گرفتن منو نیامد. ارکستر زنده داشتند که تا ساعت ۱ صبح صدایش در طبقه اقامت ما مانع خواب بود تا جایی که مجبور به اعتراض به مدیر آنجا شدیم و هیچ اقدامی هم ندیدیم. آن شب به ناچار من در آن کاروانسرا ماندم و خانواده ام بدون خوردن شام خوابیدند و صبح هم صبحانه شان را به خودشان بخشیدیم و فقط از آنجا دور شدیم و هرگز به آنجا بازنخواهیم گشت که اواز دهل شنیدن از دور خوش است....
متوسط بود...
هتل در موقعیت مکانی عالی قرار دارد ولی امکانات اصلا متناسب با هتل 4 ستاره نیست . برخورد پرسنل محترمانه و شایسته است . وسایل اتاق اگرچه تمیز ولی کهنه بودند . ملحفه ها بسیار کهنه و نامناسب بود . خوشخواب ها اصلا وضعیت مناسبی نداشتند . یخچال اتاقی که ما در آن اقامت داشتیم صدای زیادی داشت . تنوع صبحانه کم بود . کافی شاپ از نظر تنوع ، کیفیت پذیرایی و سلیقه بسیار ضعیف بود. در قسمت های مختلف هتل موسیقی با صدای بلند پخش میشد که از نظر من مخل آرامش هتل بود (بطوریکه از هر قسمت هتل از جمله رستوران ، کافی شاپ و ...موزیک های گوناگونی شینیده می شد.) Wifi بسیار ضعیف بود و در مدت اقامت اصلا نتونستم استفاده کنم و از آنجایی که هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه آنتن دهی خوبی در آن منطقه نداشتند ضعف Wifi معضل مهمی است . هتل پارکینگ اختصاص ند...
موقعیت عالی، رستوران عالی، اتاقهای تمیز، سرویس دهی بسیار ضعیف، تقریبا فاقد اینترنت...
مثبت: اتاق ها تمیز و دکوراسیون اتاق مناسب / سرویس بهداشتی تمیز و اوکی (حمام وان داشت) / رفتار پرسنل مناسب و دوستانه / صبحانه قابل قبول / غذا قابل قبول / سرویس و موقعیت کافی شاپ خوب / برنامه موسیقی زنده زمان شام مناسب منفی: سروصدای راهرو تا حدی داخل اتاق شنیده می شود...
با سلام هتل خوبي بود ، فقط عايق صوتي ان در قسمت در ورودي كم بود و متاسفانه ميهمانان هتل در راهرو سر و صدايشان به داخل اتاق مي امد، هم چنين در قسمت سرويس بهداشتي صداي فني كه روشن بود در اتاق ما مي امد، با توجه به اينكه هتل ٤ ستاره است ، از لحاظ امكانات و تجهيزات مي تواند بهتر باشد صبحانه هم در حد هتل ٤ ستاره نبود....
همه چی عالی بوداگه میشه زمان بندی تماس برای رزرو رل سریعتر اجام دهید
نقاط قوت:
اتاق های تمیز با منظره زیبا سیستم گرمایشی مناسب
نقاط ضعف:
نبود چای ساز در اتاق ها صبحانه ضعیف اینترنت وای فای ضعیف ( به علت اینکه اینترنت خط امام مناسب نداشت در این منطقه، این ضعف خیلی به چشم میامد)
نقاط قوت:
برخورد خوب و امکانات هتل و دسترسی به جاده عالی بود
نقاط ضعف:
بنده از لحاظ صبحانه راضی نبودم و در خور این هتل نبود
نقاط قوت:
خوش برخورد
نقاط ضعف:
استفاده از گوشت برزیلی کمبود وسایل ورزشی و بازی
هتل خوبی بود . برخورد کارکنان عالی بود . رستوران خوبی هم داشتعدم وجود پارکینگ و جای پارک خوب بزرگترین ایراد این هتل میتونه باشه . همچنین نبود اینترنت در اتاق برای یه هتل 4ستاره یکم عجیبه
هتل خوبی بود. برای گذراندن وقتمون همش به بیرون از اتاق رفتیم زیاد توو هتل نبودیم ولی در کل عالی بود سفر خوب و خاطره انگیزی بود.
هیچ محلی برای گشتن یا پیاده روی و لذت بردن از طبیعت در اطراف هتل وجود ندارد فقط باید به امکانات هتل بسنده کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارلا آستارا

مهمانان هتل پارلا آستارا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارلا آستارا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارلا آستارا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارلا آستارا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارلا آستارا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.