مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نگین استیل آستارا

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته(دریاچه یا خیابان)
اقامت 24
762,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
762,000 تومان
29 تیر
جمعه
762,000 تومان
30 تیر
شنبه
762,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
762,000 تومان
اتاق یک تخته(دریاچه یا خیابان)
اقامت 24
762,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
762,000 تومان
29 تیر
جمعه
762,000 تومان
30 تیر
شنبه
762,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
762,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
762,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
762,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
762,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
762,000 تومان
5 مرداد
جمعه
762,000 تومان
6 مرداد
شنبه
762,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
762,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
762,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
762,000 تومان
29 تیر
جمعه
762,000 تومان
30 تیر
شنبه
762,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
762,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
762,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
762,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
762,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
762,000 تومان
5 مرداد
جمعه
762,000 تومان
6 مرداد
شنبه
762,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
762,000 تومان
اتاق یک تخته دریاچه
اقامت 24
862,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
862,000 تومان
29 تیر
جمعه
862,000 تومان
30 تیر
شنبه
862,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
862,000 تومان
اتاق یک تخته دریاچه
اقامت 24
862,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
862,000 تومان
29 تیر
جمعه
862,000 تومان
30 تیر
شنبه
862,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
862,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
862,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
862,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
862,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
862,000 تومان
5 مرداد
جمعه
862,000 تومان
6 مرداد
شنبه
862,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
862,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
862,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
862,000 تومان
29 تیر
جمعه
862,000 تومان
30 تیر
شنبه
862,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
862,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
862,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
862,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
862,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
862,000 تومان
5 مرداد
جمعه
862,000 تومان
6 مرداد
شنبه
862,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
862,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل دریاچه و خیابان
ایران هتل آنلاین
1,188,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,188,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,188,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,188,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,188,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,188,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,188,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,188,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,188,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,188,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,188,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,188,000 تومان
اتق دوتخته دبل(دریاچه یا خیابان)
اقامت 24
1,188,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,188,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,188,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,188,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,188,000 تومان
اتق دوتخته دبل(دریاچه یا خیابان)
اقامت 24
1,188,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,188,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,188,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,188,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,188,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,188,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,188,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,188,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,188,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,188,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,188,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,188,000 تومان
اتاق دو تخته دبل دریاچه
ایران هتل آنلاین
1,288,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,288,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,288,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,288,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,288,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,288,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,288,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,288,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,288,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,288,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,288,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,288,000 تومان
اتاق دو تخته دریاچه
اقامت 24
1,288,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,288,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,288,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,288,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,288,000 تومان
اتاق دو تخته دریاچه
اقامت 24
1,288,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,288,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,288,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,288,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,288,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,288,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,288,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,288,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,288,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,288,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,288,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,288,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته دریاچه و کوه
ایران هتل آنلاین
1,529,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,529,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,529,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,529,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,529,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,529,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,529,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,529,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,529,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,529,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,529,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,529,000 تومان
اتاق سه تخته( دریاچه و کوه)
اقامت 24
1,529,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,529,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,529,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,529,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,529,000 تومان
اتاق سه تخته( دریاچه و کوه)
اقامت 24
1,529,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,529,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,529,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,529,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,529,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,529,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,529,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,529,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,529,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,529,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,529,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,529,000 تومان
اتاق سه تخته دریاچه
ایران هتل آنلاین
1,629,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,629,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,629,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,629,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,629,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,629,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,629,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,629,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,629,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,629,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,629,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,629,000 تومان
اتاق سه تخته (دریاچه)
اقامت 24
1,629,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,629,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,629,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,629,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,629,000 تومان
اتاق سه تخته (دریاچه)
اقامت 24
1,629,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,629,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,629,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,629,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,629,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,629,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,629,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,629,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,629,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,629,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,629,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,629,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته دریاچه و کوه
ایران هتل آنلاین
1,870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,870,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,870,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,870,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,870,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,870,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,870,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,870,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,870,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,870,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,870,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,870,000 تومان
سوئیت یکخوابه چهارنفره(دریاچه و کوه)
اقامت 24
1,870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,870,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,870,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,870,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,870,000 تومان
سوئیت یکخوابه چهارنفره(دریاچه و کوه)
اقامت 24
1,870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,870,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,870,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,870,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,870,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,870,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,870,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,870,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,870,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,870,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,870,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,870,000 تومان
اتاق چهار تخته دریاچه
ایران هتل آنلاین
1,970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,970,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,970,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,970,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,970,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,970,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,970,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,970,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,970,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,970,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,970,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,970,000 تومان
سوئیت یکخوابه چهارتخته(دریاچه)
اقامت 24
1,970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,970,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,970,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,970,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,970,000 تومان
سوئیت یکخوابه چهارتخته(دریاچه)
اقامت 24
1,970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,970,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,970,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,970,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,970,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,970,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,970,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,970,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,970,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,970,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,970,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,970,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
2,211,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,211,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,211,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,211,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,211,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,211,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,211,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,211,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,211,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,211,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,211,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,211,000 تومان
سوئیت یکخوابه پنج نفره(دریاچه یا خیابان)
اقامت 24
2,211,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,211,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,211,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,211,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,211,000 تومان
سوئیت یکخوابه پنج نفره(دریاچه یا خیابان)
اقامت 24
2,211,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,211,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,211,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,211,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,211,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,211,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,211,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,211,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,211,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,211,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,211,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,211,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته
ایران هتل آنلاین
2,551,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,551,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,551,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,551,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,551,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,551,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,551,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,551,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,551,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,551,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,551,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,551,000 تومان
سوئیت یکخوابه شش نفره (دریاچه یا خیابان)
اقامت 24
2,551,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,551,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,551,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,551,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,551,000 تومان
سوئیت یکخوابه شش نفره (دریاچه یا خیابان)
اقامت 24
2,551,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,551,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,551,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,551,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,551,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,551,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,551,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,551,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,551,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,551,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,551,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,551,000 تومان

امکانات اتاق های هتل نگین استیل آستارا

یخچال
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
اینترنت در اتاق
پارکینگ
ماهواره
حوله
دمپایی
تلفن
لابی
اینترنت
حمام
مینی بار
نمای کوه
مبل
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
تلویزیون در لابی
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
نمای کوه
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل نگین استیل آستارا روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نگین استیل آستارا

(24 نظر)
واقعا حیفه این منظره و طبیعته که به این نحو ازش استفاده بشه هتل واقعا تمیز نبود، شاید به خاطر احترام به مسئول هتله که نمره خیلی بد ندادم اطراف هتل هم خوب نبود که این به خاطر کم کاری شهرداری اون ناحیه هست درسته هزینه هتل نسبت به بقیه هتل ها کمتره ولی دلیل نمیشه چون هزینش کمه ، هر نوع کثیفی رو تحمل کنیم امیدوارم در نظافت هتل و امکانات نسبت به یک هتل ۳ ستاره تجدید نظر کنن
راحت، منظره جذاب و زیبا
باید به پاکیزگی هتل اهمیت دهید. تعداد کارکنان هتل جوابگوی پاکیزگی نبود.
این هتل تنها مزیتی که داره ویو رو به دریاچه استیل هست. موکت های راهروها و اتاق کثیف. صبحانه ضعیف. صبحانه گرم که اصلا نبود و کارد و چنگال های قدیمی. خلاصه که پیشنهاد نمیشه.
در کل هتل مناسبی نبود .هتل یک ستاره بود
در واقع هتل نیس مهمانسراس ملافه ها از مهمان قبلی تعویض نشده بودن سرویس بهداشتی خیلی بد صبحانه افتضاح
نظافت تخت خواب و روبالشی ها صفر اعلام وقت صبحانه توسط کارکنان صفر نظافت حمام و دستشویی اصلا خوب نبود پتوها کثیف بودن حوله ها در بسته بندی نبود
رفتار پرسنل خوب بود.امکانات خاصی نداشت.تمیزی اتاق و ملافه هاضعیف.کیفیت حمام و سرویس بهداشتی خوب نبود.برای ۳ نفر ۱ حوله آن هم بدون بسته بندی. حتی برای اتاق مسواک ،شسوار،دمپایی حمام هم نداشت.درمقایسه با هتل های هم ستاره در سطح پائین تر قرار دارد.
کلا توسط ۲ یا ۳ نفر خانوادگی اداره می شود. از نظر تمیزی مناسب نبود.
خوب
مدیریت هتل فردی با شخصیت و مردم دار می باشد،مکان دنج و آرامی بود و با منظره عالی ولی با دریا فاصله دارد.
هتل نیست. مسافرخونه‌ست
منظره خوبی دارهبه جز ویو به نظرم نقطه مثبتی نداشت
از لحاظ موقعیت مکانی هتل خوب بود ولی امکانات خاصی نداشت. در مجموع از اقامتمون راضی بودیم
بدون حوله، بوی بد سرویس، نظافت و ملافه ها در حد متوسط به پایین، در حد هتل نبود
نسبت به هتل های سه ستاره به نظرم اصلا ستاره نداشته باشه بهتره....سرویس های بهداشتی کثیف خدمات صبحانه بد بود .
صبحانه خیلی بی کیفیت و بدون غذای گرم.
با یک هتل معمولی طرف هستیم که کلا با 3 نفر اداره می شود و بیشتر به درد مواقعی می خورد که طرف هیچ محل اقامتي در آستارا پیدا نکرده است و این هتل را انتخاب می کند .
به گمانم با همین استانداردهای موجود در کشور هم این هتل در حد 2 ستاره است . برخورد مسئولانه رسپشن هتل و موقعیت جغرافیایی نسبتا خوب هتل (نزدیکی به تالاب استیل) ، امتیاز دیگری ندیدم. در بدو ورود از آنجا که تنها کولر واحد مان برای سرمایش هر دو اتاق کافی نبود پنجره ها را باز گذاشتیم اما به سرعت با تعدادی حشره در اتاق مواجه شدیم . به ناچار مجبور شدیم اتاق را عوض کنیم. جا داشت مسولان هتل همان ابتدا اطلاع رسانی می کردند که پنجره ها را باز نگذاریم . یا برای پنجره ها توری نصب می کردند. البته برخورد دوستانه رسپشن محترم جای تقدیر دارد.
عدم وجود اقلام ضروري مثل دستمال كاغذي و آب خوردن و تابلو قبله و ساعت، قابل استفاده نبودن تلويزيون و قطع بودن آنتن، تعطيل بودن رستوران ، عدم تطابق صبحانه با هتل ٣ستاره
هتل نگین استیل هتلی است با خدمات و امکانات متوسط رو پایین،که البته با توجه به مبلغی که پرداختیم توجیه پذیره، اما ازین لحاظ که کنار دریاچه استیل قرار داره خیلی خوبه ، دریاچه استیل طبیعت زیبایی داره و میشه احساس ارامش را کنارش تجربه کرد، رستوران هتل کار نمیکرد و هتل برامون از بیرون سفارش غذا داد و ما مجبور شدیم هزینه دلیوری هم بدیم،برخورد پرسنل خوب بود
هتل برای بهتر شدن جای کار دارد
همه چیز خوب بود بویژه محل قرارگیری هتلاتاق، لابی و رستوران بسیار تمیز بودفقط کولر گازی اتاق توان لازم برای خنک کردن هوا در اوایل مرداد را نداشت
با توجه موقعیت هتل و دسترسی محیطی و بصری آن امکانات بهینه تر و جذابتری در اختیار ساکنین میتوانست قرار گیرد تا دوباره تجربه حضور در این هتل را فراهم نماید.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نگین استیل آستارا

مهمانان هتل نگین استیل آستارا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نگین استیل آستارا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نگین استیل آستارا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نگین استیل آستارا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نگین استیل آستارا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.