مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نگین استیل آستارا

نگین استیل-اتاق یک تخته دریاچه
اتاق یک تخته دریاچه
ای‌گردش
199,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
199,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
199,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
199,000
تومان
11 مهر
جمعه
199,000
تومان
12 مهر
شنبه
199,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
199,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
199,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
199,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
199,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
199,000
تومان
18 مهر
جمعه
199,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
نگین استیل-اتاق یک تخته خیابان و دریاچه
اتاق یک تخته خیابان و دریاچه
ای‌گردش
181,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
181,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
181,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
181,000
تومان
11 مهر
جمعه
181,000
تومان
12 مهر
شنبه
181,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
181,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
181,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
181,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
181,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
181,000
تومان
18 مهر
جمعه
181,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
نگین استیل-اتاق دوتخته دبل دریاچه
اتاق دوتخته دبل دریاچه
ای‌گردش
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
299,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
11 مهر
جمعه
299,000
تومان
12 مهر
شنبه
299,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
299,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
18 مهر
جمعه
299,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
نگین استیل-اتاق دوتخته دبل خیابان و دریاچه
اتاق دوتخته دبل خیابان و دریاچه
ای‌گردش
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
279,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
279,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
279,000
تومان
11 مهر
جمعه
279,000
تومان
12 مهر
شنبه
279,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
279,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
279,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
279,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
279,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
279,000
تومان
18 مهر
جمعه
279,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
نگین استیل-اتاق سه تخته دریاچه
اتاق سه تخته دریاچه
ای‌گردش
369,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
369,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
369,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
369,000
تومان
11 مهر
جمعه
369,000
تومان
12 مهر
شنبه
369,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
369,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
369,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
369,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
369,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
369,000
تومان
18 مهر
جمعه
369,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
نگین استیل-اتاق سه تخته دریاچه و کوه
اتاق سه تخته دریاچه و کوه
ای‌گردش
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
349,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
349,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
349,000
تومان
11 مهر
جمعه
349,000
تومان
12 مهر
شنبه
349,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
349,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
349,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
349,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
349,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
349,000
تومان
18 مهر
جمعه
349,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
نگین استیل-اتاق چهارتخته دریاچه
اتاق چهارتخته دریاچه
ای‌گردش
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
439,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
439,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
439,000
تومان
11 مهر
جمعه
439,000
تومان
12 مهر
شنبه
439,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
439,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
439,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
439,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
439,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
439,000
تومان
18 مهر
جمعه
439,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
نگین استیل-اتاق چهارتخته دریاچه و کوه
اتاق چهارتخته دریاچه و کوه
ای‌گردش
419,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
419,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
419,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
419,000
تومان
11 مهر
جمعه
419,000
تومان
12 مهر
شنبه
419,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
419,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
419,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
419,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
419,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
419,000
تومان
18 مهر
جمعه
419,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
نگین استیل-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
489,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
489,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
489,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
489,000
تومان
11 مهر
جمعه
489,000
تومان
12 مهر
شنبه
489,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
489,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
489,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
489,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
489,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
489,000
تومان
18 مهر
جمعه
489,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
نگین استیل-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
ای‌گردش
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
559,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
559,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
559,000
تومان
11 مهر
جمعه
559,000
تومان
12 مهر
شنبه
559,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
559,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
559,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
559,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
559,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
559,000
تومان
18 مهر
جمعه
559,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل نگین استیل آستارا

آسانسور
خدمات بيدار باش
نمای خیابان
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
پاركينگ
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
فكس
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای خیابان
نمای کوه
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
خدمات اینترنتی
تلویزیون در لابی
نمازخانه
دمپایی
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
روم سرويس
یخچال
اینترنت در اتاق
پارکینگ
رستوران
ماهواره
حوله
تلفن
فكس
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
حمام
مینی بار
نمای کوه
مبل
پاركينگ
اينترنت در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات بيدار باش
حمام

آدرس هتل نگین استیل آستارا روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نگین استیل آستارا

(16 نظر)
کلا توسط ۲ یا ۳ نفر خانوادگی اداره می شود. از نظر تمیزی مناسب نبود.
خوب
مدیریت هتل فردی با شخصیت و مردم دار می باشد،مکان دنج و آرامی بود و با منظره عالی ولی با دریا فاصله دارد.
هتل نیست. مسافرخونه‌ست
منظره خوبی دارهبه جز ویو به نظرم نقطه مثبتی نداشت
از لحاظ موقعیت مکانی هتل خوب بود ولی امکانات خاصی نداشت. در مجموع از اقامتمون راضی بودیم
بدون حوله، بوی بد سرویس، نظافت و ملافه ها در حد متوسط به پایین، در حد هتل نبود
نسبت به هتل های سه ستاره به نظرم اصلا ستاره نداشته باشه بهتره....سرویس های بهداشتی کثیف خدمات صبحانه بد بود .
صبحانه خیلی بی کیفیت و بدون غذای گرم.
با یک هتل معمولی طرف هستیم که کلا با 3 نفر اداره می شود و بیشتر به درد مواقعی می خورد که طرف هیچ محل اقامتي در آستارا پیدا نکرده است و این هتل را انتخاب می کند .
به گمانم با همین استانداردهای موجود در کشور هم این هتل در حد 2 ستاره است . برخورد مسئولانه رسپشن هتل و موقعیت جغرافیایی نسبتا خوب هتل (نزدیکی به تالاب استیل) ، امتیاز دیگری ندیدم. در بدو ورود از آنجا که تنها کولر واحد مان برای سرمایش هر دو اتاق کافی نبود پنجره ها را باز گذاشتیم اما به سرعت با تعدادی حشره در اتاق مواجه شدیم . به ناچار مجبور شدیم اتاق را عوض کنیم. جا داشت مسولان هتل همان ابتدا اطلاع رسانی می کردند که پنجره ها را باز نگذاریم . یا برای پنجره ها توری نصب می کردند. البته برخورد دوستانه رسپشن محترم جای تقدیر دارد.
عدم وجود اقلام ضروري مثل دستمال كاغذي و آب خوردن و تابلو قبله و ساعت، قابل استفاده نبودن تلويزيون و قطع بودن آنتن، تعطيل بودن رستوران ، عدم تطابق صبحانه با هتل ٣ستاره
هتل نگین استیل هتلی است با خدمات و امکانات متوسط رو پایین،که البته با توجه به مبلغی که پرداختیم توجیه پذیره، اما ازین لحاظ که کنار دریاچه استیل قرار داره خیلی خوبه ، دریاچه استیل طبیعت زیبایی داره و میشه احساس ارامش را کنارش تجربه کرد، رستوران هتل کار نمیکرد و هتل برامون از بیرون سفارش غذا داد و ما مجبور شدیم هزینه دلیوری هم بدیم،برخورد پرسنل خوب بود
هتل برای بهتر شدن جای کار دارد
همه چیز خوب بود بویژه محل قرارگیری هتلاتاق، لابی و رستوران بسیار تمیز بودفقط کولر گازی اتاق توان لازم برای خنک کردن هوا در اوایل مرداد را نداشت
با توجه موقعیت هتل و دسترسی محیطی و بصری آن امکانات بهینه تر و جذابتری در اختیار ساکنین میتوانست قرار گیرد تا دوباره تجربه حضور در این هتل را فراهم نماید.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نگین استیل آستارا

مهمانان هتل نگین استیل آستارا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نگین استیل آستارا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نگین استیل آستارا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نگین استیل آستارا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نگین استیل آستارا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.