هتل شورابیل اردبیل

اردبیل، خیابان دانشگاه، مجتمع توریستی و تفریحی شورابیل
2.5
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شورابیل اردبیل

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
هتل یار
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
22 بهمن
شنبه
560,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
560,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
560,000 تومان
14 بهمن
جمعه
560,000 تومان
15 بهمن
شنبه
560,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
560,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
560,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
560,000 تومان
21 بهمن
جمعه
560,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
560,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
560,000 تومان
14 بهمن
جمعه
560,000 تومان
15 بهمن
شنبه
560,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
560,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
560,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
560,000 تومان
21 بهمن
جمعه
560,000 تومان
22 بهمن
شنبه
560,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
759,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
759,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
759,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
759,000 تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
759,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
759,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
759,000 تومان
15 بهمن
شنبه
759,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
759,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
759,000 تومان
21 بهمن
جمعه
759,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
759,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
759,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
759,000 تومان
14 بهمن
جمعه
759,000 تومان
15 بهمن
شنبه
759,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
759,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
759,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
759,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
759,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
759,000 تومان
21 بهمن
جمعه
759,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
759,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
759,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
759,000 تومان
14 بهمن
جمعه
759,000 تومان
15 بهمن
شنبه
759,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
759,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
759,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
759,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
759,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
759,000 تومان
21 بهمن
جمعه
759,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
759,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
759,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
759,000 تومان
14 بهمن
جمعه
759,000 تومان
15 بهمن
شنبه
759,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
759,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
759,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
759,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
759,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
759,000 تومان
21 بهمن
جمعه
759,000 تومان
22 بهمن
شنبه
759,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
759,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
759,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
759,000 تومان
14 بهمن
جمعه
759,000 تومان
15 بهمن
شنبه
759,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
759,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
759,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
759,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
759,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
759,000 تومان
21 بهمن
جمعه
759,000 تومان
22 بهمن
شنبه
759,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
967,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
967,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
967,000 تومان
14 بهمن
جمعه
967,000 تومان
15 بهمن
شنبه
967,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
967,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
967,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
967,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
967,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
967,000 تومان
21 بهمن
جمعه
967,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
967,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
967,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
967,000 تومان
14 بهمن
جمعه
967,000 تومان
15 بهمن
شنبه
967,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
967,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
967,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
967,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
967,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
967,000 تومان
21 بهمن
جمعه
967,000 تومان
22 بهمن
شنبه
967,000 تومان
اتاق سه تخته (سینگل+دبل)
اقامت 24
967,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
967,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
967,000 تومان
14 بهمن
جمعه
967,000 تومان
15 بهمن
شنبه
967,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
967,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
967,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
967,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
967,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
967,000 تومان
21 بهمن
جمعه
967,000 تومان
22 بهمن
شنبه
967,000 تومان
اتاق سه تخته (سینگل)
اقامت 24
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
970,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
970,000 تومان
14 بهمن
جمعه
970,000 تومان
15 بهمن
شنبه
970,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
970,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
970,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
970,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
970,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
970,000 تومان
21 بهمن
جمعه
970,000 تومان
22 بهمن
شنبه
970,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
هتل یار
1,137,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,137,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,137,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,137,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,137,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,137,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,137,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,137,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,137,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,137,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,137,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,137,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,137,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,137,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,137,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,137,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,137,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,137,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,137,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,137,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,137,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,137,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,137,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,137,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,137,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,137,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,137,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,137,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,137,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,137,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,137,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,137,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,137,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,137,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,137,000 تومان
سوئیت رویال ویژه
هتل یار
1,578,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,578,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,578,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,578,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,578,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,578,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,578,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,578,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,578,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,578,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,578,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,578,000 تومان
سوئیت دو خوابه رویال ویژه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,578,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,578,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,578,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,578,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,578,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,578,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,578,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,578,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,578,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,578,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,578,000 تومان
سوئیت رویال ویژه چهار نفره
اقامت 24
1,578,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,578,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,578,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,578,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,578,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,578,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,578,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,578,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,578,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,578,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,578,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,578,000 تومان

امکانات اتاق های هتل شورابیل اردبیل

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
شوفاژ
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
بالکن قابل استفاده
لوازم بهداشتی
صندوق امانات
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
نمای دریاچه
مسلط به زبان ترکی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
کف پوش موکت
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل شورابیل اردبیل روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شورابیل اردبیل

(50 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق بسیار سرد بود از لحاظ سیستم گرمایشی ضعف داشت.
همه چیز بسیار عالی بود کارکنان عالی ومهربان
نقاط قوت:
محیط دلباز و آرامش بخشآب و هوای عالیپرسنل مودب و مهرباننزدیک شهربازی و مرکز خرید
نقاط ضعف:
رستوران هتل فعال نبود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل محترمانه بودصبحانه کامل و خوب بودسرویس بهداشتی و حمام بسیار تمیز وبهداشتی
نقاط ضعف:
درکل اتاقخیلی خیلی کوچیک بود حتی دوتا صندلی نبود که بشه بشینی یه چایی بخوری یه مبل تک نفره بسیار کثیف و کهنه کنار اتاق بود که حال ادم بهم میخورد دست بهش بزنهشوفاژهای اتاق راه اندازی نشده بود و تا صبح از سرما بدن درد گرفته بودیم و نتونستیم بخوابیماتاق های همکف هیچ ویویی به دریاچه ندارن ولی از بیرون به راحتی دید دارن که هیچ توضیحی به مشتری دراین باره نمیدن تاکیدشون فقط روی هزینه وسایل یخچال هست و ساعت تخلیه اتاقحقیقتا زیاد راضی نبودیم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه هتل خیلی محدود بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبرفتار گرم پرسنل
نقاط ضعف:
نبود سرویس خواب استاندارداتاق ها کولر ندارنبوفه صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
نظافت. خوب وموقعیت خوب
نقاط ضعف:
کوچکی فضای اطاق ها
نقاط قوت:
واقعا عالی بود. پرسنل خیلی مودب و خوش برخورد، اتاقها کاملا تمیز و مرتب، سرویس بهداشت عالی و تمیز، صبحانه عالی، ویو عالی، همه چیز به معنای واقعی عالی بود واقعا.
نقاط ضعف:
نداره
نسبت به خدمات و امکانات هتل، هزینه بالایی برای یک شب دریافت می کنند که متناسب نیست. تنها مزیت این هتل نزدیکی به دریاچه شورابیل هست که آن هم مبلغ گزافش را می پردازید.
نقاط قوت:
منظره اتاق رو به درياچه زيبا بود
نقاط ضعف:
صبحانه خيلي ضعيف بود و هر روز تكراري بود و فكر ميكنم املت روز قبل سرو ميشد.
نقاط قوت:
- بو ندادن سرویس بهداشتی
نقاط ضعف:
- عدم وجود کولر گازی- وجود کولر آبی در اطاق و وجود سرو صدا- عدم وجود مسواک و خمیر دندان- عدم وجود کتری برقی- صبحانه ضعیف و خام بودن عدسی- وجود دمپایی ابری
نقاط قوت:
محل هتل نظافتبرخورد كاركنان سوييت گرفتيم عالي بود
نقاط ضعف:
صبحانه خيلي مختصر بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
پرسنل خدماتی
نقاط قوت:
هتل از نظر نظافت عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه متنوع نداشت
نقاط قوت:
ویو خوب به دریاچه صبحانه خوب و نسبتا کاملپذیرایی و رسیدگی خوببرخورد کارکنان خوب
نقاط ضعف:
نداشتن کولر در اتاقنداشتن توری در بالکن اتاقاتاق را تحویل ندادند و وسایل را نیاوردند کلی خودمون رفتیم و اتاق و پیدا کردیم وسایل بردیمنداشتن چایساز در اتاققیمت بالای غذاهای رستورانقیمت اتاق ها با ویو دریاچه و ویو خیابان یکسان استنداتشن سرویس ایرانی در اتاقکیفیت پایین خوش خواب فنرهای تشک متصل بود
نقاط قوت:
تعهد به رزرو مطابق درخواست انجام شدهبرخورد خیلی عالی کارکنان
نقاط ضعف:
نکته منفی ندارد.
نقاط قوت:
ادب و احترام کلیه پرسنل قابل تحسین است.از این مکان دسترسی به سایر نقاط شهر اردبیل راحت می‌باشد.آرامش و امنیت خوبی داشت.برای چندمین بار از این هتل استفاده میکنم. قبلاً از هتل های داخل شهر هم استفاده کرده بودم.
نقاط ضعف:
فضای کوچک اتاق ها نسبت به استاندارد جلب توجه میکرد.فضای اتاق بقدری کوچک هست که از میز و صندلی نمیشد به نحو مطلوبی استفاده کرد.مبل ها اتاق و لابی چرک بود.با توجه به شرایط اقلیمی در بخش پارکینگ روباز نیاز به ایجاد سایه بان مناسب می‌باشد.با توجه به فرصت های موجود ایکاش میشد فضای هتل را نسبت به محیط افزایش داد.
نقاط قوت:
تمیزی و برخورد مناسب پرسنل، موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف و تکراری(سه روز یک صبحانه¡¡¡) مدیریت بسیار ضعيف و بی توجه به رفع ایرادات (مثلا تعویض لامپ یا تنظیم تلویزیون)، کوچک بودن ابعاد اتاق
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
برخورد نامناسب پذیرش و پرسنل
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاق بسیار تمیز و مرتب بود . صبحانه معمولی و بسیار خوبی داشت . ویو اتاق به دریاچه خیلی خوب بود . در بازسازی هتل امکاناتی مثل سرویس بهداشتی فرنگی و آسانسور به هتل اضافه شده بود که اقامت و تردد را برای افراد سالمند آسان نموده بود. برخورد خوب پرسنل و مهمان‌نوازی
نقاط ضعف:
در قسمت صبحانه خوری نیاز به تعداد افراد بیشتری برای سرویس رسانی دیده می‌شود.
نقاط قوت:
موقعیت مناسب برخورد شایسته پرسنل اتاق تمیز پارکینگ مناسب صبحانه خوب
نقاط ضعف:
تا حدودی سروصدای اطراف آزاردهنده بود سرویس بهداشتی کوچک
نقاط قوت:
بسیار تمیزبسیار پر نور و دلبازپرسنل بسیار خوش برخورد جایی خوب برای استراحت و تفریح مخصوصا برای خانواده
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بسیار هتل خوب و استاندارد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود
هتل در منطقه‌ای زیبا قرار داره و در کنار دریاچه شورابیل است اما از جهتی نقطه ضعف هم محسوب میشه چون کنار آن یک شهر بازی است که تا ساعت 3 نصفه شب هم سر و صدا داره هتل با توجه به دو ستاره بودن آن خوب بود تنها اشکالات آن یکی صبحانه مختصر آن بود بطوری که کلا از صبحانه ی گرم خبری نبود. دوم اینکه اتاقها اسپیلت نداره و تا شب که هوا خنک میشد از گرما کلافه شدیم و این استدلال که چون هتل در منطقه سردسیر است کولر نمی‌خواهد غیر منطقی است چون در تیر و مرداد هم هوای اردبیل در ساعات روز گرم است کارکنان هم بسیار مودب و خوب بودند در مجموع مناسب ترین هتل اردبیل است
نقاط قوت:
برخورد خوب کارمندان تمیزی هتل وموقعیت مکانی خوب هتل
نقاط ضعف:
کافی شاپ نداره قهوه نخوردم چند روزه
نقاط قوت:
از نظر تمیزی بسیار عالی بود وهمچنین رفتار و استقبال کارکنان عالی بود
نقاط ضعف:
دوش حمام وشیر دستشویی آب می پاشید منظور اینکه باید عوض شود
لوکیشن هتل بسیار خوب و آرامش بخش میباشد. تمیز و نوساز است. پرسنل بسیار خوش برخوردی دارد. صبحانه ضعیف است و صبحانه گرم ندارد.
متاسفانه خیلی بده که توی یک شهر مرکز استان 1هتل مناسب برای چند شب اقامت وجود نداره. حیف اسم هتل که روی همچین مسافرخونه هایی میذارن.
کتری برقی در اتاق نیست، سیستم سرمایشی ندارند ، اتاق های رو به دریاچه تا نصف شب سر و صدا ، صبحانه ضعیف و تکراری اتاق تمیز ،لوکیشن عالی
از لحاظ هتلداری عملکرد ضعیفی داشتند امکانات ضعیف صبحانه ضعیف بود برخورد کارکنان بد نبود ولی از لحاظ پاکیزگی به نسبت خوب بود .
مزایا: دسترسی و موقعیت خوب، به علت اینکه جدید بازسازی شده بود همه چیز تمیز و مرتب بود، کارکنان خیلی‌ برخورد دوستانه و محترمانه داشتن و نسبت به دو ستاره بودن هتل خیلی خوب بود. معایب: صبحانه ساده، چون کنار دریاچه واقع شده شب ها گاهی سر و صدا هست. در مجموع نسبت به دو ستاره بودن خیلی هتل خوبیه
بنظر من هتل برای اقامت دو یا سه روز خوب است نه بیشتر ، من یکنفر رزرو کردم اتاق با تخت یکنفره جدا دادند که میتوانستند تویین به من بدهند که خیلی بهتر بود .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
کولر نداشت
نقاط قوت:
موقعیت جغرافیایی مناسب و نزدیکی به شورابیل
نقاط ضعف:
امکانات بهداشتی شامل شامپو ، مسواک و خمیر دندان وجود نداشت. امکان استفاده از آب جوش با هزینه اضافی بود که منطقی نبود .
فشار اب کم شد اطلاع داده شد ولی کاری انجام نشد
هتل خوب با رفتار مناسب کارکنان....نسبت به قیمت صبحانه بسیار ضعیفی دارد
اتاق ها خیلی کوچک است. با اینکه نصف اتاق های هتل خالی بود ، به ما اتاق در طبق دوم هتل ندادند.
نقاط قوت:
فضای بسیار عالی،پرسنل حرفه ای،تمیزی خیلی عالی،مشرف بدون مانع به دریاچه و......
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
بسیار تمیز و مرتب و رفتار مناسب کارمندان
چون هتل تازه بازسازی شده تر و تمیز و عالیه ما که به همراه خانواده بودیم کلی خوش گذشت صبحانه هم که حرف نداشت، همه چیز مرتب و رفتار کارکنانش هم کاملا محترمانه فقط وای فای پولی بود
موقعیت هتل عالی ومفرح، واحد ها خوب، عملکرد پرسنل بسیار خوب ومودب، صبحانه بسیار ساده وتکرار ی، ناهار وشام را باید از بیرون خودتان سفارش بدهید، وسایل غذا خوری مانند لیوان وووو را باید در حمام بشویید، البسه گرم حتی درتابستان حتما به همراه داشته باشید
رفتار کارکنان بسیار خوب، میزان پاکیزگی اتاقها و لوازم بالا، موقعیت مکانی دنج در منطقه زیبای گردشگری شورابیل.
رضایت بخش بود به طور کلی موقعیت مکانیش عالی بود و تمیزی اتاق و هال عالی
همه چیز خوب بود به خصوص برخورد پرسنل و موقعیت مکانی هتل. اما اینترنت در اتاق قابل استفاده نبود.
همه چیز عالی بود.
هتلی عالی
سلام اینکه سرویس داره خوب جاهای گردشگری رو رایگان میبره
هتل تمیز بود. صبحانه محلی اردبیل (عسل مخصوص) برای من حس خوبی به جا گذاشت. و اما اتفاق ناخوشایند این رزرو: با وجود اینکه ما اتاق دوتخته VIP رزرو کرده بودیم، اما هنگام ورود، اتاق دو تخته تویین به ما تحویل دادن. با وجود بیان مسئله، گفتن که اتاق دبل جا نداره. درواقع اتاق یک تخته VIP رو مجهز به تخت دوم کرده بودن و به ما تحویل دادن. و به صورت ناخوشایندی تخت دوم، شامل دو تا تشک تخت بود که روی هم قرار گرفته بود. لازم هست که بگم من هتل رو از این سایت رزرو نکرده بودم. جدای از این مسئله، محوطه هتل و قرارگیری اون در مجتمع تفریحی شورابیل، باعث شده که شما بتونید از تفریحات مجموعه هم استفاده کنید.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شورابیل اردبیل

مهمانان هتل شورابیل اردبیل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شورابیل اردبیل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شورابیل اردبیل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شورابیل اردبیل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شورابیل اردبیل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.