مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سارای اردبیل

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
444,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
444,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
444,000
تومان
8 بهمن
جمعه
444,000
تومان
9 بهمن
شنبه
444,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
444,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
444,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
444,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
444,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
444,000
تومان
15 بهمن
جمعه
444,000
تومان
16 بهمن
شنبه
444,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
444,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
444,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
444,000
تومان
8 بهمن
جمعه
444,000
تومان
9 بهمن
شنبه
444,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
444,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
444,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
444,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
444,000
تومان
15 بهمن
جمعه
444,000
تومان
16 بهمن
شنبه
444,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
444,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
444,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
444,000
تومان
8 بهمن
جمعه
444,000
تومان
9 بهمن
شنبه
444,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
444,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
444,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
444,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
444,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
444,000
تومان
15 بهمن
جمعه
444,000
تومان
16 بهمن
شنبه
444,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
444,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
444,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
444,000
تومان
8 بهمن
جمعه
444,000
تومان
9 بهمن
شنبه
444,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
444,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
444,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
444,000
تومان
15 بهمن
جمعه
444,000
تومان
16 بهمن
شنبه
444,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
444,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
444,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
444,000
تومان
8 بهمن
جمعه
444,000
تومان
9 بهمن
شنبه
444,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
444,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
444,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
444,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
444,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
444,000
تومان
15 بهمن
جمعه
444,000
تومان
16 بهمن
شنبه
444,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
574,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
574,000
تومان
8 بهمن
جمعه
574,000
تومان
9 بهمن
شنبه
574,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
574,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
574,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
574,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
574,000
تومان
15 بهمن
جمعه
574,000
تومان
16 بهمن
شنبه
574,000
تومان
اتاق سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
574,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
574,000
تومان
8 بهمن
جمعه
574,000
تومان
9 بهمن
شنبه
574,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
574,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
574,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
574,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
574,000
تومان
15 بهمن
جمعه
574,000
تومان
16 بهمن
شنبه
574,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
574,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
574,000
تومان
8 بهمن
جمعه
574,000
تومان
9 بهمن
شنبه
574,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
574,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
574,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
574,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
574,000
تومان
15 بهمن
جمعه
574,000
تومان
16 بهمن
شنبه
574,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
574,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
574,000
تومان
8 بهمن
جمعه
574,000
تومان
9 بهمن
شنبه
574,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
574,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
574,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
574,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
574,000
تومان
15 بهمن
جمعه
574,000
تومان
16 بهمن
شنبه
574,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
674,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
674,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
674,000
تومان
8 بهمن
جمعه
674,000
تومان
9 بهمن
شنبه
674,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
674,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
674,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
674,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
674,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
674,000
تومان
15 بهمن
جمعه
674,000
تومان
16 بهمن
شنبه
674,000
تومان
اتاق چهارتخته - دبل+توئین
هتل یار
674,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
674,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
674,000
تومان
8 بهمن
جمعه
674,000
تومان
9 بهمن
شنبه
674,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
674,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
674,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
674,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
674,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
674,000
تومان
15 بهمن
جمعه
674,000
تومان
16 بهمن
شنبه
674,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
674,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
674,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
674,000
تومان
8 بهمن
جمعه
674,000
تومان
9 بهمن
شنبه
674,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
674,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
674,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
674,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
674,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
674,000
تومان
15 بهمن
جمعه
674,000
تومان
16 بهمن
شنبه
674,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
744,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
744,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
744,000
تومان
8 بهمن
جمعه
744,000
تومان
9 بهمن
شنبه
744,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
744,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
744,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
744,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
744,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
744,000
تومان
15 بهمن
جمعه
744,000
تومان
16 بهمن
شنبه
744,000
تومان
اتاق پنج تخته - دبل+3سینگل
هتل یار
744,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
744,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
744,000
تومان
8 بهمن
جمعه
744,000
تومان
9 بهمن
شنبه
744,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
744,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
744,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
744,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
744,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
744,000
تومان
15 بهمن
جمعه
744,000
تومان
16 بهمن
شنبه
744,000
تومان
سوئیت پنج تخته
اسنپ تریپ
744,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
744,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
744,000
تومان
8 بهمن
جمعه
744,000
تومان
9 بهمن
شنبه
744,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
744,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
744,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
744,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
744,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
744,000
تومان
15 بهمن
جمعه
744,000
تومان
16 بهمن
شنبه
744,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سارای اردبیل

سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تلویزیون
یخچال
نمازخانه
رستوران
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی

آدرس هتل سارای اردبیل روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سارای اردبیل

(13 نظر)
نقاط قوت:
بهترین قسمت هتل رستوران و شف بود غذاها فوق العاده بودن و خیلی زود سفارشها رو دست ما میرسوندن میشه گفت نمره غذاخوری و کارکنانش و سرآشپز بیست بود🙏👌
نقاط ضعف:
بهترین قسمت هتل رستوران و شف بود غذاها فوق العاده بودن و خیلی زود سفارشها رو دست ما میرسوندن میشه گفت نمره غذاخوری و کارکنانش و سرآشپز بیست بود🙏👌
در کل بد نبود ولی نقاط ضعفی داشت که ذکر کردم
نقاط قوت:
صبحانه خوب
نقاط ضعف:
صبحانه خوب
یک شب اقامت داشتم ولی اصلا خستگی بدنم در نرفت داخل ماشین می‌خوابیدم نتیجه بهتری داشت
نقاط قوت:
دسترسی و جای پارک مناسب
نقاط ضعف:
دسترسی و جای پارک مناسب
نقاط قوت:
دسترسی سریع به شورابیل
نقاط ضعف:
دسترسی سریع به شورابیل
نقاط قوت:
همه چی خوب ود فقط خداکنه همیشه همینجور باشه بعد ازچندسال مثل بقیه هتلهای اردبیل نشه
نقاط ضعف:
همه چی خوب ود فقط خداکنه همیشه همینجور باشه بعد ازچندسال مثل بقیه هتلهای اردبیل نشه
خیلی عالی بود از هرلحاظ
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز کیفیت صبحانه ناهار شام عالی رفتار پرسنل بسیار محترمانه
نقاط ضعف:
هتل بسیار تمیز کیفیت صبحانه ناهار شام عالی رفتار پرسنل بسیار محترمانه
من بار دوم هست که میام این هتل هربار که بخوام برم اردبیل حتما همین هتل رو انتخاب می کنم
نقاط قوت:
منطقه شورابیل
نقاط ضعف:
امکانات ناقص و خراب قیمت فضایی اسانسور شلوغ و کند و اعصاب خراب کن عدم هماهنگی رزرو آنلاین و هتل و تداخل شدید ثبت نشدن رزرو و گیجی رسپشن هتل
نقاط قوت:
نزدیک بودن به دریاچه شورابیل.
نقاط ضعف:
برخورد بد و به دور از احترام پذیرش هتل، عدم پاسخگویی درست و با صبر و حوصله. برای استفاده از آسانسور هردفعه زمان زیادی معطل میشدیم.چون تمامی رفت و آمد پرسنل و مهمانها و حتی امور خدماتی و تاسیسات هتل هم از همین آسانسور بود. بوی بد زباله و روغن سوخته رستوران در فضای آسانسور بود. کیفیت ناهار و شام رستوران هتل ضعیف بود. تمیزی ظروف و لیوان مورد استفاده در رستوران افتضاح بود و مدام ناچار بودیم چنگال یا لیوان خود را عوض کنیم چون کثیف بود و بو میداد. روکش بالش و تخت و حوله ها کثیف بود. درب سرویس بهداشتی خراب بود و بسته نمیشد. اتاق روزانه نظافت نمیشد و باید خودمون میگفتیم که برای نظافت بیان. روشنایی اتاق ب علت کم بودن تعداد لامپها، بسیار ضعیف بود و در شب روشنایی اتاق در حد نور چراغ خواب بود. کیفیت دستمالهای توالت و کاغذی موجود در اتاق بسیار پایین بود و رنگش تیره بود. در اتاق دونفره، فقط یک مسواک گذاشته بودن
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
عدم رسیدگی پرسنل به مشکلات در اتاق عدم شارژ روزانه اتاق به بهانه کرونا عدم رعایت پروتکل بهداشتی توسط کلیه پرسنل عدم استفاده از ماسک پرسنل در مکان‌های عمومی هتل
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
از همه لحاظ راضی بودیم. هم تمیزی و هم امکانات هتل.
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
بی نظیر بود به لحاظ تمیزی و امکانات توی اتاقچیزی از ۵ ستاره کم نداشت
بد نبود خوبم نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سارای اردبیل

مهمانان هتل سارای اردبیل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سارای اردبیل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سارای اردبیل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سارای اردبیل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سارای اردبیل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.