مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سارای اردبیل

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
690,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
790,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
790,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
790,000
تومان
4 شهریور
جمعه
790,000
تومان
5 شهریور
شنبه
790,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
790,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
790,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
790,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
698,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
698,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
798,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
798,000
تومان
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
798,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
798,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
698,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
698,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
798,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
798,000
تومان
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
798,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
798,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
798,000
تومان
اتاق دوتخته (استراحتی)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
349,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
399,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
399,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
399,000
تومان
4 شهریور
جمعه
399,000
تومان
5 شهریور
شنبه
399,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
399,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
399,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
399,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
798,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
798,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
798,000
تومان
4 شهریور
جمعه
798,000
تومان
5 شهریور
شنبه
798,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
798,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
798,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
798,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
798,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
798,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
798,000
تومان
4 شهریور
جمعه
798,000
تومان
5 شهریور
شنبه
798,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
798,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
798,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
798,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
990,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
990,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
990,000
تومان
4 شهریور
جمعه
990,000
تومان
5 شهریور
شنبه
990,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
990,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
990,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
990,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
998,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
998,000
تومان
4 شهریور
جمعه
998,000
تومان
5 شهریور
شنبه
998,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
998,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
998,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
998,000
تومان
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
898,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
998,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
998,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
998,000
تومان
4 شهریور
جمعه
998,000
تومان
5 شهریور
شنبه
998,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
998,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
998,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
998,000
تومان
اتاق سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
898,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
998,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
998,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
998,000
تومان
4 شهریور
جمعه
998,000
تومان
5 شهریور
شنبه
998,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
998,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
998,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
998,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
1,150,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,150,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,150,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,150,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,150,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,150,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,150,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,168,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
1,168,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,168,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,168,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,168,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,168,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,168,000
تومان
اتاق چهارتخته - دبل+توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
1,058,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,168,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,168,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
1,168,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,168,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,168,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,168,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
1,130,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,340,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,340,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
1,340,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,340,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,340,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,340,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,340,000
تومان
سوئیت پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,348,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
1,348,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,348,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,348,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,348,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,348,000
تومان
اتاق پنج تخته - دبل+3سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,348,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,348,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
1,348,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,348,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,348,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,348,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سارای اردبیل

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
نمازخانه
رستوران
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی

آدرس هتل سارای اردبیل روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سارای اردبیل

(11 نظر)
نقاط قوت:
مکان خوب
نقاط ضعف:
مکان خوب
همه چی خوب بود
نقاط قوت:
صبحانه بهتر از هتل سه ستاره
نقاط ضعف:
صبحانه بهتر از هتل سه ستاره
نقاط قوت:
سرعت در ارائه خدمات
نقاط ضعف:
سرعت در ارائه خدمات
سرعت در انجام درخواست مشتري مورد ستايش اينجانب و همراهان بوده است
نقاط قوت:
با سلام رفتار خوب و مناسب بود اتاق تمیز و مرتب بود
نقاط ضعف:
با سلام رفتار خوب و مناسب بود اتاق تمیز و مرتب بود
با سلام تجربه خوبی بود و پرسنل و رزوشن همکار لازم را داشتند و باخشرویی برخورد داشتند فقط سرویس حمام و دستشویی ایراد داشت و فشار آب و گرمایش آن مناسب نبود و سرویس کار مجرب هم مشاهده نشد
نقاط قوت:
داشتن کادر حرفه ای ، کیفیت بالا و صبحانه ی خوب و متنوع
نقاط ضعف:
داشتن کادر حرفه ای ، کیفیت بالا و صبحانه ی خوب و متنوع
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی من ندیدم
نقاط ضعف:
کلی طول میکشه اسانسور برسه رفتار پرسنل خیلی بده ملافه ها تمیز نیست اتاق بوی نامطبوعی داشت
نقاط قوت:
عالی به خصوص غذاهای عالی
نقاط ضعف:
فقط یکم برخورد پذیرش اوکی نبود
نقاط قوت:
نسبت به هتل های دیگر اردبیل خیلی شیک تر و تمیزتر است.امکانات در حد اینکه احساس آرامش کنید و خستگی راه سفر را در کنید مناسب است.
نقاط ضعف:
نسبت به هتل های دیگر اردبیل خیلی شیک تر و تمیزتر است.امکانات در حد اینکه احساس آرامش کنید و خستگی راه سفر را در کنید مناسب است.
من اتاق ۶۰۲ در طبقه ششم اقامت داشتم و از view اتاق بسیار رضایت داشتم.ناهار پیچاق قیمه و خورشت مسمای گوشت سفارش دادم که هردو بسیار خوشمزه بود.صبحانه نسبت به هتل های دیگر شهرهای تهران خیلی کامل نبود اما در حد خودش همه چیز در سلف موجود بود.و قیمت ها بسیار بسیار مناسب بود.
نقاط قوت:
-صبحانه بسیار عالی بود -اتاق تمیز و مرتب بود -فضای داخل هتل شیک و تمیز بود -کارکنان مودب بودند
نقاط ضعف:
-نبود پارکینگ که البته فضایی در جلوی هتل بدین منظور هستش -نبود توالت فرنگی در اتاق ها
بی نظیر بود به لحاظ تمیزی و امکانات توی اتاقچیزی از ۵ ستاره کم نداشت
بد نبود خوبم نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سارای اردبیل

مهمانان هتل سارای اردبیل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سارای اردبیل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سارای اردبیل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سارای اردبیل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سارای اردبیل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.