هتل آفتاب اراک

اراک، بلوار سردشت، روبروی سنجان، پارک کلاله
2.2
امتیاز کاربران
47
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آفتاب اراک

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
8 بهمن
جمعه
410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
410,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
سینگل
هتل یار
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
8 بهمن
جمعه
410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
410,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
560,000
تومان
8 بهمن
جمعه
560,000
تومان
9 بهمن
شنبه
560,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
560,000
تومان
8 بهمن
جمعه
560,000
تومان
9 بهمن
شنبه
560,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
560,000
تومان
8 بهمن
جمعه
560,000
تومان
9 بهمن
شنبه
560,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
560,000
تومان
8 بهمن
جمعه
560,000
تومان
9 بهمن
شنبه
560,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
560,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
8 بهمن
جمعه
740,000
تومان
9 بهمن
شنبه
740,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
اتاق سه تخته - 3 تخت سینگل
هتل یار
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
8 بهمن
جمعه
740,000
تومان
9 بهمن
شنبه
740,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
اتاق سه تخته(سه سینگل)
اقامت 24
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
8 بهمن
جمعه
740,000
تومان
9 بهمن
شنبه
740,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
اتاق سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
8 بهمن
جمعه
740,000
تومان
9 بهمن
شنبه
740,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
سوئیت سه نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
740,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

ظرفیت 4 نفر

ظرفیت 6 نفر

امکانات اتاق های هتل آفتاب اراک

آسانسور
چايخانه سنتی
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
خدمات تهيه بليط
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
خدمات بیدار باش
رستوران بام
گشت نیم روزی
شبکه پخش فیلم
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
خدمات خانه داری
تلويزيون LCD در لابی
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
سالن تشريفات
بازی ویدئویی
روم سرويس
پارک بازی كودكان
آلاچيق بيرون از هتل
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
سالن چند منظوره
صبحانه در اتاق
رستوران سنتی
اینترنت در اتاق
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
نهار در اتاق
خدمات اینترنتی
سرویس حرم
لابی
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
نمای شهر
فكس
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
اينترنت در لابی
نمازخانه
مبلمان
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
اينترنت در اتاق
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
سالن اجتماعات
سرویس بهداشتی ایرانی
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تالار عروسی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
جعبه کمک های اولیه
كافی شاپ
حمام
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
لابی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
اتاق سیگار
ماساژ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
تالار پذیرایی
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اتاق بازی
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
حمام

آدرس هتل آفتاب اراک روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آفتاب اراک

(47 نظر)
نقاط قوت:
بدترین خاطره ی که میتونم بگم اون شب که تو هتل بود رفتم
نقاط ضعف:
بدترین خاطره ی که میتونم بگم اون شب که تو هتل بود رفتم
اسمشو هم میارن حالم بد میشه
نقاط قوت:
خوشرویی و خوش برخورد بودن کارمندان
نقاط ضعف:
خوشرویی و خوش برخورد بودن کارمندان
نداشتن استراحت و آرامش کافی در هتل باید تغییرات اساسی ازبابت کیفیت نورگیر سالن بخاطر ایجاد سر و صدا در مواقع وزش باد و باران انجام شود و از بابت هزینه رزرو نیز اصلاح قیمتی انجام بشه من اگر میدونستم با اون هزینه بالا یه همچین تجربه ای رو پیدا میکنم به اقامت در مسافرخانه راضی میشدم
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان و مرتب و تمیز بودن اتاق
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان و مرتب و تمیز بودن اتاق
بنده كه اصلاً راضى نبودم
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
فاصله از مرکز شهر
نقاط قوت:
متاسفانه این هتل اصلا نکته مثبتی نداره و اگر هتل‌های دیگر اراک جا داشت اصلا و ابدا این هتل رو انتخاب نمی کردم
نقاط ضعف:
نظافت هتل افتضاح ، تمام اطاق پر از مو بود دمپایی جلو بسته که عملا از لحاظ بهداشت مشکل دارد پتوی اطاق کاملا مشخصه که اصلا شسته نمیشه چون خیلی کثیف و بو میده همه جای اطاق مملو از خاک و گردو غبار
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
سرتاسر ایراد
عالی بود
از همه نظر عالی بود‌.من واقعا نمیدونم کسایی که نظر منفی دادن از ی هتل خوب چه انتظارایی دارن.واقعا سوییتای دلباز و تمیز با ویو عالی داشت.کیفیت غذا و خدمات عالی بود.قیمت هم به نسبت امکانات خیلی خوب بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
الکی گرون
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
خیلی رضایت داشتیم
نقاط ضعف:
دیده نشد
ما سه شب در این هتل اقامت داشتیم.بدترین جایی بود که تا حالا بودم صبحونه افتضاح هوای خشک به نظر من بیشتر شبیه مسافرخونه است تا هتل پولتون رو برای اینجا هدر ندین
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
هتل نسبتا تمیز است ولیکن در خدمات رسانی به مسافرین کمی مشکل دارد چون با اینکه ما ساعت ۵ بعدازظهر به هتل رسیدیم و اتاق را قبلا رزرو کرده بودیم و باید تا ساعت ۲ بعدازظهر اتاق آماده تحویل می شد ولیکن هنوز نظافت نشده بود و ۲۰ دقیقه در لابی منتظر ماندیم . مشکل بعدی وجود تالار عروسی در هتل است که در صورت داشتن مراسم آرامش از ساعت ۷ بعدازظهر به بعد تا ۱۲ شب وجود نخواهد داشت .
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته ای نداشت
نقاط قوت:
جای خوش آب و هوا
نقاط ضعف:
دور از شهر
از مرکز شهر دور هست ولی در کل هم هتل خوبی داره ه امکاناتش و آب و هوای تمیز
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
دور تا دور اتاق ها ترک خورده بود آدم میترسید..
درحد متوسط هست وقیمت نسبت به کیفیت هتل بالا
باسلام اگر قرار باشه یک بار دیگه برم اراک به هیچ عنوان این هتل آفتاب نخواهم رفت برخورد کارکنان ضعیف شارژ لوازم اتاق ضعیف وصبحانه بسیار ضعیف وداغون
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و فضای بکر اطراف هتل .
نقاط ضعف:
به نسبت ستاره هتل و قیمت هتل ، رستورانش خوب هست ولی در اون فضای بکر ، من ترجیح می دم غذاهای فانتزی تری بخورم . مثل کباب میگو ، کباب ماهی ، خورشت های ایرانی . ولی می دونم این نوع غذاها در هتل های پنج ستاره سرو می شه . به همین دلیل شام رفتیم رستوران هتل امیرکبیر .
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط مثبت: مکانی با صفا در کنار کوه گرچه دور از شهر رفتار مناسب و دوستانه کارکنان نقاط منفی: کیفیت صبحانه ضعیف عدم وجود اتو در اتاق (تنها راه استفاده از سرویس خشک شویی هزینه بر هتل می باشد) تخت ها راحت نیستند عدم وجود کتری برای درست کردن چای در اتاق در صورت برگزاری مجلسی در تالارهای هتل سر و صدا مانع از استراحت خواهند بود
این هتل از دید من دارای نکات مثبت و منفی زیر بود: مثبت: - جای آرام ِو دنج، کنار کوهستان، - قیمت ارزانتر نسبت به سایر هتل های اراک - رفتار مناسب و دوستانه کارکنان منفی: - کیفیت صبحانه بسیار بسیار بد (نان بیات ، بدون تنوع، ...) - فشار آب بسیار کم (همچنین برای گرم شدن آب می بایست حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه شیر آب را باز گذاشت) - بدون حداقل امکانات لازم نظیر کتری برای جوش آوردن آب - اتاق دارای اتو نمی باشد و تنها با پرداخت هزینه قادر به استفاده از خشک شویی هتل می باشید. - هتل تقریبا خارج از شهر می باشد و برای افرادی که قرارهای کاری در شهر دارند رفت و آمد آسان نیست.
برخوردشون خوب بود، غدا معمولی
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
از مرکز شهر خیلی دور بود
نقاط قوت:
کاملا راضی بودم ، برخورد خوب و تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب نبود خارج از محدوده بود و اینکه برای تاکسی گرفتن یک مقدار سخت بود با توجه به اینکه اولین بار بود رفتم شهر اراک
رفتار کارکنان و فضای هنلپایین بودن کیفیت غذا
شیبش زیاد بود فقط!
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل.صبحانه ی مفصل.ویو خوب
نقاط ضعف:
پرده های نازک.شبه در قبله
رفتار کارکنان و فضای خوب اتاقفاصله از شهر اراک
سفر کاری به اراک
آرزوی توفیق و سلامتی برای کلیه پرسنل آن هتل دارم و امیدوارم بتوانم مدت بیشتری در آن هتل اقامت داشته باشم .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و ویو هتل خوب بود. برخورد پرسنل خدماتی بسیار خوب و دوستانه بود.
نقاط ضعف:
سیستم گرمایشی بدون کنترل و اتاق بسیار گرم بود. فاکتور صورتحساب در هنگام چک اوت ارائه نگردید. برخورد پرسنل پذیرش کمی نامهربان بود دسترسی به بازار و مراکز فروش بسیار سخت و دور از دسترس بود.
هتلی مناسب در نقطه ای خوب از شهر امکانات خوب پرسنل خوب و با ادب صبحانه میتواند کامل تر باشد
همه چیز خوب بود فقط هتل خارج از محدوده شهری بود.
در کل از رزرو اتاق در این هتل راضی بودم.به طور کل نظر منفی در مورد هتل آفتاب ندارم.
افزایش تنوع غذایی متناسب با فصول سال پایین بودن کیفیت غذا و تنوع کم منوی غذایی
امکانات و تمیزی هتل بسیار خوب بود. تنها نکته ای که وجود داشت، چندین بار از پذیرش هتل درخواست هایی داشتیم که انجام نشد.
برخورد کارکنان خیلی خوب بود
نقاط قوت:
ازلحاظ محیط وفضا بسیار عالی وارامبخش
نقاط ضعف:
کمبود فشاروسردی آب سرویسها
خوب بود
سلام، اتاقی که به ما دادند با چشم انداز کوه بود، خیلی قشنگ و دلباز بود اما متاسفانه ، این هتل مجموعه تفریحی به همراه اقامتی هست و در این مجموعه 4 تالار وجود داره و معمولا شب ها مراسم برگزار میشه، سر و صدای فراوان تا ساعت 12 شب ما رو کلافه کرده بود، با این که ما تازه رسیده بودیم و به دلیل خستگی زیاد ، 10 شب استراحت کردیم، بارها من از صدا بلند شدم و تا صبح سردرد داشتم ما هم اعتراض که کردیم گفتند انشا الله سری بعد اتاق چشم انداز شهر رو میدیم که صدا کمتره!
با سلام در دامنه کوه منظره زیبایی دار د و بسیار خوش اب وهوا وخنک هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آفتاب اراک

مهمانان هتل آفتاب اراک در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آفتاب اراک از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آفتاب اراک بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آفتاب اراک رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آفتاب اراک را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.