هتل شهر آمل

آمل، خیابان فرهنگ، جنب پل معلق، روبه روی شهرداری
3.4
امتیاز کاربران
47
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شهر آمل

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
561,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
561,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
561,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
561,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
561,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
561,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
561,000
تومان
4 شهریور
جمعه
561,000
تومان
5 شهریور
شنبه
561,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
561,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
561,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
561,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
561,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
561,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
561,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
561,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
561,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
561,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
561,000
تومان
4 شهریور
جمعه
561,000
تومان
5 شهریور
شنبه
561,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
561,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
561,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
561,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
561,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
561,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
561,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
561,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
561,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
561,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
561,000
تومان
4 شهریور
جمعه
561,000
تومان
5 شهریور
شنبه
561,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
561,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
561,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
561,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
561,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
561,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
561,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
561,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
561,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
561,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
561,000
تومان
4 شهریور
جمعه
561,000
تومان
5 شهریور
شنبه
561,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
561,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
561,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
561,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
732,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
732,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
732,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
732,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
732,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
732,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
732,000
تومان
4 شهریور
جمعه
732,000
تومان
5 شهریور
شنبه
732,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
732,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
732,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
732,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
732,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
732,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
732,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
732,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
732,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
732,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
732,000
تومان
4 شهریور
جمعه
732,000
تومان
5 شهریور
شنبه
732,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
732,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
732,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
732,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
732,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
732,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
732,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
732,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
732,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
732,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
732,000
تومان
4 شهریور
جمعه
732,000
تومان
5 شهریور
شنبه
732,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
732,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
732,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
732,000
تومان
اتاق سه تخته VIP
ایران هتل آنلاین
789,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
789,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
789,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
789,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
789,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
789,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
789,000
تومان
4 شهریور
جمعه
789,000
تومان
5 شهریور
شنبه
789,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
789,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
789,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
789,000
تومان
اتاق سه تخته (VIP)
هتل یار
789,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
789,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
789,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
789,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
789,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
789,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
789,000
تومان
4 شهریور
جمعه
789,000
تومان
5 شهریور
شنبه
789,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
789,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
789,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
789,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
هتل یار
856,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
856,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
856,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
856,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
856,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
856,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
856,000
تومان
4 شهریور
جمعه
856,000
تومان
5 شهریور
شنبه
856,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
856,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
856,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
856,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
856,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
856,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
856,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
856,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
856,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
856,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
856,000
تومان
4 شهریور
جمعه
856,000
تومان
5 شهریور
شنبه
856,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
856,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
856,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
856,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
856,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
856,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
856,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
856,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
856,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
856,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
856,000
تومان
4 شهریور
جمعه
856,000
تومان
5 شهریور
شنبه
856,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
856,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
856,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
856,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل شهر آمل

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
سشوار
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
كافی شاپ
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تراس عمومی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
تراس عمومی
رستوران سنتی

آدرس هتل شهر آمل روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شهر آمل

(47 نظر)
نقاط قوت:
تمیز بودن دسترسی مناسب
نقاط ضعف:
تمیز بودن دسترسی مناسب
سلام برخورد پذیرش بسیار محترمانه و هتل تمیزبودو دسترسی مناسب بود
نقاط قوت:
فقط موقعیت خوب
نقاط ضعف:
فقط موقعیت خوب
بسیار کثیف بود، همه چیز فرسوده بود، صبحانه گرم فقط املت بود
نقاط قوت:
تنها یک نکته مثبت اینکه داخل شهر بود
نقاط ضعف:
در کل میگم اگر میخواهید معنی کلمه افتضاح و تباه رو به صورت تصویری ببینید به این هتل بروید
در کل خوب
اتاق تمیز و بزرگ و قرارگیری در مرکز شهر از مزایای این هتل می باشد تنها وای فای ندارد و صبحانه هم ساده میباشد
صبحانه بسیار ساده می باشد،عملت تعریفی ندارد،شیر ولرم روی‌میز است (نه سرد و نه گرم)، و در مجموع خیلی ابتدایی است ولی نظافت بد نبود.از غذا هتل و اینترنش استفاده نکردم و نظری ندارم در مجموع برای اقامت خوب است
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نکته خاص ندیدم
هتل از نظر مکان، نظافت و تمیزی و برخورد کارکنان بطور مجموع قابل قبول است ولی بعلت اینکه کولر اتاق مورد استفاده بنده سر وصدای زیادی داشت که مجبور به خاموش کردن آن شدم و رطوبت شبانه خواب را سلب نمود،مشهود گردید که نظارت و کنترل مسئول هتل کم است که باعث سلب آرامش شبانه بنده و هدر رفتن پول بنده شد.
همه چیز خوب بود
اتاق های تمیز ، برخورد پرسنل خوب اما صبحانه بسیار ابتدایی و ضعیف ، یخچال اتاق خراب بود و چوم سفر ما یک شبه بود نتونستیم استفاده کنیم
هتل قدیمی هست که بازسازی شده و تمیزه. از اونجاییکه قدیمی ساخته شده خیلی بزرگ و با ارتفاع ساخته شده. روز اول کادر هتل خیلی مودب و مهربان بودن ولی روز دوم کادر هتل ناشی و آموزش ندیده بودن. از نظر مکانی در مرکز شهر و جای شلوغی واقع شده، اگر در طول روز نمیخواید از ماشین استفاده کنید، مناسبه و به سادگی میشه به بخشهای مختلف شهر سر زد. پارکینگ کوچیک و نقلی داره که میشه ماشین رو پارک کرد. امکانات صبحانه خیلی ساده و اولیه است.
بسیار بسیار معمولی فقط موقعیت مکانی خوبی داره.
اصلا در حد هتل سه ستاره نبود ، ملحفه ها عوض نشده بودند و وقتی درخواست کردیم ملحفه جدید آوردند اما باز هم کثیف بود! حمام و سرویس بهداشتی ظاهرا تا به حال تمیز نشده بودند و رفتار پذیرش هتل هنگام ترک هتل اصلا قابل قبول نبود! به امید ایجاد تغییرات و جلب رضایت مشتریان..
نقاط قوت:
قسمت شلوغ شهر (مرکز شهر) هست اما در عوض دسترسی خوبی داره . اتاق های دلباز با سقف بلند . سرویس ها هم تمیز هستند.
نقاط ضعف:
مهمترین نکته که شاید به خاطر محبوبیت هتل هم باشه محدودیت اتاق هاست که فورا ظرفیت هتل پر می شود. ضمنا در یخچال اتاق چیزهای خیلی معمولی وجود داشت میشه کیفیت و کمیت بهتر بشه .
نقاط قوت:
دیزاین جالب داخل هتل
نقاط ضعف:
صبحانه می تونست کیفیت و تنوعش بالاتر باشه مثل گذاشتن آبمیوه
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل.غذای خوب هتل.
نقاط ضعف:
فقدان آسانسور
امکاناتش زیاد تعریفی نداشت...دلگیر بود.‌‌..پتوی داخل اتاقم شبیه پتوی سربازی بود ...اما برخورد کارکنان خوب بود
به نسبت قیمت خوبه
تمیز ، سیستم سرمایش مناسب ،تخت خواب ها راحتدر منطقه ای شلوغ و پرتردد ، کنار ایستگاه تاکسی
نقاط قوت:
اتاقهای بزرگ و مناسب موقعیت خوب هتل در شهر آمل و دسترسی به خیابانهای اصلی و امکانات شهری تهویه مناسب اتاقها و امکان باز کردن پنجره ها کیفیت و کمیت قابل قبول ناهار و شام رفتار مناسب و دوستانه پرسنل هتل پارکینگ بزرگ و مناسب نظافت و تمیزی و بهداشت قابل قبول اتاقها
نقاط ضعف:
وجود پله های زیاد و عدم وجود آسانسور یا سطح شیبدار برای سالمندان و معلولین عدم وجود کافی شاپ در هتل عدم وجود چای ساز در اتاق عدم وجود سشوار در اتاق یکنواختی و تکراری بودن اقلام صبحانه
عدم هماهنگی پرسنل با سایت جاباماعدم برخورد مناسب در مرد فوق عدم پاکیزگی وسایل و اتاق محل اسکان
از هر نظر بالاتر از یک هتل سه ستاره بود. بسیار تمیز، برخورد کارکنان عالی.
هتل به بازسازی نیاز دارد و اگر این کار انجام شود کاربری بهتری برای مسافران خواهد داشت. پرسنل خوش برخورد بودند. اینترنت ضعیف بود و امکان استفاده از آن وجود نداشت.
از هر نظر بالاتر از یک هتل سه ستاره بود. بسیار تمیز، برخورد کارکنان عالی. ...
هتل زیبا با حال و هوای قدیمی و نوستالژیک و پنجره های رنگی. برخورد عوامل هتل بسیار محترمانه. صبحانه خیلی مختصر و فشار دوش حمام کم بود. کیفیت غذای رستوران خوب بود.در مجموع از اقامت در این هتل راضی بودیم.
هتل خوب و تمیزی است اما مشکل اصلی نداشتن bellboy و آسانسور و پارکینگ نامناسب ٱن است
هتل خوب و تمیزی است اما مشکل اصلی نداشتن bellboy و آسانسور و پارکینگ نامناسب ٱن است...
هتل زیبا با حال و هوای قدیمی و نوستالژیک و پنجره های رنگی. برخورد عوامل هتل بسیار محترمانه. صبحانه خیلی مختصر و فشار دوش حمام کم بود. کیفیت غذای رستوران خوب بود.در مجموع از اقامت در این هتل راضی بودیم....
اتاق و سرویس بسیار تمیز و راحت
هتل تمیز با معماری سنتی و زیبا در مرکز شهر و با پرسنل بسیار خوب. متشکرم.
هتل قدیمی و خوبی بود. محیط آرامی داشت.
هتل تمیز با معماری سنتی و زیبا در مرکز شهر و با پرسنل بسیار خوب. متشکرم....
اتاق و سرویس بسیار تمیز و راحت...
نقاط قوت:
با توجه به قیمت امکانات خیلی خوب رفتار کارکنان بسیار عالی
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
اتاق های بزرگ اتاق ها
نقاط ضعف:
تنوع میز صبحانه کم بود ولی در کل رضایت بخش بود
هتل به بازسازی نیاز دارد و اگر این کار انجام شود کاربری بهتری برای مسافران خواهد داشت. پرسنل خوش برخورد بودند. اینترنت ضعیف بود و امکان استفاده از آن وجود نداشت....
هتل قدیمی و خوبی بود. محیط آرامی داشت. ...
نسبت به هتل های دیگه مناسب تره. فقط در مرکز شهره و از نظر دسترسی کمی ترافیک هست. و به دلیل قطع آب شهری مشکل آب داشتن.
نسبت به هتل های دیگه مناسب تره. فقط در مرکز شهره و از نظر دسترسی کمی ترافیک هست. و به دلیل قطع آب شهری مشکل آب داشتن....
بزرگترین مشکل هتل نداشتن آسانسور. صبحانه معمولی
بزرگترین مشکل هتل نداشتن آسانسور. صبحانه معمولی...
هتل خوبی بود و من داخل اتاقم به مشکلی برخورد نکردم. در مجموع از اقامتم رضایت داشتم
هتل خوبی بود و من داخل اتاقم به مشکلی برخورد نکردم. در مجموع از اقامتم رضایت داشتم...
هتل متوسط بود . در اتاق سرو وصدای زیادی از خیابان میامد .کارکنان و پرسنل خوبی داشت . وای فای در اتاق ها به درستی آنتن نمیداد
نقاط قوت:
البته من در نوروز ۹۴ در این هتل اقامت داشتم. اتاقهای تمیز و اینترنت رایگان در اتاق و لابی و صبحانه نسبتا خوب و پارکینگ هر چند کوچک از ویژگیهای این هتل بود.
نقاط ضعف:
کنترل ورود و خروج ها ناکافی بود. در ضمن به ما گفته بودند ساعت تخلیه ۱۴ است ولی قبل از ساعت ۱۲ با من تماس گرفتند که یک تور آمده است و باید ساعت ۱۲ تخلیه کنید که خیلی نکته منفی و بزرگی بود و تمام امکانات خوب هتل را زیر سئوال برد.
نقاط قوت:
هتل شهر آمل هتلی آرام و دلپذیر با ساختمانی قدیمی و زیباست. هتل تمیز و امکانات نسباتا مناسبی دارد. رفتار کارکنان هتل مناسب میباشد. فضای داخلی هتل ارام بخش و دلپزیر است. غذای رستوران با کیفیت و با قیمت مناسب میباشد.
نقاط ضعف:
صبحانه به اندازه کافی تنوع ندارد.
نقاط قوت:
پرسنل بسیار محترم و صبور، رستوران با غذاهای با کیفیت بسیار خوب. روم سرویس خوب و به موقع. نسبت به بهایی پرداختی در سطح خوبی قرار دارد.
نقاط ضعف:
ندارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شهر آمل

مهمانان هتل شهر آمل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شهر آمل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شهر آمل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شهر آمل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شهر آمل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.