مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مهمانپذیر زاگرس اهواز

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
950,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
950,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
950,000 تومان
19 خرداد
جمعه
950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
950,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,020,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,020,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,020,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,020,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,020,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,020,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,020,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,020,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,020,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,020,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,020,000 تومان
یک تخته - میهمان غیر ایرانی
هتل یار
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,050,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,050,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,050,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,050,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,050,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,050,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,050,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,050,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
هتل یار
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,350,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,350,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,350,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,350,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,350,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,350,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل
هتل یار
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,270,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,270,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,270,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,270,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,270,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,270,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,270,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,270,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,270,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,270,000 تومان
دو تخته تویین
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,470,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,470,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,470,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,470,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,470,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,470,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,470,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,470,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,470,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,470,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,470,000 تومان
دو تخته - میهمان غیر ایرانی
هتل یار
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,550,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,550,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,550,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,550,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,550,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,550,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,550,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,550,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته ( دبل + سینگل)
هتل یار
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,750,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,750,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,750,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,750,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
سه تخته - میهمان غیر ایرانی
هتل یار
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,750,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,750,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,750,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,750,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,750,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,750,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,800,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,800,000 تومان

نظرات کاربران برای مهمانپذیر زاگرس اهواز

(14 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نبود امکانات پشتیبانی خالی بودن یخچال دیزاین ضعیف
نقاط قوت:
در خوب سطح شهر قرار داشت
نقاط ضعف:
لابی نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالینظافت عالیسرویس دهی عالی
نقاط ضعف:
قیمت بالا
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالیسیستم گرمایشی خیلی خوبموقعیت دسبرسی خیای خوب
نقاط ضعف:
یک مسافرخونه که نمیدونم چطوری امتیاز سه گرفتهمن اتاق ۳۰۳ بودم که جای یک نفر بود ولی کرایه دو نفر را داشت نمیتونستی دوش بگیری چون سردوشی خراب بود و مدام میوفتاد پایین اگر جلوی سینک دستشویی قرار میگرفتی پای راست تقریبا داخل کاسه توالت بود صابون جامد فقط اسم بود و هیچ کیفیتی مشابه هتل های دیگه نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانیقیمت
نقاط ضعف:
نداشتن لابیبهداشت میتواند بهتر باشد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
افتضاح بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خیلی خوب
نقاط ضعف:
اتاق یک نفره مانند سلول انفرادی بهداشت ضعیف ظروف و ملحفه امکانات رفاهی خیلی ضعیف
نقاط قوت:
تمیز مرتب
نقاط ضعف:
پرسنل بسیار سرد و بی روح نداشتن لابی رستوران عملاً در پشت بام است و روز‌های گرد و خاک عملا باید صبحانه یا سایر وعده ها به داخل اتاق آورد. عدم پاسخ گویی به درخواست مهمان برخورد زننده رسپشن
صبحانه خوب و خیلی نو بود همه چیز و آب خیلی گرم حمام
عالی بود
نقاط قوت:
بسیار تمیز هست. پرسنل بسیار محترمی دارند. خدمات رسانیشون در اکثر موارد خوب هست
نقاط ضعف:
اینکه در ساعت ۵ عصر کیک ندارند و تهیه هم نمی کنند. از ساعت ۱۲ به بعد اگر آب معدنی بخواهید کسی پاسخگو نیست. قیمت فقط اتوی یک مانتو ۳۰ هزارتومن ه.
هتل تازه تاسیس و جدیدی بود،موقعیت مکانی فوق العاده ای داشت.اما خدمات بسیار ضعیفی داشت.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خیلی خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مهمانپذیر زاگرس اهواز

مهمانان مهمانپذیر زاگرس اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مهمانپذیر زاگرس اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مهمانپذیر زاگرس اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات مهمانپذیر زاگرس اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مهمانپذیر زاگرس اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.