هتل پرشیا اهواز

اهواز، چهار راه امام، خیابان شریعتی، خیابان صدر السادات (سیروس)
2.9
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشیا اهواز

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
742,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
742,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
742,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
742,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
742,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
742,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
742,000 تومان
17 آذر
جمعه
742,000 تومان
18 آذر
شنبه
742,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
742,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
742,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
742,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
780,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
780,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
780,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
780,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
780,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
780,000 تومان
17 آذر
جمعه
780,000 تومان
18 آذر
شنبه
780,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
780,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
780,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
780,000 تومان
یک تخته
هتل یار
781,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
781,000 تومان
17 آذر
جمعه
781,000 تومان
18 آذر
شنبه
781,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
781,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
781,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
781,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
840,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
840,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
840,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
840,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
840,000 تومان
17 آذر
جمعه
840,000 تومان
18 آذر
شنبه
840,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
840,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
840,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
840,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,320,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,320,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,320,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,320,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,320,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,320,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,320,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,320,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,320,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,320,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,320,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,320,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,320,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,320,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,320,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,320,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
دو تخته
هتل یار
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,320,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,320,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,320,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,320,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,320,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,320,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,320,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,320,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,320,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,320,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,320,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,320,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,422,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,422,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
1,422,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,422,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,422,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,422,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,422,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,422,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,422,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,422,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,422,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
1,422,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,422,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,422,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,422,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,422,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,422,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,422,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,422,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,422,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
هتل یار
1,672,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
1,672,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,672,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,672,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,672,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,672,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,672,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,672,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,672,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,672,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,672,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,672,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,672,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,672,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,672,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,672,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,672,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,672,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,672,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,700,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,700,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,700,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,700,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,700,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,700,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,700,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,700,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
1,800,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,800,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,800,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,800,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهارتخته
هتل یار
2,023,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
2,023,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,023,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,023,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,023,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,023,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,023,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
2,023,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,023,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,023,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,023,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,023,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,023,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,023,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,023,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,023,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,023,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,023,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,023,000 تومان
چهار تخته
علاءالدین
2,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,050,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,050,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,050,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,050,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,050,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,050,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,050,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,050,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,178,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,178,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
2,178,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,178,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,178,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,178,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,178,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,178,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,178,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,178,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,178,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
هتل یار
2,373,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
2,373,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,373,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,373,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,373,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,373,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,373,000 تومان
پنج تخته
ای‌گردش
2,373,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,373,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,373,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,373,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,373,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,373,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,373,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,373,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,373,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,373,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,373,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,373,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پرشیا اهواز

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
سالن بیلیارد
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سالن ورزش
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
سالن بیلیارد رایگان
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
مسلط به زبان عربی
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
سالن بيليارد
رخت آویز

آدرس هتل پرشیا اهواز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشیا اهواز

(23 نظر)
نقاط قوت:
امکانات تمیز و به روز
نقاط ضعف:
امکانات تمیز و به روز
کثیف، آلوده، با امکانات ضعیف، صبحانه ضعیف و در حد رفع تکلیف، دوش حمام در حد یک لوله آب، سرویس بهداشتی کثیف، کف اتاق کثیف، ظروف کثیف و ... مهمانپذیر هم از این به اصطلاح هتل بهتر و تمیزتر است.
موقعیت وسط بازار با دسترسی خوب ورودی و لابی: فاقد شان و شبیه مسافرخانه کادر هتل: بسیار مودب و خوش برخورد اتاق یک نفره : تخت و میز و تلویزیون خوب ولی دستشویی و حمام قدیمی نازیبا اتاق توالت فرنگی نداشت صبحانه: تنوع نداشت ساعت هشت صبح گفتم ظرف تخم مرغ تموم شده گفتند دیگه نداریم! خیلی طول میکشه دوباره آب پز کنیم نظر کلی: دو ستاره کافیست / برای سفر کاری خوب است/ برای خانواده خوب نیست
فوق العادست
من به همراه خانواده در ایام نوروز 1401دراین هتل اقامت داشتیم،یک اتاق سه تخته و یک اتاق چهار تخته در اختیار ما قرار گرفت ،اتاق هایی نسبتا تمیز و با دکوراسیون نسبتا شیک به طور کلی هتل نسبتاً تمیز بود منوی صبحانه خیلی کامل به صورت سلف سرویس ارایه می شد و با کیفیت عالی و حتی اگر کسی آخر وقت صبحانه هم می رسید با برخورد عالی باز هم تمام ظرفها رو شارژ می کردند ایراد اصلی این هتل نداشتن پارکینگ اختصاصی برای ماشینهای مسافران ساکن در آن است زیرا باتوجه به این که در قلب بازار اهواز واقع شده عملا مکان مناسبی برای پارک ماشینت پیدا نمی کنی،روبروی هتل با چند متر فاصله یه پارکینگ عمومی هست ولی 24ساعته نیست و بسیار هم کوچکه تا ساعت 12شب بازه وبعداز آن اگر با ماشین ووسایل داخل آن کار داشته باشی دسترسی به آن امکانپذیر نیست،برخورد پرسنل هتل هم عالی بود .
برخورد گارکنان خوب بود صبحانه قابل قبوله تمیزی هتل ، در وسط بازار که با ماشین مشکل داشیتم امابرای خرید و تفریح خوب بود فقط نداشتن پارکینگ بود که در نزدیکی هتل با پرداخت هزینه یه پارکینگ هست که مسئول پارکینگ هم خوش برخورده
اقامت در قلب صمیمیت اهواز
در کل برای فقط اقامت یکشبه مناسبه وقتی هزینه براتون مهمه ، پارکینگ نداره ولی یه واحد پارکینگ در نزدیکی هتل هست ، کیفیت و کمیت صبحونه پایین بود . واحدها تمیز هستند . عملکرد کارکنان مناسب
به نسبت هزینه امکانات خوب و برخورد کارکنان هم خوب بود
هتل بسیار خوب و تمیزی بود برای سفر کاری رفته بودم و خیلی راضی بودم
رستورانش بسیاری از غذاهایی که تو منو داشت رو پخت نمیکرد...
اتاق هتل بسیار تمیز و مرتب بود.وسایل نو و تمیز به علاوه محیط ارام و مناسب برای اقامت تنوع صبحانه می تواند بهتر باشد برخورد پرسنل خیلی مبادی اداب و گرم بود اقامت در این هتل را پیشنهاد میکنم
توقع هتل رو نداشته باشید - بیشتر یک مسافرخانه با کمی امکانات بیشتر و مدرن تر است البته بیشتر هتل های اهواز همین ویژگی رو‌ دارن.
نکات مثبت: اتاق تمیز، کارکنان مودب و پیگیر، مکان هتل مرکز شهر و بسیار دیدنی، نزدیک بودن بازار و قابل گردش، رستوران با غذای خوب. نکات منفی: سر و صدای زیاد میهمانان هتل(متاسفانه این مورد تقریبا شامل همه هتل های ایران و همه هتل های خارج از ایران که میهمانان ایرانی و عرب دارن میشه که تقصیر هتل نیست اما لازمه در ابتدای ورود هر میهمان، در این مورد تذکر جدی داده بشه)، اینترنت داخل اتاق داشت اما بشدت کند و با حجم بیش از حد تصور کم که واقعا قابل استفاده نبود
ضعیف
برخورد اولیه بد بود اتاق ها کوچک وکم نور ‌امکانات قدیمی شده مخصوصا سرویس و حمام ضعیف
امکانات سوییت کامل بود ولی نمیشد از وسایل آشپزخانه استفاده کرد ، هتل پارکینگ نداشت و صبحانه چیز خاصی نداشت.
متوسط بود
پارکینگ ندارد و در یک کوچه یک طرفه تنگ دسترسی بسیار دشوار دارد. در یک اطاق تخت دبل 4 تخت گذاشته اند که بسیار نامناسب است. هتل قدیمی و مستعمل است. سرویس اطاق ضعیف است و حتی اب روزانه اورده نمی شود و وایفای خط نمیدهد.
صبحانه ای به این بدی با نان بیات تا بحال در هیچ هتلی نخورده بودم. قهوه خانه های کنار خیابان رضایت بیشتر جلب می کنند. جارو برقی هتل مقابل درب اتاق من قرار داشت و صحنه جالبی نبود. قرار بود وای فای داشته باشد که نداشت.لامپ های اتاق در حد اینکه جلوی پایت را ببینی روشن می شدند و برخی از آنها سوخته و تعویض نشده بودند.
از نظر امکانات نسبت به هتل های سه ستاره شهرهای دیگر ضعیف بود - مسواک و خمیر دندان نداشت - صبحانه بسیار ضعیف و کم تنوع بود - هنگام ورود و قبل از سوار شدن بر روی دیوار برگه ای نسب شده بود که در آن نوشته بود ورود هر گونه اغذیه و غذا از بیرون به هتل ممنوع است.که برای ما جای تعجب بود.البته مقایسه من نسبت به هتل های شهر های دیگر بود.
سرویس دستشویی کاملا فرسوده و مستعمل آسانسور ضعیف موقعیت نامناسب قرارگیری هتل برای رفت و آمد با تاکسی
من نقاط مثبتی که در این هتل دیدم شامل برخورد خوب کارکنان، ظروف و اتاق های تمیز، کیفیت اینترنت خوب، موقعیت مکانی خوب و هتل زیبا بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشیا اهواز

مهمانان هتل پرشیا اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشیا اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشیا اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشیا اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشیا اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.