هتل پرشیا اهواز

اهواز، چهار راه امام، خیابان شریعتی، خیابان صدر السادات (سیروس)
2.9
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشیا اهواز

پرشیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
205,000
تومان
3 آبان
شنبه
205,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
205,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
205,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
205,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
205,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
205,000
تومان
9 آبان
جمعه
205,000
تومان
10 آبان
شنبه
205,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
205,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
205,000
تومان
هتل یار
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
205,000
تومان
3 آبان
شنبه
205,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
205,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
205,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
205,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
205,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
205,000
تومان
9 آبان
جمعه
205,000
تومان
10 آبان
شنبه
205,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
205,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
205,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
309,000
تومان
3 آبان
شنبه
309,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
309,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
309,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
309,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
309,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
309,000
تومان
9 آبان
جمعه
309,000
تومان
10 آبان
شنبه
309,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
309,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
309,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
309,000
تومان
3 آبان
شنبه
309,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
309,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
309,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
309,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
309,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
309,000
تومان
9 آبان
جمعه
309,000
تومان
10 آبان
شنبه
309,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
309,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
309,000
تومان
ای‌گردش
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
309,000
تومان
3 آبان
شنبه
309,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
309,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
309,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
309,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
309,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
309,000
تومان
9 آبان
جمعه
309,000
تومان
10 آبان
شنبه
309,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
309,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
309,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
384,000
تومان
3 آبان
شنبه
384,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
384,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
384,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
384,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
384,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
384,000
تومان
9 آبان
جمعه
384,000
تومان
10 آبان
شنبه
384,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
384,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
384,000
تومان
هتل یار
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
384,000
تومان
3 آبان
شنبه
384,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
384,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
384,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
384,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
384,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
384,000
تومان
9 آبان
جمعه
384,000
تومان
10 آبان
شنبه
384,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
384,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
384,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
458,000
تومان
3 آبان
شنبه
458,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
458,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
458,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
458,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
458,000
تومان
9 آبان
جمعه
458,000
تومان
10 آبان
شنبه
458,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
458,000
تومان
هتل یار
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
458,000
تومان
3 آبان
شنبه
458,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
458,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
458,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
458,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
458,000
تومان
9 آبان
جمعه
458,000
تومان
10 آبان
شنبه
458,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
458,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
هتل یار
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
533,000
تومان
3 آبان
شنبه
533,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
533,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
533,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
533,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
533,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
533,000
تومان
9 آبان
جمعه
533,000
تومان
10 آبان
شنبه
533,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
533,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
533,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پرشیا اهواز

آسانسور
اينترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
مسلط به زبان عربی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
روم سرويس 24 ساعته
تلفن در لابی
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
پرینتر
تلویزیون در لابی
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
پاركينگ
خدمات بيدار باش
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
رستوران
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
خشکشویی
خدمات اتو
تلویزیون lcd
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
سالن بيليارد
پنجره
پارکینگ در اطراف هتل
كتابخانه
کپسول آتشنشانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
اینترنت با سرعت بالا
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
كافی شاپ
خدمات خشکشویی
اعلام حریق
سالن اجتماعات
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
نمازخانه
سالن کنفرانس
روزنامه
تبديل ارز
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
کافی شاپ 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
سرویس بهداشتی فرنگی
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
وسایل بدنسازی
میز بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
سالن ورزش
خدمات برای معلولین
کافی نت
سالن بیلیارد رایگان
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
بیلیارد
تلفن در اتاق
سالن ورزشی
سالن بیلیارد
سالن بدنسازی
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
کافی شاپ
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
رخت آویز

آدرس هتل پرشیا اهواز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشیا اهواز

(48 نظر)
رستورانش بسیاری از غذاهایی که تو منو داشت رو پخت نمیکرد...
اتاق هتل بسیار تمیز و مرتب بود.وسایل نو و تمیز به علاوه محیط ارام و مناسب برای اقامت تنوع صبحانه می تواند بهتر باشد برخورد پرسنل خیلی مبادی اداب و گرم بود اقامت در این هتل را پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
نظافت خو ب نبود
توقع هتل رو نداشته باشید - بیشتر یک مسافرخانه با کمی امکانات بیشتر و مدرن تر است البته بیشتر هتل های اهواز همین ویژگی رو‌ دارن.
نقاط قوت:
خیلی عالی و مطلوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
مثل همیشه خوب
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
رضایت نداشتم
نکات مثبت: اتاق تمیز، کارکنان مودب و پیگیر، مکان هتل مرکز شهر و بسیار دیدنی، نزدیک بودن بازار و قابل گردش، رستوران با غذای خوب. نکات منفی: سر و صدای زیاد میهمانان هتل(متاسفانه این مورد تقریبا شامل همه هتل های ایران و همه هتل های خارج از ایران که میهمانان ایرانی و عرب دارن میشه که تقصیر هتل نیست اما لازمه در ابتدای ورود هر میهمان، در این مورد تذکر جدی داده بشه)، اینترنت داخل اتاق داشت اما بشدت کند و با حجم بیش از حد تصور کم که واقعا قابل استفاده نبود
نقاط قوت:
همه چی خوب و مرتب بود
نقاط ضعف:
فقط اینکه اخر شب سر و صدای زیادی بود
نقاط قوت:
بسیار عالی و راضی کننده
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
بسیار عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
بدترین هتلی بود که تو زندگیم تجربه کردم به نظرم در حد یک مسافرخانه هم نبود ، صبحانه افتضاح بود و وسایل پذیرایی نداشت شاید به نظر خنده دار بیاد اما برای صبحانه هیچی نبود و میگفتن همه چی تو انبار تموم شده و رفتن بخرن و حتی لیوان برای چای و نوشیدنی به اندازه کافی نداشتن و خیلی هتل ناجوری بود من موندم بر چه اساسی بهش ستاره دادن
توصيه نميكنم از لحاظ بهداشت و استهلاك ساختمان از از هتل ايران و حتي نادري هم بدتر بود
ضعیف
برخورد اولیه بد بود اتاق ها کوچک وکم نور ‌امکانات قدیمی شده مخصوصا سرویس و حمام ضعیف
این بار دوم بود که برای ماموریت به این هتل می رفتم. کیفیت بهتر شده بود. محل سالن صبحانه تغییر کرده بود که این واقعا تغییر عالی بود و انرژی مثبت میداد. برخورد پرسنل صمیمانه بود و همکاری می کردند. کیفیت غذا هم خوب بود. در کل راضی بودم.
امکانات سوییت کامل بود ولی نمیشد از وسایل آشپزخانه استفاده کرد ، هتل پارکینگ نداشت و صبحانه چیز خاصی نداشت.
متوسط بود
هتل تو مرکز شهر است و فاقد پارکینگ نزدیک هتل یک پارکینگ روباز بود که شبی 30 هزار تومان هزینه پارکینگ گرفت. دور و اطراف هتل هم پر از مغازه و مرکز خرید و دستفروش
خیلی خوب بود
در مجموع یک هتل متوسط ،تمیز، ولی متاسفانه کارکنان بخش پذیرش مشتری مدار نیستند. برای یک سفر کاری یک یا دو روزه خوب است.
صدای پمپ اب تا صبح صدا میداد.و مزاحم خواب بود امکانات هتل هم قدیمی بود
خیلی مهمان نواز بودند،پرسنل خوبی داشتند رستوران کمی گران بود .
خوب و قابل قبول
موقعیت مکانی نزدیک به بازاردسترسی به مرکز شهر صبحانه های هتل می تواند از تنوع بیشتری برخوردار باشد
ضعیف
برای یک سفر کاری هتل خوبی هست و با توجه به قیمت واقعا مناسب هست. کیفیت غذا خوب بود. وضعیت نظافت هم در حد قابل قبول بود. امکانات داخل اتاق هم مناسب بود.
هتلی با شرایطی متوسط
Air conditioner اصلا قابليت خنك كردت فضاي داخل اتاق را نداشت.
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل علی الخصوص بخش رزرو و خانه داری.بابت این برخورد عالی باز هم این هتل را انتخاب خواهم کرد-اتاق های بزرگی داشت
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا تنوع نداشت- مینی بار در اتاق موجود نبود-
جا و موقعیت هتل بد بود ، شبیه مهمانسرا بود
جای شلوغ شهر دقیقا در مرکز است و در حد یک هتل معمولی با امکانات معمولی است رستوران خیلی سرو صدا داشتند.
متاسفانه آلودگی صوتی هم داخل هتل هم بیرون هتل بواسطه دسفروشان جلوی درب این هتل و شبیه مسافرخانه کرده ولی اتاق ها تمیزه و برخورد پرسنل هم قابل قبول هست
از همه چیزش راضی هستم عالیه
هتل پرشیا نیاز به بازسازی اساسی داره...امکانات بسیار متوسط بود....حوله نداشت...سرویس بهداشتی ضعیف...به طور کلی نمیشد گفت سه ستاره...در حد یک مهمانپذیر عالی بود
هتل به طور کلی خوب بود و راضی بودم
نقاط قوت:
فضای آرام و به دور از هیاهو وجود امکانات ضروری مانند یخچال، تلویزیون،کولر و .... نظافت اتاق و چیدمان بسیار شیک نور بسیار مناسب
نقاط ضعف:
عدم امکان صرف صبحانه در اتاق
نقاط قوت:
فضای رستوران بسیار آرامبخش ودلنشین بود.
نقاط ضعف:
فاقد نمازخانه در کل هتل حداقل یک اتاق اختصاص داده شود .عدم امکانات مناسب اتاق صبحانه ارائه نان مانده یا بیات در صبحانه و اکثر نوشیدنیهای صبحانه سرد بود.
نقاط قوت:
موقعیت خوب سایز مناسب اتاق و حمام کیفیت غذاشم بد نیست
نقاط ضعف:
راهروها بسیار گرم هستن پرسنل هتل برخورد خیلی خوبی ندارن مسواک نداره صبحانه شم می تونه بهتر باشه
هتل تمیزی بود و رستوران خوبی داشت و برخورد کارکنان خوب بود.سرویس بهداشتی داغون بود! و ایرانی هم بود.
من نقاط مثبتی که در این هتل دیدم شامل برخورد خوب کارکنان، ظروف و اتاق های تمیز، کیفیت اینترنت خوب، موقعیت مکانی خوب و هتل زیبا بود.یه کم با تاکسی سخت پیدا میشد ولی در کل خوب بود.
برخورد بسیار عالی بخش پشتیبانی جاباما و پیشنهاد این هتل بسیار عالی بود. ممنون. هتل فوق العاده ای نسبت به قیمتش بود. کارمندان هتل بسیار خوشرو خوش برخورد بودند. در تمام وقت میتونستیم از رستوران استفاده کنیم.
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
دسترسی توسط تاکسی خیلی سخت بود خصوصا برای افرادی که به منطقه اشنا نباشند و در ساعات شلوغی و ترافیک
نقاط قوت:
اتاق ها تميز بودن برخورد عالي
نقاط ضعف:
نداشتن صبحانه كامل مثل تخم مرغ
نقاط قوت:
بازسازی مناسب اتاقها
نقاط ضعف:
بوی سیگار در راهروها
نقاط قوت:
كيفيت غذا خوب بود
نقاط ضعف:
كافي شاپ خيلي ضعيف بود
نقاط قوت:
اتاق پرسنل عالی
نقاط ضعف:
رستوران کافی شاپ
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن اتاق بازی مانند بیلیارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشیا اهواز

مهمانان هتل پرشیا اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشیا اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشیا اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشیا اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشیا اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.