هتل پرشیا اهواز

اهواز، چهار راه امام، خیابان شریعتی، خیابان صدر السادات (سیروس)
2.9
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشیا اهواز

پرشیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
237,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
237,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
237,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
237,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
237,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
237,000
تومان
15 اسفند
جمعه
237,000
تومان
16 اسفند
شنبه
237,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
237,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
237,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
237,000
تومان
هتل یار
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
237,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
237,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
237,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
237,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
237,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
237,000
تومان
15 اسفند
جمعه
237,000
تومان
16 اسفند
شنبه
237,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
237,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
237,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
237,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
373,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
373,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
373,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
373,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
373,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
373,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
373,000
تومان
15 اسفند
جمعه
373,000
تومان
16 اسفند
شنبه
373,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
373,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
373,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
373,000
تومان
پرشیا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
373,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
373,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
373,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
373,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
373,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
373,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
373,000
تومان
15 اسفند
جمعه
373,000
تومان
16 اسفند
شنبه
373,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
373,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
373,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
373,000
تومان
اقامت 24
373,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
373,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
373,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
373,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
373,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
373,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
373,000
تومان
15 اسفند
جمعه
373,000
تومان
16 اسفند
شنبه
373,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
373,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
373,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
373,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
469,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
469,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
469,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
469,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
469,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
469,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
469,000
تومان
15 اسفند
جمعه
469,000
تومان
16 اسفند
شنبه
469,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
469,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
469,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
469,000
تومان
اقامت 24
469,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
469,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
469,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
469,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
469,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
469,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
469,000
تومان
15 اسفند
جمعه
469,000
تومان
16 اسفند
شنبه
469,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
469,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
469,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
469,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
564,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
564,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
564,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
564,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
564,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
564,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
564,000
تومان
15 اسفند
جمعه
564,000
تومان
16 اسفند
شنبه
564,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
564,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
564,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
564,000
تومان
اقامت 24
564,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
564,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
564,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
564,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
564,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
564,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
564,000
تومان
15 اسفند
جمعه
564,000
تومان
16 اسفند
شنبه
564,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
564,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
564,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
564,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پرشیا اهواز

سالن کنفرانس
خدمات خانه داری
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
مسلط به زبان عربی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
سالن كنفرانس
خدمات بيدار باش
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات اتو
پذیرش 24 ساعته
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
مینی بار
تلویزیون lcd
سالن بيليارد
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
خشکشویی
مسلط به زبان عربی
رستوران
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
پارکینگ در اطراف هتل
آتلیه
خدمات پزشكي
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن بيليارد
اینترنت با سرعت بالا
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
آسانسور
صندوق امانات
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
اعلام حریق
نمازخانه
مبلمان
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
کافی شاپ 24 ساعته
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تلویزیون
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
اتاق چمدان
دمپایی
مینی بار رایگان
اینترنت در قسمت لابی
تلفن در اتاق
سالن ورزش
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اینترنت
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
سالن بیلیارد رایگان
کافی شاپ
مرکز خرید
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
پله اضطراری
اتاق سیگار
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
سالن بیلیارد
اتاق بازی
لابی
رخت آویز

آدرس هتل پرشیا اهواز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشیا اهواز

(48 نظر)
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
ندارد
بسیار بد و اعصاب خورد کن دقیقا مسافرخانه. صبحانه افتضاح
نقاط قوت:
دسترسى به همه جا
نقاط ضعف:
دسترسى به همه جا
من يك شب بودم ، خوب بود
به نسبت هزینه امکانات خوب و برخورد کارکنان هم خوب بود
هتل بسیار تمیزی بود و پرسنل خوبی داشت در کل راضی بودم
هتل بسیار خوب و تمیزی بود برای سفر کاری رفته بودم و خیلی راضی بودم
رستورانش بسیاری از غذاهایی که تو منو داشت رو پخت نمیکرد...
اتاق هتل بسیار تمیز و مرتب بود.وسایل نو و تمیز به علاوه محیط ارام و مناسب برای اقامت تنوع صبحانه می تواند بهتر باشد برخورد پرسنل خیلی مبادی اداب و گرم بود اقامت در این هتل را پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
نظافت خو ب نبود
توقع هتل رو نداشته باشید - بیشتر یک مسافرخانه با کمی امکانات بیشتر و مدرن تر است البته بیشتر هتل های اهواز همین ویژگی رو‌ دارن.
نقاط قوت:
خیلی عالی و مطلوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
مثل همیشه خوب
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
رضایت نداشتم
نکات مثبت: اتاق تمیز، کارکنان مودب و پیگیر، مکان هتل مرکز شهر و بسیار دیدنی، نزدیک بودن بازار و قابل گردش، رستوران با غذای خوب. نکات منفی: سر و صدای زیاد میهمانان هتل(متاسفانه این مورد تقریبا شامل همه هتل های ایران و همه هتل های خارج از ایران که میهمانان ایرانی و عرب دارن میشه که تقصیر هتل نیست اما لازمه در ابتدای ورود هر میهمان، در این مورد تذکر جدی داده بشه)، اینترنت داخل اتاق داشت اما بشدت کند و با حجم بیش از حد تصور کم که واقعا قابل استفاده نبود
نقاط قوت:
همه چی خوب و مرتب بود
نقاط ضعف:
فقط اینکه اخر شب سر و صدای زیادی بود
نقاط قوت:
بسیار عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
بسیار عالی و راضی کننده
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
بدترین هتلی بود که تو زندگیم تجربه کردم به نظرم در حد یک مسافرخانه هم نبود ، صبحانه افتضاح بود و وسایل پذیرایی نداشت شاید به نظر خنده دار بیاد اما برای صبحانه هیچی نبود و میگفتن همه چی تو انبار تموم شده و رفتن بخرن و حتی لیوان برای چای و نوشیدنی به اندازه کافی نداشتن و خیلی هتل ناجوری بود من موندم بر چه اساسی بهش ستاره دادن
توصيه نميكنم از لحاظ بهداشت و استهلاك ساختمان از از هتل ايران و حتي نادري هم بدتر بود
ضعیف
برخورد اولیه بد بود اتاق ها کوچک وکم نور ‌امکانات قدیمی شده مخصوصا سرویس و حمام ضعیف
این بار دوم بود که برای ماموریت به این هتل می رفتم. کیفیت بهتر شده بود. محل سالن صبحانه تغییر کرده بود که این واقعا تغییر عالی بود و انرژی مثبت میداد. برخورد پرسنل صمیمانه بود و همکاری می کردند. کیفیت غذا هم خوب بود. در کل راضی بودم.
امکانات سوییت کامل بود ولی نمیشد از وسایل آشپزخانه استفاده کرد ، هتل پارکینگ نداشت و صبحانه چیز خاصی نداشت.
متوسط بود
هتل تو مرکز شهر است و فاقد پارکینگ نزدیک هتل یک پارکینگ روباز بود که شبی 30 هزار تومان هزینه پارکینگ گرفت. دور و اطراف هتل هم پر از مغازه و مرکز خرید و دستفروش
خیلی خوب بود
در مجموع یک هتل متوسط ،تمیز، ولی متاسفانه کارکنان بخش پذیرش مشتری مدار نیستند. برای یک سفر کاری یک یا دو روزه خوب است.
صدای پمپ اب تا صبح صدا میداد.و مزاحم خواب بود امکانات هتل هم قدیمی بود
خیلی مهمان نواز بودند،پرسنل خوبی داشتند رستوران کمی گران بود .
خوب و قابل قبول
ضعیف
برای یک سفر کاری هتل خوبی هست و با توجه به قیمت واقعا مناسب هست. کیفیت غذا خوب بود. وضعیت نظافت هم در حد قابل قبول بود. امکانات داخل اتاق هم مناسب بود.
هتلی با شرایطی متوسط
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل علی الخصوص بخش رزرو و خانه داری.بابت این برخورد عالی باز هم این هتل را انتخاب خواهم کرد-اتاق های بزرگی داشت
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا تنوع نداشت- مینی بار در اتاق موجود نبود-
جا و موقعیت هتل بد بود ، شبیه مهمانسرا بود
جای شلوغ شهر دقیقا در مرکز است و در حد یک هتل معمولی با امکانات معمولی است رستوران خیلی سرو صدا داشتند.
متاسفانه آلودگی صوتی هم داخل هتل هم بیرون هتل بواسطه دسفروشان جلوی درب این هتل و شبیه مسافرخانه کرده ولی اتاق ها تمیزه و برخورد پرسنل هم قابل قبول هست
هتل پرشیا نیاز به بازسازی اساسی داره...امکانات بسیار متوسط بود....حوله نداشت...سرویس بهداشتی ضعیف...به طور کلی نمیشد گفت سه ستاره...در حد یک مهمانپذیر عالی بود
نقاط قوت:
فضای آرام و به دور از هیاهو وجود امکانات ضروری مانند یخچال، تلویزیون،کولر و .... نظافت اتاق و چیدمان بسیار شیک نور بسیار مناسب
نقاط ضعف:
عدم امکان صرف صبحانه در اتاق
نقاط قوت:
فضای رستوران بسیار آرامبخش ودلنشین بود.
نقاط ضعف:
فاقد نمازخانه در کل هتل حداقل یک اتاق اختصاص داده شود .عدم امکانات مناسب اتاق صبحانه ارائه نان مانده یا بیات در صبحانه و اکثر نوشیدنیهای صبحانه سرد بود.
نقاط قوت:
موقعیت خوب سایز مناسب اتاق و حمام کیفیت غذاشم بد نیست
نقاط ضعف:
راهروها بسیار گرم هستن پرسنل هتل برخورد خیلی خوبی ندارن مسواک نداره صبحانه شم می تونه بهتر باشه
من نقاط مثبتی که در این هتل دیدم شامل برخورد خوب کارکنان، ظروف و اتاق های تمیز، کیفیت اینترنت خوب، موقعیت مکانی خوب و هتل زیبا بود.یه کم با تاکسی سخت پیدا میشد ولی در کل خوب بود.
برخورد بسیار عالی بخش پشتیبانی جاباما و پیشنهاد این هتل بسیار عالی بود. ممنون. هتل فوق العاده ای نسبت به قیمتش بود. کارمندان هتل بسیار خوشرو خوش برخورد بودند. در تمام وقت میتونستیم از رستوران استفاده کنیم.
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
دسترسی توسط تاکسی خیلی سخت بود خصوصا برای افرادی که به منطقه اشنا نباشند و در ساعات شلوغی و ترافیک
نقاط قوت:
اتاق ها تميز بودن برخورد عالي
نقاط ضعف:
نداشتن صبحانه كامل مثل تخم مرغ
نقاط قوت:
بازسازی مناسب اتاقها
نقاط ضعف:
بوی سیگار در راهروها
نقاط قوت:
كيفيت غذا خوب بود
نقاط ضعف:
كافي شاپ خيلي ضعيف بود
نقاط قوت:
اتاق پرسنل عالی
نقاط ضعف:
رستوران کافی شاپ
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن اتاق بازی مانند بیلیارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشیا اهواز

مهمانان هتل پرشیا اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشیا اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشیا اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشیا اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشیا اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.