هتل نادری اهواز

اهواز، خیابان امام خمینی شرقی، ما بین ادهم و گندمی
2.5
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نادری اهواز

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
هتل یار
351,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
351,000
تومان
9 بهمن
شنبه
351,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
351,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
351,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
351,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
351,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
351,000
تومان
15 بهمن
جمعه
351,000
تومان
16 بهمن
شنبه
351,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
351,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
351,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
351,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
351,000
تومان
9 بهمن
شنبه
351,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
351,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
351,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
351,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
351,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
351,000
تومان
15 بهمن
جمعه
351,000
تومان
16 بهمن
شنبه
351,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
351,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
351,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
351,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
351,000
تومان
9 بهمن
شنبه
351,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
351,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
351,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
351,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
351,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
351,000
تومان
15 بهمن
جمعه
351,000
تومان
16 بهمن
شنبه
351,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
351,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
351,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
380,000
تومان
9 بهمن
شنبه
380,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
380,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
380,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
380,000
تومان
15 بهمن
جمعه
380,000
تومان
16 بهمن
شنبه
380,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
400,000
تومان
9 بهمن
شنبه
400,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
400,000
تومان
15 بهمن
جمعه
400,000
تومان
16 بهمن
شنبه
400,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
555,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
555,000
تومان
9 بهمن
شنبه
555,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
555,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
555,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
555,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
555,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
555,000
تومان
15 بهمن
جمعه
555,000
تومان
16 بهمن
شنبه
555,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
555,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
555,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
565,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
565,000
تومان
9 بهمن
شنبه
565,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
565,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
565,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
565,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
565,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
565,000
تومان
15 بهمن
جمعه
565,000
تومان
16 بهمن
شنبه
565,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
565,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
565,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
565,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
565,000
تومان
9 بهمن
شنبه
565,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
565,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
565,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
565,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
565,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
565,000
تومان
15 بهمن
جمعه
565,000
تومان
16 بهمن
شنبه
565,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
565,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
565,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
565,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
565,000
تومان
9 بهمن
شنبه
565,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
565,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
565,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
565,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
565,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
565,000
تومان
15 بهمن
جمعه
565,000
تومان
16 بهمن
شنبه
565,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
565,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
565,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
565,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
565,000
تومان
9 بهمن
شنبه
565,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
565,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
565,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
565,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
565,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
565,000
تومان
15 بهمن
جمعه
565,000
تومان
16 بهمن
شنبه
565,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
565,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
565,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
585,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
585,000
تومان
9 بهمن
شنبه
585,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
585,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
585,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
585,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
585,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
585,000
تومان
15 بهمن
جمعه
585,000
تومان
16 بهمن
شنبه
585,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
585,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
585,000
تومان
اتاق دو تخته کوچک رویال
اقامت 24
662,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
662,000
تومان
9 بهمن
شنبه
662,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
662,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
662,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
662,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
662,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
662,000
تومان
15 بهمن
جمعه
662,000
تومان
16 بهمن
شنبه
662,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
662,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
662,000
تومان
سوئیت دو تخته کوچک رویال
اسنپ تریپ
672,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
672,000
تومان
9 بهمن
شنبه
672,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
672,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
672,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
710,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
710,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
710,000
تومان
15 بهمن
جمعه
710,000
تومان
16 بهمن
شنبه
710,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
710,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
710,000
تومان
اتاق رویال کوچک - دبل
هتل یار
672,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
672,000
تومان
9 بهمن
شنبه
672,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
672,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
672,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
672,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
672,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
672,000
تومان
15 بهمن
جمعه
672,000
تومان
16 بهمن
شنبه
672,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
672,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
672,000
تومان
دوتخته رویال
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
710,000
تومان
9 بهمن
شنبه
710,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
710,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
710,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
710,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
710,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
710,000
تومان
15 بهمن
جمعه
710,000
تومان
16 بهمن
شنبه
710,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
710,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
710,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
710,000
تومان
9 بهمن
شنبه
710,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
710,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
710,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
710,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
710,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
710,000
تومان
15 بهمن
جمعه
710,000
تومان
16 بهمن
شنبه
710,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
710,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
710,000
تومان
اتاق سه تخته - دبل سینگل
هتل یار
710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
710,000
تومان
9 بهمن
شنبه
710,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
710,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
710,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
710,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
710,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
710,000
تومان
15 بهمن
جمعه
710,000
تومان
16 بهمن
شنبه
710,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
710,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
710,000
تومان
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
710,000
تومان
9 بهمن
شنبه
710,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
710,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
710,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
710,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
710,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
710,000
تومان
15 بهمن
جمعه
710,000
تومان
16 بهمن
شنبه
710,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
710,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
710,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
735,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
735,000
تومان
9 بهمن
شنبه
735,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
735,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
735,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
735,000
تومان
15 بهمن
جمعه
735,000
تومان
16 بهمن
شنبه
735,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
749,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
749,000
تومان
9 بهمن
شنبه
749,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
749,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
749,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
749,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
749,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
749,000
تومان
15 بهمن
جمعه
749,000
تومان
16 بهمن
شنبه
749,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
749,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
749,000
تومان
اتاق سه تخته بزرگ رویال
اقامت 24
964,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
964,000
تومان
9 بهمن
شنبه
964,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
964,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
964,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
964,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
964,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
964,000
تومان
15 بهمن
جمعه
964,000
تومان
16 بهمن
شنبه
964,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
964,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
964,000
تومان
اتاق رویال بزرگ - دبل + کاناپه تخت خواب شو
هتل یار
974,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
974,000
تومان
9 بهمن
شنبه
974,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
974,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
974,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
974,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
974,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
974,000
تومان
15 بهمن
جمعه
974,000
تومان
16 بهمن
شنبه
974,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
974,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
974,000
تومان
سوئیت سه تخته بزرگ رویال
اسنپ تریپ
974,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
974,000
تومان
9 بهمن
شنبه
974,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
974,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
974,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,012,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,012,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,012,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,012,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,012,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,012,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,012,000
تومان
سوئیت رویال سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
هتل یار
855,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
855,000
تومان
9 بهمن
شنبه
855,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
855,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
855,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
855,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
855,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
855,000
تومان
15 بهمن
جمعه
855,000
تومان
16 بهمن
شنبه
855,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
855,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
855,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
855,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
855,000
تومان
9 بهمن
شنبه
855,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
855,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
855,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
855,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
855,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
855,000
تومان
15 بهمن
جمعه
855,000
تومان
16 بهمن
شنبه
855,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
855,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
855,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
855,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
855,000
تومان
9 بهمن
شنبه
855,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
855,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
855,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
855,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
855,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
855,000
تومان
15 بهمن
جمعه
855,000
تومان
16 بهمن
شنبه
855,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
855,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
855,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
885,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
885,000
تومان
9 بهمن
شنبه
885,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
885,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
885,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
885,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
885,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
885,000
تومان
15 بهمن
جمعه
885,000
تومان
16 بهمن
شنبه
885,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
885,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
885,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نادری اهواز

آسانسور
رستوران بام
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات تهيه بليط
خدمات خانه داری
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
جكوزی
كافی شاپ
سالن بیلیارد رایگان
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
اينترنت در لابی
پذیرش 24 ساعته
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
چايخانه سنتی
خدمات باربري
خدمات برای معلولین
سالن بيليارد
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
كافی شاپ
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
مسلط به زبان عربی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
تلويزيون در لابی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات پزشكي
اینترنت با سرعت بالا
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ در هتل
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
کافی نت
کپسول آتش نشانی
اعلام حریق
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خشکشویی (لاندری)
اینترنت در لابی
سرویس فرنگی
اتاق چمدان
روزنامه
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
تبديل ارز
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
میز بیلیارد
کافی شاپ
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
خدمات بیدارباش
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اتاق بازی
فکس
ماساژ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
ویلچر
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
حمام

آدرس هتل نادری اهواز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نادری اهواز

(42 نظر)
نقاط قوت:
مهربانی خدمه هتل
نقاط ضعف:
مهربانی خدمه هتل
دسترسی آسان به مراکز شهر.
نقاط قوت:
برخورد و همراهی خوب کارکنان فضای لابی مناسب
نقاط ضعف:
برخورد و همراهی خوب کارکنان فضای لابی مناسب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل موقعیت مکانی خوب رستوران زیبا
نقاط ضعف:
پارکینگ بد اسانسور تقریبا غیر استاندارد اتاق ها به نسبت ظرفیت نفرات کوچک
نقاط قوت:
مرکز شهر بودن
نقاط ضعف:
مرکز شهر بودن
امیدوارم کسی مجبور به استفاده از این مسافر خانه نشود
نقاط قوت:
هیچ نقطه قوتی مشاهده نشد
نقاط ضعف:
هیچ نقطه قوتی مشاهده نشد
برای اولین و آخرین بار است که از هتل استفاده میکنم
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
کثیف.بسیار کثیف.یک شب اونجا بودم ده تا سوسک فقط اومد روی من
نقاط قوت:
برخورد خیلی مناسب
نقاط ضعف:
امکانات کم نظافت بسیار بسیار کم مخصوصا سرویس بهداشتی مشکل دوش حمام نداشتن مینی بار اتاق قطعی اینترنت
ضعیف و بدون توصیف
قابل قبول بود
نقاط قوت:
راضی بودم نظافت برخورد همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
تایم صبحانه خوب نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
سلام بدلیل مسافرتهای کاری، من بخش اعظمی از طول ماه رو در سفر و هتلهای مختلف هستم. در مورد هتل نادری از نظر نظافت هتل خوبی است. رفتار کارکنان نسبتا شایسته است. اتاقها قدیمی ولی نسبتا خوب است. اما تجهیزات این هتل مثل تلویزیون و اسپیلتها از مدلهای قدیمی و بسیار فرسوده است. بطور مثال تلویزیون اتاقها حتی LCD هم نیست. صبحانه این هتل هم نسبتا خوب است . درکل هتل متوسط و نسبتا قابل قبولی است. دسترسی به این هتل هم آسان است اما پارکینگ ندارد.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی ندیدیم
من مشتری هتل نادری هستم و تنها موردی که همیشه برام جالبه اینه چرا ظرف یکسال چندین بار قیمت هتل تغییر میکنه
نقاط قوت:
همه چی عالی بود نظافت خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
هتل مسواک و خمیر دندون نداشت از رسیپشن پرسیدم گفت نداریم ،برای یه هتل به نظرم ضعف بزرگیه.
با سلام ، تابستان ۱۳۹۸ ، ۲ شب در هتل نادری اقامت داشتم ، موقعیت مکانی هتل بسیار مناسب است(مرکز شهر) ، با وجود تمیزی نسبی اتاقهای هتل اما بی سلیقگی در تعمیرات اتاقها و استهلاک وسائل و نظافت عمومی هتل دیده میشود و بسیاری از وسائل عمومی مستهلک شده است. رفتار پرسنل خوب است. در فصلی که من مراجعه کردم ( مرداد ماه) رستوران فقط دوو مدل غذا داشت و با وجود کیفیت متوسط غذا اما قیمت آن بالا بود و صبحانه بسیار معمولی بود. روی هم رفته با توجه به نبود هتل خوب و با قیمت مناسب در شهر اهواز و ‌با توجه به تخفیف مناسبی که در زمان رزرو‌ از طریق سایت ایران هتل گرفتم ( به نسبت قیمت پایه هتل که در خود هتل ارائه میشود) چون با این بودجه انتخاب دیگری نداشتم ،در کل از انتخاب خود راضی بودم.
منو صبحانه محدود نظافت و امکانات هتل متوسط
خووووب بود
کارکنان خوب و مودب بودند . کارت بانکی خود را در هتل جا گذاشته بودم که از هتل تماس گرفتند و گفتند برای دریافت کارت مراجعه کنم لذا از امانت داری آنها سپاسگذارم . اطاق ما سه تخت داشت که روبالشتی هر سه تخت تمیز نبود ،درون حمام فقط یک ظرف شامپو بود .
هتل كاملا معمولي و به نسبت قيمتش (شبي ٣١٠) خوب نبود / اتاق مسواك نداشت ...بسيار تنگ با پنجره كوچك و اصلا نورگير نبود .... رسپشن هتل هم برخورد خوبي نداشته
با سلام بنده در فروردين ٩٨سه روز بهمراه همسرم مهمان بوديم،سه بار اتاقمون رو عوض كرديم به نظرم بيشتر شبيه مسافرخونه هست تا هتل تاسيسات اتاقها كاملا خراب است،يك اتاق توالت فرنگي آب خراب بود و مخزن آب نداشت و شكستن بود،يك اتاق صداي كولر گازي شديد ميامد و نشد بخوابيم يك اتاق دوش حمام خراب بود و كولر گازي خاموش نميشد ....
داخل اتاق تهویه بخوبی انجام نمیشد و هوای اتاق خفه بود .نور اتاق بسیار کم بود.ولی ملحفه و تخت ها و حوله ها تمیز بود .سرویس تمیز شده بود .ولی نسبت به شکل ظاهری و امکانات قیمت هتل بالا بود
کارکنان مودب و پیگیر
کارمندان هتل همگی بسیار خوش برخورد و مهمان نواز هستند، هتل محیط آرام و دلنشینی دارد که برای استراحت بسیار مناسب است، البته برای خانواده و سفرهای تفریحی پیشنهاد نمیکنم ،ولی برای افرادی که تنها به سفرهای کاری می‌روند بسیار مناسب است. باتشکر از عوامل سایت ایران هتل و تشکر از کارمندان محترم هتل نادری
در مقایسه با قیمت، امکانات خوبی دارد، دسترسی عالی به مرکز شهر و نقاط دیدنی اهواز، صبحانه خوب و منظم اما دیر سرو می شود (شروع ساعت 7 صبح)، کارکنان مودب. محدودیت ساعتی در سرویس دهی چای و نوشیدنی در اتاق ها دارد.
با تشکر از ایران هتل که واقعا هزینه ی اقامت رو به صرفه کرد. کارکنان خوب و مودب..نظافت هتل نسبی بود..با توجه به قیمت سایت ارزشش رو داشت
دسترسی هتل خوب بود برخورد پرسنل بجز پذیرش بسیار خوب بود غذای رستوران به نسبت گران است و تنوع ندارد حوله دست و صورت نداشت داخل اتاق ها دستشویی ایرانی نداشت
اتاق دیرتر اماده شد. سرویس دهی صبحانه نظم نداشت. امکانات هتل خوب بود.
نقاط قوت:
من نکته مثبتی ندیدم
نقاط ضعف:
بوی فوق العاده بد اتاق . بوی بد پتوها . نداشتن مسواک و خمیر دندان . نداشتن ویوی مناسب . قدیمی بودن هتل . صبحانه نا مناسب . ستاره های هتل با کیفیت هتل اصلا تطابق نداشت و هتل در حد یک مسافرخانه بود
سلام هتل نادری از لحاظ دسترسی خيلی خوب و تقريبا نزديك به كارون هست، هتل با توجه به سال ساخت قديميه كه خب يجورايي قشنگ ترش ميكنه،اسانسور قديمي ، و اتاق كوچيك بود و يكم تهويه مشكل داشت، چون پنجره به نورگير داشت فقط ،ولي خوب دركل ممنون
برخورد کارکنان خوب. دسترسی بسیار خوب و در مرکز شهر. امکانات هتل ضعیف. نظافت معمولی. اتاق فقط سرویس فرنگی و پنجره رو به دیوار. بهداشت غذا بسیار بد. با توجه به سه ستاره بودن ضعیف اما با توجه به قیمت مناسب.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
رسپشن خوایته مشتری را عمل نمیکندو.....
در حدود خوب
نقاط قوت:
قیمت خوب در کنار کیفیت خوب آرامش و ساکت بودن هتل دسترسی به اماکن اصلی شهر در کوتاه ترین زمان برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
سفارش چای رو که میاوردن به اتاق برای تحویل باید میزاشتیم دم در تا بیان ببرن، ولی متاسفانه گاهی اوقات تا فردا صبح طول میکشید تا بیان و ظرف ها رو ببرن
نقاط قوت:
خانه دارها بسیار وظیفه شناس هستند. گرفتن اتاق از طریق سایت به صرفه تر است.
نقاط ضعف:
یکی از کارمندان پذیرش همان شب که ما رسیدیم میتوانستند اطلاع بدهند که از طریق سایت اتاق را بگیریم ولی نگفتند و مبلغ بیشتری پرداخت کردیم
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
پرسنل خوب و رسیدگی سریع اتاقهای بسیار تمیز صبحانه نسبتا مناسب
نقاط ضعف:
صدای راهروها و درب اتاقهای دیگر به راحتی در اتاق منعکس می شد کتری برقی در اتاقها موجود نبود البته چای با سفارش در دسترس بود
نقاط قوت:
پرسنل خوب و بامسئولیت هتل و اتاق بسیار تمیز لوازم اتاق سالم و مرتب کیفیت صبحانه نسبتا مناسب
نقاط ضعف:
صدای داخل راهروها و دربهای اتاقهای دیگر در اتاق شنیده میشد کتری و قوری برقی در اتاقها وجود نداشت ولی چای با سفارش در دسترس بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نادری اهواز

مهمانان هتل نادری اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نادری اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نادری اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نادری اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نادری اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.