مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نادری اهواز

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
650,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
650,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
650,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
650,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
7 مهر
جمعه
650,000 تومان
8 مهر
شنبه
650,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
650,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
650,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
650,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
650,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
650,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
650,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
650,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
650,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
7 مهر
جمعه
650,000 تومان
8 مهر
شنبه
650,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
650,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
650,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
650,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
650,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,098,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,098,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,098,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,098,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,098,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,098,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,098,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,098,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,098,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,098,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,098,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,098,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,098,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,098,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,098,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,098,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,098,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,098,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,098,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,098,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,098,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,098,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,098,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,098,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,098,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,098,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,098,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,098,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,098,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,098,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,098,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,098,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,098,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,098,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,098,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,098,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,098,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,098,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,098,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,098,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,098,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,098,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,098,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,098,000 تومان
سوئیت دو تخته کوچک رویال
اسنپ تریپ
1,237,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,237,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,237,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,237,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,237,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,237,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,237,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,237,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,237,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,237,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,237,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,237,000 تومان
اتاق رویال کوچک دو نفره
اقامت 24
1,237,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,237,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,237,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,237,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,237,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,237,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,237,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,237,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,237,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,237,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,237,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,237,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,391,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,391,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,391,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,391,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,391,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,391,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,391,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,391,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,391,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,391,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,391,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,391,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,391,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,391,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,391,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,391,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,391,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,391,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,391,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,391,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,391,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,391,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,391,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,391,000 تومان
اتاق رویال بزرگ سه نفره
اقامت 24
1,810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,810,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,810,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,810,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,810,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,810,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,810,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,810,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,810,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,810,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,810,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,810,000 تومان
سوئیت سه تخته بزرگ رویال
اسنپ تریپ
1,811,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,811,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,811,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,811,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,811,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,811,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,811,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,811,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,811,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,811,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,811,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,811,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,680,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,680,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,680,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,680,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,680,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,680,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,680,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,680,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
1,683,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,683,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,683,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,683,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,683,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,683,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,683,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,683,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,683,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,683,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,683,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,683,000 تومان

امکانات اتاق های هتل نادری اهواز

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
خدمات برای معلولین
کافی نت
سالن بیلیارد رایگان
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
كافی شاپ
سالن بيليارد
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل نادری اهواز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نادری اهواز

(29 نظر)
نقاط قوت:
رفتار کارکنان بسیار محترمانه بود
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان بسیار محترمانه بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
راضی بودم
نقاط قوت:
تمیزی
نقاط ضعف:
تمیزی
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان وساختمان مطابق بااستانداردهای هتل
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان وساختمان مطابق بااستانداردهای هتل
نقاط قوت:
برخورد خوب و شایسته پرنسل واحساس مسئولبتشان
نقاط ضعف:
برخورد خوب و شایسته پرنسل واحساس مسئولبتشان
نقاط قوت:
رفتار پرسنل هتل بسیار عالی اتاق از نظر نظافت عالی
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل هتل بسیار عالی اتاق از نظر نظافت عالی
نزدیک به بازار
ضعیف و بدون توصیف
قابل قبول بود
سلام بدلیل مسافرتهای کاری، من بخش اعظمی از طول ماه رو در سفر و هتلهای مختلف هستم. در مورد هتل نادری از نظر نظافت هتل خوبی است. رفتار کارکنان نسبتا شایسته است. اتاقها قدیمی ولی نسبتا خوب است. اما تجهیزات این هتل مثل تلویزیون و اسپیلتها از مدلهای قدیمی و بسیار فرسوده است. بطور مثال تلویزیون اتاقها حتی LCD هم نیست. صبحانه این هتل هم نسبتا خوب است . درکل هتل متوسط و نسبتا قابل قبولی است. دسترسی به این هتل هم آسان است اما پارکینگ ندارد.
من مشتری هتل نادری هستم و تنها موردی که همیشه برام جالبه اینه چرا ظرف یکسال چندین بار قیمت هتل تغییر میکنه
هتل مسواک و خمیر دندون نداشت از رسیپشن پرسیدم گفت نداریم ،برای یه هتل به نظرم ضعف بزرگیه.
با سلام ، تابستان ۱۳۹۸ ، ۲ شب در هتل نادری اقامت داشتم ، موقعیت مکانی هتل بسیار مناسب است(مرکز شهر) ، با وجود تمیزی نسبی اتاقهای هتل اما بی سلیقگی در تعمیرات اتاقها و استهلاک وسائل و نظافت عمومی هتل دیده میشود و بسیاری از وسائل عمومی مستهلک شده است. رفتار پرسنل خوب است. در فصلی که من مراجعه کردم ( مرداد ماه) رستوران فقط دوو مدل غذا داشت و با وجود کیفیت متوسط غذا اما قیمت آن بالا بود و صبحانه بسیار معمولی بود. روی هم رفته با توجه به نبود هتل خوب و با قیمت مناسب در شهر اهواز و ‌با توجه به تخفیف مناسبی که در زمان رزرو‌ از طریق سایت ایران هتل گرفتم ( به نسبت قیمت پایه هتل که در خود هتل ارائه میشود) چون با این بودجه انتخاب دیگری نداشتم ،در کل از انتخاب خود راضی بودم.
منو صبحانه محدود نظافت و امکانات هتل متوسط
خووووب بود
کارکنان خوب و مودب بودند . کارت بانکی خود را در هتل جا گذاشته بودم که از هتل تماس گرفتند و گفتند برای دریافت کارت مراجعه کنم لذا از امانت داری آنها سپاسگذارم . اطاق ما سه تخت داشت که روبالشتی هر سه تخت تمیز نبود ،درون حمام فقط یک ظرف شامپو بود .
هتل كاملا معمولي و به نسبت قيمتش (شبي ٣١٠) خوب نبود / اتاق مسواك نداشت ...بسيار تنگ با پنجره كوچك و اصلا نورگير نبود .... رسپشن هتل هم برخورد خوبي نداشته
با سلام بنده در فروردين ٩٨سه روز بهمراه همسرم مهمان بوديم،سه بار اتاقمون رو عوض كرديم به نظرم بيشتر شبيه مسافرخونه هست تا هتل تاسيسات اتاقها كاملا خراب است،يك اتاق توالت فرنگي آب خراب بود و مخزن آب نداشت و شكستن بود،يك اتاق صداي كولر گازي شديد ميامد و نشد بخوابيم يك اتاق دوش حمام خراب بود و كولر گازي خاموش نميشد ....
داخل اتاق تهویه بخوبی انجام نمیشد و هوای اتاق خفه بود .نور اتاق بسیار کم بود.ولی ملحفه و تخت ها و حوله ها تمیز بود .سرویس تمیز شده بود .ولی نسبت به شکل ظاهری و امکانات قیمت هتل بالا بود
کارکنان مودب و پیگیر
کارمندان هتل همگی بسیار خوش برخورد و مهمان نواز هستند، هتل محیط آرام و دلنشینی دارد که برای استراحت بسیار مناسب است، البته برای خانواده و سفرهای تفریحی پیشنهاد نمیکنم ،ولی برای افرادی که تنها به سفرهای کاری می‌روند بسیار مناسب است. باتشکر از عوامل سایت ایران هتل و تشکر از کارمندان محترم هتل نادری
در مقایسه با قیمت، امکانات خوبی دارد، دسترسی عالی به مرکز شهر و نقاط دیدنی اهواز، صبحانه خوب و منظم اما دیر سرو می شود (شروع ساعت 7 صبح)، کارکنان مودب. محدودیت ساعتی در سرویس دهی چای و نوشیدنی در اتاق ها دارد.
با تشکر از ایران هتل که واقعا هزینه ی اقامت رو به صرفه کرد. کارکنان خوب و مودب..نظافت هتل نسبی بود..با توجه به قیمت سایت ارزشش رو داشت
دسترسی هتل خوب بود برخورد پرسنل بجز پذیرش بسیار خوب بود غذای رستوران به نسبت گران است و تنوع ندارد حوله دست و صورت نداشت داخل اتاق ها دستشویی ایرانی نداشت
اتاق دیرتر اماده شد. سرویس دهی صبحانه نظم نداشت. امکانات هتل خوب بود.
نقاط قوت:
من نکته مثبتی ندیدم
نقاط ضعف:
بوی فوق العاده بد اتاق . بوی بد پتوها . نداشتن مسواک و خمیر دندان . نداشتن ویوی مناسب . قدیمی بودن هتل . صبحانه نا مناسب . ستاره های هتل با کیفیت هتل اصلا تطابق نداشت و هتل در حد یک مسافرخانه بود
سلام هتل نادری از لحاظ دسترسی خيلی خوب و تقريبا نزديك به كارون هست، هتل با توجه به سال ساخت قديميه كه خب يجورايي قشنگ ترش ميكنه،اسانسور قديمي ، و اتاق كوچيك بود و يكم تهويه مشكل داشت، چون پنجره به نورگير داشت فقط ،ولي خوب دركل ممنون
برخورد کارکنان خوب. دسترسی بسیار خوب و در مرکز شهر. امکانات هتل ضعیف. نظافت معمولی. اتاق فقط سرویس فرنگی و پنجره رو به دیوار. بهداشت غذا بسیار بد. با توجه به سه ستاره بودن ضعیف اما با توجه به قیمت مناسب.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
رسپشن خوایته مشتری را عمل نمیکندو.....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نادری اهواز

مهمانان هتل نادری اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نادری اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نادری اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نادری اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نادری اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.