مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نادری اهواز

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته 6 ساعته (قابل رزرو در بازه 12:00 الی 18:00 خروج)
ایران هتل آنلاین
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
300,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
28 مرداد
جمعه
300,000
تومان
29 مرداد
شنبه
300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
300,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
501,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
501,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
501,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
501,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
501,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
501,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
501,000
تومان
28 مرداد
جمعه
501,000
تومان
29 مرداد
شنبه
501,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
501,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
501,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
501,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
501,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
501,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
501,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
501,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
501,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
501,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
501,000
تومان
28 مرداد
جمعه
501,000
تومان
29 مرداد
شنبه
501,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
501,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
501,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
501,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
501,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
501,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
501,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
501,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
501,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
501,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
501,000
تومان
28 مرداد
جمعه
501,000
تومان
29 مرداد
شنبه
501,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
501,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
501,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
501,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
23 مرداد
یکشنبه
541,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
541,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
541,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
776,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
776,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
776,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
776,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
776,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
776,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
776,000
تومان
28 مرداد
جمعه
776,000
تومان
29 مرداد
شنبه
776,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
776,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
776,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
776,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
776,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
776,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
776,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
776,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
776,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
776,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
776,000
تومان
28 مرداد
جمعه
776,000
تومان
29 مرداد
شنبه
776,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
776,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
776,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
776,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
776,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
776,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
776,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
776,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
776,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
776,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
776,000
تومان
28 مرداد
جمعه
776,000
تومان
29 مرداد
شنبه
776,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
776,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
776,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
776,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
776,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
776,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
776,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
776,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
776,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
776,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
776,000
تومان
28 مرداد
جمعه
776,000
تومان
29 مرداد
شنبه
776,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
776,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
776,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
776,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
776,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
776,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
776,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
776,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
776,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
776,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
776,000
تومان
28 مرداد
جمعه
776,000
تومان
29 مرداد
شنبه
776,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
776,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
776,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
776,000
تومان
اتاق رویال کوچک - دبل
هتل یار
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
920,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
920,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
920,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
920,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
920,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
920,000
تومان
28 مرداد
جمعه
920,000
تومان
29 مرداد
شنبه
920,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
920,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
920,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
920,000
تومان
اتاق رویال کوچک برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
920,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
920,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
920,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
920,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
920,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
920,000
تومان
28 مرداد
جمعه
920,000
تومان
29 مرداد
شنبه
920,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
920,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
920,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
920,000
تومان
اتاق دو تخته کوچک رویال
اقامت 24
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
920,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
920,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
920,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
920,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
920,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
920,000
تومان
28 مرداد
جمعه
920,000
تومان
29 مرداد
شنبه
920,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
920,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
920,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
920,000
تومان
سوئیت دو تخته کوچک رویال
اسنپ تریپ
959,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
959,000
تومان
دوتخته رویال
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
814,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
814,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته - دبل سینگل
هتل یار
973,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
973,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
973,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
973,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
973,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
973,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
973,000
تومان
28 مرداد
جمعه
973,000
تومان
29 مرداد
شنبه
973,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
973,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
973,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
973,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
973,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
973,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
973,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
973,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
973,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
973,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
973,000
تومان
28 مرداد
جمعه
973,000
تومان
29 مرداد
شنبه
973,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
973,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
973,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
973,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
973,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
973,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
973,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
973,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
973,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
973,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
973,000
تومان
28 مرداد
جمعه
973,000
تومان
29 مرداد
شنبه
973,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
973,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
973,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
973,000
تومان
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
973,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
973,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
973,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
973,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
973,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
973,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
973,000
تومان
28 مرداد
جمعه
973,000
تومان
29 مرداد
شنبه
973,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
973,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
973,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
973,000
تومان
اتاق سه تخته بزرگ رویال
اقامت 24
1,329,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,329,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,329,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,329,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,329,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,329,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,329,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,329,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,329,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,329,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,329,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,329,000
تومان
اتاق رویال بزرگ برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,329,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,329,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,329,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,329,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,329,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,329,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,329,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,329,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,329,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,329,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,329,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,329,000
تومان
اتاق رویال بزرگ - دبل + کاناپه تخت خواب شو
هتل یار
1,329,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,329,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,329,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,329,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,329,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,329,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,329,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,329,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,329,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,329,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,329,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,329,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت رویال سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت سه تخته بزرگ رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,169,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,169,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,169,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,169,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,169,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,169,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,169,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,169,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,169,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,169,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,169,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,169,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,169,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,169,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,169,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,169,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,169,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,169,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,169,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,169,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,169,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,169,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,169,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,169,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
1,169,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,169,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,169,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,169,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,169,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,169,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,169,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,169,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,169,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,169,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,169,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,169,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 مرداد
جمعه
1,207,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,207,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نادری اهواز

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
خدمات برای معلولین
کافی نت
سالن بیلیارد رایگان
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
كافی شاپ
سالن بيليارد
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل نادری اهواز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نادری اهواز

(46 نظر)
نقاط قوت:
در دسترس بودن
نقاط ضعف:
در دسترس بودن
این هتل با موقعیت خیلی عالیه ای جغرافیا در مرکز شهر اهواز متاسفانه از تمام موارد قدیمی و عادی برخوردار است و هیچ انگیزه کاری در بین کارکنان و پرسنل دیده نمیشه و کلا وجهه یک هتل خیلی خوب را ندارد .
نقاط قوت:
فضای اتاق مناسب بود تمیز بود ساکت بود
نقاط ضعف:
فضای اتاق مناسب بود تمیز بود ساکت بود
پرسنل خوب بودن ولی هتل خبلی افت کرده
نقاط قوت:
تمیز یودن راهروها
نقاط ضعف:
ضعیف بودن نور لامپها در اطاق با قرار گیری آنها در لوستر تیره . در دوشب اقامت ما متاسفانه تمیزی و نظافت اطاق انجام نشد . نبود سینی سلف سرویس در هنگام سرویس صبحانه دردسر ایجاد میکرد هتل میتونست حدود صد سینی بخرد که در هنگام پر کردن بشقابها در هنگام حمل ونقل تا میز ازدحام ایجاد نشود صیحانه از ساعت ۷ تا ۱۰ بود ولی متاسفانه بین ساعت ۹ تا ۱۰ یک بینظمی عجیبی در سرویس دهی حاکم بود کمبود بشقاب کمبود کارد و چنگال و قاشق کمبود لیوان باعث نابسامانی در صرف صبحانه بود .
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
هیچی
پیشنهاد نمیکنم به کسی
نقاط قوت:
کارکنان مهربان و خوش برخورد دسترسی آسان به پل ها و بازار های سنتی و خانه ماپار صبحانه نسبت به هتل های هم‌سطح خوب
نقاط ضعف:
سرو صدای زیاد خیابان بدلیل همجواری با مرکز شهر دلباز نبودن اتاق ها بدلیل سقف کوتاه
نقاط قوت:
موقعیت مکانی ی خوب
نقاط ضعف:
شیرآلات غیراهرمی وسفت بوی نامطبوع
نقاط قوت:
هتل ضعیف. بود
نقاط ضعف:
سوسک. توی اتاقها. میباشد. فیلم گرفتم. به پرسنل گفتم. بیتفاوت. بودن
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل موقعیت مکانی خوب رستوران زیبا
نقاط ضعف:
پارکینگ بد اسانسور تقریبا غیر استاندارد اتاق ها به نسبت ظرفیت نفرات کوچک
ضعیف و بدون توصیف
قابل قبول بود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
راضی بودم نظافت برخورد همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
تایم صبحانه خوب نبود
سلام بدلیل مسافرتهای کاری، من بخش اعظمی از طول ماه رو در سفر و هتلهای مختلف هستم. در مورد هتل نادری از نظر نظافت هتل خوبی است. رفتار کارکنان نسبتا شایسته است. اتاقها قدیمی ولی نسبتا خوب است. اما تجهیزات این هتل مثل تلویزیون و اسپیلتها از مدلهای قدیمی و بسیار فرسوده است. بطور مثال تلویزیون اتاقها حتی LCD هم نیست. صبحانه این هتل هم نسبتا خوب است . درکل هتل متوسط و نسبتا قابل قبولی است. دسترسی به این هتل هم آسان است اما پارکینگ ندارد.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی ندیدیم
من مشتری هتل نادری هستم و تنها موردی که همیشه برام جالبه اینه چرا ظرف یکسال چندین بار قیمت هتل تغییر میکنه
نقاط قوت:
همه چی عالی بود نظافت خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
هتل مسواک و خمیر دندون نداشت از رسیپشن پرسیدم گفت نداریم ،برای یه هتل به نظرم ضعف بزرگیه.
با سلام ، تابستان ۱۳۹۸ ، ۲ شب در هتل نادری اقامت داشتم ، موقعیت مکانی هتل بسیار مناسب است(مرکز شهر) ، با وجود تمیزی نسبی اتاقهای هتل اما بی سلیقگی در تعمیرات اتاقها و استهلاک وسائل و نظافت عمومی هتل دیده میشود و بسیاری از وسائل عمومی مستهلک شده است. رفتار پرسنل خوب است. در فصلی که من مراجعه کردم ( مرداد ماه) رستوران فقط دوو مدل غذا داشت و با وجود کیفیت متوسط غذا اما قیمت آن بالا بود و صبحانه بسیار معمولی بود. روی هم رفته با توجه به نبود هتل خوب و با قیمت مناسب در شهر اهواز و ‌با توجه به تخفیف مناسبی که در زمان رزرو‌ از طریق سایت ایران هتل گرفتم ( به نسبت قیمت پایه هتل که در خود هتل ارائه میشود) چون با این بودجه انتخاب دیگری نداشتم ،در کل از انتخاب خود راضی بودم.
منو صبحانه محدود نظافت و امکانات هتل متوسط
خووووب بود
کارکنان خوب و مودب بودند . کارت بانکی خود را در هتل جا گذاشته بودم که از هتل تماس گرفتند و گفتند برای دریافت کارت مراجعه کنم لذا از امانت داری آنها سپاسگذارم . اطاق ما سه تخت داشت که روبالشتی هر سه تخت تمیز نبود ،درون حمام فقط یک ظرف شامپو بود .
هتل كاملا معمولي و به نسبت قيمتش (شبي ٣١٠) خوب نبود / اتاق مسواك نداشت ...بسيار تنگ با پنجره كوچك و اصلا نورگير نبود .... رسپشن هتل هم برخورد خوبي نداشته
با سلام بنده در فروردين ٩٨سه روز بهمراه همسرم مهمان بوديم،سه بار اتاقمون رو عوض كرديم به نظرم بيشتر شبيه مسافرخونه هست تا هتل تاسيسات اتاقها كاملا خراب است،يك اتاق توالت فرنگي آب خراب بود و مخزن آب نداشت و شكستن بود،يك اتاق صداي كولر گازي شديد ميامد و نشد بخوابيم يك اتاق دوش حمام خراب بود و كولر گازي خاموش نميشد ....
داخل اتاق تهویه بخوبی انجام نمیشد و هوای اتاق خفه بود .نور اتاق بسیار کم بود.ولی ملحفه و تخت ها و حوله ها تمیز بود .سرویس تمیز شده بود .ولی نسبت به شکل ظاهری و امکانات قیمت هتل بالا بود
کارکنان مودب و پیگیر
کارمندان هتل همگی بسیار خوش برخورد و مهمان نواز هستند، هتل محیط آرام و دلنشینی دارد که برای استراحت بسیار مناسب است، البته برای خانواده و سفرهای تفریحی پیشنهاد نمیکنم ،ولی برای افرادی که تنها به سفرهای کاری می‌روند بسیار مناسب است. باتشکر از عوامل سایت ایران هتل و تشکر از کارمندان محترم هتل نادری
در مقایسه با قیمت، امکانات خوبی دارد، دسترسی عالی به مرکز شهر و نقاط دیدنی اهواز، صبحانه خوب و منظم اما دیر سرو می شود (شروع ساعت 7 صبح)، کارکنان مودب. محدودیت ساعتی در سرویس دهی چای و نوشیدنی در اتاق ها دارد.
با تشکر از ایران هتل که واقعا هزینه ی اقامت رو به صرفه کرد. کارکنان خوب و مودب..نظافت هتل نسبی بود..با توجه به قیمت سایت ارزشش رو داشت
دسترسی هتل خوب بود برخورد پرسنل بجز پذیرش بسیار خوب بود غذای رستوران به نسبت گران است و تنوع ندارد حوله دست و صورت نداشت داخل اتاق ها دستشویی ایرانی نداشت
اتاق دیرتر اماده شد. سرویس دهی صبحانه نظم نداشت. امکانات هتل خوب بود.
نقاط قوت:
من نکته مثبتی ندیدم
نقاط ضعف:
بوی فوق العاده بد اتاق . بوی بد پتوها . نداشتن مسواک و خمیر دندان . نداشتن ویوی مناسب . قدیمی بودن هتل . صبحانه نا مناسب . ستاره های هتل با کیفیت هتل اصلا تطابق نداشت و هتل در حد یک مسافرخانه بود
سلام هتل نادری از لحاظ دسترسی خيلی خوب و تقريبا نزديك به كارون هست، هتل با توجه به سال ساخت قديميه كه خب يجورايي قشنگ ترش ميكنه،اسانسور قديمي ، و اتاق كوچيك بود و يكم تهويه مشكل داشت، چون پنجره به نورگير داشت فقط ،ولي خوب دركل ممنون
برخورد کارکنان خوب. دسترسی بسیار خوب و در مرکز شهر. امکانات هتل ضعیف. نظافت معمولی. اتاق فقط سرویس فرنگی و پنجره رو به دیوار. بهداشت غذا بسیار بد. با توجه به سه ستاره بودن ضعیف اما با توجه به قیمت مناسب.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
رسپشن خوایته مشتری را عمل نمیکندو.....
در حدود خوب
نقاط قوت:
قیمت خوب در کنار کیفیت خوب آرامش و ساکت بودن هتل دسترسی به اماکن اصلی شهر در کوتاه ترین زمان برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
سفارش چای رو که میاوردن به اتاق برای تحویل باید میزاشتیم دم در تا بیان ببرن، ولی متاسفانه گاهی اوقات تا فردا صبح طول میکشید تا بیان و ظرف ها رو ببرن
نقاط قوت:
خانه دارها بسیار وظیفه شناس هستند. گرفتن اتاق از طریق سایت به صرفه تر است.
نقاط ضعف:
یکی از کارمندان پذیرش همان شب که ما رسیدیم میتوانستند اطلاع بدهند که از طریق سایت اتاق را بگیریم ولی نگفتند و مبلغ بیشتری پرداخت کردیم
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
پرسنل خوب و رسیدگی سریع اتاقهای بسیار تمیز صبحانه نسبتا مناسب
نقاط ضعف:
صدای راهروها و درب اتاقهای دیگر به راحتی در اتاق منعکس می شد کتری برقی در اتاقها موجود نبود البته چای با سفارش در دسترس بود
نقاط قوت:
پرسنل خوب و بامسئولیت هتل و اتاق بسیار تمیز لوازم اتاق سالم و مرتب کیفیت صبحانه نسبتا مناسب
نقاط ضعف:
صدای داخل راهروها و دربهای اتاقهای دیگر در اتاق شنیده میشد کتری و قوری برقی در اتاقها وجود نداشت ولی چای با سفارش در دسترس بود
نقاط قوت:
پارکینگ و نزدیکی به مراکز خرید
نقاط ضعف:
قیمت غذاهای رستوران بی نهایت بالا بود
نقاط قوت:
پرسنل خوش اخلاق نظافت اتاق آرامش هتل
نقاط ضعف:
عدم توانایی برای پاسخ گویی به نیازهای جانبی (مثال: تهیه غذا خارج از زمان سرویس دهی هتل از رستوران های خارجی ،عدم تغییر منو بنا به درخواست مشتری - مثال آوردن سینی چای با کیک! و سرو یک قوری چای)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نادری اهواز

مهمانان هتل نادری اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نادری اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نادری اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نادری اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نادری اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.