مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان هدیه اهواز

ظرفیت 1 نفر

آپارتمان یک خوابه یک نفره
علاءالدین
626,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
626,000 تومان
18 آذر
جمعه
626,000 تومان
19 آذر
شنبه
626,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
626,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
626,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
626,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
626,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
626,000 تومان
25 آذر
جمعه
626,000 تومان
26 آذر
شنبه
626,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
626,000 تومان
آپارتمان یک خوابه یک نفره
اقامت 24
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
640,000 تومان
18 آذر
جمعه
640,000 تومان
19 آذر
شنبه
640,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
640,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
640,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
640,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
640,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
640,000 تومان
25 آذر
جمعه
640,000 تومان
26 آذر
شنبه
640,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
640,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
660,000 تومان
18 آذر
جمعه
660,000 تومان
19 آذر
شنبه
660,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
660,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
660,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
660,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
660,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
660,000 تومان
25 آذر
جمعه
660,000 تومان
26 آذر
شنبه
660,000 تومان
آپارتمان یک خوابه یک نفره
اقامت 24
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
660,000 تومان
18 آذر
جمعه
660,000 تومان
19 آذر
شنبه
660,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
660,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
660,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
660,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
660,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
660,000 تومان
25 آذر
جمعه
660,000 تومان
26 آذر
شنبه
660,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
660,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

آپارتمان یک خوابه دو نفره
علاءالدین
826,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
826,000 تومان
18 آذر
جمعه
826,000 تومان
19 آذر
شنبه
826,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
826,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
826,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
826,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
826,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
826,000 تومان
25 آذر
جمعه
826,000 تومان
26 آذر
شنبه
826,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
826,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره
اقامت 24
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
860,000 تومان
18 آذر
جمعه
860,000 تومان
19 آذر
شنبه
860,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
860,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
860,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
860,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
860,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
860,000 تومان
25 آذر
جمعه
860,000 تومان
26 آذر
شنبه
860,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
860,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 آذر
جمعه
900,000 تومان
19 آذر
شنبه
900,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
25 آذر
جمعه
900,000 تومان
26 آذر
شنبه
900,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
910,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
910,000 تومان
18 آذر
جمعه
910,000 تومان
19 آذر
شنبه
910,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
910,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
910,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
910,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
910,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
910,000 تومان
25 آذر
جمعه
910,000 تومان
26 آذر
شنبه
910,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان یک خوابه سه نفره
علاءالدین
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,030,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,030,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,030,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,030,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,030,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,030,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,030,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,030,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,030,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,030,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,030,000 تومان
آپارتمان یک خوابه سه نفره
اقامت 24
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,050,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,050,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,050,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,050,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,050,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,050,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,050,000 تومان
آپارتمان یک خوابه سه نفره
اقامت 24
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,150,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,150,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,150,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,150,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,150,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,150,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,150,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,150,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,160,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,160,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,160,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,160,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,160,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,160,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,160,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,160,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,160,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,160,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان یک خوابه چهار نفره
علاءالدین
1,132,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,132,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,132,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,132,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,132,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,132,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,132,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,132,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,132,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,132,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,132,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,132,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,150,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,150,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,150,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,150,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,150,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,150,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,150,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,150,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,260,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,260,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,260,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,260,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,260,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,260,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,260,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,260,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,260,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,260,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
1,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,260,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,260,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,260,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,260,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,260,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,260,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,260,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,260,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,260,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,260,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,260,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان یک خوابه پنج نفره
علاءالدین
1,234,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,234,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,234,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,234,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,234,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,234,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,234,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,234,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,234,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,234,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,234,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,234,000 تومان
آپارتمان یک خوابه پنج نفره
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
آپارتمان یک خوابه پنج نفره
اقامت 24
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,450,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,450,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,450,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,450,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,450,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,450,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,450,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,450,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,460,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,460,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,460,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,460,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,460,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,460,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,460,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,460,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,460,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,460,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

آپارتمان یک خوابه شش نفره
علاءالدین
1,387,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,387,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,387,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,387,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,387,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,387,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,387,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,387,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,387,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,387,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,387,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,387,000 تومان
آپارتمان دو خوابه شش نفره
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,400,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,400,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,400,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,400,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,400,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,400,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,400,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,400,000 تومان
آپارتمان دو خوابه شش نفره
اقامت 24
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,550,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,550,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,550,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,550,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,550,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,550,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,550,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,550,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
1,560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,560,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,560,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,560,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,560,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,560,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,560,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,560,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,560,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,560,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,560,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان هدیه اهواز

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
حمام سنتی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون در لابی
روم سرويس
خدمات بيدار باش
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
جكوزی
محلی برای نشستن
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
Business Center

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان هدیه اهواز

(18 نظر)
ضعیف
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن پتو تمیز
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هیچ خدماتی نداره یه بطری آبم با زور و منت دست آدم میدن خودشونم رعایت بهداشت رو نمیکنن و کسی که اتاق تحویل میده یه دور با کفش همه جا میره و میاد واقعا متأسفم - رو تختی ها هم کاملا تمیز نبود- بوی نامطبوع هم که همه جا بود
نقاط قوت:
دسترسی بسیار نزدیک به محل نمایشگاه بین المللی اهواز و محله ی کیانپارس
نقاط ضعف:
شارژ اتاق های هتل از قبیل دمپایی و حوله شستشو شده و مجددا استفاده میگردد برای مسافران بعدی و نو ارائه نمی گردد.
نقاط قوت:
سلام اتاق خیلی سرد بود ملافه و پتو کلا لک داشت به هیچ عنوان تسویه نمیکنم مسافری رو به این هتل پیشنهاد بدید
نقاط ضعف:
تمام موارد این هتل منفی بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
کلا داغون شده هتل، قبلا بهتر بود
نقاط قوت:
عالی و ایده آل بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
هتل بسیار بد . همراه با بوی نامطبوع در اتاق ها . نظافت اصلا ندارد و باید هربار با هتل دعوا کرد تا اینکار انجام شود. صبحانه فقط چای دارد و خبری از سایر نوشیدنی ها نیست. یک نوع نان و منوی تخم مرغ و سوسیس همیشگی می باشد و فقط همین است که هست. پاسخگویی هتل در حد صفر می باشد ما اشتباه کردیم و ده روز در این هتل بر خستگیمان افزوده شد. اتاق ها تاریک و دلگیر می باشد بدون پنجره و ممکن است روزها آدم خواب بماند. روشنایی اتاق ها هم خوب نیست و چشم را هنگام مطالعه اذیت میکند. درب کابینت و آبگرمکن کنده شده بود. حمام فاقد سشوار بود و حوله های هتل نیز تمیز نیستند و پلاستیک آن باز می باشددر کل خدمات زیر صفر می باشد و یک ستاره هم برای آن زیاد است.اصلا و ابدا اشتباه نکنین و پول بیستر بدهید و جای بهتری بگیرید.
من و همکارانم برای نزدیک به ۱۰ روز در این هتل اقامت داشتیم. با توجه به ماموریت ها و هتل های مختلفی که میبینیم باید گفت این هتل به حدی بد بود که به نظر شوخی می اومد . ۱- اتاق های کثیف، نم دار و با بو نامطبوع ( این قضیه مخصوص یک اتاق نبود و حداقل ۵ اتاق همین وضع رو داشت ۲- عدم سرویس دهی و خدمات مثل تعویض حوله که باید حتما زنگ میزدیم تا حوله بفرستند و تازه حوله ایی که به اسم تمیز فرستادن لکه های سیاه داشت و مشخص بود فقط حوله را خشک کردن و داخل پلاستیک گذاشتند ۳- اکثر اتاق ها پنجره نداره و همین باعث میشه هوا اتاق ها خفه و اصلا متوجه گذر زمان و تشخیص روز و شب نباشی ۴- چیزی به اسم صبحانه اصلا در این هتل تعریف نشده، دو یا سه نوع صبحانه فقط وجود داشت که کیفیت بسیار پایینی داشت. ۴- راهروها عمدتا کثیف بود. ۵- آبگرمکن ها ایراد داشت و اکثر اتاق ها آب گرم برای حمام نداشت. در کل حتی نمیشه به این مکان هتل گفت، بسیار بی کیفیت و ضعیف بود. ۲
نسبت به قیمت خوب بود
در کل بد نبود ....قیمت مناسب دسترسی خوب...رفتار پرسنل بد نبود...‌اتاقاش سرد بود وسایل سرماشیش یک شب خاموش بود...ساعت ۴ صبح با سروصدای خدماتش بیدار میشدم....
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
دستشویی از نظر مهندسی مشکل داشت دستشویی تمیز نبود فضای رستوران تمیز نبود
نقاط قوت:
اتاق ها بسیار جادار و خوب و بزرگ و برخورد پرسنل بسیار خوب.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
باسلام در كل همه چيز بصورت متوسط بود فضاى داخل اتاقها خوب و جادار بود تقريبا تميز بود دستشوييش خوب نبود صبحانش خيلى ضعيف بود ودر حد هتل سه ستاره اصلا نبود پرسنل و كاركنان خوب بودند در ضمن واى فاى داشت اما وصل نميشد
همه چی عالی بود هیچ مشکلی توی اتاق نداشتم. به نسبت هزینه این هتل رو به بقیه پیشنهاد میکنم
از کیفیت صبحانه اصلا راضی نبودیم، امکانات هم بسیار معمولی بود
هتل نسبت به سه ستاره بودنش، از نظر امکانات و سرویس دهی، مناسب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان هدیه اهواز

مهمانان هتل آپارتمان هدیه اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان هدیه اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان هدیه اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان هدیه اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان هدیه اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.