آب و هوای سردشت

شنبه
22 مرداد
سردشت
29 oC
2.51km/h
یکشنبه
39oC
28oC
دوشنبه
40oC
30oC
سه شنبه
40oC
30oC
چهارشنبه
38oC
29oC
پنجشنبه
30oC
30oC

نقشه سردشت