درباره قدمگاه

قدمگاه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

آب و هوای قدمگاه

دوشنبه
07 مهر
قدمگاه
13 oC
2.1km/h
سه شنبه
17oC
7oC
چهارشنبه
18oC
5oC
پنجشنبه
21oC
6oC
جمعه
23oC
9oC

نقشه قدمگاه