آب و هوای پل دختر

جمعه
07 بهمن
پل دختر
5 oC
0.63km/h
شنبه
12oC
5oC
یکشنبه
14oC
7oC
دوشنبه
13oC
9oC
سه‌شنبه
13oC
9oC
چهارشنبه
9oC
9oC

نقشه پل دختر