آب و هوای پل دختر

شنبه
22 مرداد
پل دختر
32 oC
3.09km/h
یکشنبه
43oC
31oC
دوشنبه
44oC
32oC
سه شنبه
46oC
32oC
چهارشنبه
45oC
32oC

نقشه پل دختر