آب و هوای پارس آباد

شنبه
29 خرداد
پارس آباد
17 oC
1.03km/h
یکشنبه
38oC
23oC
دوشنبه
38oC
23oC
سه شنبه
40oC
22oC
چهارشنبه
41oC
24oC
پنجشنبه
23oC
23oC

نقشه پارس آباد