آب و هوای پردیس

شنبه
18 آذر
پردیس
9 oC
1.68km/h
یکشنبه
11oC
5oC
دوشنبه
12oC
6oC
سه‌شنبه
9oC
4oC
چهارشنبه
9oC
4oC
پنج‌شنبه
4oC
3oC

نقشه پردیس