درباره امیدیه

امیدیه شهری در استان خوزستان، ایران است.

آب و هوای امیدیه

شنبه
22 مرداد
امیدیه
37 oC
1.72km/h
یکشنبه
46oC
34oC
دوشنبه
48oC
35oC
سه شنبه
48oC
34oC
چهارشنبه
48oC
35oC

نقشه امیدیه